International Standard on Auditing (ISA) 800 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av finansiella rapporter upprättade enligt ramverk för särskilt syfte ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.De internationella revisionsstandarderna (ISA) i serien 100–700 gäller vid revision av finansiella rapporter. Denna ISA behandlar särskilda överväganden vid tillämpningen av dessa ISA på en revision av finansiella rapporter som upprättas enligt ett ramverk för särskilt syfte.

2.Denna ISA är utarbetad med avseende på fullständiga finansiella rapporter som har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte. ISA 805 (omarbetad)1 behandlar särskilda överväganden som är relevanta vid en revision av en enskild finansiell rapport eller av en särskild del, ett särskilt konto eller en särskild post i en finansiell rapport.

ISA 805 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av enskilda finansiella rapporter och särskilda delar, konton eller poster i en finansiell rapport.

3.Denna ISA åsidosätter inte kraven i andra ISA och avser inte heller att behandla alla särskilda överväganden som kan vara relevanta under omständigheterna för uppdraget.

Ikraftträdande

4.Denna standard gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som slutar den 15 december 2016 eller senare.

Mål

5.Revisorns mål är att, vid tillämpning av ISA i en revision av finansiella rapporter som har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte, på ett ändamålsenligt sätt hantera de särskilda överväganden som är relevanta när han eller hon

 1. accepterar uppdraget,

 2. planerar och utför detta uppdrag, och

 3. bildar sig en uppfattning om och rapporterar om de finansiella rapporterna.

Definitioner

6.I ISA har nedanstående termer följande betydelser:

 1. Finansiella rapporter för särskilt syfte – finansiella rapporter som upprättas enligt ett ramverk för särskilt syfte. (Se punkt A 4.)

 2. Ramverk för särskilt syfte – ett ramverk för finansiell rapportering som är utformat för att tillgodose särskilda användares behov av finansiell information. Ramverket för finansiell rapportering kan vara ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild eller ett regelstyrt ramverk.2

  (Se punkterna A 1A 4.)

ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing, punkt 13 a.

7.Med ”finansiella rapporter” menas i denna ISA ”fullständiga finansiella rapporter för särskilt syfte”. Kraven i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering avgör de finansiella rapporternas utformning, struktur och innehåll samt vad som utgör fullständiga finansiella rapporter. Hänvisning till ”finansiella rapporter för särskilt syfte” innefattar tillhörande upplysningar.

Krav

Överväganden när revisorn accepterar uppdraget

Om ramverket för finansiell rapportering är godtagbart

8.Enligt ISA 210 ska revisorn fastställa om det ramverk för finansiell rapportering som används vid upprättandet av de finansiella rapporterna är godtagbart.3 Vid en revision av finansiella rapporter för särskilt syfte ska revisorn skaffa sig en förståelse av (se punkterna A 5A 8)

 1. i vilket syfte de finansiella rapporterna upprättas,

 2. de avsedda användarna, och

 3. företagsledningens åtgärder för att fastställa att det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är godtagbart med hänsyn till omständigheterna.

ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag, punkt 6 a.

Överväganden när revisorn planerar och utför revisionen

9.Enligt ISA 200 ska revisorn följa alla ISA som är relevanta för revisionen.4 Vid planering och utförande av en revision av finansiella rapporter för särskilt syfte, ska revisorn avgöra om tillämpning av ISA kräver särskilda överväganden med hänsyn till omständigheterna för uppdraget. (Se punkterna A 9A 12.)

ISA 200, punkt 18.

10.Enligt ISA 315 (omarbetad) ska revisorn skaffa sig en förståelse av företagets val och tillämpning av redovisningsprinciper.5 När det gäller finansiella rapporter upprättade enligt bestämmelserna i ett kontrakt, ska revisorn skaffa sig en förståelse av alla betydelsefulla tolkningar av kontraktet som företagsledningen har gjort vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. En tolkning är betydelsefull när en annan rimlig tolkning skulle ha lett till en väsentlig skillnad i den information som presenteras i de finansiella rapporterna.

ISA 315 (omarbetad) Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö, punkt 11 c.

Överväganden när revisorn bildar sig en uppfattning och rapporterar om finansiella rapporter för särskilt syfte

11.När revisorn bildar sig en uppfattning och rapporterar om finansiella rapporter för särskilt syfte, ska han eller hon tillämpa kraven i ISA 700 (omarbetad).6

(Se punkt A 13A 19.)

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter.

