International Standard on Auditing (ISA) 810 (omarbetad) Uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.Denna internationella revisionsstandard (ISA) behandlar revisorns ansvar vid ett uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag som är härledda från finansiella rapporter som samma revisor reviderat enligt ISA.

Ikraftträdande

2.Denna ISA gäller vid uppdrag att rapportera om finansiella rapporter i sammandrag för räkenskapsperioder som slutar den 15 december 2016 eller senare.

Mål

3.Revisorns mål är att

 1. fastställa om det är lämpligt att acceptera uppdraget att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag, och

 2. om revisorn har anlitats för att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag

  1. bilda sig en uppfattning om de finansiella rapporterna utifrån en utvärdering av de slutsatser som har dragits av de inhämtade revisionsbevisen, och

  2. att tydligt uttrycka denna uppfattning i ett uttalande i en skriftlig rapport som också beskriver grunden för uttalandet.

Definitioner

4.I denna ISA har nedanstående termer följande betydelser:

 1. Tillämpade kriterier – de kriterier som tillämpas av företagsledningen vid upprättandet av de finansiella rapporterna i sammandrag.

 2. Reviderade finansiella rapporter – finansiella rapporter1 som har reviderats av revisorn enligt ISA och från vilka de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda.

 3. Finansiella rapporter i sammandrag – historisk finansiell information som är härledd från finansiella rapporter men som är mindre detaljerad än den i de finansiella rapporterna, men som ändå utgör en strukturerad framställning som överensstämmer med den i de finansiella rapporterna av företagets ekonomiska resurser eller förpliktelser vid en viss tidpunkt eller förändringar i dessa under en viss tidsperiod.2 Olika jurisdiktioner kan ha olika terminologi för att beskriva sådan historisk finansiell information.

ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing, punkt 13 f, definierar termen ”finansiella rapporter”.

ISA 200, punkt 13 f.

Krav

Att acceptera uppdraget

5.Revisorn ska acceptera ett uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag enligt ISA endast om han eller hon har anlitats för att utföra en revision enligt ISA av de finansiella rapporter från vilka de finansiella rapporterna i sammandrag har tagits fram. (Se punkt A 1.)

6.Innan revisorn accepterar ett uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag ska han eller hon (se punkt A 2)

 1. fastställa om de tillämpade kriterierna är godtagbara, (se punkterna A 3A 7)

 2. inhämta företagsledningens bekräftelse på att den är medveten om och förstår sitt ansvar för att

  1. upprätta de finansiella rapporterna i sammandrag enligt de tillämpade kriterierna,

  2. göra de reviderade finansiella rapporterna tillgängliga, utan onödigt besvär, för de avsedda användarna av de finansiella rapporterna i sammandrag (eller, om lag eller annan författning anger att de reviderade finansiella rapporterna inte behöver göras tillgängliga för de avsedda användarna av de finansiella rapporterna i sammandrag och fastställer kriterierna för upprättandet av finansiella rapporter i sammandrag, beskriva den lagen eller andra författningen i de finansiella rapporterna i sammandrag), och

  3. innefatta revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag i varje dokument som innehåller de finansiella rapporterna i sammandrag och som anger att revisorn har uttalat sig om dem.

 3. komma överens med företagsledningen om formen för det uttalande som ska lämnas om de finansiella rapporterna i sammandrag. (Se punkterna 911.)

7.Om revisorn drar slutsatsen att de tillämpade kriterierna inte är godtagbara eller inte kan inhämta företagsledningens bekräftelse enligt punkt 6 b ska revisorn inte acceptera uppdraget att uttala sig om de finansiella rapporterna i sammandrag, såvida han eller hon inte är skyldig att göra så enligt lag eller annan författning. Ett uppdrag som utförs enligt sådan lag eller annan författning följer inte denna ISA. Följaktligen ska revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag inte ange att uppdraget har utförts enligt ISA. Revisorn ska inbegripa lämpliga hänvisningar till detta faktum i uppdragets villkor. Revisorn ska också fastställa vilka effekter detta kan få för uppdraget att revidera de finansiella rapporter från vilka de finansiella rapporterna i sammandrag har tagits fram.

Åtgärdernas karaktär

8.Revisorn ska utföra nedanstående åtgärder och alla andra åtgärder som revisorn kan betrakta som nödvändiga som grund för revisionsuttalandet om de finansiella rapporterna i sammandrag:

 1. Utvärdera om de finansiella rapporterna i sammandrag upplyser om den sammanfattande karaktären på och identifierar de reviderade finansiella rapporterna på ett ändamålsenligt sätt.

 2. Om de reviderade finansiella rapporterna inte bifogas de finansiella rapporterna i sammandrag, utvärdera om det tydligt framgår

  1. från vem eller var de reviderade finansiella rapporterna finns tillgängliga, eller

  2. den lag eller annan författning som anger att de reviderade finansiella rapporterna inte behöver göras tillgängliga för de avsedda användarna av de finansiella rapporterna i sammandrag och som fastställer kriterierna för upprättandet av de finansiella rapporterna i sammandrag.

 3. Utvärdera om de finansiella rapporterna i sammandrag upplyser om de tillämpade kriterierna på ett ändamålsenligt sätt.

 4. Jämföra de finansiella rapporterna i sammandrag med motsvarande information i de reviderade finansiella rapporterna för att fastställa om sammandraget överensstämmer med eller kan räknas om från informationen i de reviderade finansiella rapporterna.

 5. Utvärdera om de finansiella rapporterna i sammandrag är upprättade enligt de tillämpade kriterierna.

 6. Mot bakgrund av syftet med de finansiella rapporterna i sammandrag utvärdera om sammandraget innehåller nödvändig information, och har en lämplig sammanslagningsnivå, så att det inte med hänsyn till omständigheterna är vilseledande.

 7. Utvärdera om de reviderade finansiella rapporterna utan onödigt besvär finns tillgängliga för de avsedda användarna av de finansiella rapporterna i sammandrag, såvida inte lag eller annan författning anger att de inte behöver göras tillgängliga och fastställer kriterierna för upprättandet av sammandraget. (Se punkt A 8.)

Typ av uttalande

9.Om revisorn har dragit slutsatsen att ett omodifierat uttalande om de finansiella rapporterna i sammandrag är lämpligt ska revisorn i sitt uttalande, såvida inte annat krävs i lag eller annan författning, använda en av följande formuleringar: (Se punkt A 9.)

