International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt, ska läsas tillsammans med Preface to the International Standards on Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements.

Inledning

Denna ISAEs tillämpningsområde

1.Denna International Standard on Assurance Engagements (ISAE) behandlar attestuppdrag som utförs av en revisor1 där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet i syfte att rapportera om ansvarig parts2 sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt. Denna ISAE gäller när

 • sådan rapportering krävs enligt värdepapperslagar eller börsbestämmelser (”relevant lag eller annan författning”) i den jurisdiktion där prospektet ska ges ut, eller

 • denna rapportering är allmänt vedertagen praxis i jurisdiktionen i fråga. (Se punkt A 1.)

ISAE 3000 (omarbetad) Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information, punkt 12 r.

ISAE 3000 (omarbetad), punkt 12 v.

Karaktären på revisorns ansvar

2.I ett uppdrag som utförs enligt denna ISAE har revisorn inte något ansvar för att sammanställa den finansiella proformainformationen för företaget – detta ansvar vilar på den ansvariga parten. Revisorns enda ansvar är att rapportera om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, av den ansvariga parten med grund i de tillämpliga kriterierna.

3.Denna ISAE behandlar inte uppdrag som inte är bestyrkandeuppdrag i vilka revisorn har fått i uppdrag av företaget att sammanställa dess historiska finansiella rapporter.

Syfte med finansiell proformainformation i ett prospekt

4.Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på företagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid ett tidigare datum som har valts i illustrativt syfte. Detta uppnås genom att göra proformajusteringar av den ojusterade finansiella informationen. Finansiell proformainformation avspeglar inte företagets faktiska finansiella ställning, finansiella resultat eller kassaflöden. (Se punkterna A 2–A 3.)

Sammanställning av finansiell proformainformation

5.Sammanställningen av finansiell proformainformation innefattar att den ansvariga parten samlar in, klassificerar, sammanfattar och presenterar finansiell information som illustrerar effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på företagets ojusterade finansiella information, som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts per det valda datumet. Steg som ingår i processen innefattar att:

 • Identifiera källan till den ojusterade finansiella informationen som ska användas vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen och hämta den ojusterade finansiella informationen från den källan. (Se punkterna A 4–A 5.)

 • Göra proformajusteringar av den ojusterade finansiella informationen för det syfte i vilket den finansiella proformainformationen ska presenteras.

 • Presentera den finansiella proformainformationen som blir resultatet, tillsammans med tillhörande upplysningar.

Karaktär på uppdrag där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet

6.Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om sammanställningen av finansiell proformainformation innefattar att utföra de åtgärder som anges i denna ISAE för att bedöma om de tillämpliga kriterier som har använts av den ansvariga parten vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen utgör en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt för att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att (se punkt A 6)

 • proformajusteringarna har gjorts enligt kriterierna, och

 • den proformakolumn som blir resultatet (se punkt 11 c) avspeglar en riktig tillämpning av dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen.

Det innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella proformainformationen. Men uppdraget innefattar inte att revisorn ska uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om eventuell historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, eller utföra en revision eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

Förhållande till ISAE 3000 (omarbetad), andra uttalanden från yrkesorganisationer och andra krav

7.Revisorn måste följa ISAE 3000 (omarbetad) och denna ISAE när han eller hon utför ett bestyrkandeuppdrag avseende att rapportera om sammanställningen av finansiell proformainformation i ett prospekt. Denna ISAE kompletterar men ersätter inte ISAE 3000 (omarbetad) och behandlar hur ISAE 3000 (omarbetad) ska tillämpas i ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om sammanställningen av finansiell proformainformation i ett prospekt.

8.Att följa ISAE 3000 (omarbetad) kräver, bland annat, efterlevnad av bestämmelserna i International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden) avseende bestyrkandeuppdrag, eller andra yrkesmässiga krav, eller krav i lagar eller andra författningar, som är minst lika höga.3 Dessutom kräver den att ansvarig revisor arbetar på ett revisionsföretag som tillämpar ISQM 1,4 eller andra yrkesmässiga krav, eller krav i lagar eller andra författningar, som är minst lika höga som ISQM 1.

ISAE 3000 (omarbetad), punkterna 3 a, 20 och 34.

ISAE 3000 (omarbetad), punkterna 3 b och 31 a. International Standard on Quality Management (ISQM) 1 Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revisioner och översiktliga granskningar av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.

Ikraftträdande

9.Denna ISAE gäller bestyrkanderapporter som är daterade den 31 mars 2013 eller senare.

Mål

10.Revisorns mål är att

 1. skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, av den ansvariga parten med grund i de tillämpliga kriterierna, och

 2. rapportera enligt sina iakttagelser.

Definitioner

11.I denna ISAE har nedanstående termer följande betydelser:

 1. Tillämpliga kriterier: De kriterier som används av den ansvariga parten vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen. Kriterier kan fastställas av en behörig eller erkänd normgivande organisation eller i lag eller annan författning. I de fall det inte finns fastställda kriterier ska de utarbetas av den ansvariga parten. (Se punkterna A 7–A 9.)

 2. Proformajusteringar: När det gäller ojusterad finansiell information, innefattar de:

  1. Justeringar av ojusterad finansiell information vilka illustrerar effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion (”händelse” eller ”transaktion”) som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid ett tidigare datum, som har valts i illustrativt syfte.

  2. Justeringar av den ojusterade finansiella informationen som krävs för att den finansiella proformainformationen ska kunna sammanställas utifrån en grund som är förenlig med det rapporterande företagets (”företagets”) tillämpliga ramverk för finansiell rapportering och dess redovisningsprinciper enligt detta ramverk. (Se punkterna A 15–A 16.)

  Proformajusteringar innefattar den relevanta finansiella informationen för en verksamhet som har förvärvats eller ska förvärvas (”förvärvsobjekt”), eller en verksamhet som har avyttrats eller ska avyttras (”avyttringsobjekt”), i den utsträckning den informationen används vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen (”finansiell information för förvärvs- eller avyttringsobjekt”).

 3. Finansiell proformainformation: Finansiell information som visas tillsammans med justeringar för att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på ojusterad finansiell information, som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts som illustration. I denna ISAE förutsätts att finansiell proformainformation presenteras i tabelluppställning bestående av (a) den ojusterade finansiella informationen, (b) proformajusteringarna, och (c) den proformakolumn som blir resultatet. (Se punkt A 2.)

 4. Prospekt: Ett dokument utfärdat enligt krav i lag eller annan författning avseende företagets värdepapper, som en extern part ska använda som grund för ett investeringsbeslut.

 5. Publicerad finansiell information: Finansiell information för företaget eller ett förvärvs- eller avyttringsobjekt, som görs tillgänglig för allmänheten.

 6. Ojusterad finansiell information: Finansiell information för företaget, som den ansvariga parten gör proformajusteringar av. (Se punkterna A 4–A 5.)

Krav

ISAE 3000 (omarbetad)

12.Revisorn ska inte ange att han eller hon följt denna ISAE såvida han eller hon inte har följt kraven i både denna ISAE och ISAE 3000 (omarbetad).

Acceptera uppdraget

13.Innan revisorn accepterar ett uppdrag att rapportera om huruvida den finansiella proformainformationen i ett prospekt har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, ska han eller hon:

 1. Fastställa att de som ska utföra uppdraget sammantaget har den tillämpliga kompetensen och förmågan. (Se punkt A 10.)

 2. Med grund i den preliminära kunskapen om uppdragsförhållandena och diskussion med den ansvariga parten fastställa att de kriterier som revisorn förväntar sig ska tillämpas är passande och att det inte är sannolikt att den finansiella proformainformationen kommer att vara missvisande för det avsedda syftet.

 3. Utvärdera formuleringen i det uttalande som föreskrivs av relevant lag eller annan författning, om sådan finns, för att fastställa att revisorn sannolikt kan lämna ett sådant uttalande baserat på utförandet av de åtgärder som anges i denna ISAE. (Se punkterna A 54–A 56.)