Beskrivning av det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering

12.Enligt ISA 700 (omarbetad) ska revisorn utvärdera huruvida de finansiella rapporterna på ett tillfredsställande sätt hänvisar till eller beskriver det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.7 I fråga om finansiella rapporter som har upprättats enligt bestämmelserna i ett kontrakt ska revisorn utvärdera om de finansiella rapporterna på ett tillfredsställande sätt beskriver alla betydelsefulla tolkningar av det kontrakt som de finansiella rapporterna bygger på.

ISA 700 (omarbetad), punkt 15.

13.ISA 700 (omarbetad) behandlar formen för och innehållet i revisors rapport, däribland den särskilda ordningen för vissa delar. I fråga om revisors rapport avseende finansiella rapporter för särskilt syfte

 1. ska denna även beskriva syftet med upprättandet av de finansiella rapporterna och, vid behov, de avsedda användarna eller hänvisa till en not i de finansiella rapporterna för särskilt syfte som innehåller den informationen, eller

 2. om företagsledningen kan välja ramverk för finansiell rapportering vid upprättandet av sådana finansiella rapporter, ska förklaringen av företagsledningens8 ansvar för de finansiella rapporterna också hänvisa till dess ansvar för att avgöra att det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är godtagbart med hänsyn till omständigheterna.

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Uppmärksamma läsarna på att de finansiella rapporterna har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte

14.Revisors rapport avseende finansiella rapporter för särskilt syfte ska innehålla ett stycke med upplysningar av särskild betydelse som uppmärksammar användarna av denna rapport på att de finansiella rapporterna har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte och att de därför kanske inte är lämpliga för andra syften. (Se punkterna A 20A 21.)

Tillämpning och andra förtydliganden

Definition av ramverk för särskilt syfte

(se punkt 6)

A 1.Exempel på ramverk för särskilt syfte är

 • skattemässiga regler som grund för finansiella rapporter som bifogas ett företags självdeklaration,

 • den redovisningsprincip som bygger på in- och utbetalningar (kontantprincipen) för sådan kassaflödesinformation som ett företag kan anmodas att ta fram till fordringsägare,

 • de bestämmelser om finansiell rapportering som har fastställts av en tillsynsmyndighet för att myndighetens krav ska uppfyllas, och

 • bestämmelserna om finansiell rapportering i ett kontrakt, t.ex. ett obligationskontrakt, ett låneavtal eller ett projektbidrag.

A 2.Det kan finnas omständigheter där ett ramverk för särskilt syfte bygger på ett ramverk för finansiell rapportering som har fastställts av en behörig eller erkänd normgivande organisation eller i lagar eller andra författningar men inte följer alla krav i det ramverket. Ett exempel är ett kontrakt som kräver att finansiella rapporter upprättas enligt de flesta, men inte alla, standarderna för finansiell rapportering i jurisdiktionen. När detta är godtagbart med hänsyn till omständigheterna för uppdraget, är det olämpligt att beskrivningen av det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering i de finansiella rapporterna för särskilt syfte gör gällande att dessa har upprättats helt enligt det ramverk för finansiell rapportering som har fastställts av den behöriga eller erkända normgivande organisationen eller i lagar eller andra författningar. I exemplet med kontraktet ovan kan beskrivningen av det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering hänvisa till kontraktets bestämmelser avseende finansiell rapportering i stället för till redovisningsstandarderna i jurisdiktionen.

A 3.Under de omständigheter som beskrivs i punkt A 2 är ramverket för särskilt syfte kanske inte ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild även om det ramverk för finansiell rapportering som det bygger på är ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Detta beror på att ramverket för särskilt syfte kanske inte följer samtliga de krav i det ramverk för finansiell rapportering som har fastställts av den behöriga eller erkända normgivande organisationen eller i lagar eller andra författningar som är nödvändiga för att uppnå en rättvisande bild av de finansiella rapporterna.

A 4.Finansiella rapporter som har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte kan vara ett företags enda finansiella rapporter. I sådana fall kan de finansiella rapporterna komma att användas av andra användare än dem som ramverket för finansiell rapportering är avsett för. Trots den under dessa omständigheter stora spridningen av de finansiella rapporterna betraktas de ändå som finansiella rapporter för särskilt syfte i ISA. Avsikten med kraven i punkterna 1314 är att missförstånd om i vilket syfte de finansiella rapporterna har upprättats ska undvikas. Upplysningar består av förklarande eller beskrivande information, som presenteras enligt krav eller vad som är uttryckligen tillåtet eller på annat sätt tillåtet i det tillämpliga ramverket för finansiella rapporter, i de finansiella rapporterna eller i noterna eller införlivade genom hänvisningar.9

ISA 200, punkt 13 f.