 1. De bifogade finansiella rapporterna i sammandrag stämmer i alla väsentliga avseenden överens med de reviderade finansiella rapporterna enligt [tillämpade kriterier].

 2. De bifogade finansiella rapporterna i sammandrag är ett rättvisande sammandrag av de reviderade finansiella rapporterna enligt [tillämpade kriterier].

10.Om lag eller annan författning föreskriver en ordalydelse för uttalandet om finansiella rapporter i sammandrag som skiljer sig från den som beskrivs i punkt 9 ska revisorn

 1. tillämpa de åtgärder som beskrivs i punkt 8 och alla ytterligare åtgärder som behövs för att revisorn ska kunna lämna det föreskrivna uttalandet, eller

 2. utvärdera om användare av de finansiella rapporterna i sammandrag kan missförstå revisorns uttalande om sammandraget och i så fall om ytterligare förklaring i revisors rapport om sammandraget kan motverka eventuella missförstånd.

11.Om revisorn, i fråga om punkt 10 b, drar slutsatsen att ytterligare förklaring i revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag inte kan motverka eventuella missförstånd ska revisorn inte acceptera uppdraget såvida han eller hon inte är skyldig att utföra det enligt lag eller annan författning. Ett uppdrag som utförs enligt sådan lag eller annan författning följer inte denna ISA. Följaktligen ska revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag inte ange att uppdraget utfördes enligt ISA.

Tidpunkt för arbetet och händelser efter datumet för revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna

12.Revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag kan vara daterad senare än datumet för revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna. I dessa fall ska revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag ange att de finansiella rapporterna i sammandrag och de reviderade finansiella rapporterna inte avspeglar effekterna av händelser som har inträffat efter datumet för revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna. (Se punkt A 10.)

13.Revisorn kan få kännedom om fakta som förelåg per datumet för revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna som han eller hon inte hade kännedom om tidigare. I dessa fall ska revisorn inte lämna en rapport om de finansiella rapporterna i sammandrag förrän han eller hon har övervägt dessa fakta i förhållande till de reviderade finansiella rapporterna enligt ISA 5603.

ISA 560 Efterföljande händelser.

Information i dokument som innehåller finansiella rapporter i sammandrag

14.Revisorn ska läsa informationen i ett dokument som innehåller de finansiella rapporterna i sammandrag och revisors rapport avseende dem och överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den informationen och de finansiella rapporterna i sammandrag.

15.Om revisorn identifierar en väsentlig oförenlighet, ska han eller hon diskutera frågan med företagsledningen och avgöra om de finansiella rapporterna i sammandrag eller informationen i dokumentet med de finansiella rapporterna i sammandrag och revisors rapport avseende dem behöver ändras. Om revisorn fastställer att informationen behöver ändras och företagsledningen vägrar att ändra den enligt vad som behövs, ska revisorn vidta lämpliga åtgärder med hänsyn till omständigheterna, vilket även innefattar effekterna på revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag. (Se punkterna A 11A 16.)

Revisors rapport avseende finansiella rapporter i sammandrag

Delar i revisors rapport

16.Revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag ska innehålla följande delar:4

(Se punkt A 23.)

 1. En rubrik som tydligt anger att det är en rapport från en oberoende revisor. (Se punkt A 17.)

 2. En mottagare. (Se punkt A 18.)

 3. Identifiering av de finansiella rapporter i sammandrag som revisorn uttalar sig om, däribland titeln på varje rapport som ingår i sammandraget. (Se punkt A 19)

 4. Identifiering av de reviderade finansiella rapporterna.

 5. Enligt punkt 20, ett tydligt uttalande. (Se punkterna 911.)

 6. En utsaga som anger att de finansiella rapporterna i sammandrag inte innefattar alla upplysningar som krävs av det ramverk för finansiell rapportering som har tillämpats vid upprättandet av de reviderade finansiella rapporterna, och att det inte räcker att bara läsa de finansiella rapporterna i sammandrag med tillhörande revisors rapport i stället för de reviderade finansiella rapporterna med tillhörande revisors rapport.

 7. I tillämpliga fall den utsaga som krävs enligt punkt 12.

 8. En hänvisning till revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna, datumet för revisors rapport och, förutom i de fall som nämns i punkterna 1920, det faktum att ett omodifierat uttalande lämnas om de reviderade finansiella rapporterna.

 9. En beskrivning av företagsledningens5 ansvar för de finansiella rapporterna i sammandrag som förklarar att företagsledningen5 har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna i sammandrag enligt de tillämpade kriterierna.

 10. Ett uttalande om att revisorn har ansvaret för att lämna ett uttalande, baserat på de åtgärder revisorn utfört enligt denna ISA, om huruvida de finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden stämmer överens med [eller är ett rättvisande sammandrag av] de reviderade finansiella rapporterna.

 11. Revisorns underskrift.

 12. Revisorns adress.

 13. Datum för revisors rapport. (Se punkt A 20.)

Punkterna 1920, som behandlar omständigheter då revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna har modifierats, kräver ytterligare delar utöver dem som räknas upp i denna punkt.

Eller en annan term som är lämplig mot bakgrund av det juridiska ramverket i den aktuella jurisdiktionen.

Eller en annan term som är lämplig mot bakgrund av det juridiska ramverket i den aktuella jurisdiktionen.

17.Om mottagaren av de finansiella rapporterna i sammandrag inte är densamma som mottagaren av revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna ska revisorn utvärdera om det är lämpligt att ange en annan mottagare. (Se punkt A 18.)

18.Revisorn ska datera revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag tidigast (se punkt A 20)

 1. det datum som revisorn inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för uttalandet, däribland bevis på att de finansiella rapporterna i sammandrag har upprättats och att de som har vederbörlig befogenhet har försäkrat att de har tagit ansvar för dem, och

 2. datumet för revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna.