 4. I de fall källorna från vilka den ojusterade finansiella informationen och eventuell finansiell information för förvärvs- eller avyttringsobjekt har hämtats har varit föremål för revision eller översiktlig granskning och rapporten innehåller ett modifierat uttalande eller en modifierad slutsats, eller om rapporten innehåller ett stycke med upplysningar av särskild betydelse, överväga om den relevanta lagen eller andra författningen tillåter eller inte tillåter användning av, eller hänvisning i revisorns rapport till, det modifierade uttalandet eller den modifierade slutsatsen från den översiktliga granskningen eller rapporten med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse med avseende på sådana källor.

 5. Om företagets historiska finansiella information aldrig har varit föremål för revision eller översiktlig granskning, överväga om revisorn kan skaffa sig en tillräcklig förståelse av företaget och dess redovisnings- och rapporteringspraxis för att utföra uppdraget. (Se punkt A 31.)

 6. Om händelsen eller transaktionen innefattar ett förvärv och förvärvsobjektets historiska finansiella information aldrig har varit föremål för revision eller översiktlig granskning, överväga om han eller hon kan skaffa sig en tillräcklig förståelse av förvärvsobjektet och dess redovisnings- och rapporteringspraxis för att utföra uppdraget.

 7. Inhämta den ansvariga partens bekräftelse på att den är medveten om och förstår sitt ansvar för att: (Se punkterna A 11–A 12.)

  1. Korrekt upplysa om och beskriva de tillämpliga kriterierna för de avsedda användarna om kriterierna inte är tillgängliga för allmänheten.

  2. Sammanställa den finansiella proformainformationen med grund i de tillämpliga kriterierna.

  3. Ge revisorn:

   1. Tillgång till all information (däribland, när så behövs i uppdragssyfte, motsvarande information om förvärvsobjektet eller förvärvsobjekten i ett rörelseförvärv) som bokföring, dokumentation och annat material, som är relevant för utvärdering av om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna.

   2. Ytterligare information som revisorn kan begära från den ansvariga parten för uppdragets syfte.

   3. Tillgång till personer inom företaget och företagets rådgivare av vilka revisorn bestämmer att det är nödvändigt att inhämta bevis avseende att utvärdera om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna.

   4. När så behövs för uppdragets syfte, tillgång till lämpliga personer hos förvärvsobjektet eller förvärvsobjekten i ett rörelseförvärv.

Planera och utföra uppdraget

Avgöra om de tillämpliga kriterierna är lämpliga

14.Revisorn ska avgöra om de tillämpliga kriterierna är lämpliga, enligt krav i ISAE 3000 (omarbetad)5 och ska i synnerhet fastställa att de som lägst innefattar att:

 1. Den ojusterade finansiella informationen hämtas från en lämplig källa. (Se punkterna A 4–A 5, A 27.)

 2. Proformajusteringarna

  1. är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, (se punkt A 13)

  2. har stöd i fakta, och (se punkt A 14)

  3. är förenliga med företagets tillämpliga ramverk för finansiell rapportering och dess redovisningsprinciper enligt detta ramverk. (Se punkterna A 15–A 16.)

 3. En rättvisande bild ges och upplysningar lämnas för att ge de avsedda användarna möjlighet att förstå den förmedlade informationen. (Se punkterna A 2–A 3, A 42.)

ISAE 3000 (omarbetad), punkterna 24 b ii och A 45.

15.Dessutom ska revisorn bedöma om de tillämpliga kriterierna

 1. är förenliga med, och inte strider mot, relevanta lagar eller andra författningar, och

 2. sannolikt inte leder till missvisande finansiell proformainformation.

Väsentlighet

16.Vid planering och utförande av uppdraget ska revisorn överväga väsentlighet med avseende på utvärdering av om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna. (Se punkterna A 17–A 18.)

Skaffa sig en förståelse av hur den ansvariga parten har sammanställt den finansiella proformainformationen och andra uppdragsförhållanden

17.Revisorn ska skaffa sig en förståelse av: (Se punkt A 19.)

 1. Händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts.

 2. Hur den ansvariga parten har sammanställt den finansiella proformainformationen. (Se punkterna A 20–A 21.)

 3. Karaktären på företaget och eventuellt förvärvs- eller avyttringsobjekt, däribland (se punkterna A 22–A 23)

  1. deras verksamheter,

  2. deras tillgångar och skulder, och

  3. hur deras struktur och finansiering ser ut.

 4. Relevanta branschfaktorer, faktorer avseende lagar och regelverk och andra externa faktorer som rör företaget och eventuellt förvärvs- eller avyttringsobjekt. (Se punkterna A 24–A 26.)

 5. Det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering samt redovisnings- och rapporteringspraxis för företaget samt eventuellt förvärvs- eller avyttringsobjekt, däribland valet och tillämpningen av redovisningsprinciper.

Inhämta bevis om lämpligheten i källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats

18.Revisorn ska fastställa om den ansvariga parten har hämtat den ojusterade finansiella informationen från en lämplig källa. (Se punkterna A 27–A 28.)

19.Om det inte finns någon revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning avseende källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats, ska revisorn utföra åtgärder för att förvissa sig om att källan är lämplig. (Se punkterna A 29–A 31.)

20.Revisorn ska fastställa om den ansvariga parten har hämtat den ojusterade finansiella informationen på ett riktigt sätt från källan.

Inhämta bevis om lämpligheten i proformajusteringarna

21.Vid bedömning av om proformajusteringarna är lämpliga ska revisorn fastställa om den ansvariga parten har identifierat de proformajusteringar som krävs för att illustrera effekten av händelsen eller transaktionen per datumet eller för illustrationsperioden. (Se punkt A 32.)

22.När revisorn fastställer om proformajusteringarna är utförda enligt de tillämpliga kriterierna ska han eller hon avgöra om de:

 1. Är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen. (Se punkt A 13.)

 2. Har stöd i fakta. Om finansiell information för förvärvs- eller avyttringsobjekt innefattas i proformajusteringarna och det inte finns någon revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning för källan från vilken sådan finansiell information har hämtats, ska revisorn utföra åtgärder för att förvissa sig om att den finansiella informationen har stöd i fakta. (Se punkterna A 14, A 33–A 38.)

 3. Är förenliga med företagets tillämpliga ramverk för finansiell rapportering och dess redovisningsprinciper enligt detta ramverk. (Se punkterna A 15–A 16.)

Modifierat uttalande eller modifierad slutsats från den översiktliga granskningen eller ett stycke med upplysningar av särskild betydelse, med avseende på källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats eller källan från vilken den finansiella informationen för förvärvs- eller avyttringsobjektet har hämtats

23.Ett modifierat uttalande eller en modifierad slutsats från en översiktlig granskning kan ha lämnats med avseende på antingen källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats eller källan från vilken finansiell information för förvärvs- eller avyttringsobjekt har hämtats, eller också kan en rapport med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse ha lämnats med avseende på en sådan källa. Under sådana omständigheter, om den relevanta lagen eller författningen inte förbjuder användningen av en sådan källa, ska revisorn utvärdera:

 1. Den möjliga följden av om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna. (Se punkt A 39.)

 2. Vilken fortsatt tillämplig åtgärd som ska vidtas. (Se punkt A 40.)

 3. Om det påverkar revisorns förmåga att rapportera enligt uppdragets villkor, däribland eventuell påverkan på revisorns rapport.

Källa från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats eller proformajusteringar inte är lämpliga

24.Om revisorn identifierar, med grund i de utförda åtgärderna, att den ansvariga parten

 1. har hämtat den ojusterade finansiella informationen från en olämplig källa, eller

 2. har utelämnat en proformajustering som borde ha ingått, gjort en proformajustering som inte följer de tillämpliga kriterierna eller i övrigt gjort en olämplig proformajustering, ska revisorn ta upp frågan med den ansvariga parten.

Om revisorn inte kan komma överens med den ansvariga parten om hur frågan ska lösas, ska revisorn utvärdera vilka fortsatta åtgärder som ska vidtas. (Se punkt A 40.)