Överväganden när revisorn accepterar uppdraget

Om ramverket för finansiell rapportering är godtagbart

(se punkt 8)

A 5.När det gäller finansiella rapporter för särskilt syfte, är de avsedda användarnas behov av finansiell information en viktig faktor när revisorn avgör om det ramverk för finansiell rapportering som används när de finansiella rapporterna upprättas är godtagbart.

A 6.Det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering kan innefatta de standarder för finansiell rapportering som har fastställts av en organisation som är behörig eller erkänd som utfärdare av standarder för finansiella rapporter för särskilt syfte. I så fall förutsätts dessa standarder vara godtagbara för det syftet om organisationen följer en fastställd och transparent process som omfattar överläggningar med och överväganden av synpunkter från relevanta intressenter. I vissa jurisdiktioner kan lagar eller andra författningar föreskriva vilket ramverk för finansiell rapportering som företagsledningen ska använda när den upprättar finansiella rapporter för särskilt syfte för en viss typ av företag. Exempel: En tillsynsmyndighet kan fastställa bestämmelser om finansiell rapportering som uppfyller myndighetens krav. Såvida inget tyder på motsatsen, förutsätts ett sådant ramverk för finansiell rapportering vara godtagbart för finansiella rapporter för särskilt syfte som har upprättats av ett sådant företag.

A 7.I de fall sådana redovisningsstandarder som nämns i punkt A 6 kompletteras av krav i lagar eller andra författningar, kräver ISA 210 att revisorn fastställer huruvida redovisningsstandarderna och tilläggskraven i något avseende är motstridiga, och i så fall föreskriver vilka åtgärder som revisorn ska vidta.10

ISA 210, punkt 18.

A 8.Det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering kan innefatta bestämmelser om finansiell rapportering i ett kontrakt eller andra källor än dem som beskrivs i punkterna A 6 och A 7. I så fall avgörs ramverkets godtagbarhet med hänsyn till omständigheterna för uppdraget genom övervägande av om ramverkets utmärkande drag är de som godtagbara ramverk för finansiell rapportering normalt har, så som de beskrivs i bilaga 2 till ISA 210. När det gäller ramverk för särskilt syfte är den relativa vikten för ett visst uppdrag av vart och ett av de utmärkande drag som godtagbara ramverk för finansiell rapportering normalt har, en fråga om professionell bedömning. Exempel: Säljaren och köparen kan, för att fastställa värdet av ett företags nettotillgångar per försäljningstidpunkten, ha kommit överens om att det utifrån deras behov är lämpligt att göra mycket försiktiga uppskattningar av avsättningar för osäkra fordringar, även om sådan finansiell information inte är neutral jämfört med finansiell information som har tagits fram enligt ett generellt ramverk.

Överväganden när revisorn planerar och utför revisionen

(se punkt 9)

A 9.Enligt ISA 200 ska revisorn följa (a) relevanta yrkesetiska krav, däribland dem som gäller oberoende, för revisionsuppdrag avseende finansiella rapporter, och (b) alla ISA som är relevanta för revisionen. ISA 200 kräver också att revisorn följer alla kraven i en ISA, om inte omständigheterna för revisionen medför att hela standarden inte är relevant eller att kravet inte är relevant på grund av att det är villkorat och att villkoret inte är uppfyllt. Revisorn kan i undantagsfall bedöma det som nödvändigt att göra avsteg från ett relevant krav i en ISA genom att utföra alternativa granskningsåtgärder för att uppnå målet med det kravet.11

ISA 200, punkterna 14, 18 och 2223.

A 10.Tillämpning av vissa av kraven i ISA vid en revision av finansiella rapporter för särskilt syfte kan kräva särskilda överväganden av revisorn. Exempel: I ISA 320 bygger bedömningar av förhållanden som är väsentliga för användare av de finansiella rapporterna på ett övervägande av de gemensamma behoven av finansiell information hos användare som grupp.12 Men när det gäller en revision av finansiella rapporter för särskilt syfte bygger dessa bedömningar på ett övervägande av de avsedda användarnas behov av finansiell information.

ISA 320 Väsentlighet vid planering och utförande av en revision, punkt 2.

