International Standard on Review Engagements 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor ska läsas med utgångspunkt i dokumentet Inledning till regler om revision och andra granskningsuppdrag som beskriver den tillämpning och status som ISRE har.

Inledning

1SE.Syftet med denna International Standard on Review Engagements (ISRE) är att lägga fast standarder för och ge vägledning om dels revisorns professionella ansvar när han eller hon åtar sig ett uppdrag att översiktligt granska en revisionskunds finansiella delårsinformation, dels utformningen av och innehållet i revisorns rapport över denna granskning. Termen ”revisor” används genomgående i denna ISRE, inte därför att revisorn utför en revision utan därför att denna ISRE är begränsad till att omfatta en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av den revisor som är vald att utföra den lagstadgade revisionen av företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning.

2SE.Enligt denna ISRE avses med finansiell delårsinformation sådan finansiell information som upprättas och presenteras i enlighet med en tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering.1 Denna finansiella information utgörs av antingen kompletta eller sammandragna finansiella rapporter för en period som är kortare än företagets räkenskapsår. Benämningen på den finansiella delårsinformationen är vanligtvis delårsrapport.

Exempelvis internationella redovisningsstandarder IFRS utgivna av International Accounting Standards Board IASB.

3SE.Den revisor som får i uppdrag att utföra en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation ska utföra den i enlighet med denna ISRE. Genom att utföra revisionen av årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen skaffar sig revisorn en förståelse av företaget och dess miljö innefattande dess interna kontroll. När revisorn får i uppdrag att översiktligt granska finansiell delårsinformation, uppdateras denna förståelse genom förfrågningar som görs under den översiktliga granskningens gång. Förståelsen hjälper revisorn att fokusera de förfrågningar och den analytiska granskning som görs och de andra översiktliga granskningsåtgärder som vidtas. En revisor som får i uppdrag att utföra en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation och som inte är vald revisor i företaget utför den översiktliga granskningen i enlighet med ISRE 2400 Uppdrag att översiktligt granska historiska finansiella rapporter. Eftersom en revisor som inte är vald revisor vanligen inte har samma förståelse av företaget och dess miljö innefattande dess interna kontroll som den valda revisorn har måste en sådan revisor göra andra förfrågningar och annan granskning för att uppnå målet med den översiktliga granskningen.

Denna ISRE avser uppdrag där företagets valde revisor utför en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation. Denna ISRE ska också tillämpas, med nödvändig anpassning, när företagets valda revisor utför uppdrag avseende granskning av annan historisk finansiell information än finansiell delårsinformation.

Allmänna principer för en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation

4SE.Revisorn ska uppfylla de yrkesetiska krav som är relevanta vid revisionen av företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Dessa yrkesetiska krav styr revisorns professionella ansvar inom följande områden: oberoende, integritet, objektivitet, professionell kompetens och tillbörlig omsorg, tystnadsplikt, professionellt beteende och yrkestekniska standarder.

5.Revisorn ska vidta kvalitetskontrollåtgärder som är tillämpliga i det enskilda uppdraget. De delar av kvalitetskontroll som är relevanta i ett enskilt uppdrag innefattar ledarskapsansvar för kvaliteten i uppdraget, yrkesetiska krav, åtagande och upprätthållande av en kundrelation och enskilda uppdrag, utseende av ett uppdragsteam, utförande av uppdraget samt övervakning.

6.Revisorn ska planera och utföra den översiktliga granskningen med en professionellt skeptisk inställning och inse att det kan finnas omständigheter som gör att det behövs en väsentlig ändring av den finansiella delårsinformationen för att den, i allt väsentligt, ska vara upprättad enligt den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering. Med en professionellt skeptisk inställning menas att revisorn dels gör en kritisk bedömning med ett ifrågasättande sinne av hur vägande de bevis som inhämtats är, dels är uppmärksam på bevis som motsäger varandra eller som gör att tillförlitligheten av dokument eller uttalanden från företagsledningen kan ifrågasättas.

Målet för ett uppdrag att översiktligt granska finansiell delårsinformation

7.Målet för ett uppdrag att översiktligt granska finansiell delårsinformation är att göra det möjligt för revisorn att uttala en slutsats grundad på den översiktliga granskningen om huruvida det har kommit fram några omständigheter som ger honom eller henne anledning att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med en tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering. Revisorn gör förfrågningar, utför analytisk granskning och vidtar andra översiktliga granskningsåtgärder för att minska risken till en begränsad nivå för att uttrycka en felaktig slutsats när den finansiella delårsinformationen är väsentligt felaktig.

8.Målet för en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation skiljer sig betydligt från målet för en revision enligt ISA. En översiktlig granskning av finansiell delårsinformation ger inte en grund för att lämna ett uttalande om huruvida den finansiella informationen, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild i enlighet med en tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering.

9.En översiktlig granskning är, till skillnad från en revision, inte utformad så att revisorn skaffar sig en hög men inte absolut säkerhet för att den finansiella delårsinformationen är fri från väsentliga felaktigheter. En översiktlig granskning består i att göra förfrågningar, i första hand till personer som ansvarar för finansiella frågor och redovisningsfrågor, samt att utföra analytisk granskning och vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. I en översiktlig granskning kan det komma fram viktiga omständigheter som påverkar den finansiella delårsinformationen, men den ger inte alla de bevis som skulle krävas vid en revision.

Att komma överens om villkoren för uppdraget

10.Revisorn och kunden ska komma överens om villkoren för uppdraget.

11.De villkor för uppdraget som man kommit överens om dokumenteras vanligen i ett uppdragsbrev. Denna kommunikation bidrar till att man undviker missförstånd om karaktären på uppdraget och, i synnerhet, målet för och omfattningen av den översiktliga granskningen, företagsledningens ansvar, omfattningen av revisorns ansvar, den uttalade slutsatsens form samt karaktären på och utformningen av revisorns rapport. Uppdragsbrevet omfattar vanligtvis följande:

 • Målet för en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen.

 • Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning.

 • Företagsledningens ansvar för den finansiella delårsinformationen.

 • Företagsledningens ansvar för att utforma och upprätthålla en effektiv intern kontroll som är relevant för upprättandet av den finansiella delårsinformationen.

 • Företagsledningens ansvar för att ställa all räkenskapsinformation till revisorns förfogande.

 • Överenskommelse om att företagsledningen tillhandahåller revisorn skriftliga uttalanden som bekräftelse på dels muntliga uttalanden som lämnas under den översiktliga granskningens gång, dels uttalanden som finns implicita i företagets bokföring.

 • Vad som förväntas när det gäller utformningen av och innehållet i den rapport som revisorn lämnar innefattande vem som är rapportens mottagare.