Inhämta bevis om beräkningarna i den finansiella proformainformationen

25.Revisorn ska fastställa om beräkningarna i den finansiella proformainformationen är rätt uträknade.

Utvärdera presentationen av den finansiella proformainformationen

26.Revisorn ska utvärdera presentationen av den finansiella proformainformationen. Detta ska innefatta övervägande av:

 1. Den övergripande presentationen och strukturen för den finansiella proformainformationen, däribland om den är tydligt märkt i syfte att skilja den från historisk eller annan finansiell information. (Se punkterna A 2–A 3.)

 2. Om den finansiella proformainformationen och tillhörande upplysningar illustrerar effekten av händelsen eller transaktionen på ett sätt som inte är missvisande. (Se punkt 41.)

 3. Om tillräckliga upplysningar lämnas tillsammans med den finansiella proformainformationen för att ge de avsedda användarna möjlighet att förstå den förmedlade informationen. (Se punkt A 42.)

 4. Om revisorn har fått kännedom om några betydelsefulla händelser efter datumet för källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats, vilka kan kräva hänvisning till, eller upplysning i, den finansiella proformainformationen. (Se punkt A 43.)

27.Revisorn ska läsa den övriga informationen i prospektet med den finansiella proformainformationen, i syfte att identifiera väsentliga oförenligheter, om sådana finns, med den finansiella proformainformationen eller bestyrkanderapporten. Om revisorn då identifierar en väsentlig oförenlighet eller uppmärksammar en väsentlig felaktighet i denna övriga information, ska han eller hon ta upp frågan med den ansvariga parten. Om det krävs en rättelse av förhållandet och den ansvariga parten vägrar att göra rättelsen ska revisorn vidta fortsatta lämpliga åtgärder. (Se punkt A 44.)

Skriftliga uttalanden

28.Revisorn ska begära skriftliga uttalanden från den ansvariga parten om att:

 1. Den ansvariga parten vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen har identifierat alla lämpliga proformajusteringar som krävs för att illustrera effekten av händelsen eller transaktionen per datumet eller för illustrationsperioden. (Se punkt A 45.)

 2. Den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna.

Bilda sig en uppfattning

29.Revisorn ska bilda sig en uppfattning om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, av den ansvariga parten med grund i de tillämpliga kriterierna. (Se punkterna A 46–A 48.)

30.För att kunna bilda sig denna uppfattning ska revisorn avgöra om han eller hon har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis för om sammanställningen av den finansiella proformainformationen inte innehåller väsentliga utelämnanden eller felaktig användning av en proformajustering. Slutsatsen ska innehålla en bedömning av om den ansvariga parten på ett adekvat sätt har lämnat upplysning om och beskrivit de tillämpliga kriterierna i den utsträckning som dessa inte är tillgängliga för allmänheten. (Se punkterna A 49–A 50.)

Uttalandets form

Omodifierat uttalande

31.Revisorn ska lämna ett omodifierat uttalande när han eller hon drar slutsatsen att den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, av den ansvariga parten med grund i de tillämpliga kriterierna.

Modifierat uttalande

32.I många jurisdiktioner tillåter relevant lag eller annan författning inte publicering av ett prospekt som innehåller ett modifierat uttalande avseende om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna. När så är fallet och revisorn drar slutsatsen att ett modifierat uttalande ändå är lämpligt enligt ISAE 3000 (omarbetad), ska han eller hon ta upp frågan med den ansvariga parten. Om den ansvariga parten inte går med på att göra de ändringar som krävs ska revisorn

 1. inte avlämna rapporten,

 2. avgå från uppdraget, eller

 3. överväga att inhämta juridisk rådgivning.

33.I vissa jurisdiktioner kan relevant lag eller annan författning tillåta publicering av ett prospekt som innehåller ett modifierat uttalande avseende om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna. I sådana jurisdiktioner, om revisorn avgör att ett modifierat uttalande är korrekt enligt ISAE 3000 (omarbetad), ska han eller hon tillämpa kraven i ISAE 3000 (omarbetad)6 avseende modifierade uttalanden.

ISAE 3000 (omarbetad), punkt 74.

Stycke med upplysningar av särskild betydelse

34.Under vissa omständigheter kan revisorn anse det vara nödvändigt att fästa användares uppmärksamhet på ett förhållande som har presenterats eller om vilket upplysning har lämnats i den finansiella proformainformationen eller i de bifogade upplysningarna. Detta är fallet när, enligt revisorns åsikt, förhållandet är av sådan vikt att det är grundläggande för användares förståelse av om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna.

Under sådana omständigheter ska revisorn ta med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse i sin rapport, förutsatt att han eller hon har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis för att förhållandet inte påverkar om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna. Ett sådant stycke ska endast avse information som är presenterad eller om vilken upplysning har lämnats i de finansiella rapporterna eller i de bifogade upplysningarna.

Upprätta bestyrkanderapporten

35.Revisorns rapport ska minst innehålla följande grundläggande delar: (Se punkt A 57.)

 1. En titel som tydligt visar att rapporten är en oberoende bestyrkanderapport. (Se punkt A 51.)

 2. En eller flera mottagare, enligt vad som anges i uppdragsvillkoren. (Se punkt A 52.)

 3. Inledande stycken som identifierar: (Se punkt A 53.)

  1. Den finansiella proformainformationen.

  2. Källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats, och om en revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning avseende denna källa har publicerats.

  3. Den period som den finansiella proformainformationen omfattar eller datumet för den.

  4. En hänvisning till de tillämpliga kriterier som den ansvariga parten har använt som grund vid sammanställningen av den finansiella proformainformation och källan till kriterierna.

 4. Ett uttalande om att den ansvariga parten är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen med grund i de tillämpliga kriterierna.

 5. En beskrivning av revisorns ansvarsområden, däribland uttalanden om att:

  1. Revisorns ansvar är att uttala sig om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, av den ansvariga parten med grund i de tillämpliga kriterierna.

  2. För detta uppdrags syfte, är revisorn inte ansvarig för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om eventuell historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, och inte heller har revisorn under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella informationen som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

  3. Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på företagets ojusterade finansiella information, som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som valts i illustrativt syfte. Därmed kan revisorn inte bestyrka att det faktiska utfallet för händelsen eller transaktionen per det datumet skulle ha blivit som den presenterades.

 6. Ett uttalande om att uppdraget har utförts enligt ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt, som kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida den ansvariga parten har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen med grund i de tillämpliga kriterierna.

 7. Ett uttalande om att revisionsföretaget där revisorn arbetar tillämpar ISQM 1, eller andra yrkesmässiga krav, eller krav i lag eller annan författning, som är minst lika höga som ISQM 1. Om revisorn inte är externrevisor, ska uttalandet identifiera de yrkesmässiga kraven, eller krav i lag eller annan författning, som används som är minst lika höga som ISQM 1.

 8. Ett uttalande om att revisorn följer krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Etikkoden, eller andra yrkesmässiga krav, eller krav enligt lag eller annan författning, som är minst lika höga som bestämmelserna i Etikkoden avseende bestyrkandeuppdrag. Om revisorn inte är externrevisor, ska uttalandet identifiera de yrkesmässiga krav, eller krav enligt lag eller annan författning, som används som är minst lika höga som bestämmelserna i Etikkoden avseende bestyrkandeuppdrag.

 9. Uttalanden om att:

  1. Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av den ansvariga parten i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:

   • Proformajusteringarna har gjorts enligt kriterierna.

   • Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen.

  2. De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären på företaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden.

  3. Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella proformainformationen.

 10. Såvida inte annat krävs enligt lag eller annan författning används i revisorns uttalanden en av följande lydelser, som betraktas som likvärdiga: (Se punkterna A 54–A 56.)