A 11.När det gäller finansiella rapporter för särskilt syfte, t.ex. sådana som upprättas enligt kraven i ett kontrakt, kan företagsledningen komma överens med de avsedda användarna om ett gränsvärde under vilket felaktigheter som identifieras under revisionen inte rättas eller justeras på annat sätt. Att det finns ett sådant gränsvärde innebär inte att revisorn är befriad från kravet att fastställa väsentlighet enligt ISA 320 när han eller hon planerar och utför revisionen av de finansiella rapporterna för särskilt syfte.

A 12.ISA 260 (omarbetad) kräver att revisorn ska avgöra vilka personer i företagets styrstruktur som det är mest lämpligt att kommunicera med.13ISA 260 (omarbetad) påpekar att, i vissa fall, deltar hela styrelsen i ledningen av företaget, och tillämpningen av kraven på kommunikation ändras därför.14 När företaget också upprättar fullständiga generella finansiella rapporter, kan den eller de som ansvarar för tillsynen över upprättandet av finansiella rapporter för särskilt syfte vara andra än dem som har ansvar för företagets styrning och som ansvarar för tillsynen över upprättandet av dessa generella finansiella rapporter.

ISA 260 (omarbetad) Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning.

ISA 260 (omarbetad), punkt A 8.

Överväganden när revisorn bildar sig en uppfattning och rapporterar om de finansiella rapporterna

(se punkt 11)

A 13.Bilagan till denna ISA innehåller exempel på oberoende revisors rapport avseende finansiella rapporter för särskilt syfte. Andra exempel på revisors rapporter kan vara relevanta vid rapportering avseende finansiella rapporter för särskilt syfte (se t.ex. bilagorna till ISA 700 (omarbetad), ISA 705 (omarbetad)15, ISA 570 (omarbetad)16, ISA 720 (omarbetad)17 och ISA 706 (omarbetad)18).

ISA 705 (omarbetad) Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor.

ISA 570 (omarbetad) Fortsatt drift.

ISA 720 (omarbetad) Revisorns ansvar avseende annan information.

ISA 706 (omarbetad) Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor.

Tillämpning av ISA 700 (omarbetad) vid rapportering om finansiella rapporter för särskilt syfte

A 14.I punkt 11 i denna ISA förklaras att revisorn måste tillämpa kraven i ISA 700 (omarbetad) när han eller hon bildar sig en uppfattning och uttalar sig om finansiella rapporter för särskilt syfte. När revisorn gör detta måste han eller hon också tillämpa rapportkraven i andra ISA och kan finna de särskilda överväganden som behandlas i punkterna A 15A 19 nedan användbara.

Fortsatt drift

A 15.Finansiella rapporter för särskilt syfte kan upprättas men behöver inte upprättas enligt ett ramverk för finansiell rapportering för vilket antagandet om fortsatt drift är relevant (antagandet om fortsatt drift är t.ex. inte relevant för vissa finansiella rapporter som upprättas utifrån skattemässiga regler i vissa jurisdiktioner).19 Beroende på vilket tillämpligt ramverk för finansiell rapportering som används vid upprättandet av de finansiella rapporterna för särskilt syfte, kan beskrivningen i revisors rapport av företagsledningens ansvar20 avseende fortsatt drift behöva anpassas efter behov. Beskrivningen i revisors rapport av revisorns ansvar21 kan också behöva anpassas efter behov beroende på hur ISA 570 (omarbetad) tillämpas vid omständigheterna för uppdraget.

ISA 570 (omarbetad), punkt 2.

ISA 700 (omarbetad), punkterna 34 b och A 48.

ISA 700 (omarbetad), punkt 39 b iv.

Särskilt betydelsefulla områden

A 16.ISA 700 (omarbetad) kräver att revisorn kommunicerar särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 70122 vid revisioner av fullständiga generella finansiella rapporter för noterade företag. Vid revisioner av finansiella rapporter för särskilt syfte gäller ISA 701 endast när det finns krav i lag eller annan författning på att revisorn ska kommunicera särskilt betydelsefulla områden i revisors rapport avseende finansiella rapporter för ett särskilt syfte eller revisorn beslutar sig för att kommunicera särskilt betydelsefulla områden. När särskilt betydelsefulla områden kommuniceras i revisors rapport avseende finansiella rapporter för särskilt syfte, gäller ISA 701 i sin helhet.23

ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor.

ISA 700 (omarbetad), punkt 31.

