International Standard on Auditing (ISA) 710 Jämförande information – jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.Denna internationella revisionsstandard (ISA) behandlar revisorns ansvar avseende jämförande information vid en revision av finansiella rapporter. Om de finansiella rapporterna för föregående period granskades av en tidigare revisor eller inte granskades alls ska även kraven och vägledningen i ISA 5101 om ingående balanser följas.

ISA 510 Förstagångsrevisioner – ingående balanser.

Karaktären på jämförande information

2.Karaktären på den jämförande information som presenteras i ett företags finansiella rapporter beror på kraven i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Det finns två övergripande metoder att fullgöra revisorns rapporteringsansvar med avseende på sådan jämförande information: jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter. Vilken metod som ska användas anges ofta i lag eller annan författning, men kan också framgå av uppdragets villkor.

3.De viktigaste skillnaderna i revisorns rapportering mellan de två metoderna är följande:

 1. Jämförelsetal – revisorns uttalande om de finansiella rapporterna hänför sig endast till den aktuella perioden.

 2. Jämförande finansiella rapporter – revisorns uttalande hänför sig till alla perioder för vilka finansiella rapporter presenteras.

Denna ISA behandlar revisorns rapporteringskrav separat för respektive metod.

Ikraftträdande

4.Denna standard gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som börjar den 15 december 2009 eller senare.

Mål

5.Revisorns mål är att

 1. inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om huruvida presentationen av den jämförande informationen i de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden följer kraven rörande jämförande information i det tillämpliga ramverket för finansiella rapporter, och

 2. rapportera enligt revisorns rapporteringsansvar.

Definitioner

6.I ISA har nedanstående termer följande betydelser:

 1. Jämförande information – de belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna som avser en eller flera tidigare perioder enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

 2. Jämförelsetal – jämförande information där belopp och andra upplysningar för föregående period ingår som en integrerad del av den aktuella periodens finansiella rapporter, och som är avsedd att läsas endast i samband med de belopp och andra upplysningar som rör den aktuella perioden (kallas "den aktuella periodens siffror"). Detaljnivån för jämförelsebeloppen och -upplysningarna avgörs främst av dess relevans för den aktuella periodens siffror.

 3. Jämförande finansiella rapporter – jämförande information där belopp och andra upplysningar för den föregående perioden har införlivats för jämförelse med den aktuella periodens finansiella rapporter, men som, om de är reviderade, revisionsuttalandet hänvisar till. Informationsnivån i de jämförande finansiella rapporterna motsvarar informationsnivån i de finansiella rapporterna för den aktuella perioden.

I denna ISA ska hänvisningar till "föregående period" läsas som "föregående perioder" om den jämförande informationen innefattar belopp och upplysningar som avser flera perioder.

Krav

Granskningsåtgärder

7.Revisorn ska fastställa om de finansiella rapporterna innehåller den jämförande information som krävs enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering och om sådan information har klassificerats korrekt. I detta syfte ska revisorn bedöma om

 1. den jämförande informationen stämmer överens med de belopp och andra upplysningar som presenterades under den föregående perioden eller i tillämpliga fall har räknats om, och

 2. de redovisningsprinciper som avspeglas i den jämförande informationen stämmer överens med dem som tillämpades för den aktuella perioden eller, vid byte av redovisningsprinciper, om bytena har redovisats på ett korrekt sätt samt har presenterats och upplysts om på ett tillräckligt sätt.

8.Om revisorn skulle få kännedom om en möjlig väsentlig felaktighet i den jämförande informationen under revisionen av den aktuella perioden ska revisorn utföra de ytterligare granskningsåtgärder som är nödvändiga under omständigheterna för att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att fastställa om det föreligger en väsentlig felaktighet. Om revisorn reviderade föregående periods finansiella rapporter ska revisorn också följa relevanta krav i ISA 560.2 Om föregående periods finansiella rapporter ändras ska revisorn fastställa att den jämförande informationen stämmer överens med de ändrade finansiella rapporterna.