  1. Den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i [de tillämpliga kriterierna].

  2. Den finansiella proformainformationen har sammanställts korrekt utifrån den angivna grunden.

 11. Revisorns underskrift.

 12. Datumet för rapporten.

 13. Den ort i jurisdiktionen där revisorn bedriver sin verksamhet.

Tillämpning och andra förtydliganden

Denna ISAEs tillämpningsområde (se punkt 1)

A 1.Denna standard behandlar inte omständigheter där den finansiella proformainformationen tillhandahålls som del av företagets finansiella rapporter enligt kraven i ett tillämpligt ramverk för finansiell rapportering.

Syfte med finansiell proformainformation i ett prospekt (se punkterna 4, 11 c, 14 c, 26 a)

A 2.Till finansiell proformainformation bifogas tillhörande upplysningar som normalt upplyser om de förhållanden som anges i punkt A 42.

A 3.Olika presentationer av finansiell proformainformation kan ingå i prospektet beroende på karaktären på händelsen eller transaktionen och hur den ansvariga parten avser att illustrera effekten av en sådan händelse eller transaktion på företagets ojusterade finansiella information. Exempel: Företaget kan förvärva ett antal verksamheter före en börsintroduktion. Under sådana omständigheter kan den ansvariga parten välja att presentera en proformarapport över nettotillgångarna, för att illustrera effekten av förvärven på företagets finansiella ställning och nyckeltal som skuldsättningsgrad, som om den förvärvade verksamheten hade förvärvats av företaget per ett tidigare datum. Den ansvariga parten kan också välja att presentera en proformaresultaträkning för att illustrera vad verksamhetens resultat hade kunnat vara för den period som slutade det datumet. I dessa fall kan karaktären på den finansiella proformainformationen beskrivas med rubriker som ”Proformarapport över nettotillgångar per 31 december 20X1” och ”Proformaresultaträkning för året som slutade den 31 december 20X1”.

Sammanställning av finansiell proformainformation

Ojusterad finansiell information (se punkterna 5, 11 f, 14 a)

A 4.I många fall är källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats, publicerad finansiell information som årsredovisningar eller delårsrapporter.

A 5.Beroende på hur den ansvariga parten väljer att illustrera effekten av händelsen eller transaktionen kan den ojusterade finansiella informationen bestå av antingen

 • en eller flera enskilda finansiella rapporter, t.ex. en rapport över finansiell ställning och en rapport över totalresultat, eller

 • finansiell information som på lämpligt sätt upprättas i sammandrag utifrån fullständiga finansiella rapporter, t.ex. en rapport över nettotillgångar.

Karaktär på uppdrag där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet (se punkt 6)

A 6.I denna ISAE innebär beskrivning av finansiell proformainformation att den har ”sammanställts korrekt”, att den finansiella informationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, av den ansvariga parten med grund i de tillämpliga kriterierna.

Definitioner

Tillämpliga kriterier (se punkt 11 a)

A 7.I de fall det inte finns fastställda kriterier för sammanställning av den finansiella proformainformationen ska den ansvariga parten ha utvecklat kriterier baserat på t.ex. praxis i en viss bransch eller kriterierna i en jurisdiktion som har utvecklat fastställda kriterier och upplyst om detta.

A 8.De tillämpliga kriterierna för att sammanställa den finansiella proformainformationen är lämpliga med avseende på omständigheterna om de motsvarar kraven i punkt 14.

A 9.Bifogade upplysningar kan innefatta ytterligare upplysningar om kriterierna för att beskriva hur de illustrerar effekterna av den särskilda händelsen eller transaktionen. Detta kan t.ex. innefatta:

 • Datumet då händelsen antas ha inträffat eller transaktionen ha genomförts.

 • Den metod som används för att fördela intäkter, omkostnader, tillgångar och skulder på relevanta verksamheter i en avyttring.

Acceptera uppdraget

Förmåga och kompetens att utföra uppdraget (se punkt 13 a)

A 10.Enligt Etikkoden måste revisorn följa principen om professionell kunskap och tillbörlig omsorg genom att skaffa sig och upprätthålla professionell kunskap och skicklighet, för att kunna erbjuda kompetenta professionella tjänster, baserade på aktuella tekniska och professionella standarder och relevant lagstiftning, samt agera korrekt och i enlighet med sådana professionella standarder och sådan lagstiftning.7 Inom ramen för detta krav i Etikkoden kan professionell kompetens att utföra uppdraget innefatta förhållanden som de följande:

 • Kunskap om och erfarenhet av den bransch där företaget verkar.

 • En förståelse av relevanta värdepapperslagar och -författningar samt hänförlig utveckling.

 • En förståelse av noteringskrav på relevant börs och av kapitalmarknadstransaktioner som samgåenden, förvärv och erbjudanden om värdepapper.

 • Kännedom om processen för att upprätta ett prospekt och notera värdepapper på en börs.

 • Kunskap om de ramverk för finansiell rapportering som används vid upprättande av de källor från vilka den ojusterade finansiella informationen och, om det är tillämpligt, den finansiella informationen för förvärvsobjektet har hämtats.

Etikkoden, punkt R113.1.

Den ansvariga partens ansvarsområden (se punkt 13 g)

A 11.Ett uppdrag enligt denna ISAE utförs enligt den grundläggande förutsättningen att den ansvariga parten har bekräftat och förstår att den har de ansvarsområden som anges i punkt 13 g. I vissa jurisdiktioner kan sådana ansvarsområden vara preciserade i relevant lag eller annan författning. I andra finns det kanske knappast någon definition av detta ansvar i lag eller annan författning. Ett bestyrkandeuppdrag att rapportera om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna bygger på antagandet att:

 1. Revisorns roll inte innefattar att ta ansvar för att sammanställa sådan information.

 2. Revisorn har en rimlig förväntan om att kunna inhämta den information som krävs för uppdraget.

Denna förutsättning är därför grundläggande för utförandet av uppdraget. För att undvika missförstånd inhämtas den ansvariga partens bekräftelse av att den är medveten om och förstår detta ansvar som en del av avtalet om och dokumentationen av villkoren för revisionsuppdraget enligt kraven i ISAE 3000 (omarbetad)8.

ISAE 3000 (omarbetad), punkt 27.

A 12.Om lag eller annan författning i tillräcklig detalj föreskriver villkoren för uppdraget, behöver revisorn bara dokumentera det faktum att sådan lag eller annan författning gäller och att den ansvariga parten är medveten om och förstår sitt ansvar enligt punkt 13 g.

Planera och utföra uppdraget

Bedöma om de tillämpliga kriterierna är lämpliga

Direkt hänförliga justeringar (se punkterna 14 b i, 22 a)

A 13.Proformajusteringarna ska vara direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen för att undvika att den finansiella proformainformationen avspeglar förhållanden som inte uppkommer enbart till följd av händelsen eller som inte är en del av transaktionen. Direkt hänförliga justeringar innefattar inte dem som avser framtida händelser eller är beroende av åtgärder som ska utföras när transaktionen är genomförd, även om sådana åtgärder är viktiga för företaget som genomför transaktionen (t.ex. nedläggning av överflödiga produktionsanläggningar efter ett förvärv).

Justeringar som har stöd i fakta (se punkterna 14 b ii, 22 b)

A 14.Proformajusteringarna måste också ha stöd i fakta för att kunna utgöra en tillförlitlig grund för den finansiella proformainformationen. Justeringar som har stöd i fakta kan objektivt fastställas. Källor för stöd i fakta avseende proformajusteringarna innefattar t.ex.:

 • Köp- och försäljningsavtal.

 • Finansieringsdokument för händelsen eller transaktionen, t.ex. skuldebrev.

 • Oberoende värderingsrapporter.

 • Andra dokument rörande händelsen eller transaktionen.

 • Publicerade finansiella rapporter.

 • Annan finansiell information i prospektet.

 • Relevanta rättsliga åtgärder eller myndighetsåtgärder, t.ex. inom beskattningsområdet.

 • Anställningsavtal.

 • Handlingar utförda av dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen).