Hänvisning till revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna

(se punkt A 23)

19.Om revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller

 1. ett uttalande med reservation enligt ISA 705 (omarbetad)7,

 2. ett stycke med upplysningar av särskild betydelse eller ett stycke med övriga upplysningar enligt ISA 706 (omarbetad)8,

 3. ett avsnitt ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift” enligt ISA 570 (omarbetad)9,

 4. kommunikation om särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 70110,

 5. ett uttalande som beskriver en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen enligt ISA 720 (omarbetad)11,

och revisorn har förvissat sig om att de finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden överensstämmer med eller är ett rättvisande sammandrag av de reviderade finansiella rapporterna enligt tillämpade kriterier ska revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag utöver delarna i punkt 16

 1. ange att revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller ett uttalande med reservation, ett stycke med upplysningar av särskild betydelse, ett stycke med övriga upplysningar, ett avsnitt ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”, kommunikation om särskilt betydelsefulla områden eller en utsaga som beskriver en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen, och (se punkt A 21)

 2. beskriva: (Se punkt A 22.)

  a.

  Grunden för uttalandet med reservation avseende de reviderade finansiella rapporterna samt uttalandet med reservation och den eventuella effekten av detta på de finansiella rapporterna i sammandrag.

  b.

  De förhållanden som avses i stycket ”Upplysningar av särskild betydelse”, stycket ”Övriga upplysningar” eller avsnittet ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift” i revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna och de eventuella effekterna av detta på de finansiella rapporterna i sammandrag.

  c.

  Den orättade väsentliga felaktigheten i den andra informationen och de eventuella effekterna av detta på informationen i dokumentet med de finansiella rapporterna i sammandrag och revisors rapport avseende dem. (Se punkt A 15.)

ISA 705 (omarbetad) Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor.

ISA 706 (omarbetad) Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor.

ISA 570 (omarbetad) Fortsatt drift, punkt 22.

ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor.

ISA 720 (omarbetad) Revisorns ansvar avseende annan information.

20.Om revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller ett uttalande med avvikande mening eller om revisorn avstått från att uttala sig ska revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag utöver delarna i punkt 16

 1. ange att revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller ett uttalande med avvikande mening eller att revisorn avstått från att uttala sig,

 2. beskriva grunden för uttalandet med avvikande mening eller för att revisorn avstått från att uttala sig, och

 3. ange att det till följd av uttalandet med avvikande mening eller av att revisorn avstått från att uttala sig om de reviderade finansiella rapporterna, är olämpligt att lämna ett uttalande om de finansiella rapporterna i sammandrag. (Se punkt A 23.)

Modifierat uttalande om de finansiella rapporterna i sammandrag

21.Om de finansiella rapporterna i sammandrag inte i alla väsentliga avseenden överensstämmer med eller inte är ett rättvisande sammandrag av de reviderade finansiella rapporterna, enligt de tillämpade kriterierna, och företagsledningen inte går med på att göra de ändringar som krävs, ska revisorn uttala en avvikande mening om de finansiella rapporterna i sammandrag. (Se punkt A 23.)

Begränsningar rörande spridning eller användning, eller att uppmärksamma läsare på redovisningsgrunden

22.Om spridning eller användning av revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna är begränsad eller om revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna uppmärksammar läsaren på att de reviderade finansiella rapporterna är upprättade enligt ett ramverk för särskilt syfte, ska revisorn ta med en liknande begränsning eller ett observandum i revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag.

Jämförande uppgifter

23.Om de reviderade finansiella rapporterna innehåller jämförande uppgifter, men de finansiella rapporterna i sammandrag inte gör det, ska revisorn fastställa om ett sådant utelämnande är rimligt under omständigheterna för uppdraget. Revisorn ska fastställa hur ett orimligt utelämnande ska påverka revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag. (Se punkt A 24.)

24.Om de finansiella rapporterna i sammandrag innehåller jämförande uppgifter som en annan revisor har uttalat sig om ska revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag också innehålla de frågor som revisorn enligt ISA 710 är skyldig att ta med i revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna.12

(Se punkt A 25.)

ISA 710 Jämförande information – jämförelsetal och jämförande finansiella rapporter.

Oreviderad kompletterande information som presenteras tillsammans med finansiella rapporter i sammandrag

25.Revisorn ska utvärdera om oreviderad kompletterande information som presenteras tillsammans med de finansiella rapporterna i sammandrag är tydligt åtskild från de finansiella rapporterna i sammandrag. Om revisorn drar slutsatsen att företagets presentation av den oreviderade kompletterande informationen inte är tydligt åtskild från de finansiella rapporterna i sammandrag ska revisorn be företagsledningen att ändra presentationen av den oreviderade kompletterande informationen. Om företagsledningen vägrar att göra detta ska revisorn i sin rapport om de finansiella rapporterna i sammandrag förklara att sådan information inte täcks av rapporten. (Se punkt A 26.)

Revisorns associering

26.Om revisorn får kännedom om att företaget planerar att ange att revisorn har uttalat sig om finansiella rapporter i sammandrag i ett dokument som innehåller de finansiella rapporterna i sammandrag, men inte planerar att ta med den tillhörande revisors rapport ska revisorn begära att företagsledningen tar med revisors rapport i dokumentet. Om företagsledningen inte gör det ska revisorn bestämma och utföra andra lämpliga åtgärder avsedda att förhindra företagsledningen att på ett olämpligt sätt förknippa revisorn med de finansiella rapporterna i sammandrag i det dokumentet. (Se punkt A 27.)

27.Revisorn kan vara anlitad att uttala sig om ett företags finansiella rapporter, men inte för att uttala sig om de finansiella rapporterna i sammandrag. Om revisorn i ett sådant fall skulle få kännedom om att företaget planerar att i ett dokument göra ett uttalande som hänvisar till revisorn och det faktum att de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från de finansiella rapporter som har reviderats av revisorn ska han eller hon förvissa sig om att

 1. hänvisningen till revisorn knyts till revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna, och

 2. uttalandet inte ger intryck av att revisorn har uttalat sig om de finansiella rapporterna i sammandrag.

Om a eller b inte har uppfyllts ska revisorn begära att företagsledningen ändrar uttalandet så att de uppfylls, eller inte hänvisar till revisorn i dokumentet. Alternativt kan företaget anlita revisorn att uttala sig om de finansiella rapporterna i sammandrag och bifoga den tillhörande rapporten till dokumentet. Om företagsledningen inte ändrar uttalandet, tar bort hänvisningen till revisorn eller bifogar en revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag i dokumentet som innehåller sammandraget ska revisorn meddela företagsledningen att han eller hon inte är enig om hänvisningen samt ska bestämma och utföra andra ändamålsenliga åtgärder avsedda att förhindra företagsledningen från att hänvisa till revisorn på ett olämpligt sätt. (Se punkt A 27.)