 • Överenskommelse om att revisorns rapport över den översiktliga granskningen också kommer att vara bifogad varje dokument som innehåller finansiell delårsinformation och där det anges att denna information blivit översiktligt granskad av företagets revisor.

Ett exempel på ett uppdragsbrev finns i bilaga 1 till denna ISRE.2

Det uppdragsbrev som bifogats standarden i bilaga 1 är en översättning av denna internationella standard, vilken inte tar hänsyn till FARs allmänna villkor eller den standard för utformning av uppdragsbrev som FAR tagit fram. FAR har därför tagit fram ett exempel på hur ett uppdragsbrev för ett uppdrag att utföra ett ISRE 2410-uppdrag kan se ut i Sverige, vilket bifogas i Appendix.

Granskningsåtgärder vid en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation

Förståelse av företaget och dess miljö innefattande dess interna kontroll

12.Revisorn ska ha en sådan förståelse av företaget och dess miljö, innefattande dess interna kontroll i den del som är relevant för att upprätta både årsredovisningen och finansiell delårsinformation, som är tillräcklig för att planera och utföra uppdraget så att han eller hon kan

 1. identifiera de olika typerna av möjliga väsentliga felaktigheter och överväga hur troligt det är att de inträffar, samt

 2. välja de förfrågningar, den analytiska granskning och de andra översiktliga granskningsåtgärder som kan ge revisorn en grund för att rapportera huruvida det kommit fram några omständigheter som ger honom eller henne anledning att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering.

13.Som krävs i ISA 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö, har den revisor som utfört lagstadgad revision av företaget för ett eller flera räkenskapsår skaffat sig en förståelse av företaget och dess miljö, innefattande dess interna kontroll i den del som är relevant för upprättandet av årsredovisningen, som var tillräcklig för att utföra revisionen. Revisorn uppdaterar denna förståelse när han eller hon planerar en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation. Revisorn skaffar sig också en tillräcklig förståelse av den interna kontroll som är relevant för upprättandet av finansiell delårsinformation eftersom den kan avvika från den interna kontroll som är relevant för upprättandet av årsredovisningen.

14.Revisorn använder förståelsen av företaget och dess miljö innefattande dess interna kontroll för att dels bestämma de förfrågningar och den analytiska granskning som ska göras och de andra översiktliga granskningsåtgärder som ska vidtas, dels identifiera de specifika händelser, transaktioner eller påståenden som ska omfattas av dessa respektive åtgärder.

15.De åtgärder som revisorn vidtar för att uppdatera sin förståelse av företaget och dess miljö innefattande dess interna kontroll innefattar vanligtvis att

 • läsa dokumentationen från föregående års revision och från översiktlig granskning av tidigare del(ar) av innevarande år samt motsvarande del(ar) av föregående år i den omfattning som krävs för att kunna identifiera omständigheter som kan påverka den finansiella delårsinformationen för den innevarande perioden,

 • överväga de betydande risker, innefattande risken att företagsledningen sätter sig över kontroller, som identifierades vid revisionen av årsredovisningen för föregående år,

 • läsa den senaste årsredovisningen och jämförbar finansiell delårsinformation för tidigare period,

 • överväga väsentlighet med hänvisning till den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering i den del som är relevant för finansiell delårsinformation till hjälp för att dels bestämma karaktären på och omfattningen av de åtgärder som vidtas, dels bedöma den påverkan som felaktigheter har,

 • överväga karaktären på de i föregående års årsredovisning dels rättade, väsentliga felaktigheterna, dels identifierade, icke rättade oväsentliga felaktigheter,

 • överväga betydelsefulla redovisnings- och rapporteringsfrågor som kan ha fortsatt betydelse, som exempelvis väsentliga brister i den interna kontrollen,

 • överväga resultaten av de revisionsåtgärder som kan ha vidtagits rörande innevarande års årsredovisning,

 • överväga resultaten av den internrevision som kan ha utförts och de åtgärder som företagsledningen vidtagit med anledning av denna,

 • fråga företagsledningen om resultaten av dess bedömning av risken för att den finansiella delårsinformationen kan vara väsentligt felaktig på grund av oegentligheter,

 • fråga företagsledningen om den påverkan som ändringar i företagets affärsverksamhet har,

 • fråga företagsledningen om eventuella betydelsefulla ändringar i intern kontroll och om den möjliga påverkan som sådana ändringar har på upprättandet av finansiell delårsinformation,

 • fråga företagsledningen om processen för att upprätta den finansiella delårsinformationen och tillförlitligheten i den underliggande bokföring som denna information baseras på.

16.Revisorn bestämmer karaktären på de eventuella översiktliga granskningsåtgärder som vidtas på olika enheter av företaget och kommunicerar i tillämpliga fall detta till andra revisorer som är inblandade i den översiktliga granskningen. Förhållanden att överväga innefattar hur väsentlig enhetens finansiella delårsinformation är och risken för felaktigheter i den samt revisorns förståelse av i vilken grad den interna kontrollen av upprättandet av sådan information är centraliserad eller decentraliserad.

17.För att planera och utföra en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation ska en nyligen vald revisor, som ännu inte har utfört någon revision enligt ISA, skaffa sig en förståelse av företaget och dess miljö innefattande dess interna kontroll i den del som är relevant för upprättandet av både årsredovisning och finansiell delårsinformation.

18.Denna förståelse gör det möjligt för revisorn att fokusera de förfrågningar och den analytiska granskning som görs och de andra översiktliga granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation enligt denna ISRE. Som en del av arbetet med att skaffa sig denna förståelse gör revisorn vanligtvis förfrågningar hos tidigare revisor och, om det är görligt, går igenom den tidigare revisorns dokumentation från föregående års revision och från den översiktliga granskning som denna kan ha gjort av någon tidigare del av innevarande räkenskapsår. När revisorn gör detta överväger han eller hon dels karaktären på de felaktigheter som rättats, och de icke rättade felaktigheter som den tidigare revisorn kan ha ställt samman, dels betydande risker innefattande risken att företagsledningen sätter sig över interna kontroller, liksom betydelsefulla redovisnings- och rapporteringsfrågor som kan ha fortsatt betydelse, som exempelvis väsentliga brister i intern kontroll.

Förfrågningar, analytisk granskning och andra översiktliga granskningsåtgärder

19.Revisorn ska göra förfrågningar, i första hand till personer som ansvarar för finansiella frågor och redovisningsfrågor, och utföra analytisk granskning och vidta andra översiktliga granskningsåtgärder för att göra det möjligt för honom eller henne att dra en slutsats, grundad på den översiktliga granskning som gjorts, om huruvida det har kommit fram några omständigheter som ger revisorn anledning att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering.