Justeringar förenliga med företagets tillämpliga ramverk för finansiell rapportering och dess redovisningsprinciper enligt detta ramverk (se punkterna 11 b ii, 14 b iii, 22 c)

A 15.Om den finansiella proformainformationen ska kunna vara meningsfull måste proformajusteringarna vara förenliga med företagets tillämpliga ramverk för finansiell rapportering och dess redovisningsprinciper enligt detta ramverk. Inom ramen för ett rörelseförvärv t.ex., innefattar sammanställningen av finansiell proformainformation med grund i de tillämpliga kriterierna övervägande av förhållanden som

 • om det finns skillnader mellan förvärvsobjektets redovisningsprinciper och företagets, och

 • om redovisningsprinciperna för transaktioner som har genomförts av förvärvsobjektet som företaget inte tidigare har genomfört, är principer som företaget skulle ha infört för sådana transaktioner enligt sitt tillämpliga ramverk för finansiell rapportering, med hänsyn tagen till företagets särskilda omständigheter.

A 16.Det kan vara nödvändigt att under vissa förhållanden överväga lämpligheten i ett företags redovisningsprinciper. Exempel: Företaget kan föreslå att för första gången utfärda komplicerade finansiella instrument som del av händelsen eller transaktionen. Om så är fallet kan det vara nödvändigt att överväga

 • om den ansvariga parten har valt att använda lämpliga redovisningsprinciper vid redovisningen av sådana finansiella instrument enligt partens tillämpliga ramverk för finansiell rapportering, och

 • om parten på lämpligt sätt har tillämpat dessa principer vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

Väsentlighet (se punkt 16)

A 17.Väsentlighet med avseende på om den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna beror inte på ett enskilt kvantitativt mått. Den beror i stället på storleken och karaktären på utelämnandet eller den olämpliga tillämpningen av en del i sammanställningen enligt beskrivning i A 18, vare sig detta är avsiktligt eller inte. Bedömningen av dessa aspekter av storlek och karaktär beror i sin tur på förhållanden som:

 • Sammanhanget för händelsen eller transaktionen.

 • I vilket syfte den finansiella proformainformationen sammanställs.

 • De hänförliga uppdragsförhållandena.

Den avgörande faktorn kan vara förhållandets storlek eller karaktär, eller en kombination av dem.

A 18.Risken för att den finansiella proformainformationen inte anses vara sammanställd, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna kan uppstå när det finns bevis för t.ex.:

 • Användningen av en olämplig källa för den ojusterade finansiella informationen.

 • Den ojusterade finansiella informationen har hämtats på ett felaktigt sätt från en lämplig källa.

 • I fråga om justeringar, redovisningsprinciper som har använts fel eller att justeringarna inte är förenliga med företagets redovisningsprinciper.

 • Underlåtenhet att göra en justering som krävs enligt de tillämpliga kriterierna.

 • En justering som inte följer de tillämpliga kriterierna har gjorts.

 • Ett skriv- eller räknefel i beräkningarna i den finansiella proformainformationen.

 • Otillräckliga, felaktiga eller utelämnade upplysningar.

Skaffa sig en förståelse av hur den ansvariga parten har sammanställt den finansiella proformainformationen och andra uppdragsförhållanden (se punkt 17)

A 19.Revisorn kan skaffa sig denna förståelse genom en kombination av åtgärder, t.ex.:

 • Fråga den ansvariga parten eller annan personal som är involverad i arbetet med att sammanställa den finansiella proformainformationen.

 • Fråga andra lämpliga parter, t.ex. styrelsen och företagets rådgivare.

 • Läsa relevanta underlag, t.ex. kontrakt eller avtal.

 • Läsa protokoll från styrelsemöten.

Hur den ansvariga parten har sammanställt den finansiella proformainformationen (se punkt 17 b)

A 20.Revisorn kan skaffa sig en förståelse av hur den ansvariga parten har sammanställt den finansiella proformainformationen genom att överväga t.ex.:

 • Källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats.

 • De steg den ansvariga parten har tagit för att:

  • Hämta den ojusterade finansiella informationen från källan.

  • Identifiera de lämpliga proformajusteringarna, t.ex. hur den ansvariga parten har inhämtat finansiell information om förvärvsobjektet vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

 • Den ansvariga partens kompetens att sammanställa den finansiella proformainformationen.

 • Karaktären på och omfattningen av den ansvariga partens tillsyn över annan av företagets personal som är involverad i arbetet med att sammanställa den finansiella proformainformationen.

 • Den metod den ansvariga parten använder för att identifiera tillräckliga upplysningar som stöd för den finansiella proformainformationen.

A 21.Vid ett rörelseförvärv eller en avyttring innefattar områden som kan ge upphov till komplexitet vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen fördelningar av intäkter, omkostnader samt tillgångar och skulder på eller mellan de relevanta verksamheterna. Det är därför viktigt att revisorn förstår den metod som den ansvariga parten använder och kriterierna för sådana fördelningar och att de upplysningar som bifogas den finansiella proformainformationen innehåller upplysningar om de här förhållandena.

Karaktären på företaget och eventuellt förvärvs- eller avyttringsobjekt (se punkt 17 c)

A 22.Ett förvärvsobjekt kan vara ett företag eller en separat identifierbar verksamhet i ett annat företag, t.ex. en division, filial eller verksamhetslinje. Ett avyttringsobjekt kan vara ett företag som ett dotterföretag eller joint venture, eller en separat identifierbar verksamhet i företaget, t.ex. en division, filial eller verksamhetslinje.

A 23.Revisorn kan ha inhämtat hela eller delar av den nödvändiga förståelsen av företaget och eventuella förvärvs- eller avyttringsobjekt och deras respektive miljöer, om han eller hon har utfört en revision eller översiktlig granskning av deras finansiella information.

Relevanta branschspecifika faktorer, lagar, regelverk och andra externa faktorer (se punkt 17 d)

A 24.Bland de branschspecifika faktorerna finns konkurrenssituation, leverantörs- och kundrelationer samt teknisk utveckling. Exempel på förhållanden som revisorn kan beakta:

 • Marknaden och konkurrensen, däribland efterfrågan, kapacitet och priskonkurrens.

 • Normal affärspraxis i branschen.

 • Cyklisk eller säsongsmässig verksamhet.

 • Produktteknik som rör företagets produkter.

A 25.I faktorer som rör lagar och regelverk ingår den rättsliga miljön. Den består bland annat av det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering enligt vilket företaget eller, i tillämpliga fall, förvärvsobjektet upprättar sin periodiska finansiella information, och den rättsliga och politiska miljön. Exempel på förhållanden som revisorn kan beakta:

 • Branschspecifik redovisningspraxis.

 • Ramverk av lagar och andra författningar för en reglerad bransch.

 • Lagar och andra författningar som har betydande påverkan på företagets, eller i tillämpliga fall, förvärvs- eller avyttringsobjektets verksamhet, däribland på direkta tillsynsaktiviteter.

 • Beskattning.

 • Regeringspolitik som i dagsläget påverkar hur företaget, eller i tillämpliga fall, förvärvs- eller avyttringsobjektet, bedriver sin verksamhet, t.ex. penningpolitik (däribland valutakontroller), finanspolitik, ekonomiska incitament (t.ex. statliga stödprogram) och tullar eller handelshinder.

 • Miljökrav som påverkar företagets eller förvärvs- eller avyttringsobjektets bransch och verksamhet.

A 26.Exempel på andra externa faktorer som påverkar företaget och, i tillämpliga fall, förvärvs- eller avyttringsobjektet, och som revisorn kan överväga är allmänna ekonomiska förhållanden, räntenivåer och tillgången till finansiering, inflation och valutakursförändringar.

Inhämta bevis om lämpligheten hos källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats

Relevanta faktorer att beakta (se punkterna 14 a, 18)

A 27.Faktorer som påverkar lämpligheten i källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats innefattar om det finns en revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning avseende källan, och om källan:

 • Är tillåten eller särskilt föreskriven enligt relevant lag eller annan författning, är tillåten av relevant börs till vilket prospektet ska inges, eller används som sådan enligt normal marknadssed och -praxis.

 • Är tydligt identifierbar.