ISA 560 Efterföljande händelser, punkterna 1417.

9.Enligt kraven i ISA 5803 ska revisorn begära skriftliga uttalanden från företagsledningen för alla perioder som revisors rapport hänvisar till. Revisorn ska också inhämta ett särskilt skriftligt uttalande rörande alla ändringar som syftar till att rätta en väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna för en tidigare period som påverkar den jämförande informationen. (Se punkt A 1.)

ISA 580 Skriftliga uttalanden, punkt 14.

Revisorns rapportering

Jämförelsetal

10.Om jämförelsetal presenteras ska revisionsuttalandet inte hänvisa till jämförelsetalen förutom vid de omständigheter som beskrivs i punkterna 11, 12 och 14. (Se punkt A 2.)

11.Om den tidigare lämnade revisors rapport om den föregående perioden innefattade att revisorn uttalade sig med reservation, avstod från att uttala sig eller uttalade sig med avvikande mening och frågan som gav upphov till det modifierade uttalandet ännu inte har lösts ska revisorn modifiera uttalandet om den aktuella periodens finansiella rapporter. I stycket "Grund för modifiering" i revisors rapport ska revisorn antingen

 1. hänvisa till både den aktuella periodens siffror och jämförelsetalen i beskrivningen av den fråga som gav upphov till modifieringen om effekterna eller de möjliga effekterna av frågan för den aktuella periodens siffror är väsentliga, eller

 2. i övriga fall, förklara att revisionsuttalandet har modifierats på grund av den olösta frågans effekter eller möjliga effekter på den aktuella periodens siffrors jämförbarhet med jämförelsetalen. (Se punkterna A 3A 5.)

12.Om revisorn inhämtar revisionsbevis om att det finns en väsentlig felaktighet i den föregående periodens finansiella rapporter för vilka ett omodifierat uttalande tidigare har gjorts, och jämförelsetalen inte har räknats om på rätt sätt eller korrekta upplysningar inte har lämnats ska revisorn lämna ett uttalande med reservation eller uttala en avvikande mening i revisors rapport om den aktuella periodens finansiella rapporter, och då modifierat med avseende på jämförelsetalen i dessa. (Se punkt A 6.)

Föregående periods finansiella rapporter reviderades av en tidigare revisor

13.Om de finansiella rapporterna för en föregående period reviderades av en tidigare revisor och revisorn inte är förbjuden i lag eller annan författning att hänvisa till den tidigare revisorns revisors rapport rörande jämförelsetalen ska revisorn, om han eller hon beslutar sig för att göra så, ange följande i ett stycke med övriga upplysningar:

 1. De finansiella rapporterna för den föregående perioden har reviderats av en tidigare revisor.

 2. Typen av uttalande den tidigare revisorn gjorde och, om detta uttalande var modifierat, skälen till detta.

 3. Datum för denna revisors rapport. (Se punkt A 7.)

Föregående periods finansiella rapporter är inte reviderade

14.Om den föregående periodens finansiella rapporter inte är reviderade ska revisorn i ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport ange att jämförelsetalen är oreviderade. Ett sådant uttalande befriar dock inte revisorn från kravet att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om att de ingående balanserna inte innehåller felaktigheter som väsentligt påverkar den aktuella periodens finansiella rapporter. (Se punkt A 8.)

4

ISA 510, punkt 6.

Jämförande finansiella rapporter

15.Om jämförande finansiella rapporter presenteras ska revisionsuttalandet hänvisa till alla perioder för vilka finansiella rapporter presenteras och för vilka ett revisionsuttalande lämnas. (Se punkterna A 9A 10.)

16.I de fall revisorn uttalar sig om en tidigare periods finansiella rapporter i samband med revisionen av den aktuella perioden, ska revisorn, om hans eller hennes uttalande om den tidigare periodens finansiella rapporter skulle avvika från det tidigare lämnade uttalandet, enligt ISA 706 (omarbetad)5 i ett stycke med övriga upplysningar upplysa om de viktigaste skälen till att han eller hon uttalar sig på annat sätt. (Se punkt A 11.)