20.En översiktlig granskning kräver vanligtvis inte någon granskning av bokföringen genom inspektion, observation eller bekräftelse. En översiktlig granskning av finansiell delårsinformation är vanligtvis begränsad till att göra förfrågningar, i första hand till personer som ansvarar för finansiella frågor och redovisningsfrågor, utföra analytisk granskning och vidta andra översiktliga granskningsåtgärder snarare än att styrka information som inhämtats om viktiga redovisningsfrågor rörande den finansiella delårsinformationen. Revisorns förståelse av företaget och dess miljö innefattande dess interna kontroll, resultaten från de riskbedömningar som gjorts vid föregående revision och revisorns övervägande av väsentlighet avseende den finansiella delårsinformationen påverkar karaktären på och omfattningen av de förfrågningar och den analytiska granskning som görs samt de andra översiktliga granskningsåtgärder som vidtas.

21.Revisorn utför vanligtvis följande översiktliga granskningsåtgärder:

 • Läser protokollen från bolagsstämmor, styrelsesammanträden och sammanträden med viktiga utskott och kommittéer för att identifiera omständigheter som kan påverka den finansiella delårsinformationen och frågar om omständigheter som har behandlats vid sammanträden där protokollen inte är tillgängliga och som kan påverka den finansiella delårsinformationen.

 • Överväger den eventuella effekten av omständigheter som vid tiden för föregående revision eller översiktliga granskning gav anledning till en modifierad slutsats av revisionsberättelsen eller revisorns rapport över den översiktliga granskningen eller till ändringar eller icke rättade felaktigheter i bokföringen.

 • Kommunicerar där det är lämpligt med andra revisorer som utför översiktlig granskning av finansiell delårsinformation för viktiga enheter i det rapporterande företaget.

 • Gör förfrågningar till medlemmar av företagsledningen med ansvar för finansiella frågor och redovisningsfrågor, och till andra om det är lämpligt, om följande:

  • huruvida den finansiella delårsinformationen har upprättats och presenterats i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering,

  • huruvida det gjorts några ändringar i redovisningsprinciper eller i metoderna för att tillämpa dem,

  • huruvida några nya affärshändelser har gjort det nödvändigt att tillämpa nya redovisningsprinciper,

  • huruvida den finansiella delårsinformationen innehåller några kända felaktigheter som inte är rättade,

  • ovanliga eller komplicerade situationer som kan ha påverkat den finansiella delårsinformationen, som exempelvis ett företagsförvärv eller en avyttring av en verksamhetsgren,

  • viktiga antaganden som är relevanta för beräkningen och redovisningen av verkliga värden samt företagsledningens avsikt och förmåga att vidta särskilda åtgärder å företagets vägnar,

  • huruvida transaktioner med närstående är korrekt redovisade och upplysta om i den finansiella delårsinformationen,

  • viktiga ändringar i åtaganden och skyldigheter enligt avtal,

  • viktiga ändringar i ansvarsförbindelser innefattande stämningar och krav,

  • efterlevnad av lånevillkor,

  • omständigheter som orsakat frågor under den översiktliga granskningen,

  • viktiga transaktioner som gjorts under delårsperiodens sista dagar eller under den påföljande periodens första dagar,

  • kännedom om några oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som påverkar företaget och där någon av följande är inblandad

   1. företagsledningen,

   2. anställda som har en viktig roll i den interna kontrollen, eller

   3. andra där en oegentlighet kan ha en väsentlig påverkan på den finansiella delårsinformationen,

  • kännedom om några anklagelser om oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som påverkar företagets finansiella delårsinformation och som kommunicerats av anställda, tidigare anställda, analytiker, reglerande myndigheter eller andra,

  • kännedom om någon verklig eller möjlig bristande efterlevnad av lagar och föreskrifter som kan ha en väsentlig påverkan på den finansiella delårsinformationen.

 • Utför analytisk granskning av den finansiella delårsinformationen utformad så att det går att identifiera samband och enstaka poster som förefaller vara ovanliga och som skulle kunna återspegla en väsentlig felaktighet i delårsinformationen. Analytisk granskning kan innefatta analys av nyckeltal och statistiska tekniker såsom trendanalyser eller regressionsanalyser och den kan utföras manuellt eller med datorstöd. Bilaga 2 till denna ISRE innehåller exempel på analytisk granskning som revisorn kan överväga vid en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation.

 • Läser den finansiella delårsinformationen och överväger huruvida det har kommit fram några omständigheter som ger revisorn anledning att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering.

22.Revisorn kan vidta många av de översiktliga granskningsåtgärderna innan eller samtidigt med att företaget upprättar den finansiella delårsinformationen. Det kan exempelvis vara praktiskt att uppdatera förståelsen av företaget och dess miljö innefattande dess interna kontroll och att börja läsa tillämpliga protokoll före delårsperiodens slut. Att utföra en del av den översiktliga granskningen tidigare under delårsperioden gör det också möjligt att tidigt identifiera och överväga viktiga redovisningsfrågor som påverkar den finansiella delårsinformationen.

23SE.Den revisor som utför den översiktliga granskningen av finansiell delårsinformation har också uppdraget att utföra den lagstadgade revisionen av företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Eftersom det kan vara lägligt och effektivt, kan revisorn besluta att vidta vissa revisionsåtgärder samtidigt med den översiktliga granskningen av den finansiella delårsinformationen. Exempelvis kan informationen från läsningen av styrelseprotokoll i samband med den översiktliga granskningen också användas för revisionen. Revisorn kan också besluta att, samtidigt med den översiktliga granskningen, vidta revisionsåtgärder som kan behöva genomföras för den lagstadgade revisionen, exempelvis revisionsåtgärder rörande viktiga eller ovanliga affärshändelser som inträffat under delårsperioden, såsom företagsförvärv, omstruktureringar eller viktiga intäktstransaktioner.

24.En översiktlig granskning av finansiell delårsinformation kräver inte att förfrågningarna om stämningar eller krav bekräftas. Det är därför vanligen inte nödvändigt att skicka ett brev med förfrågningar till företagets jurist. Men det kan vara ändamålsenligt med direkt kommunikation med företagets jurist om stämningar eller krav, om det kommer fram en omständighet som ger revisorn anledning att ifrågasätta huruvida den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med en tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering, och revisorn tror att företagets jurist kan ha information i denna sak.

25.Revisorn ska skaffa sig bevis för att den finansiella delårsinformationen överensstämmer med den underliggande bokföringen. Revisorn kan skaffa sig bevis för att den finansiella delårsinformationen överensstämmer med den underliggande bokföringen genom att leda tillbaka denna information till

 1. bokföringen såsom huvudboken eller en koncerntablå som överensstämmer med bokföringen och

 2. andra underlag i företagets redovisning i den mån det krävs.