 • Är en rimlig startpunkt för sammanställning av den finansiella proformainformationen mot bakgrund av händelsen eller transaktionen, däribland om den är förenlig med företagets redovisningsprinciper och är per ett lämpligt datum eller omfattar en lämplig period.

A 28.En revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning avseende källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats kan ha lämnats av en annan revisor. I det läget minskar inte behovet för revisorn som rapporterar enligt denna ISAE av en förståelse av företaget och dess redovisnings- och rapporteringspraxis enligt kraven i punkt 17 c och e, eller av att förvissa sig om att källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats är lämplig.

Ingen revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning avseende källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats (se punkt 19)

A 29.Om det inte finns någon revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning avseende källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats, måste revisorn utföra åtgärder för att förvissa sig om att källan är lämplig. Faktorer som kan påverka karaktären på och omfattningen av dessa åtgärder innefattar t.ex.:

 • Om revisorn tidigare har utfört en revision eller översiktlig granskning av företagets historiska finansiella information, och revisorns kunskap om företaget efter ett sådant uppdrag.

 • Hur nyligen företagets historiska finansiella information var föremål för en revision eller översiktlig granskning.

 • Om företagets finansiella information omfattas av periodiskt återkommande genomgång av revisorn, t.ex. i syfte att uppfylla registreringskrav.

A 30.Företagets finansiella rapporter för perioden omedelbart före den för källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats har sannolikt varit föremål för revision eller översiktlig granskning, även om källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats inte har det. Exempel: Källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats kan vara en delårsrapport som inte har varit föremål för revision eller översiktlig granskning medan företagets finansiella rapporter för det föregående räkenskapsåret kan ha varit föremål för revision. I det fallet innefattar åtgärder som revisorn kan utföra, med beaktande av faktorerna i punkt A 29, avseende lämpligheten hos källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats:

 • Fråga den ansvariga parten om:

  • Den process som har använts vid upprättande av källan och tillförlitligheten i underliggande räkenskapsmaterial mot vilken källan har stämts av.

  • Om alla transaktioner har bokförts.

  • Om källan har upprättats enligt företagets redovisningsprinciper.

  • Om det har skett några byten av redovisningsprinciper från den senaste period när revision eller översiktlig granskning utfördes och om så är fallet, hur dessa byten har hanterats.

  • Dess bedömning av risken för att källan kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.

  • Effekten av förändringar i företagets affärsverksamhet och drift.

 • Om revisorn har utfört revision eller översiktlig granskning av den finansiella informationen för föregående räkenskapsår eller delår, beakta iakttagelserna från en sådan revision eller översiktlig granskning och se om de kan tyda på att det finns frågor rörande upprättandet av källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats.

 • Kontrollera den information som har lämnats av den ansvariga parten som svar på revisorns frågor när svaren verkar oförenliga med revisorns förståelse av företaget eller uppdragsförhållandena.

 • Jämföra källan med motsvarande finansiell information för föregående period och, i tillämpliga fall, det omedelbart föregående årets årsredovisning eller delårsrapport, och diskutera betydande förändringar med den ansvariga parten.

Historisk finansiell information för företaget, vilken aldrig har varit föremål för revision eller översiktlig granskning (se punkt 13 e)

A 31.Förutom i fallet när ett företag har bildats för transaktionen och aldrig har bedrivit någon affärsverksamhet, är det inte sannolikt att relevanta lagar eller andra författningar tillåter att ett företag utfärdar ett prospekt om dess historiska finansiella information aldrig har varit föremål för revision eller översiktlig granskning.

Inhämta bevis om lämpligheten i proformajusteringarna

Identifiera lämpliga proformajusteringar (se punkt 21)

A 32.Utifrån sin förståelse av hur den ansvariga parten har sammanställt den finansiella proformainformationen och andra uppdragsförhållanden, kan revisorn inhämta bevis avseende om den ansvariga parten på lämpligt sätt har identifierat de nödvändiga proformajusteringarna genom en kombination av åtgärder, t.ex. att:

 • Utvärdera rimligheten i den ansvariga partens metod för att identifiera de lämpliga proformajusteringarna, t.ex. den metod som används för att identifiera korrekta fördelningar av intäkter, omkostnader, tillgångar och skulder på de relevanta verksamheterna.

 • Fråga relevanta parter i ett förvärvsobjekt om vilken metod som har använts för att ta fram den finansiella informationen för förvärvsobjektet.

 • Utvärdera särskilda aspekter av de relevanta kontrakten, avtalen eller andra dokument.

 • Fråga företagets rådgivare om särskilda aspekter av händelsen eller transaktionen och hänförliga kontrakt och avtal som är relevanta för att identifiera lämpliga justeringar.

 • Utvärdera relevanta analyser och arbetsblad som har upprättats av den ansvariga parten eller annan av företagets personal som är involverad i arbetet med att sammanställa den finansiella proformainformationen.

 • Inhämta bevis för den ansvariga partens tillsyn över annan personal som är involverad i arbetet med att sammanställa den finansiella proformainformationen.

 • Utföra analytisk granskning.

Stöd i fakta för eventuell finansiell information för förvärvs- eller avyttringsobjekt som ingår i proformajusteringarna (se punkt 22 b)
Finansiell information för avyttringsobjekt

A 33.När det gäller en avyttring härleds den finansiella informationen för avyttringsobjektet från källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats, vilken normalt har varit föremål för revision eller översiktlig granskning. Källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats kommer därför att utgöra revisorns grund när han eller hon fastställer om det finns stöd i fakta för den finansiella informationen för avyttringsobjektet. I det fallet innefattar förhållanden som ska övervägas t.ex. om intäkter och kostnader hänförliga till avyttringsobjektet, som bokförs på koncernnivån, på rätt sätt avspeglas i proformajusteringarna.

A 34.När källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats inte har varit föremål för revision eller översiktlig granskning, kan revisorn använda sig av vägledningen i punkterna A 29–A 30 för att fastställa om den finansiella informationen för avyttringsobjektet har stöd i fakta.

Finansiell information för förvärvsobjektet

A 35.Källan från vilken den finansiella informationen för förvärvsobjektet har hämtats kan ha varit föremål för revision eller översiktlig granskning. När källan från vilken den finansiella informationen från förvärvsobjektet har hämtats har varit föremål för revision eller översiktlig granskning av revisorn, har den finansiella informationen för förvärvsobjektet, beroende på vad som eventuellt följer av förhållandena som behandlas i punkt 23, stöd i fakta.

A 36.Källan från vilken den finansiella informationen för förvärvsobjektet har hämtats kan ha varit föremål för revision eller översiktlig granskning av en annan revisor. I det läget minskar inte behovet för revisorn som rapporterar enligt denna ISAE av en förståelse av förvärvsobjektet och dess redovisnings- och rapporteringspraxis enligt kraven i punkt 17 c och e, eller av att förvissa sig om att den finansiella informationen för förvärvsobjektet har stöd i fakta.

A 37.När källan från vilken den finansiella informationen för förvärvsobjektet har hämtats inte har varit föremål för revision eller översiktlig granskning, måste revisorn utföra åtgärder för att förvissa sig om att källan är lämplig. Faktorer som kan påverka karaktären på och omfattningen av dessa åtgärder innefattar t.ex.:

 • Om revisorn tidigare har utfört en revision eller översiktlig granskning av förvärvsobjektets historiska finansiella information, och revisorns kunskap om förvärvsobjektet efter ett sådant uppdrag.

 • Hur nyligen förvärvsobjektets historiska finansiella information har varit föremål för en revision eller översiktlig granskning.

 • Om förvärvsobjektets finansiella information omfattas av periodiskt återkommande genomgång av revisorn, t.ex. i syfte att uppfylla registreringskrav.