ISA 706 (omarbetad) Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor, punkt 8.

Föregående periods finansiella rapporter reviderades av en tidigare revisor

17.Om de finansiella rapporterna för föregående år reviderades av en tidigare revisor ska revisorn utöver att lämna ett uttalande om den aktuella periodens finansiella rapporter i ett stycke med övriga upplysningar ange följande:

 1. De finansiella rapporterna för den föregående perioden har reviderats av en tidigare revisor.

 2. Typen av uttalande den tidigare revisorn gjorde och, om detta uttalande var modifierat, skälen till detta.

 3. Datum för den rapporten.

Detta är inte nödvändigt om den tidigare revisorns rapport om den föregående periodens finansiella rapporter lämnas på nytt med de finansiella rapporterna.

18.Om revisorn drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet som påverkar den föregående periodens finansiella rapporter, om vilka den tidigare revisorn har lämnat ett omodifierat uttalande i sin revisors rapport, ska revisorn kommunicera felaktigheten med personer på rätt nivå i företagsledningen och, såvida inte de som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) deltar i ledningen av företaget,6 styrelsen samt begära att den tidigare revisorn informeras. Om föregående periods finansiella rapporter ändras och den tidigare revisorn samtycker till att lämna en ny revisors rapport avseende de ändrade finansiella rapporterna för den föregående perioden ska revisorn endast rapportera om den aktuella perioden. (Se punkt A 12.)

ISA 260 (omarbetad) Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning, punkt 13.

Föregående periods finansiella rapporter är inte reviderade

19.Om föregående periods finansiella rapporter inte reviderades ska revisorn i ett stycke med övriga upplysningar ange att de jämförande finansiella rapporterna är oreviderade. Ett sådant uttalande befriar dock inte revisorn från kravet att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om att de ingående balanserna inte innehåller felaktigheter som väsentligt påverkar den aktuella periodens finansiella rapporter. (Se punkt A 13.)7

ISA 510, punkt 6.

Tillämpning och andra förtydliganden

Granskningsåtgärder

Skriftliga uttalanden från företagsledningen

(se punkt 9)

A 1.Om det rör sig om jämförande finansiella rapporter ska skriftliga uttalanden begäras för alla perioder som revisionsuttalandet avser, eftersom företagsledningen på nytt måste bekräfta att de skriftliga uttalanden som den har gjort tidigare och som avser tidigare perioder fortfarande är riktiga. Om det rör sig om jämförelsetal begärs skriftliga uttalanden om de finansiella rapporterna för den aktuella perioden på grund av att revisionsuttalandet avser dessa finansiella rapporter, innefattande jämförelsetalen. Men revisorn ska begära ett särskilt skriftligt uttalande rörande ändringar som syftar till att rätta en väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna för en tidigare period och som påverkar den jämförande informationen.

Revisorns rapportering

Jämförelsetal

Ingen hänvisning i revisionsuttalandet

(se punkt 10)

A 2.Revisionsuttalandet hänvisar inte till jämförelsetalen, eftersom revisionsuttalandet avser den aktuella periodens finansiella rapporter som helhet, innefattande jämförelsetal.

Modifieringar i revisors rapport för föregående period, där frågan fortfarande är olöst

(se punkt 11)

A 3.Om den lämnade revisors rapport för den tidigare perioden innefattade att revisorn uttalade sig med reservation, avstod från att uttala sig eller uttalade sig med avvikande mening och frågan som gav upphov till det modifierade uttalandet blir löst och redovisas korrekt eller upplyses om i de finansiella rapporterna enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering behöver revisionsuttalandet om den aktuella perioden inte hänvisa till den föregående modifieringen.