Tillämpning och andra förtydliganden

Att acceptera uppdraget

(se punkterna 56)

A 1.Revisionen av de finansiella rapporterna från vilka de finansiella rapporterna i sammandrag har tagits fram ger revisorn den kunskap som krävs för att fullgöra sitt ansvar i förhållande till de finansiella rapporterna i sammandrag enligt denna ISA. Tillämpning av denna ISA ger inte tillräckliga och ändamålsenliga bevis som grund för uttalandet om de finansiella rapporterna i sammandrag om revisorn inte också reviderat de finansiella rapporter som de finansiella rapporterna i sammandrag har tagits fram från.

A 2.Att företagsledningen bekräftar de frågor som beskrivs i punkt 6 kan bevisas genom ett skriftligt godkännande av uppdragsvillkoren.

Kriterier

(se punkt 6 a)

A 3.Upprättandet av finansiella rapporter i sammandrag kräver att företagsledningen fastställer den information som ska avspeglas i de finansiella rapporterna i sammandrag så att den i alla väsentliga avseenden överensstämmer med, eller utgör ett rättvisande sammandrag av, de reviderade finansiella rapporterna. Eftersom finansiella rapporter i sammandrag till sin natur innehåller sammanslagen information och begränsade upplysningar finns det en ökad risk för att de inte innehåller den information som behövs för att inte vara vilseledande med hänsyn till omständigheterna. Risken ökar om det inte finns några etablerade kriterier för upprättandet av finansiella rapporter i sammandrag.

A 4.Faktorer som kan påverka revisorns fastställande av om de tillämpade kriterierna är godtagbara kan innefatta

 • företagets karaktär,

 • syftet med de finansiella rapporterna i sammandrag,

 • informationsbehoven hos de avsedda användarna av de finansiella rapporterna i sammandrag, och

 • om de tillämpade kriterierna kommer att resultera i finansiella rapporter i sammandrag som inte är vilseledande med hänsyn till omständigheterna.

A 5.Kriterierna för upprättandet av finansiella rapporter i sammandrag kan vara fastställda av en behörig eller erkänd normgivande organisation eller i lag eller annan författning. På samma sätt som i fallet med finansiella rapporter, enligt förklaring i ISA 21013, förutsätter revisorn i många fall att dessa kriterier är godtagbara.

ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag, punkterna A 3 och A 8A 9.

A 6.Om det saknas etablerade kriterier för att upprätta finansiella rapporter i sammandrag kan företagsledningen utarbeta kriterier som t.ex. har sin grund i praxis i en viss bransch. Kriterier som är godtagbara med hänsyn till omständigheterna kommer att leda till finansiella rapporter i sammandrag som

 1. på ett ändamålsenligt sätt upplyser om den sammanfattande karaktären och identifierar de reviderade finansiella rapporterna,

 2. tydligt beskriver hos vem och var de reviderade finansiella rapporterna finns tillgängliga eller den lag eller annan författning som i förekommande fall anger att de reviderade finansiella rapporterna inte behöver göras tillgängliga för de avsedda användarna av de finansiella rapporterna i sammandrag samt fastställer kriterier för upprättandet av finansiella rapporter i sammandrag,

 3. upplyser om de tillämpade kriterierna på ett korrekt sätt,

 4. överensstämmer med eller kan räknas om från informationen som sammanhänger med den i de reviderade finansiella rapporterna, och

 5. innehåller den nödvändiga informationen mot bakgrund av syftet med de finansiella rapporterna i sammandrag och har en lämplig sammanslagningsnivå, så att de inte är vilseledande med hänsyn till omständigheterna.

A 7.Lämpliga upplysningar om den sammanfattande karaktären på de finansiella rapporterna i sammandrag och de reviderade finansiella rapporternas benämning som punkt A 6 a hänvisar till kan t.ex. ges genom en titel som ”Finansiella rapporter i sammandrag härledda från de reviderade finansiella rapporterna för räkenskapsåret 20X1”.

Utvärdera tillgången till reviderade finansiella rapporter

(se punkt 8 g)

A 8.Revisorns utvärdering av om de reviderade finansiella rapporterna utan onödigt besvär finns tillgängliga för de avsedda användarna av de finansiella rapporterna i sammandrag påverkas av faktorer som t.ex. om

 • de finansiella rapporterna i sammandrag tydligt beskriver från vem eller var de reviderade finansiella rapporterna finns tillgängliga,

 • de reviderade finansiella rapporterna är offentligt registrerade, eller

 • företagsledningen fastställt en process genom vilken de avsedda användarna av de finansiella rapporterna i sammandrag lätt kan få tillgång till de reviderade finansiella rapporterna.

Typ av uttalande

(se punkt 9)

A 9.En slutsats, som grundas på en utvärdering av de bevis som har inhämtats genom att utföra åtgärderna i punkt 8, om att ett omodifierat uttalande om de finansiella rapporterna i sammandrag är korrekt innebär att revisorn kan lämna ett uttalande som innehåller en av formuleringarna i punkt 9. Revisorns beslut om vilken av formuleringarna han eller hon ska välja kan påverkas av allmänt vedertagen praxis i den aktuella jurisdiktionen.

Tidpunkt för arbetet och händelser efter datumet för revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna

(se punkt 12)

A 10.De åtgärder som beskrivs i punkt 8 utförs ofta under eller direkt efter revisionen av de finansiella rapporterna. Om revisorn uttalar sig om de finansiella rapporterna i sammandrag efter att revisionen av de finansiella rapporterna är avslutad behöver revisorn inte inhämta ytterligare revisionsbevis om de reviderade finansiella rapporterna, eller uttala sig om effekterna av händelser som inträffade efter datumet för revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna, eftersom de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från de reviderade finansiella rapporterna och inte innebär en uppdatering av dem.

Information i dokument som innehåller finansiella rapporter i sammandrag

(se punkterna 1415)

A 11.ISA 720 (omarbetad) handlar om revisorns ansvar avseende annan information vid en revision av finansiella rapporter. Inom ramen för ISA 720 (omarbetad) är annan information finansiell eller icke-finansiell information (utöver de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem) som finns i ett företags årsrapport. En årsrapport innehåller eller bifogas de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dessa.