Annan information

A 17.ISA 720 (omarbetad) handlar om revisorns ansvar avseende annan information. Inom ramen för denna ISA anses rapporter som innehåller eller bifogas finansiella rapporter för särskilt syfte – vars ändamål är att ge ägare (eller liknande intressenter) information om frågor som presenteras i de finansiella rapporterna för ett särskilt syfte – vara årsrapporter för syftet i ISA 720 (omarbetad). När det gäller finansiella rapporter som upprättas enligt ett ramverk för särskilt syfte, innefattar termen ”liknande intressenter” de särskilda användare vars behov av finansiell information tillgodoses genom utformningen av det ramverk för särskilt syfte som används för att upprätta finansiella rapporter för särskilt syfte. När revisorn fastställer att företaget planerar att lämna en sådan rapport gäller kraven i ISA 720 (omarbetad) revisionen av de finansiella rapporterna för ett särskilt syfte.

Namn på ansvarig revisor

A 18.Kravet i ISA 700 (omarbetad) på att revisorn tar med namnet på ansvarig revisor i revisors rapport gäller också revisioner av finansiella rapporter för särskilt syfte avseende noterade företag.24 Det kan finnas krav i lag eller annan författning på att revisorn ska ta med namnet på ansvarig revisor i revisors rapport eller på annat sätt bestämma att göra det vid rapportering om finansiella rapporter för särskilt syfte för företag som inte är noterade företag.

ISA 700 (omarbetad), punkterna 45 och A 56A 58.

Hänvisning till revisors rapport avseende de fullständiga generella finansiella rapporterna

A 19.Revisorn kan anse det vara lämpligt att i stycket ”Övriga upplysningar” i revisors rapport avseende finansiella rapporter för särskilt syfte hänvisa till revisors rapport avseende de fullständiga generella finansiella rapporterna eller till frågor som rapporterats i dessa (se ISA 706 (omarbetad)25). Exempel: Revisorn kan anse det vara lämpligt att i revisors rapport avseende de finansiella rapporterna för särskilt syfte hänvisa till avsnittet ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift” i revisors rapport avseende de fullständiga generella finansiella rapporterna.

ISA 706 (omarbetad), punkterna 1011.

Uppmärksamma läsarna på att de finansiella rapporterna har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte

(se punkt 14)

A 20.De finansiella rapporterna för särskilt syfte kan komma att användas i andra syften än dem de var avsedda för. Exempel: En tillsynsmyndighet kan kräva att vissa företag gör sina finansiella rapporter för särskilt syfte tillgängliga för allmänheten. För att undvika missförstånd gör revisorn användare av den revisors rapport som han eller hon lämnar uppmärksamma på, genom att lägga till ett stycke med upplysningar av särskild betydelse, att de finansiella rapporterna har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte och därför kanske inte är lämpliga för andra syften. ISA 706 (omarbetad) kräver att detta stycke infogas i ett separat avsnitt i revisors rapport med en lämplig rubrik som innehåller formuleringen ”Upplysningar av särskild betydelse”.26

ISA 706 (omarbetad), punkt 9 a .

Begränsningar rörande distribution eller användning

(se punkt 14)

A 21.Utöver det påpekande som krävs enligt punkt 14, kan revisorn bedöma det som lämpligt att markera att den revisors rapport som han eller hon lämnar endast är avsedd för vissa användare. Detta kan, beroende på lagar eller andra författningar i jurisdiktionen i fråga, uppnås genom att spridningen eller användningen av ifrågavarande revisors rapport begränsas. Under dessa omständigheter kan det stycke som nämns i punkt 14 utökas och innefatta dessa övriga upplysningar och rubriken ändras enligt detta (se exempel i bilagan till denna ISA).

Bilaga Exempel på rapporter från oberoende revisor avseende finansiella rapporter med särskilt syfte

(se punkt A 14)

 • Exempel 1: Revisors rapport avseende fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat, som har upprättats enligt bestämmelserna om finansiell rapportering i ett kontrakt (i detta exempel ett regelstyrt ramverk).

 • Exempel 2: Revisors rapport avseende fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat, som har upprättats enligt de redovisningsprinciper som grundar sig på skattemässiga regler i jurisdiktionen (i detta exempel ett regelstyrt ramverk).

 • Exempel 3: Revisors rapport avseende fullständiga finansiella rapporter för ett noterat företag, som har upprättats enligt de bestämmelser om finansiell rapportering som har fastställts av en tillsynsmyndighet (i detta exempel ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild).