A 4.Om revisionsuttalandet om den föregående perioden var modifierat kanske den olösta fråga som gav upphov till modifieringen inte är relevant för den aktuella periodens siffror. Det kan dock krävas att revisorn lämnar ett uttalande med reservation, avstår från att uttala sig eller uttalar sig med avvikande mening (efter tillämplighet) för den aktuella periodens finansiella rapporter på grund av effekterna eller de möjliga effekterna av den olösta frågan på jämförbarheten hos de aktuella siffrorna och jämförelsetalen.

A 5.I exempel 1 och 2 i bilagan finns exempel på en revisors rapport i det fall revisors rapport för den tidigare perioden innefattade ett modifierat uttalande och den fråga som gav upphov till modifieringen är olöst.

Felaktigheter i föregående periods finansiella rapporter

(se punkt 12)

A 6.Om den föregående periodens finansiella rapporter innehåller felaktigheter som inte har rättats och en revisors rapport inte lämnas på nytt, men jämförelsetalen har räknats om eller lämpliga upplysningar har lämnats i den aktuella periodens finansiella rapporter, kan revisors rapport innefatta ett stycke med upplysningar av särskild betydelse som beskriver omständigheterna och hänvisar till var relevanta upplysningar i de finansiella rapporterna som ger en fullständig beskrivning av frågan finns (se ISA 706 (omarbetad)).

Föregående periods finansiella rapporter reviderades av en tidigare revisor

(se punkt 13)

A 7.I exempel 3 i bilagan finns ett exempel på en revisors rapport i det fall den föregående periodens finansiella rapporter reviderades av en tidigare revisor och revisorn inte är förbjuden i lag eller annan författning att hänvisa till den tidigare revisorns revisors rapport med avseende på jämförelsetalen.

Föregående periods finansiella rapporter är inte reviderade

(se punkt 14)

A 8.Om revisorn inte kan få fram tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för de ingående balanserna, ska revisorn enligt krav i ISA 705 (omarbetad)8 uttala sig med reservation eller avstå från att uttala sig om de finansiella rapporterna, allt efter vad ISA 705 (omarbetad) föreskriver. Om revisorn hade betydande svårigheter att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att de ingående balanserna inte innehåller felaktigheter som väsentligt påverkar den aktuella periodens finansiella rapporter, kan revisorn fastställa att detta är ett särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.9

ISA 705 (omarbetad) Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor.

ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i oberoende revisors rapport.

Jämförande finansiella rapporter

Vilka poster revisionsuttalandet avser

(se punkt 15)

A 9.Eftersom revisors rapport om jämförande finansiella rapporter gäller de finansiella rapporterna för var och en av de redovisade perioderna kan revisorn uttala sig med reservation eller uttala en avvikande mening, avstå från att uttala sig eller ta med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse avseende en eller flera perioder, och samtidigt lämna ett annat revisionsuttalande avseende de finansiella rapporterna för den andra perioden.

A 10.I exempel 4 i bilagan finns ett belysande exempel på revisors rapport i det fall revisorn måste rapportera om både den aktuella och föregående periods finansiella rapporter i samband med revisionen av det aktuella året, och den föregående perioden innefattade ett modifierat uttalande och den fråga som gav upphov till modifieringen fortfarande är olöst.

Uttalandet om föregående periods finansiella rapporter skiljer sig från det tidigare uttalandet

(se punkt 16)

A 11.Vid rapportering om föregående periods finansiella rapporter i samband med revision av den aktuella perioden kan uttalandet om den föregående periodens finansiella rapporter skilja sig från det tidigare uttalandet om revisorn under revisionen av den aktuella perioden får kännedom om omständigheter eller händelser som väsentligt påverkar de finansiella rapporterna för en föregående period. I vissa jurisdiktioner kan revisorn ha ytterligare rapporteringsansvar som är avsett att förhindra att tilltro i framtiden sätts till revisorns tidigare lämnade revisors rapporter om föregående periods finansiella rapporter.