A 12.Å andra sidan behandlar punkterna 1415 revisorns ansvar avseende information i ett dokument som också innehåller de finansiella rapporterna i sammandrag och tillhörande revisors rapport. Sådan information kan innefatta

 • vissa eller samtliga av de förhållanden som behandlas i den andra informationen i årsrapporten (t.ex. när de finansiella rapporterna i sammandrag och tillhörande revisors rapport inkluderas i en årsrapport i sammandrag), eller

 • förhållanden som inte behandlas i den andra informationen som finns i årsrapporten.

A 13.När revisorn läser informationen i ett dokument som innehåller de finansiella rapporterna i sammandrag och tillhörande revisors rapport, kan han eller hon få kännedom om att denna information är vilseledande och behöva vidta lämpliga åtgärder. Relevanta yrkesetiska krav14 kräver att revisorn undviker att medvetet associeras till information som revisorn tror innehåller ett väsentligen falskt eller vilseledande påstående eller information som tillhandahållits vårdslöst, eller som utelämnar eller döljer nödvändig information där det vore vilseledande att utelämna eller dölja den.

International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden), punkt R111.2.

Information i ett dokument som innehåller finansiella rapporter i sammandrag som behandlar vissa eller samtliga av de förhållanden som behandlas i den andra informationen i årsrapporten

A 14.När det finns information i ett dokument som innehåller de finansiella rapporterna i sammandrag och tillhörande revisors rapport och informationen i fråga behandlar vissa eller samtliga förhållanden som den andra informationen i årsrapporten, kan arbete som har utförts med avseende på den informationen enligt ISA 720 (omarbetad) vara adekvat för syftet i punkterna 1415 i denna ISA.

A 15.När en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen har identifierats i revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna och den orättade väsentliga felaktigheten har koppling till ett förhållande som behandlas i informationen i ett dokument som innehåller de finansiella rapporterna i sammandrag och tillhörande revisors rapport, kan det föreligga en väsentlig oförenlighet mellan de finansiella rapporterna i sammandrag och den informationen eller informationen vara vilseledande.

Information i ett dokument som innehåller finansiella rapporter i sammandrag som behandlar förhållanden som inte behandlas i den andra informationen i årsrapporten

A 16.ISA 720 (omarbetad), anpassad efter vad som är nödvändigt med hänsyn till omständigheterna, kan vara till hjälp för revisorn när han eller hon fastställer lämpliga åtgärder för att hantera företagsledningens vägran att göra de ändringar som krävs i informationen, däribland att överväga effekterna på revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag.

Revisors rapport avseende finansiella rapporter i sammandrag

Delar i revisors rapport

Titel

(se punkt 16 a)

A 17.En titel som anger att rapporten är en rapport från en oberoende revisor, t.ex. ”Rapport från en oberoende revisor”, bekräftar att revisorn har uppfyllt samtliga relevanta yrkesetiska krav rörande oberoende. Detta skiljer rapporten från den oberoende revisorn från rapporter som lämnas av andra.

Mottagare

(se punkterna 16 b och 17)

A 18.Faktorer som kan påverka revisorns utvärdering av lämpligheten hos mottagaren av finansiella rapporter i sammandrag innefattar uppdragets villkor, företagets karaktär och syftet med de finansiella rapporterna i sammandrag.

Identifiering av de finansiella rapporterna i sammandrag

(se punkt 16 c)

A 19.Om revisorn har kännedom om att de finansiella rapporterna i sammandrag kommer att ingå i ett dokument som innehåller annan information än de finansiella rapporterna i sammandrag och tillhörande revisors rapport kan revisorn överväga, om presentationsformen så medger, att ange de sidor på vilka de finansiella rapporterna i sammandrag presenteras. Detta hjälper läsarna att identifiera de finansiella rapporter i sammandrag som revisors rapport avser.

Datum för revisors rapport

(se punkterna 16 m och 18)

A 20.Den eller de som har vederbörlig befogenhet att avgöra att de finansiella rapporterna i sammandrag har upprättats och tar ansvar för dem beror på uppdragets villkor, företagets karaktär och syftet med de finansiella rapporterna.

Hänvisning till revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna

(se punkt 19)

A 21.Punkt 19 i, i denna ISA kräver att revisorn inkluderar en utsaga i revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag när revisors rapport avseende de finansiella rapporterna innehåller kommunikation om ett eller flera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.15 Men det finns inget krav på revisorn att beskriva enskilda särskilt betydelsefulla områden i revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag.

ISA 701, punkt 13.

A 22.Den eller de utsagor och beskrivningar som krävs enligt punkt 19 är avsedda att fästa uppmärksamheten på dessa förhållanden och är inte en ersättning för att läsa revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna. De beskrivningar som krävs är avsedda att förmedla karaktären på förhållandet och behöver inte upprepa motsvarande text i revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna i sin helhet.

Exempel

(se punkterna 16 och 1921)

A 23.Bilagan till denna ISA innehåller exempel på revisors rapport avseende finansiella rapporter i sammandrag som t.ex.

 1. innehåller omodifierade uttalanden,

 2. är härledda från reviderade finansiella rapporter avseende vilka revisorn lämnat modifierade uttalanden,

 3. innehåller ett modifierat uttalande,

 4. är härledda från reviderade finansiella rapporter där tillhörande revisors rapport innehåller en utsaga som beskriver en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen enligt ISA 720 (omarbetad), och

 5. är härledda från reviderade finansiella rapporter där tillhörande revisors rapport innehåller ett avsnitt ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift” och kommunikation om andra särskilt betydelsefulla områden.

Jämförande uppgifter

(se punkterna 2324)

A 24.Om de finansiella rapporterna i sammandrag innehåller jämförande uppgifter antas att de finansiella rapporterna i sammandrag också bör innehålla jämförande uppgifter. Jämförande uppgifter i de reviderade finansiella rapporterna kan betraktas som jämförelsetal eller som jämförande finansiell information. ISA 710 beskriver hur denna skillnad påverkar revisors rapport avseende de finansiella rapporterna, i synnerhet hänvisningar till andra revisorer som reviderat de finansiella rapporterna för den föregående perioden.

A 25.Omständigheter som kan påverka revisorns fastställande av om det är rimligt att utelämna jämförande uppgifter innefattar karaktären på och målet med de finansiella rapporterna i sammandrag, de tillämpade kriterierna samt informationsbehoven hos de avsedda användarna av de finansiella rapporterna i sammandrag.