26.Revisorn ska göra förfrågningar huruvida företagsledningen har identifierat alla händelser fram till dateringen av rapporten över den översiktliga granskningen som skulle kunna kräva ändring av eller upplysningar i den finansiella delårsinformationen. Det är inte nödvändigt att revisorn vidtar andra åtgärder för att identifiera händelser som inträffar efter dateringen av rapporten över den översiktliga granskningen.

27.Revisorn ska göra förfrågningar huruvida företagsledningen har ändrat sin bedömning av företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. När revisorn, som ett resultat av denna förfrågan eller andra översiktliga granskningsåtgärder, blir medveten om händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet ska revisorn

 1. göra förfrågningar till företagsledningen om dess planer på framtida åtgärder baserat på bedömningen om fortsatt drift, om det är möjligt att genomföra dessa planer och om företagsledningen anser att resultatet av dessa planer kommer att förbättra situationen samt

 2. överväga om upplysningarna om dessa omständigheter är tillräckliga i den finansiella delårsinformationen.

28.Händelser eller förhållanden, som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet, kan ha funnits vid det datum när årsredovisningen lämnades eller kan ha identifierats som ett resultat av förfrågningar till företagsledningen eller vid annan översiktlig granskning. När det kommit fram sådana händelser eller förhållanden frågar revisorn företagsledningen om dess planer på framtida åtgärder, som exempelvis dess planer på att sälja tillgångar, låna pengar eller omstrukturera lån, minska eller fördröja utgifter eller öka kapitalet. Revisorn frågar också om det är möjligt att genomföra dessa planer och huruvida företagsledningen anser att resultatet av dessa åtgärder kommer att förbättra situationen. Men det är vanligtvis inte nödvändigt för revisorn att styrka det möjliga i företagsledningens planer och huruvida resultatet av dessa planer kommer att förbättra situationen.

29.När det kommit fram en omständighet som ger revisorn anledning att ifrågasätta huruvida en väsentlig ändring ska göras för att den finansiella delårsinformationen, i allt väsentligt, ska vara upprättad i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering, ska revisorn göra ytterligare förfrågningar eller vidta andra granskningsåtgärder för att kunna uttala en slutsats i rapporten över den översiktliga granskningen. Om exempelvis revisorns översiktliga granskningsåtgärder leder till att revisorn ifrågasätter huruvida en viktig försäljningstransaktion är bokförd enligt den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering, utför han eller hon den ytterligare granskning som är tillräcklig för att lösa ifrågasättandet, såsom att diskutera villkoren för transaktionen med ledande personer på marknadsavdelningen eller ekonomiavdelningen eller att läsa försäljningsavtalet.

Bedömning av felaktigheter

30.Revisorn ska bedöma, var för sig och sammantaget, huruvida felaktigheter som har kommit fram vid den översiktliga granskningen och som inte är rättade är väsentliga för den finansiella delårsinformationen.

31.En översiktlig granskning av finansiell delårsinformation är, till skillnad från ett revisionsuppdrag, inte utformad för att lämna ett uttalande med hög men inte absolut säkerhet att den finansiella delårsinformationen är fri från väsentliga felaktigheter. Men felaktigheter, innefattande otillräckliga upplysningar, som har kommit fram vid den översiktliga granskningen bedöms individuellt och sammantaget för att det ska gå att komma fram till huruvida det måste göras en väsentlig ändring för att den finansiella delårsinformationen, i allt väsentligt, ska vara upprättad i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering.

32.Revisorn använder sitt professionella omdöme för att bedöma hur väsentlig en felaktighet är som företaget inte har rättat. Revisorn överväger sådana omständigheter som felaktigheternas karaktär, orsak och belopp, huruvida felaktigheterna uppstått under tidigare år eller under delårsperioden innevarande år samt den möjliga påverkan som felaktigheterna har på kommande delårsperioder och helår.

33.Revisorn kan lägga fast ett belopp under vilket felaktigheter inte behöver läggas samman eftersom han eller hon förväntar sig att sammanläggningen av sådana belopp helt klart inte skulle ha en väsentlig påverkan på den finansiella delårsinformationen. När revisorn gör så beaktar han eller hon det faktum att det inbegriper såväl kvantitativa som kvalitativa överväganden att bestämma väsentlighet och att beloppsmässigt små felaktigheter icke desto mindre kan ha en väsentlig påverkan på den finansiella delårsinformationen.

Uttalanden från företagsledningen

34.Revisorn ska inhämta skriftliga uttalanden från företagsledningen att den

 1. bekräftar sitt ansvar för att utforma och införa intern kontroll för att förhindra och upptäcka oegentligheter och misstag,

 2. har upprättat den finansiella delårsinformationen i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering,

 3. anser att de icke rättade felaktigheterna, som kommit fram under den översiktliga granskningen och som revisorn har ställt samman både individuellt och sammantaget har oväsentlig påverkan på den finansiella delårsinformationen sett som helhet; en sammanfattning av sådana poster innefattas i eller är bifogad de skrivna uttalandena,

 4. har upplyst revisorn om alla viktiga fakta rörande de oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som kan ha påverkat företaget och som företagsledningen känner till,

 5. har upplyst revisorn om resultaten av sin bedömning av riskerna för att den finansiella delårsinformationen kan vara väsentligt felaktig på grund av oegentligheter,3

 6. har upplyst revisorn om alla kända faktiska eller möjliga fall där företaget brustit i efterlevnaden av lagar och föreskrifter vars påverkan ska beaktas när den finansiella delårsinformationen upprättas samt att den

 7. har upplyst revisorn om alla viktiga händelser som har inträffat efter balansdagen och fram till dagen för dateringen av revisorns rapport över den översiktliga granskningen och som kan kräva ändring av eller upplysningar i den finansiella delårsinformationen.

Punkt 36 i ISA 240 The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements förklarar att det varierar från företag till företag vilken karaktär, omfattning och frekvens en sådan bedömning har och att företagsledningen kan göra en detaljerad bedömning på årsbasis eller som en del i en kontinuerlig bevakning. Mot denna bakgrund anpassas uttalanden rörande den finansiella delårsinformationen till de specifika förhållandena i företaget.

35.Revisorn skaffar sig de ytterligare uttalanden som är ändamålsenliga med hänsyn till förhållanden som är typiska för företagets verksamhet eller bransch. Ett exempel på uttalanden från företagsledningen finns i bilaga 3 till denna ISRE.