Föregående periods finansiella rapporter reviderades av en tidigare revisor

(se punkt 18)

A 12.Den tidigare revisorn kanske inte kan eller vill lämna en revisors rapport på nytt om den föregående periodens finansiella rapporter. Ett stycke med övriga upplysningar i revisors rapport kan peka på att den tidigare revisorn rapporterade om de finansiella rapporterna för den föregående perioden före ändringen. Om revisorn har anlitats för att utföra en revision och inhämtar tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att förvissa sig om att ändringen är korrekt kan revisors rapport också innehålla följande stycke:

Som del av vår revision av de finansiella rapporterna för 20X2 har vi också granskat de justeringar som beskrivs i not X som har gjorts i syfte att ändra de finansiella rapporterna för 20X1. Enligt vår mening är justeringarna riktiga och korrekt utförda. Vårt uppdrag omfattar inte revision, granskning eller granskningsåtgärder avseende företagets finansiella rapporter för 20X1 utöver justeringarna och följaktligen lämnar vi inget uttalande eller något annat bestyrkande av de finansiella rapporterna för 20X1 som helhet.

Föregående periods finansiella rapporter är inte reviderade

(se punkt 19)

A 13.Om revisorn inte kan få fram tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för de ingående balanserna, ska revisorn enligt krav i ISA 705 (omarbetad) uttala sig med reservation eller avstå från att uttala sig om de finansiella rapporterna, allt efter vad ISA 705 (omarbetad) föreskriver. Om revisorn hade betydande svårigheter att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att de ingående balanserna inte innehåller felaktigheter som väsentligt påverkar den aktuella periodens finansiella rapporter, kan revisorn fastställa att detta är ett särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.

Bilaga Exempel på revisors rapporter

(se punkterna A 5, A 7 och A 10)

Exempel 1 – Jämförelsetal

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat och som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad)10 är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.11

 • Den tidigare utfärdade revisors rapport för föregående period innehåller ett uttalande med reservation.

 • Frågan som gav upphov till modifieringen är fortfarande olöst.

 • Effekterna eller de möjliga effekterna av frågan på den aktuella periodens siffror är väsentlig och kräver en modifiering av revisionsuttalandet rörande den aktuella periodens siffror.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).12

 • Det finns inget krav på att revisorn ska, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Revisorn har inte inhämtat någon annan information före datumet för revisors rapport.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

ISA 600 (omarbetad) Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar (däribland arbete som utförs av enhetsrevisorer).

ISA 210 Avtala revisionsuppdragets villkor.

ISA 570 (omarbetad) Fortsatt drift.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna13

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande med reservation

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna, förutom effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalande med reservation, en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande med reservation

Som framgår av not X till de finansiella rapporterna har ingen avskrivning gjorts i de finansiella rapporterna, vilket utgör ett avsteg från IFRS. Detta är resultatet av ett beslut som fattades av företagsledningen i början av föregående räkenskapsår och var orsaken till att vi lämnade ett revisionsuttalande med reservation avseende de finansiella rapporterna för det året. Med grund i linjär avskrivning och en årlig avskrivningstakt på 5 procent för fastigheten och 20 procent för inventarier skulle förlusten för året ökas med xxx 20X1 och xxx 20X0, materiella anläggningstillgångar skulle minskas med en ackumulerad avskrivning på xxx 20X1 och xxx 20X0, och den ackumulerade förlusten skulle ökas med xxx 20X1 och xxx 20X0.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med reservation.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna14

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad)15– se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

I dessa exempel på revisors rapporter kan termerna ”företagsledningen” och ”styrelsen” behöva ersättas av andra termer som är lämpliga inom ramen för det juridiska ramverket i den särskilda jurisdiktionen.

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Exempel 2 – Jämförelsetal

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat och som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Den tidigare utfärdade revisors rapport för föregående period innehåller ett uttalande med reservation.

 • Frågan som gav upphov till modifieringen är fortfarande olöst.