Exempel 1

En revisors rapport avseende fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat, som har upprättats enligt bestämmelserna om finansiell rapportering i ett kontrakt (i detta exempel ett regelstyrt ramverk).

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • De finansiella rapporterna har upprättats av företagsledningen enligt bestämmelserna om finansiell rapportering i ett kontrakt (dvs. ett ramverk för särskilt syfte). Företagsledningen kan inte välja ramverk för finansiell rapportering.

 • Det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är ett regelstyrt ramverk.

 • En revisors rapport avseende de fullständiga generella finansiella rapporterna lämnades inte.

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Spridningen och användningen av revisors rapport är begränsad.

 • Det finns inget krav på revisorn att, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Revisorn har fastställt att det inte finns någon annan information (dvs. kraven i ISA 720 (omarbetad) gäller inte).

 • De som har ansvaret för tillsynen över processen för finansiell rapportering är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lokal lag eller annan författning.

Rapport från oberoende revisor

[Mottagare]

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av balansräkningen per den 31 december 20X1 och resultaträkningen, redogörelsen för förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning har de bifogade finansiella rapporterna för företaget för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20X1 i alla väsentliga avseenden upprättats enligt bestämmelserna om finansiell rapportering i paragraf Z i kontraktet av den 1 januari 20X1 mellan företaget och DEF-företaget (”kontraktet”).

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Upplysningar av särskild betydelse – Redovisningsgrund och begränsning av spridning och användning

Vi vill fästa uppmärksamheten på not X i de finansiella rapporterna, där redovisningsgrunden beskrivs. De finansiella rapporterna har upprättats för att företaget ska följa bestämmelserna om finansiell rapportering i det ovan nämnda kontraktet. De är kanske därför inte lämpliga för andra syften. Vår rapport är endast avsedd för företaget och DEF-företaget och får inte spridas till eller användas av andra parter än företaget och DEF-företaget. Vårt uttalande är inte modifierat med avseende på detta förhållande.

Ansvar för de finansiella rapporterna hos företagsledningen och de som har ansvar för företagets styrning27

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter enligt bestämmelserna om finansiell rapportering i paragraf Z i kontraktet, och för sådan intern kontroll som företagsledningen bedömer är nödvändig för upprättandet av finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är företagsledningen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor som rör företagets fortsatta drift samt utgå från antagandet om fortsatt drift såvida inte företagsledningen antingen avser att likvidera företaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

De som har ansvar för företagets styrning har ansvaret för tillsynen av företagets process för finansiell rapportering.

I dessa exempel på revisors rapporter kan termerna ”företagsledning” och ”de som har ansvar för företagets styrning” behöva ersättas av en annan term som är lämplig inom ramen för det juridiska ramverket i den särskilda jurisdiktionen.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisors rapport som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i dessa finansiella rapporter.

Punkt 41 b i ISA 700 (omarbetad) förklarar att den fetstilta delen nedan kan placeras i en bilaga till revisors rapport. Punkt 41 c i ISA 700 (omarbetad) förklarar att när lag, annan författning eller nationella revisionsstandarder uttryckligen tillåter det, kan hänvisningar göras till en webbplats för en behörig myndighet, där revisorns ansvarsområden beskrivs, i stället för att detta material tas med i revisors rapport, förutsatt att beskrivningen på webbplatsen kommunicerar, och inte är oförenlig med, beskrivningen av revisorns ansvarsskyldigheter nedan.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder med anledning av dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • Skaffar vi oss en förståelse av den del av företagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.28

 • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen samt tillhörande upplysningar.

 • Drar vi en slutsats om det riktiga i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift och, baserat på de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisors rapport fästa uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i de finansiella rapporterna, eller, om dessa upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtades fram till datumet för revisors rapport. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att företaget inte längre kan fortsätta verksamheten.

Vi kommunicerar med styrelsen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga]

[Revisorns adress]

[Datum]

Den här meningen modifieras, enligt vad som är tillämpligt, i de omständigheter då revisorn också har ansvar för att lämna ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen i samband med revisionen av de finansiella rapporterna.

Exempel 2

Revisors rapport avseende fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat, som har upprättats enligt de redovisningsprinciper som grundar sig på skattemässiga regler i jurisdiktionen (i detta exempel ett regelstyrt ramverk).