A 38.Förvärvsobjektets finansiella rapporter för perioden omedelbart före den för källan från vilken den finansiella informationen för förvärvsobjektet har hämtats, har normalt varit föremål för revision eller översiktlig granskning, även om källan från vilken den finansiella informationen för förvärvsobjektet har hämtats inte har det. I det fallet innefattar de åtgärder som revisorn kan utföra, med beaktande av faktorerna i punkt A 37, avseende om den finansiella informationen för förvärvsobjektet har stöd i fakta att:

 • Fråga förvärvsobjektets företagsledning om:

  • Den process som har använts för att hämta den finansiella informationen för förvärvsobjektet från källan, har upprättats och tillförlitligheten i underliggande räkenskapsmaterial mot vilken källan har stämts av.

  • Om alla transaktioner har bokförts.

  • Om källan, från vilken den finansiella informationen om förvärvsobjektet har hämtats, har upprättats enligt förvärvsobjektets redovisningsprinciper.

  • Om det har skett några byten av redovisningsprinciper från den senaste period när revision eller översiktlig granskning utfördes och om så är fallet, hur dessa byten har hanterats.

  • Dess bedömning av risken för att källan, från vilken den finansiella informationen för förvärvsobjektet har hämtats, kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.

  • Effekten av förändringar i förvärvsobjektets affärsverksamhet och drift.

 • Om revisorn har utfört revision eller översiktlig granskning av den finansiella informationen för föregående räkenskapsår eller delår, överväga iakttagelserna från en sådan revision eller översiktlig granskning och överväga om de kan tyda på att det finns frågor rörande upprättandet av källan från vilken den finansiella informationen för förvärvsobjektet har hämtats.

 • Kontrollera den information som har lämnats av förvärvsobjektets företagsledning som svar på revisorns frågor, när svaren verkar vara oförenliga med revisorns förståelse av förvärvsobjektet eller uppdragsförhållandena.

 • Jämföra källan från vilken den finansiella informationen om förvärvsobjektet har hämtats med motsvarande finansiell information för föregående period och, i tillämpliga fall, det omedelbart föregående årets årsredovisning eller delårsrapport, och diskutera betydande förändringar med förvärvsobjektets företagsledning.

Modifierat uttalande eller modifierad slutsats från en översiktlig granskning eller ett stycke med upplysningar av särskild betydelse, med avseende på källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats eller källan från vilken den finansiella informationen för förvärvs- eller avyttringsobjektet har hämtats

Möjlig konsekvens (se punkt 23 a)

A 39.Inte alla modifierade uttalanden, modifierade slutsatser från översiktliga granskningar eller stycken med upplysningar av särskild betydelse, avseende antingen källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats eller källan från vilken informationen för förvärvs- eller avyttringsobjektet har hämtats, behöver nödvändigtvis påverka om den finansiella proformainformationen kan sammanställas, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna. Exempel: Ett uttalande med reservation kan ha lämnats om företagets finansiella rapporter på grund av utelämnande av upplysning om ersättning till styrelsen vilket krävs enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Om så är fallet och de finansiella rapporterna används som källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats, behöver ett sådant uttalande med reservation inte ha någon effekt på om huruvida proformarapporterna över nettotillgångar och proformaresultaträkningarna kan sammanställas, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna.

Fortsatta tillämpliga åtgärder (se punkterna 23 b, 24)

A 40.Fortsatt tillämplig åtgärd som revisorn kan vidta innefattar t.ex. att:

 • Med avseende på kravet i punkt 23 b

  • diskutera förhållandet med den ansvariga parten,

  • där så är möjligt enligt relevant lag eller annan författning, göra en hänvisning i revisorns rapport till det modifierade uttalandet, den modifierade slutsatsen från den översiktliga granskningen, eller stycket med upplysningar av särskild betydelse, om förhållandet, enligt revisorns professionella omdöme, är av tillräcklig relevans och vikt för användares förståelse av den finansiella proformainformationen.

 • Vad gäller kravet i punkt 24, där så är möjligt enligt relevant lag eller annan författning, modifiera revisorns uttalande.

 • Där så är möjligt enligt relevant lag eller annan författning, inte avlämna rapporten eller avgå från uppdraget.

 • Inhämta juridisk rådgivning.

Utvärdera presentationen av den finansiella proformainformationen

Undvika associering med missvisande finansiell information (se punkt 26 b)

A 41.Etikkoden kräver att en revisor inte medvetet associeras till rapporter, deklarationer, kommunikation eller annan information som han eller hon tror9

 1. innehåller ett till stora delar falskt eller vilseledande uttalande,

 2. innehåller uttalanden eller information som har tillhandahållits vårdslöst,

 3. utelämnar eller döljer nödvändig information, i de fall där det skulle vara vilseledande att utelämna eller dölja den.

Etikkoden, punkt R111.2.

Upplysningar som bifogas den finansiella proformainformationen (se punkterna 14 c, 26 c)

A 42.Lämpliga upplysningar kan innehålla förhållanden som:

 • Karaktären på och syftet med den finansiella proformainformationen, däribland händelsens eller transaktionens karaktär samt datumet då sådan händelse antas ha inträffat eller transaktion ha genomförts.

 • Källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats, och om en revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning avseende sådan källa har publicerats.

 • Proformajusteringarna, inklusive en beskrivning och förklaring av varje justering. Detta innefattar, när det gäller finansiell information för förvärvs- eller avyttringsobjekt, källan från vilken sådan information har hämtats och om en revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning har publicerats.

 • Om de inte är tillgängliga för allmänheten, en beskrivning av de tillämpliga kriterierna som utgör den grund utifrån vilken den finansiella proformainformationen är sammanställd.

 • Ett uttalande med innebörden att den finansiella proformainformationen har sammanställts endast som illustration och att, på grund av dess karaktär, den inte avspeglar företagets faktiska finansiella ställning, finansiella resultat eller kassaflöden.

Relevant lag eller annan författning kan kräva dessa eller andra särskilda upplysningar.

Övervägande av betydande efterföljande händelser (se punkt 26 d)

A 43.Eftersom revisorn inte rapporterar om källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats, finns inget krav på revisorn att utföra åtgärder i syfte att identifiera händelser efter datumet för källan, vilka kräver justering av, eller upplysningar i, sådan källa. Trots detta måste revisorn överväga om huruvida betydande händelser efter datumet för källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats har kommit till revisorns kännedom, vilka kan kräva hänvisning till, eller upplysning i, upplysningarna till den finansiella proformainformationen, för att undvika att den senare blir missvisande. Sådant övervägande bygger på utförande av åtgärderna enligt denna ISAE eller revisorns kunskap om företaget och uppdragsförhållandena. Exempel: Efter datumet för källan från vilken den ojusterade finansiella informationen har hämtats kan företaget ha genomfört en kapitaltransaktion innefattande konvertering av dess konvertibla skuld till eget kapital, och en utelämnad upplysning om detta skulle kunna leda till att den finansiella proformainformationen blir missvisande.

Väsentlig oförenlighet med annan information (se punkt 27)

A 44.Fortsatta lämpliga åtgärder som revisorn kan vidta om den ansvariga parten vägrar att arbeta om den finansiella proformainformationen eller annan information enligt vad som är tillämpligt, innefattar t.ex. att:

 • Där så är möjligt enligt relevant lag eller annan författning:

  • Beskriva den väsentliga oförenligheten i revisorns rapport.

  • Modifiera revisorns uttalande.

  • Inte avlämna rapporten eller avgå från uppdraget.

 • Inhämta juridisk rådgivning.

Skriftliga uttalanden (se punkt 28 a)

A 45.Under vissa omständigheter kan de typer av transaktioner som berörs kräva att den ansvariga parten väljer redovisningsprinciper för proformajusteringarna, vilka företaget inte tidigare har behövt formulera eftersom det inte hade genomfört de relevanta transaktionerna. I det fallet kan revisorn begära att den ansvariga parten ska utöka de skriftliga uttalandena så att de innefattar bekräftelse av att de valda redovisningsprinciperna utgör företagets antagna principer för dessa typer av transaktioner.