Revisorns ansvar för annan information som lämnas tillsammans med den finansiella delårsinformationen

36.Revisorn ska läsa annan information som lämnas tillsammans med den finansiella delårsinformationen för att överväga huruvida någon sådan annan information är väsentligt oförenlig med den finansiella delårsinformationen. Om revisorn identifierar en väsentlig oförenlighet överväger han eller hon huruvida den finansiella delårsinformationen eller den andra informationen behöver ändras. Om det är nödvändigt att ändra den finansiella delårsinformationen och företagsledningen vägrar att göra ändringen överväger revisorn hur det påverkar hans eller hennes rapport över den översiktliga granskningen. Om det å andra sidan är nödvändigt att ändra den andra informationen och företagsledningen vägrar att göra detta överväger revisorn antingen att lägga till ett särskilt stycke i sin rapport över den översiktliga granskningen som beskriver den väsentliga oförenligheten eller att vidta andra åtgärder såsom att avvakta med att lämna rapporten över den översiktliga granskningen eller att avgå från uppdraget. Företagsledningen kan exempelvis presentera alternativa intäktsberäkningar som ger en positivare bild av det ekonomiska resultatet än vad den finansiella delårsinformationen gör och dessa alternativa beräkningar ges en framträdande plats, är inte klart definierade eller är inte klart avstämda mot den finansiella delårsinformationen, så att de är motsägelsefulla och eventuellt vilseledande.

37.Om det kommit fram någon omständighet som får revisorn att anse att den andra informationen förefaller innefatta en väsentlig felaktighet i faktaåtergivningen ska revisorn diskutera saken med företagsledningen. När revisorn läser den andra informationen med syftet att identifiera väsentliga oförenligheter kan det komma fram en väsentlig felaktighet i faktaåtergivningen (dvs. information, som uttrycks eller presenteras felaktigt och som inte har att göra med omständigheter som återfinns i den finansiella delårsinformationen). När revisorn diskuterar saken med företagsledningen överväger han eller hon hur välgrundad den andra informationen och företagsledningens svar på revisorns förfrågan är, om det finns välgrundade skillnader i bedömning eller åsikt samt om det finns skäl att begära att företagsledningen konsulterar en kvalificerad tredje part för att lösa den till synes felaktiga faktaåtergivningen. Om det krävs en ändring för att rätta till en väsentlig felaktighet i faktaåtergivningen och företagsledningen vägrar att ändra överväger revisorn att vidta lämpliga åtgärder, som exempelvis att underrätta styrelsen och att rådfråga jurist.

Kommunikation

38.När revisorn utför den översiktliga granskningen av finansiell delårsinformation och det kommer fram någon omständighet som gör att han eller hon anser att det är nödvändigt att göra en väsentlig ändring av delårsinformationen för att den, i allt väsentligt, ska anses vara upprättad i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering, ska revisorn kommunicera denna omständighet till lämplig företagsledningsnivå så snart det är praktiskt möjligt.

39.När företagsledningen enligt revisorns bedömning inte svarar på hans eller hennes kommunikation på ett lämpligt sätt inom en rimlig tid ska revisorn informera styrelsen. Kommunikationen görs så snart det är möjligt, antingen muntligt eller skriftligt. Revisorns beslut om huruvida kommunikationen ska vara muntlig eller skriftlig påverkas av sådana faktorer som vilken karaktär, känslighet och betydelse den omständighet som ska kommuniceras har samt förläggningen i tiden av sådan kommunikation. Om kommunikationen sker muntligt dokumenteras den av revisorn.

40.När styrelsen enligt revisorns bedömning inte svarar på hans eller hennes kommunikation på ett lämpligt sätt inom en rimlig tid ska revisorn överväga

 1. huruvida revisorns rapport ska modifieras eller

 2. möjligheten att frånträda uppdraget och

 3. möjligheten att avgå från uppdraget som vald revisor.

41.När revisorn utför den översiktliga granskningen av finansiell delårsinformation och det kommer fram någon omständighet som gör att han eller hon anser att det förekommer oegentligheter eller att företaget brustit i efterlevnaden av lagar och föreskrifter ska revisorn kommunicera denna omständighet till lämplig företagsledningsnivå så snart det är praktiskt möjligt. Att bestämma vilken företagsledningsnivå som är den lämpliga påverkas av sannolikheten för maskopi eller om en medlem av företagsledningen är inblandad. Revisorn överväger också behovet att rapportera sådana omständigheter till styrelsen liksom vilken påverkan den har på den översiktliga granskningen.

42.Revisorn ska kommunicera sådana omständigheter som är relevanta för företagets styrning och som kommit upp vid den översiktliga granskningen av den finansiella delårsinformationen till styrelsen. Som ett resultat av den utförda översiktliga granskningen av den finansiella delårsinformationen kan det ha kommit fram omständigheter som revisorn anser vara både viktiga och relevanta för styrelsen i dess roll att ha tillsyn över processen för finansiell rapportering och upplysning. Revisorn kommunicerar sådana omständigheter till styrelsen.

Att rapportera karaktären på samt omfattningen och resultatet av den översiktliga granskningen av finansiell delårsinformation

43SE.Revisorn ska lämna en skriftlig rapport som innehåller följande:

 1. En lämplig rubrik.

 2. En adressat, enligt vad som krävs med hänsyn till uppdragsomständigheterna.

 3. Identifiering av den finansiella delårsinformationen som granskas översiktligt, innefattande identifikation av benämningen på var och en av de finansiella rapporter som ingår i den fullständiga eller sammandragna uppsättningen av finansiella rapporter samt det datum som den finansiella delårsinformationen har och den period som den täcker.

 4. Ett konstaterande, i de fall den finansiella delårsinformationen omfattar en fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade enligt en föreställningsram för finansiell rapportering utformad för att ge en rättvisande bild, att det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera den finansiella delårsinformationen i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering.

 5. I annat fall, ett konstaterande att det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera den finansiella delårsinformationen i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering.

 6. Ett konstaterande att revisorns ansvar är att uttala en slutsats rörande den finansiella delårsinformationen baserad på den översiktliga granskningen.

 7. Ett konstaterande att den översiktliga granskningen av den finansiella delårsinformationen utförts enligt International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor och ett konstaterande att en sådan översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, främst till personer som ansvarar för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. I de fall en översiktlig granskning avser annan historisk finansiell information än finansiell delårsinformation, ska konstaterandet formuleras enligt följande: ”Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements (ISRE 2410), vilken ska tillämpas av företagets valda revisor vid översiktlig granskning av finansiell information.” Rapporten ska anpassas i övrigt till rådande omständigheter avseende uppdraget.

 8. Ett konstaterande att en översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid den översiktliga granskningen gör det inte möjligt för revisorn att skaffa sig en sådan säkerhet att han eller hon blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

 9. En uttalad slutsats, i det fall den finansiella informationen utgör en fullständig uppsättning av finansiella rapporter avsedda för allmänt bruk upprättade enligt en föreställningsram för finansiell rapportering som utformats för att ge en rättvisande rapportering, om huruvida det har kommit fram några omständigheter som ger revisorn anledning att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering (innefattande en hänvisning till ursprunget – jurisdiktion eller land – när den använda föreställningsramen inte är de internationella redovisningsstandarderna IFRS). För svenska förhållanden är (i) tillämplig när den översiktliga granskningen gjorts av fullständig finansiell delårsinformation upprättad i enlighet med IAS 34.