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • En revision av fullständiga finansiella rapporter som har upprättats av företagsledningen i ett handelsbolag enligt de redovisningsprinciper som grundar sig på skattemässiga regler i jurisdiktionen (dvs. ett ramverk för särskilt syfte) som stöd för bolagsmännen vid upprättandet av deras enskilda inkomstdeklarationer. Företagsledningen kan inte välja ramverk för finansiell rapportering.

 • Det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är ett regelstyrt ramverk.

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Spridningen av revisors rapport är begränsad.

 • Det finns inget krav på revisorn att, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Revisorn har fastställt att det inte finns någon annan information (dvs. kraven i ISA 720 (omarbetad) gäller inte).

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lokal lag eller annan författning.

Rapport från oberoende revisor

[Mottagare]

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för handelsbolaget ABC (handelsbolaget), vilka består av balansräkningen per den 31 december 20X1 och resultaträkningen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning är de bifogade finansiella rapporterna för handelsbolaget för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20X1 i allt väsentligt upprättade enligt [beskriv den tillämpliga skattelagstiftningen] i [jurisdiktion].

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Upplysningar av särskild betydelse – Redovisningsgrund och begränsning av spridning

Vi vill fästa uppmärksamheten på not X i de finansiella rapporterna, där redovisningsgrunden beskrivs. De finansiella rapporterna har upprättats som stöd för delägarna i handelsbolaget vid upprättandet av deras enskilda inkomstdeklarationer. De är kanske därför inte lämpliga för andra syften. Vår rapport är endast avsedd för handelsbolaget och dess delägare och får inte spridas till andra än handelsbolaget och dess delägare. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.

Ansvar för de finansiella rapporterna hos företagsledningen och de som har ansvar för företagets styrning29

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter enligt de redovisningsprinciper som grundar sig på skattemässiga regler i [jurisdiktion] och för sådan intern kontroll som företagsledningen bedömer är nödvändig för upprättandet av finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är företagsledningen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor som rör företagets fortsatta drift samt utgå från antagandet om fortsatt drift såvida inte företagsledningen antingen avser att likvidera företaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

De som har ansvar för företagets styrning har ansvaret för tillsynen av samarbetets process för finansiell rapportering.

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisors rapport som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt International Standards on Auditing (ISA) alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i dessa finansiella rapporter.

Punkt 41 b i ISA 700 (omarbetad) förklarar att den fetstilta delen nedan kan placeras i en bilaga till revisors rapport. Punkt 41 c i ISA 700 (omarbetad) förklarar att när lag, annan författning eller nationella revisionsstandarder uttryckligen tillåter det, kan hänvisningar göras till en webbplats för en behörig myndighet, där revisorns ansvarsområden beskrivs, i stället för att detta material tas med i revisors rapport, förutsatt att beskrivningen på webbplatsen kommunicerar, och inte är oförenlig med, beskrivningen av revisorns ansvarsskyldigheter nedan.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder med anledning av dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • Skaffar vi oss en förståelse av den del av företagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i handelsbolagets interna kontroll.30

 • Drar vi en slutsats om det riktiga i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift och, baserat på de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisors rapport fästa uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i de finansiella rapporterna, eller, om dessa upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtades fram till datumet för revisors rapport. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att företaget inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen samt tillhörande upplysningar.

Vi kommunicerar med styrelsen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga]

[Revisorns adress]

[Datum]

Den här meningen modifieras, enligt vad som är tillämpligt, i de omständigheter då revisorn också har ansvar för att lämna ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen i samband med revisionen av de finansiella rapporterna.

Exempel 3

En revisors rapport avseende fullständiga finansiella rapporter för ett noterat företag som har upprättats enligt de bestämmelser om finansiell rapportering som har fastställts av en tillsynsmyndighet (i detta exempel ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild).

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • En revision av fullständiga finansiella rapporter för ett noterat företag som har upprättats av företagsledningen enligt de bestämmelser om finansiell rapportering som fastställts av en tillsynsmyndighet (dvs. ett ramverk för särskilt syfte) för att tillsynsmyndighetens krav ska uppfyllas. Företagsledningen kan inte välja ramverk för finansiell rapportering.

 • Det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild.

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad). Upplysningarna i de finansiella rapporterna om den väsentliga osäkerhetsfaktorn är tillräckliga.

 • Spridningen och användningen av revisors rapport är begränsad.

 • Enligt krav från tillsynsmyndighet måste revisorn kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Avsnittet med ”Övriga upplysningar” refererar till det faktum att revisorn också har lämnat en separat revisors rapport avseende finansiella rapporter upprättad av ABC-företaget för samma period i enlighet med ett generellt ramverk.