Oreviderad kompletterande information som presenteras tillsammans med de finansiella rapporterna i sammandrag

(se punkt 25)

A 26.ISA 700 (omarbetad)16 innehåller de krav och riktlinjer som ska tillämpas när oreviderad kompletterande information presenteras tillsammans med reviderade finansiella rapporter. Dessa kan, efter anpassning med hänsyn till omständigheterna, vara till hjälp när kraven i punkt 25 tillämpas.

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter, punkterna 5354.

Revisorns associering

(se punkterna 2627)

A 27.Andra lämpliga åtgärder som revisorn kan vidta om företagsledningen inte vidtar de begärda åtgärderna kan t.ex. vara att informera de avsedda användarna och andra externa användare om den olämpliga hänvisningen till revisorn. Revisorns val av åtgärd beror på revisorns juridiska rättigheter och förpliktelser. Följaktligen kan revisorn anse att det är lämpligt att rådfråga juridisk expertis.

Bilaga Exempel på rapporter från oberoende revisor avseende finansiella rapporter i sammandrag

(se punkt A 23)

 • Exempel 1: En revisors rapport avseende finansiella rapporter i sammandrag upprättade enligt etablerade kriterier. Ett omodifierat uttalande ges om de reviderade finansiella rapporterna. Revisorns rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad efter revisors rapport avseende de finansiella rapporterna som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från. Revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller avsnittet ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift” samt kommunikation om särskilt betydelsefulla områden.

 • Exempel 2: En revisors rapport avseende finansiella rapporter i sammandrag upprättade enligt kriterier som har tagits fram av företagsledningen och om vilka adekvat upplysning lämnas i finansiella rapporter i sammandrag. Revisorn har fastställt att de tillämpade kriterierna är godtagbara med hänsyn till omständigheterna. Ett omodifierat uttalande ges om de reviderade finansiella rapporterna. Revisorns rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad samma datum som revisors rapport avseende de finansiella rapporter som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från. Revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller en utsaga som beskriver en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen. Den andra informationen med vilken denna orättade väsentliga felaktighet hänger samman är också information i ett dokument som innehåller de finansiella rapporterna i sammandrag och tillhörande revisors rapport.

 • Exempel 3: En revisors rapport avseende finansiella rapporter i sammandrag upprättade enligt kriterier som har tagits fram av företagsledningen och om vilka adekvat upplysning lämnas i finansiella rapporter i sammandrag. Revisorn har fastställt att de tillämpade kriterierna är godtagbara med hänsyn till omständigheterna. Ett uttalande med reservation ges om de reviderade finansiella rapporterna. Revisorns rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad samma datum som revisors rapport avseende de finansiella rapporter som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från.

 • Exempel 4: En revisors rapport avseende finansiella rapporter i sammandrag upprättade enligt kriterier som har tagits fram av företagsledningen och om vilka adekvat upplysning lämnas i finansiella rapporter i sammandrag. Revisorn har fastställt att de tillämpade kriterierna är godtagbara med hänsyn till omständigheterna. Ett uttalande med avvikande mening ges om de reviderade finansiella rapporterna. Revisorns rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad samma datum som revisors rapport avseende de finansiella rapporter som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från.

 • Exempel 5: En revisors rapport avseende finansiella rapporter i sammandrag upprättade enligt etablerade kriterier. Ett omodifierat uttalande ges om de reviderade finansiella rapporterna. Revisorn drar slutsatsen att det inte går att lämna ett omodifierat uttalande om de finansiella rapporterna i sammandrag. Revisorns rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad samma datum som revisors rapport avseende de finansiella rapporter som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från.

Exempel 1

Exemplet utgår från följande omständigheter:

 • Ett omodifierat uttalande om de reviderade finansiella rapporterna för ett noterat företag.

 • Det finns etablerade kriterier för upprättandet av finansiella rapporter i sammandrag.

 • Revisorns rapport om de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad efter revisors rapport avseende de finansiella rapporterna som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från.

 • Revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller avsnittet ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift”.

 • Revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller kommunikation om andra särskilt betydelsefulla områden.17

Enligt förklaring i punkt 15 i ISA 701 är en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift till sin karaktär ett särskilt betydelsefullt område men det måste rapporteras i ett separat avsnitt i revisors rapport enligt punkt 22 i ISA 570 (omarbetad).

Rapport från oberoende revisor om de finansiella rapporterna i sammandrag

[Mottagare]

Uttalande

De finansiella rapporterna i sammandrag, vilka består av balansräkningen i sammandrag per den 31 december 20X1, resultaträkningen i sammandrag, redogörelsen för förändringar i eget kapital i sammandrag och kassaflödesanalysen i sammandrag för året samt tillhörande noter, är härledda från de reviderade finansiella rapporterna för ABC-företaget för det år som slutade den 31 december 20X1.

Enligt vår uppfattning stämmer de bifogade finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden överens med (eller är ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna enligt [beskriv etablerade kriterier].

Finansiella rapporter i sammandrag

De finansiella rapporterna i sammandrag innehåller inte alla de upplysningar som krävs enligt [beskriv det ramverk för finansiell rapportering som har använts vid upprättandet av de reviderade finansiella rapporterna för ABC-företaget]. Att läsa de finansiella rapporterna i sammandrag och tillhörande revisors rapport är därför ingen ersättning för att läsa de reviderade finansiella rapporterna och tillhörande revisors rapport. Dessa finansiella rapporter i sammandrag och de reviderade finansiella rapporterna avspeglar inte effekterna av händelser som har inträffat efter datumet för vår rapport avseende de finansiella rapporterna.

De reviderade finansiella rapporterna och vår rapport avseende dem

Vi gjorde ett omodifierat uttalande om de reviderade finansiella rapporterna i vår revisors rapport av den 15 februari 20X2. Denna rapport innehåller också:

 • Avsnittet ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift” som fäster uppmärksamheten på not 6 i de reviderade finansiella rapporterna. Enligt not 6 i de reviderade finansiella rapporterna redovisar ABC-företaget en nettoförlust på ZZZ för räkenskapsåret fram till den 31 december 20X1 och ABC-företagets kortfristiga skulder per detta datum översteg dess totala tillgångar med YYY. Dessa händelser eller förhållanden, tillsammans med andra frågor som anges i not 6 i de reviderade finansiella rapporterna, tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om ABC-företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Dessa förhållanden behandlas i not 5 till de finansiella rapporterna i sammandrag.