 10. I andra fall, en uttalad slutsats om huruvida det har kommit fram några omständigheter som ger revisorn anledning att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering (innefattande en hänvisning till ursprunget – jurisdiktion eller land – när den använda föreställningsramen inte är de internationella redovisningsstandarderna IFRS). För svenska förhållanden är (j) tillämplig när den översiktliga granskningen gjorts av finansiell delårsinformation upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och för sammandragen finansiell delårsinformation upprättad i enlighet med IAS 34.

 11. Datum för rapporten.

 12. Revisorns ortsangivelse.

 13. Revisorns underskrift.

Illustrerande exempel på rapporter från en översiktlig granskning finns i bilaga 4 till denna ISRE.

(FAR N 2018:18)

44.[Punkt 44 har utgått ur ISRE 2410.]

Avvikelse från den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering

45.Revisorn ska modifiera sin rapport och uttala sin slutsats med reservation eller med en avvikande mening när det har kommit fram någon omständighet vid den översiktliga granskningen som gör att han eller hon anser att det behöver göras en väsentlig ändring i den finansiella delårsinformationen för att den, i allt väsentligt, ska anses vara upprättad i enlighet med den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering.

46.Om det har kommit fram omständigheter vid den översiktliga granskningen som gör att revisorn anser att den finansiella delårsinformationen är eller kan vara väsentligt påverkad av en avvikelse från den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering och företagsledningen inte rättar till detta, modifierar revisorn sin rapport över och uttalade slutsats från den översiktliga granskningen. Karaktären på avvikelsen från föreställningsramen beskrivs i revisorns rapport och, om det är möjligt, anges det i rapporten hur avvikelsen från föreställningsramen påverkar den finansiella delårsinformationen. Om den information som revisorn anser sig behöva för att tillräckligt kunna upplysa om avvikelsen från föreställningsramen inte finns i den finansiella delårsinformationen beskrivs detta i revisorns rapport och, om det är möjligt, tas den nödvändiga informationen in i rapporten över den översiktliga granskningen. Den modifiering av revisorns rapport som normalt är tillräcklig är dels att lägga till ett stycke i rapporten som förklarar omständigheterna, dels att uttala slutsatsen med reservation. Illustrerande exempel på rapporter över en översiktlig granskning där den uttalade slutsatsen lämnas med reservation finns i bilaga 5 till denna ISRE.

47.När den påverkan som avvikelsen har på den finansiella delårsinformationen är så väsentlig och omfattande att revisorn kommer fram till att en reservation inte är tillräcklig för att upplysa om hur missvisande eller ofullständig den finansiella delårsinformationen är uttalar revisorn en avvikande slutsats. Illustrerande exempel på rapporter över en översiktlig granskning där revisorn uttalar en avvikande slutsats finns i bilaga 7 till denna ISRE.

Begränsning i den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

48.En begränsning i den översiktliga granskningens inriktning och omfattning hindrar normalt revisorn från att fullfölja den översiktliga granskningen.

49.När revisorn inte kan fullfölja den översiktliga granskningen ska han eller hon, skriftligt, till lämplig företagsledningsnivå och till styrelsen kommunicera skälen till att den översiktliga granskningen inte kan fullföljas och överväga om det är lämpligt att lämna en rapport.

Begränsning i den översiktliga granskningens inriktning och omfattning som påtvingats av företagsledningen

50.Revisorn åtar sig inte ett uppdrag att utföra en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation om revisorns preliminära kunskap om uppdragsomständigheterna visar att han eller hon inte skulle kunna fullfölja den översiktliga granskningen på grund av att det skulle finnas en begränsning i den översiktliga granskningens inriktning och omfattning påtvingad av ledningen för företaget.

51.Om företagsledningen, efter det att revisorn åtagit sig uppdraget, påtvingar revisorn en begränsning i den översiktliga granskningens inriktning och omfattning begär han eller hon att den begränsningen tas bort. Om företagsledningen vägrar att göra detta är det inte möjligt för revisorn att fullfölja den översiktliga granskningen och uttala en slutsats. I sådana fall kommunicerar revisorn skriftligt skälen till varför den översiktliga granskningen inte kan fullföljas till lämplig företagsledningsnivå och till styrelsen. Även om så sker och det har kommit fram omständigheter vid den översiktliga granskning som utförts som gör att revisorn anser att det behöver göras en väsentlig ändring i den finansiella delårsinformationen för att den, i allt väsentligt, ska vara upprättad enligt den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering, kommunicerar han eller hon sådana omständigheter i enlighet med vägledningen i punkterna 38–40.

52.Revisorn överväger också sina skyldigheter enligt lagar och förordningar inklusive om det är ett krav att revisorn ska lämna en rapport. Om det finns ett sådant krav avstår revisorn från att uttala en slutsats i rapporten och anger i rapporten skälet till att den översiktliga granskningen inte har kunnat fullföljas. Men om det har kommit fram omständigheter vid den översiktliga granskning som utförts som gör att revisorn anser att det behöver göras en väsentlig ändring i den finansiella delårsinformationen för att den, i allt väsentligt, ska vara upprättad enligt den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering, kommunicerar han eller hon också sådana omständigheter i sin rapport.

Annan begränsning i den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

53.En begränsning i den översiktliga granskningens inriktning och omfattning kan uppstå på grund av andra förhållanden än att den har påtvingats av företagsledningen. Om så är fallet kan revisorn normalt inte fullfölja den översiktliga granskningen och uttala en slutsats utan vägleds av vad som sägs i punkterna 51–52. Men i sällsynta fall kan det förekomma en begränsning i revisorns arbete som är klart avgränsad till ett eller flera specifika förhållanden som även om de är väsentliga ändå inte enligt revisorns bedömning är helt avgörande för den finansiella delårsinformationen. Om så är fallet, modifierar revisorn sin rapport och anger att, med undantag för det förhållande som beskrivs i ett förklarande stycke i rapporten, har den översiktliga granskningen utförts i enlighet med denna ISRE. Revisorn uttalar dessutom i ett sådant fall sin slutsats med reservation. Illustrerande exempel på rapporter över en översiktlig granskning där den uttalade slutsatsen görs med reservation finns i bilaga 6 till denna ISRE.

54.Revisorn kan ha uttalat sig med reservation vid den senaste lagstadgade revisionen av årsredovisningen på grund av en begränsning i revisionsarbetets inriktning och omfattning. Revisorn överväger om denna begränsning fortfarande finns kvar och, om så är fallet, dess påverkan på rapporten över den översiktliga granskningen.