 • Revisorn har fastställt att det inte finns någon annan information (dvs. kraven i ISA 720 (omarbetad) gäller inte).

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lokal lag eller annan författning.

Rapport från oberoende revisor

[Till aktieägarna i ABC-företaget eller andra mottagare]

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av balansräkningen per den 31 december 20X1 och resultaträkningen, redogörelsen för förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt bestämmelserna om finansiell rapportering i paragraf Y i föreskrift Z.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Upplysningar av särskild betydelse – Redovisningsgrund

Vi vill fästa uppmärksamheten på not X i de finansiella rapporterna, där redovisningsgrunden beskrivs. De finansiella rapporterna har upprättats för att företaget ska uppfylla kraven från tillsynsmyndighet DEF. De är kanske därför inte lämpliga för andra syften. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på not 6 i de finansiella rapporterna, som anger att företaget redovisar en förlust på ZZZ för räkenskapsåret fram till den 31 december 20X1 och att företagets kortfristiga skulder per detta datum översteg dess totala tillgångar med YYY. Enligt vad som anges i not 6 tyder dessa händelser och förhållanden, tillsammans med andra frågor som anges i not 6, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av de finansiella rapporterna som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dessa, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden. Utöver det förhållande som beskrivs i avsnittet ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift” ovan har vi fastställt att de förhållanden vi beskriver nedan är de särskilt betydelsefulla områden som ska kommuniceras i denna rapport.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701 enligt vad som tillämpas i denna revision.]

Övriga upplysningar

Företaget har upprättat separata fullständiga finansiella rapporter för det räkenskapsår som slutade den 31 december 20X1 enligt International Financial Reporting Standards, och vi har lämnat en separat revisors rapport avseende dessa till aktieägarna i företaget daterad den 31 mars 20X2.

Ansvar för de finansiella rapporterna hos företagsledningen och de som har ansvar för företagets styrning31

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter som ger en rättvisande bild enligt bestämmelserna om finansiell rapportering i paragraf Y i föreskrift Z,32 och för sådan intern kontroll som företagsledningen bedömer är nödvändig för upprättandet av finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är företagsledningen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor som rör företagets fortsatta drift samt utgå från antagandet om fortsatt drift såvida inte företagsledningen antingen avser att likvidera företaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

De som har ansvar för företagets styrning har ansvaret för tillsynen av företagets process för finansiell rapportering.

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

I de fall där företagsledningen har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter som ger en sann och rättvisande bild, kan detta lyda: ”Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta finansiella rapporter som ger en sann och rättvisande bild enligt bestämmelserna om finansiell rapportering i paragraf Y i föreskrift Z, och för [...] ”.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisors rapport som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt International Standards on Auditing (ISA) alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i dessa finansiella rapporter.

Punkt 41 b i ISA 700 (omarbetad) förklarar att den fetstilta delen nedan kan placeras i en bilaga till revisors rapport. Punkt 41 c i ISA 700 (omarbetad) förklarar att när lag, annan författning eller nationella revisionsstandarder uttryckligen tillåter det, kan hänvisningar göras till en webbplats för en behörig myndighet, där revisorns ansvarsområden beskrivs, i stället för att detta material tas med i revisors rapport, förutsatt att beskrivningen på webbplatsen kommunicerar, och inte är oförenlig med, beskrivningen av revisorns ansvarsskyldigheter nedan.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder med anledning av dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • Skaffar vi oss en förståelse av den del av företagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i företagets interna kontroll.33

 • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i företagsledningens uppskattningar i redovisningen samt tillhörande upplysningar.

 • Drar vi en slutsats om det riktiga i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift och, baserat på de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisors rapport fästa uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i de finansiella rapporterna, eller, om dessa upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtades fram till datumet för revisors rapport. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att företaget inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i de finansiella rapporterna, däribland upplysningar, och om de finansiella rapporterna återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med styrelsen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.

Vi ger också styrelsen uppgifter om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och kommunicerar alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de frågor som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka frågor som hade den största betydelsen i revisionen av de finansiella rapporterna och därför är de särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa frågor i revisors rapport såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisors rapport på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det skulle rimligen väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation.

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga]

[Revisorns adress]

[Datum]

Den här meningen modifieras, enligt vad som är tillämpligt, i de omständigheter då revisorn också har ansvar för att lämna ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen i samband med revisionen av de finansiella rapporterna.