 • Kommunikation om andra18 särskilt betydelsefulla områden. [Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden.]19

I de fall när det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift, är det inte nödvändigt att ta med ordet ”annan” i utsagan med kommunikation om särskilt betydelsefulla områden.

Revisorn kan infoga ytterligare förklaring om särskilt betydelsefulla områden som anses vara till hjälp för användare av revisors rapport avseende finansiella rapporter i sammandrag.

Företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i sammandrag20

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta de finansiella rapporterna i sammandrag enligt [beskriv etablerade kriterier].

Eller annan term som är tillämplig utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida de finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden stämmer överens med (eller är ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna på grundval av våra åtgärder, som vi har utfört enligt International Standard on Auditing (ISA) 810 (omarbetad) Uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag.

[Revisorns underskrift]

[Revisorns adress]

[Datum för revisors rapport]

Exempel 2

Exemplet utgår från följande omständigheter:

 • Ett omodifierat uttalande om de reviderade finansiella rapporterna.

 • Kriterier har tagits fram av företagsledningen och adekvat upplysning om dem lämnas i not X. Revisorn har fastställt att kriterierna är godtagbara med hänsyn till omständigheterna.

 • Revisorns rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad samma datum som revisors rapport avseende de finansiella rapporter som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från.

 • Revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller en utsaga som beskriver en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen. Den andra informationen med vilken denna orättade väsentliga felaktighet hänger samman är också information i ett dokument som innehåller de finansiella rapporterna i sammandrag och tillhörande revisors rapport.

Rapport från oberoende revisor om de finansiella rapporterna i sammandrag

[Mottagare]

Uttalande

De finansiella rapporterna i sammandrag, vilka består av balansräkningen i sammandrag per den 31 december 20X1, resultaträkningen i sammandrag, redogörelsen för förändringar i eget kapital i sammandrag och kassaflödesanalysen i sammandrag för året samt tillhörande noter, är härledda från de reviderade finansiella rapporterna för ABC-företaget för det år som slutade den 31 december 20X1.

Enligt vår uppfattning stämmer de bifogade finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden överens med (eller är ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna enligt den grund som beskrivs i not X.

Finansiella rapporter i sammandrag

De finansiella rapporterna i sammandrag innehåller inte alla de upplysningar som krävs enligt [beskriv det ramverk för finansiell rapportering som har använts vid upprättandet av de reviderade finansiella rapporterna för ABC-företaget]. Att läsa de finansiella rapporterna i sammandrag med tillhörande revisors rapport är därför ingen ersättning för att läsa de reviderade finansiella rapporterna med tillhörande revisors rapport.

De reviderade finansiella rapporterna och vår rapport avseende dem

Vi gjorde ett omodifierat uttalande avseende dessa reviderade finansiella rapporter i vår revisors rapport av den 15 februari 20X2. [De reviderade finansiella rapporterna finns i årsrapporten för 20X1. Revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna innehåller uppgifter som beskriver en orättad väsentlig felaktighet i annan information i företagsledningens diskussion och analys i årsrapporten för 20X1. Företagsledningens diskussion och analys och den orättade väsentliga felaktigheten i den andra informationen däri, finns också i årsrapporten i sammandrag för 20X1.] [Beskriv den orättade väsentliga felaktigheten i den andra informationen].

Företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i sammandrag21

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta de finansiella rapporterna i sammandrag enligt den grund som beskrivs i not X.

Eller annan term som är tillämplig utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida de finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden stämmer överens med (eller är ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna på grundval av våra åtgärder, som vi har utfört enligt International Standard on Auditing (ISA) 810 (omarbetad) Uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag.

[Revisorns underskrift]

[Revisorns adress]

[Datum för revisors rapport]

Exempel 3

Exemplet utgår från följande omständigheter:

 • Uttalande med reservation om de reviderade finansiella rapporterna.

 • Kriterier har tagits fram av företagsledningen och adekvat upplysning om dem lämnas i not X. Revisorn har fastställt att kriterierna är godtagbara med hänsyn till omständigheterna.

 • Revisorns rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad samma datum som revisors rapport avseende de finansiella rapporter som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från.

Rapport från oberoende revisor om de finansiella rapporterna i sammandrag

[Mottagare]

Uttalande

De finansiella rapporterna i sammandrag, vilka består av balansräkningen i sammandrag per den 31 december 20X1, resultaträkningen i sammandrag, redogörelsen för förändringar i eget kapital i sammandrag och kassaflödesanalysen i sammandrag för året samt tillhörande noter, är härledda från de reviderade finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget) för det år som slutade den 31 december 20X1. Vi uttalade oss med reservation om dessa finansiella rapporter i vår revisors rapport av den 15 februari 20X2.22

Enligt vår uppfattning stämmer de bifogade finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden överens med (eller är ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna enligt den grund som beskrivs i not X. Men de finansiella rapporterna i sammandrag innehåller felaktigheter i en utsträckning som motsvarar dem i de reviderade finansiella rapporterna för företaget för det år som slutade den 31 december 20X1.

Placeringen av denna hänvisning till uttalandet med reservation i revisors rapport avseende de reviderade finansiella rapporterna i stycket ”Uttalande” avseende de finansiella rapporterna i sammandrag hjälper användarna att förstå att även om revisorn har gjort ett omodifierat uttalande om de finansiella rapporterna i sammandrag, avspeglar de finansiella rapporterna i sammandrag de reviderade finansiella rapporterna som innehåller väsentliga felaktigheter.

Finansiella rapporter i sammandrag

De finansiella rapporterna i sammandrag innehåller inte alla de upplysningar som krävs enligt [beskriv det ramverk för finansiell rapportering som har använts vid upprättandet av de reviderade finansiella rapporterna för företaget]. Att läsa de finansiella rapporterna i sammandrag med tillhörande revisors rapport är därför ingen ersättning för att läsa de reviderade finansiella rapporterna med tillhörande revisors rapport.