Fortsatt drift och betydande osäkerheter

55.Under vissa förhållanden kan revisorn lägga till ett stycke med en särskild upplysning i rapporten över den översiktliga granskningen, utan att det påverkar revisorns uttalade slutsats, för att uppmärksamma en omständighet som finns i en not till den finansiella delårsinformationen där omständigheten diskuteras mer uttömmande. Detta stycke läggs sist efter stycket med slutsatsen och i det tillagda stycket anges vanligen att den särskilda upplysningen inte påverkar den uttalade slutsatsen.

56.Om det finns tillräckliga upplysningar om omständigheten i den finansiella delårsinformationen, ska revisorn lägga till en särskild upplysning i sin rapport över den översiktliga granskningen för att uppmärksamma en väsentlig osäkerhet kopplad till en händelse eller omständighet som kan medföra betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

57.Revisorn kan ha modifierat sitt uttalande i en tidigare lämnad revisionsberättelse eller modifierat slutsatsen i en tidigare lämnad rapport från en översiktlig granskning genom att lägga till en särskild upplysning för att uppmärksamma en väsentlig osäkerhet kopplad till en händelse eller omständighet som kan medföra betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Om den väsentliga osäkerheten fortfarande är för handen och det finns tillräckliga upplysningar i den finansiella delårsinformationen om osäkerheten, modifierar revisorn sin rapport över den översiktliga granskningen av den aktuella delårsinformationen genom att lägga till en särskild upplysning för att uppmärksamma den fortsatta väsentliga osäkerheten.

58.Om det, som ett resultat av förfrågningar eller andra översiktliga granskningsåtgärder, kommer fram någon omständighet som pekar på en väsentlig osäkerhet kopplad till en händelse eller omständighet som kan medföra betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet och det finns tillräckliga upplysningar om osäkerheten i den finansiella delårsinformationen, modifierar revisorn sin rapport över den översiktliga granskningen genom att lägga till ett stycke med en särskild upplysning om detta.

59.Om det i den finansiella delårsinformationen däremot inte är tillräckligt upplyst om en väsentlig osäkerhet som kan medföra betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet, ska revisorn modifiera sin rapport genom att uttala en slutsats med reservation eller med avvikande mening. I rapporten ska det stå att det finns en sådan väsentlig osäkerhet.

60.Revisorn ska överväga att modifiera sin rapport över den översiktliga granskningen genom att lägga till ett stycke för att uppmärksamma en betydande osäkerhet (rörande annat än fortsatt drift) som kommit fram vid den översiktliga granskningen, som kan påverka delårsinformationen och vars lösning beror på framtida händelser.

Andra överväganden

61.Villkoren för uppdraget innefattar en överenskommelse med företagsledningen att ett dokument, som innehåller finansiell delårsinformation och som anger att denna delårsinformation har granskats översiktligt av företagets revisor, också ska innefatta revisorns rapport över den översiktliga granskningen. Om företagsledningen inte har tagit med rapporten över den översiktliga granskningen i ett sådant dokument överväger revisorn att konsultera en jurist som hjälp för att bestämma vilka åtgärder som med hänsyn till omständigheterna är lämpliga att vidta.

62.Om revisorn har lämnat en rapport från den översiktliga granskningen som är modifierad och företagsledningen publicerar den finansiella delårsinformationen utan att ta med den modifierade rapporten i det dokument där delårsinformationen återges, överväger revisorn dels att konsultera en jurist som hjälp för att bestämma vilka åtgärder som med hänsyn till omständigheterna är lämpliga att vidta, dels möjligheten att lämna uppdraget som vald revisor för den lagstadgade revisionen.

63.Finansiell delårsinformation som består av ett sammandrag av finansiella rapporter innehåller inte nödvändigtvis all den information som skulle ingå i en fullständig uppsättning av finansiella rapporter. Den kan i stället ge en förklaring av händelser och förändringar som har betydelse för att förstå förändringarna i den finansiella ställningen och i företagets resultat sedan räkenskapsårets början. Det beror på att man förutsätter att användarna av den finansiella delårsinformationen har tillgång till den senaste reviderade årsredovisningen, som fallet är med noterade bolag. I andra fall diskuterar revisorn med företagsledningen om det finns behov av att i delårsinformationen ta in en text som säger att den ska läsas tillsammans med den senaste reviderade årsredovisningen. Om det inte finns med någon sådan text överväger revisorn dels om den finansiella delårsinformationen, utan denna text, under rådande omständigheter är vilseledande, dels vilken påverkan som avsaknaden av en sådan text kan ha på rapporten över den översiktliga granskningen.

Dokumentation

64.Revisorn ska upprätta en dokumentation av den översiktliga granskningen som är tillräcklig och ändamålsenlig för att visa grunden för revisorns slutsats och för att ge bevis för att den översiktliga granskningen har utförts enligt denna ISRE och tillämpliga krav i lagar och föreskrifter. Dokumentationen gör det möjligt för en erfaren revisor som inte har någon anknytning till uppdraget att förstå dels karaktären på och omfattningen och förläggningen i tiden av de förfrågningar som gjorts, den analytiska granskning som utförts och de övriga översiktliga granskningsåtgärder som vidtagits, dels den information som erhållits, dels de betydelsefulla omständigheter som övervägts under utförandet av den översiktliga granskningen, innefattande hur dessa omständigheter har hanterats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:18

Dessa ändringar ska tillämpas för översiktlig granskning av räkenskapsperioder som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2020:37

Dessa ändringar ska tillämpas för översiktlig granskning av räkenskapsperioder som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Ändringsförteckning

FAR N 2018:18

FAR N 2020:37

Bilaga 1 Exempel på ett uppdragsbrev om översiktlig granskning av finansiell delårsinformation4

Följande brev avses användas som en vägledning kopplad till övervägandet enligt punkt 10 i denna ISRE och måste anpassas till kraven och förhållandena i det enskilda fallet. (Se även FARs Uppdragsbrev och allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer.)

ISRE 2410 Bilaga 1 exempel

Till styrelsen (eller annan lämplig representant för företagsledningen)

Vi skriver detta brev för att bekräfta hur vi uppfattar villkoren och målet för vårt uppdrag att översiktligt granska företagets delårsrapport för sexmånadersperioden som slutar den 30 juni 200X.

Vår översiktliga granskning kommer att utföras i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. Målet för den översiktliga granskningen är att ge oss en grund för att rapportera huruvida det har kommit fram några omständigheter som får oss att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med [ange tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering, innefattande en referens till dess ursprung – jurisdiktion eller land – om den inte är IFRS]. En sådan översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder men kräver i normalfallet inte att den inhämtade informationen bekräftas. En översiktlig granskning av finansiell delårsinformation har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än en revision i enlighet med ISA och god revisionssed i övrigt har. Målet för en revision är att uttala sig om årsredovisningen och vid en översiktlig granskning görs följaktligen inget sådant uttalande.