 • Effekterna eller de möjliga effekterna av frågan på den aktuella periodens siffror är oväsentliga men kräver en modifiering av revisionsuttalandet på grund av effekterna eller de möjliga effekterna av den olösta frågan på jämförbarheten mellan den aktuella periodens siffror och jämförelsetalen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Det finns inget krav på att revisorn ska, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Revisorn har inte inhämtat någon annan information före datumet för revisors rapport.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna16

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande med reservation

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna, förutom de möjliga effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalande med reservation, en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande med reservation

Eftersom vi utsågs till revisorer för ABC-företaget under 20X0 kunde vi inte observera inventeringen i början av den perioden och har inte på annat sätt kunnat förvissa oss om lagerkvantiteterna. Då ingående varulager påverkar rörelseresultatet har vi inte kunnat fastställa om justeringar av rörelseresultatet eller ingående balanserade vinstmedel skulle ha gjorts för 20X0. Vårt revisionsuttalande om de finansiella rapporterna för perioden som slutade den 31 december 20X0 var därför modifierad. Vårt uttalande om den aktuella periodens finansiella rapporter är också modifierat på grund av den eventuella påverkan denna fråga kan ha på jämförbarheten mellan den aktuella periodens siffror och jämförelsetalen.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med reservation.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna17

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Exempel 3 – Jämförelsetal

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat och som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Det finns inget krav på att revisorn ska, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och har inte identifierat någon väsentlig felaktighet i den.

 • Jämförelsetal presenteras och den föregående periodens finansiella rapporter reviderades av en tidigare revisor.

 • Revisorn är inte förbjuden i lag eller annan författning att hänvisa till den tidigare revisorns rapport rörande jämförelsetalen och har beslutat att göra detta.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna18

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Övriga upplysningar

Företagets finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20X0 reviderades av en annan revisor som i sin revisors rapport daterad den 31 mars 20X1 lämnade ett omodifierat uttalande om dessa rapporter.

Övrig information [eller annan lämplig rubrik, t.ex. "Annan information än de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem"]

[Rapportering enligt rapporteringskraven i ISA 720 (omarbetad) – se Exempel 1 i bilaga 2 till ISA 720 (omarbetad).]19

ISA 720 (omarbetad) Revisorns ansvar avseende annan information.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna20

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Exempel 4 – Jämförande finansiella rapporter

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat och som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn måste rapportera både om den aktuella periodens finansiella rapporter och föregående periods finansiella rapporter i samband med revisionen för det aktuella året.

 • Den tidigare utfärdade revisors rapport för föregående period innehåller ett uttalande med reservation.

 • Frågan som gav upphov till modifieringen är fortfarande olöst.

 • Effekterna eller de möjliga effekterna av frågan på den aktuella periodens siffror är väsentliga både avseende den aktuella periodens finansiella rapporter och den föregående periodens finansiella rapporter och kräver en modifiering av revisionsuttalandet.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Det finns inget krav på att revisorn ska, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Revisorn har inte inhämtat någon annan information före datumet för revisors rapport.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna21

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande med reservation

Vi har reviderat finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporterna över finansiell ställning per den 31 december 20X1 och 20X0, rapporterna över totalresultat, rapporterna över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalyserna för åren samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna, förutom effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalande med reservation, en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och 20X0 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för åren enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande med reservation

Som framgår av not X till de finansiella rapporterna har ingen avskrivning gjorts i de finansiella rapporterna, vilket utgör ett avsteg från IFRS. Med grund i linjär avskrivning och en årlig avskrivningstakt på 5 procent för fastigheten och 20 procent för inventarier skulle förlusten för året ökas med xxx 20X1 och xxx 20X0, materiella anläggningstillgångar skulle minskas med ackumulerad avskrivning på xxx 20X1 och xxx 20X0, och den ackumulerade förlusten skulle ökas med xxx 20X1 och xxx 20X0.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med reservation.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna22

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]