De reviderade finansiella rapporterna och vår rapport avseende dem

Vi uttalade oss med reservation avseende de reviderade finansiella rapporterna i vår revisors rapport av den 15 februari 20X2. Grunden för vårt uttalande med reservation var att företagsledningen inte har redovisat lagret till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet utan endast till anskaffningsvärdet, vilket utgör ett avsteg från International Financial Reporting Standards. Företagets underlag visar att om företagsledningen hade redovisat lagret till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, skulle det ha krävts ett belopp på XXX för att skriva ned lagret till dess nettoförsäljningsvärde. Följaktligen skulle kostnaden för sålda varor ha ökats med XXX och skatten, nettoresultatet och eget kapital ha minskats med XXX, XXX respektive XXX. [Detta stycke har flyttats från avsnittet ”Uttalande” nedan och ändrats för att bli tydligare.]

Företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i sammandrag23

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta de finansiella rapporterna i sammandrag enligt den grund som beskrivs i not X.

Eller annan term som är tillämplig utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida de finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden stämmer överens med (eller är ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna på grundval av våra åtgärder, som vi har utfört enligt International Standard on Auditing (ISA) 810 (omarbetad) Uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag.

[Revisorns underskrift]

[Revisorns adress]

[Datum för revisors rapport]

Exempel 4

Exemplet utgår från följande omständigheter:

 • Uttalande med avvikande mening om de reviderade finansiella rapporterna.

 • Kriterier har tagits fram av företagsledningen och adekvat upplysning om dem lämnas i not X. Revisorn har fastställt att kriterierna är godtagbara med hänsyn till omständigheterna.

 • Revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad samma datum som revisors rapport avseende de finansiella rapporter som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från.

Rapport från oberoende revisor om de finansiella rapporterna i sammandrag

[Mottagare]

Vi avstår från att uttala oss

De finansiella rapporterna i sammandrag, vilka består av balansräkningen i sammandrag per den 31 december 20X1, resultaträkningen i sammandrag, redogörelsen för förändringar i eget kapital i sammandrag och kassaflödesanalysen i sammandrag för året samt tillhörande noter, är härledda från de reviderade finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget) för det år som slutade den 31 december 20X1.

Till följd av uttalandet med avvikande mening avseende de reviderade finansiella rapporterna som diskuteras i avsnittet ”De reviderade finansiella rapporterna och vår rapport avseende dem” är det olämpligt att lämna ett uttalande om de bifogade finansiella rapporterna i sammandrag.

Finansiella rapporter i sammandrag

De finansiella rapporterna i sammandrag innehåller inte alla de upplysningar som krävs enligt [beskriv det ramverk för finansiell rapportering som har använts vid upprättandet av de reviderade finansiella rapporterna för företaget]. Att läsa de finansiella rapporterna i sammandrag med tillhörande revisors rapport är därför ingen ersättning för att läsa de reviderade finansiella rapporterna med tillhörande revisors rapport.

De reviderade finansiella rapporterna och vår rapport avseende dem

I vår revisors rapport av den 15 februari 20X2 gjorde vi ett uttalande med avvikande mening om de reviderade finansiella rapporterna för företaget för det år som slutade den 31 december 20X1. Grunden för uttalandet med avvikande mening var [beskriv grunden för uttalandet].

Företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i sammandrag24

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta de finansiella rapporterna i sammandrag enligt den grund som beskrivs i not X.

Eller annan term som är tillämplig utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida de finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden stämmer överens med (eller är ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna på grundval av våra åtgärder, som vi har utfört enligt International Standard on Auditing (ISA) 810 (omarbetad) Uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag.

[Revisorns underskrift]

[Revisorns adress]

[Datum för revisors rapport]

Exempel 5

Exemplet utgår från följande omständigheter:

 • Ett omodifierat uttalande om de reviderade finansiella rapporterna.

 • Det finns etablerade kriterier för upprättandet av finansiella rapporter i sammandrag.

 • Revisorn drar slutsatsen att det inte går att lämna ett omodifierat uttalande om de finansiella rapporterna i sammandrag.

 • Revisors rapport avseende de finansiella rapporterna i sammandrag är daterad samma datum som revisors rapport avseende de finansiella rapporter som de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda från.

Rapport från oberoende revisor om de finansiella rapporterna i sammandrag

[Mottagare]

Avvikande mening

De finansiella rapporterna i sammandrag, vilka består av balansräkningen i sammandrag per den 31 december 20X1, resultaträkningen i sammandrag, redogörelsen för förändringar i eget kapital i sammandrag och kassaflödesanalysen i sammandrag för året samt tillhörande noter, är härledda från de reviderade finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget) för det år som slutade den 31 december 20X1.

Enligt vår uppfattning, på grund av betydelsen av den fråga som diskuteras i stycket ”Grund för uttalande med avvikande mening”, stämmer de bifogade finansiella rapporterna i sammandrag inte överens med (eller är inte ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna för företaget för det år som slutade den 31 december 20X1, enligt [beskriv etablerade kriterier].

Grund för uttalande med avvikande mening

[Beskriv frågan som ledde till att de finansiella rapporterna i sammandrag inte stämmer överens med, i alla väsentliga avseenden, (eller inte är ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna enligt de tillämpade kriterierna.]

Finansiella rapporter i sammandrag

De finansiella rapporterna i sammandrag innehåller inte alla de upplysningar som krävs enligt [beskriv det ramverk för finansiell rapportering som har använts vid upprättandet av de reviderade finansiella rapporterna för företaget]. Att läsa de finansiella rapporterna i sammandrag med tillhörande revisors rapport är därför ingen ersättning för att läsa de reviderade finansiella rapporterna med tillhörande revisors rapport.

De reviderade finansiella rapporterna och vår rapport avseende dem

Vi gjorde ett omodifierat uttalande avseende de reviderade finansiella rapporterna i vår revisors rapport av den 15 februari 20X2.

Företagsledningens ansvar för de reviderade finansiella rapporterna i sammandrag25

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta de finansiella rapporterna i sammandrag enligt [beskriv etablerade kriterier].

Eller annan term som är tillämplig utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida de finansiella rapporterna i sammandrag i alla väsentliga avseenden stämmer överens med (eller är ett rättvisande sammandrag av) de reviderade finansiella rapporterna på grundval av våra åtgärder, som vi har utfört enligt International Standard on Auditing (ISA) 810 (omarbetad) Uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag.

[Revisorns underskrift]

[Revisorns adress]

[Datum för revisors rapport]