Bilda sig en uppfattning

Bestyrkande om ytterligare frågor som krävs enligt relevant lag eller annan författning (se punkt 29)

A 46.Relevant lag eller annan författning kan kräva att revisorn ska lämna ett uttalande om andra förhållanden än om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna. Under vissa av dessa omständigheter behöver inte revisorn utföra fortsatta åtgärder. Exempel: Relevant lag eller annan författning kan kräva att revisorn ska lämna ett uttalande om huruvida den grund som den ansvariga parten har utgått från vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen är förenlig med företagets redovisningsprinciper. Att följa kraven i punkterna 18 och 22 c i denna ISAE utgör en grund för att kunna lämna ett sådant uttalande.

A 47.Under andra omständigheter kan revisorn behöva vidta fortsatta åtgärder. Karaktären på och omfattningen av sådana fortsatta åtgärder kommer att variera med karaktären på de andra förhållanden om vilka relevant lag eller annan författning kräver att revisorn lämnar ett uttalande.

Uttalande om revisorns ansvar för rapporten

A 48.Relevant lag eller annan författning kan kräva att revisorn i sin rapport tar med ett uttryckligt uttalande eller en bekräftelse av att revisorn tar ansvar för rapporten. Det är inte oförenligt med kraven i denna ISAE att ta med ett sådant ytterligare uttalande enligt lag eller annan författning i revisorns rapport.

Upplysning om de tillämpliga kriterierna (se punkt 30)

A 49.Den ansvariga parten behöver inte i de upplysningar som bifogas den finansiella proformainformationen upprepa eventuella kriterier som föreskrivs i relevant lag eller annan författning, eller som är utfärdade av en behörig eller erkänd normgivande organisation. Sådana kriterier kommer att vara tillgängliga för allmänheten som del av regelverket för rapporteringen och är därför underförstådda i den ansvariga partens sammanställning av den finansiella proformainformationen.

A 50.I de fall den ansvariga parten har utvecklat särskilda kriterier måste upplysning lämnas om dessa kriterier så att användare kan skaffa sig en riktig förståelse av hur den finansiella proformainformationen har sammanställts av den ansvariga parten.

Upprätta bestyrkanderapporten

Titel (se punkt 35 a)

A 51.En titel som anger att rapporten är en rapport från en oberoende revisor, t.ex. ”Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställningen av finansiell proformainformation i ett prospekt”, som bekräftar att revisorn har uppfyllt samtliga relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende enligt kraven i ISAE 3000 (omarbetad)10. Detta skiljer den oberoende revisorns rapport från rapporter som lämnas av andra.

ISAE 3000 (omarbetad), punkt 20.

Mottagare (se punkt 35 b)

A 52.Relevant lag eller annan författning kan precisera mottagare för rapporten. Alternativt kan revisorn komma överens med företaget om vilka mottagarna ska vara, som del av uppdragsvillkoren.

Inledande stycken (se punkt 35 c)

A 53.I och med att den finansiella proformainformationen kommer att finnas med i ett prospekt som innehåller annan information kan revisorn vilja överväga att, om presentationsformen så tillåter, ta med en hänvisning som identifierar det avsnitt där den finansiella proformainformationen presenteras. Detta hjälper läsare att identifiera den finansiella proformainformationen som revisorns rapport avser.

Uttalande (se punkterna 13 c, 35 h)

A 54.Huruvida uttrycket ”den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i [de tillämpliga kriterierna]”, eller uttrycket ”den finansiella proformainformationen har sammanställts korrekt utifrån den angivna grunden” används för att lämna ett uttalande i en viss jurisdiktion, bestäms av den lag eller annan författning som styr rapporteringen av finansiell proformainformation i den jurisdiktionen, eller av allmänt accepterad praxis i den jurisdiktionen.

A 55.I vissa jurisdiktioner kan relevant lag eller annan författning föreskriva lydelsen i revisorns uttalande i andra termer än dem som används ovan. När så är fallet kan revisorn behöva använda sitt omdöme för att fastställa om utförandet av de åtgärder som beskrivs i denna ISAE skulle innebära att revisorn kan lämna ett uttalande med den lydelse som föreskrivs i lag eller annan författning eller om fortsatta åtgärder krävs.

A 56.I de fall revisorn drar slutsatsen att utförandet av de åtgärder som anges i denna ISAE skulle vara tillräckliga för att revisorn skulle kunna lämna ett uttalande med den lydelse som föreskrivs i lag eller annan författning, kan det vara lämpligt att betrakta den lydelsen som jämbördig med de två alternativa lydelser som finns angivna i denna ISAE.

Exempel på rapport (se punkt 35)

A 57.En revisors rapport med ett omodifierat uttalande finns i bilagan.

Bilaga Exempel på revisors rapport med omodifierat uttalande (se punkt A 57)

OBEROENDE REVISORS BESTYRKANDERAPPORT OM SAMMANSTÄLLNING AV FINANSIELL PROFORMAINFORMATION I ETT PROSPEKT

[Mottagare]

Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt

Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om [den ansvariga partens] sammanställning av finansiell proformainformation för ABC-företaget. Den finansiella proformainformationen består av [proformarapporten om nettotillgångar per [datum]], [proformaresultaträkningen för perioden fram till den [datum]], [proformarapporten över kassaflödet för perioden fram till den [datum]], och tillhörande noter [som återfinns på sidorna xx–xx i det prospekt som är utfärdat av företaget]. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken [den ansvariga parten] har sammanställt den finansiella proformainformationen är [angivna i [bestämmelserna XX] och beskrivs i [not X]]/[beskrivs i [not X]].

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av [den ansvariga parten] för att illustrera effekten av [händelsen eller transaktionen] [som anges i not X] på [företagets finansiella ställning per ange datum] [och] [företagets/dess finansiella resultat [och kassaflöden] för perioden fram till ange datum] som om [händelsen eller transaktionen] hade ägt rum den [ange datum] respektive [ange datum]. Som del av processen har information om företagets [finansiella ställning], [finansiella resultat] [och kassaflöden] hämtats av [den ansvariga parten] från företagets finansiella rapporter [för den period som slutade [datum]], om vilka [[en revisors rapport]/[en rapport om en översiktlig granskning]]/[ingen revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning] har publicerats.11

[Den ansvariga partens] ansvar för den finansiella proformainformationen

[Den ansvariga parten] är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen med grund i [de tillämpliga kriterierna].

Vårt oberoende och vår kvalitetsstyrning

Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden), som bygger på grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande.

Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 112, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om [, enligt krav i [bestämmelser XX],] huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, av [den ansvariga parten] med grund i [de tillämpliga kriterierna].

Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements ISAE 3420 Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i ett prospekt, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. Standarden kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig säkerhet om huruvida [den ansvariga parten] har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella proformainformationen med grund i [de tillämpliga kriterierna].

För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter eller lämna uttalanden om någon historisk information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen, inte heller har vi under uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella information som har använts vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen.

Syftet med finansiell proformainformation i ett prospekt är enbart att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på företagets ojusterade finansiella information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet för händelsen eller transaktionen per [ange datum] hade blivit som den har presenterats.

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att bedöma om de tillämpliga kriterier som används av [den ansvariga parten] i sammanställningen av den finansiella proformainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att:

 • Proformajusteringarna har gjorts enligt kriterierna.

 • Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen.

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes förståelse av karaktären på företaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella proformainformationen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden.

Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella proformainformationen.

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har [den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla väsentliga avseenden, med grund i [de tillämpliga kriterierna]]/[den finansiella proformainformationen sammanställts korrekt utifrån den angivna grunden].

Rapport om andra krav enligt lagar eller andra författningar

[Relevant lag eller annan författning kan kräva att revisorn ska lämna ett uttalande om andra förhållanden (se punkterna A 46–A 47). Detta avsnitts form och innehåll i revisorns rapport varierar beroende på karaktären på övrigt rapporteringsansvar.]

[Revisorns underskrift]

[Datum för revisorns rapport]

[Revisorns adress]

I de fall revisors rapport eller rapport om översiktlig granskning har modifierats, ska hänvisning göras till var modifieringen finns beskriven i prospektet.

ISQM 1 Kvalitetsstyrning för revisionsföretag som utför revisioner och översiktlig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.