Vi förväntar oss att vår rapport om den finansiella delårsinformationen ser ut på följande sätt:

[Ta med ett rapportexempel.]

Det är företagsledningen som har ansvaret för den finansiella delårsinformationen innefattande tillräckliga tilläggsupplysningar. Detta innefattar att utforma, införa och upprätthålla en intern kontroll som är relevant för att upprätta och presentera finansiell delårsinformation som är fri från väsentliga felaktigheter, vare sig på grund av oegentligheter eller misstag, att välja och tillämpa lämpliga redovisningsprinciper samt att göra de uppskattningar i bokföringen som efter omständigheterna är rimliga. Som en del av vår översiktliga granskning kommer vi att begära skriftliga uttalanden från företagsledningen om påståenden som gjorts i samband med den översiktliga granskningen. Vi kommer också att begära att ett dokument, som innehåller finansiell delårsinformation och som anger att denna delårsinformation har granskats översiktligt av företagets revisor, också ska innefatta revisorns rapport över den översiktliga granskningen.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation gör det inte möjligt för oss att bli medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit fallet vid en revision. Vidare kan man inte lita på att vårt uppdrag uppdagar huruvida det förekommer oegentligheter eller misstag eller olagliga handlingar. Men vi kommer att informera er om alla väsentliga omständigheter som kommer fram vid vår granskning.

Vi ser fram emot ett fullödigt samarbete med er personal och är förvissade om att ni kommer att ge oss tillgång till all bokföring, dokumentation och annan information som vi önskar i samband med den översiktliga granskningen.

[Lägg till ytterligare information här om arvode och fakturering på det sätt som är lämpligt.]

Detta brev gäller för kommande år om det inte upphör att gälla, ändras eller ersätts (om tillämpligt).

Var vänlig och skriv under och returnera bifogade kopia av detta brev som tecken på att det överensstämmer med er uppfattning om vår överenskommelse om översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen.

Bekräftat på ABC-företagets vägnar

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Namn och befattning

Det uppdragsbrev som bifogats standarden i bilaga 1 är en översättning av denna internationella standard, vilken inte tar hänsyn till FARs allmänna villkor eller den standard för utformning av uppdragsbrev som FAR tagit fram. FAR har därför tagit fram ett exempel på hur ett uppdragsbrev för ett uppdrag att utföra ett ISRE 2410-uppdrag kan se ut i Sverige, vilket bifogas i Appendix.

(FAR N 2018:18)

Bilaga 2 Analytisk granskning som revisorn kan överväga vid utförandet av översiktlig granskning av finansiell delårsinformation

Exempel på analytisk granskning som revisorn kan överväga vid utförandet av översiktlig granskning av finansiell delårsinformation innefattar följande:

 • Jämföra den finansiella delårsinformationen med den närmast föregående delårsperioden, med samma period föregående år, med företagsledningens förväntade finansiella informationen för den nu aktuella perioden samt med den senast reviderade årsredovisningen.

 • Jämföra den finansiella delårsinformationen med förväntade resultat, såsom budgetar eller prognoser (exempelvis jämföra saldon på skattekonton och relationen mellan avsättningar för inkomstskatter och resultatet före skatt för innevarande delårsperiod med motsvarande information i (a) budgetar, med användning av förväntade skattesatser och (b) den finansiella informationen för tidigare perioder).

 • Jämföra den nu aktuella finansiella delårsinformationen med relevant icke-finansiell information.

 • Jämföra bokförda belopp eller nyckeltal framtagna ur bokförda belopp med förväntade belopp framtagna av revisorn. Revisorn tar fram förväntade belopp genom att identifiera och använda relationer som det är rimligt att förvänta utifrån revisorns förståelse av företaget och den bransch det verkar i.

 • Jämföra nyckeltal och indikatorer för den innevarande delårsperioden med motsvarande för andra företag i samma bransch.

 • Jämföra sambanden mellan delar av den innevarande delårsinformationen med motsvarande samband i delårsinformationen för tidigare perioder, exempelvis kostnadsslag i procent av försäljningen, tillgångsslag i procent av totala tillgångar och procentuell förändring av försäljningen jämfört med den procentuella förändringen av kundfordringarna.

 • Jämföra uppdelade data. Exempel på hur data kan delas upp:

  • per period, exempelvis intäktsposter eller kostnadsposter som delas upp i belopp per kvartal, månad eller vecka,

  • per produktslag eller intäktskälla,

  • per lokaliseringsort, exempelvis per enhet,

  • per transaktionsursprung, exempelvis intäkter skapade av formgivare, arkitekter eller hantverkare,

  • per olika transaktionsursprung, exempelvis försäljning per produkt och månad.

Bilaga 3 Exempel på uttalanden från företagsledningen

Följande brev är inte avsett att vara ett standardbrev för uttalanden från företagsledningen. Uttalanden från företagsledningen varierar från företag till företag och från en delårsperiod till en annan.

ISRE 2410 Bilaga 3 exempel

(Brevhuvud)

(Till revisor)...(Datum)

Inledning i det fall den finansiella delårsinformationen består av ett sammandrag av finansiella rapporter:

Detta brev med uttalanden lämnas i samband med er översiktliga granskning av5 den sammandragna balansräkningen för ABC-företaget per den 31 mars 20X1 och till den hörande sammandragna rapporterna över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den tremånadersperiod som slutade per detta datum. Syftet med den översiktliga granskningen är att ni ska uttala en slutsats om huruvida det har kommit fram några omständigheter som får er att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med [ange tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering och dess ursprung – jurisdiktion eller land – om den inte är de internationella redovisningsstandarderna IFRS].

Vi bekräftar vårt ansvar att upprätta och presentera den finansiella delårsinformationen i enlighet med [ange tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering].

Inledning i det fall den finansiella delårsinformationen omfattar en fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade enligt en föreställningsram för finansiell rapportering utformad för att ge en rättvisande bild:

Detta brev med uttalanden lämnas i samband med er översiktliga granskning av5 balansräkningen för ABC-företaget per den 31 mars 20X1 och de till den hörande rapporterna över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den tremånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Syftet med den översiktliga granskningen är att ni ska uttala en slutsats om huruvida det har kommit fram några omständigheter som får er att anse att den finansiella delårsinformationen inte ger en rättvisande bild av ABC-företagets finansiella ställning per den 31 mars 20X1, dess finansiella resultat och dess kassaflöde i enlighet med [ange tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering och dess ursprung – jurisdiktion eller land – om den inte är de internationella redovisningsstandarderna IFRS].

Vi bekräftar vårt ansvar att rättvisande upprätta och presentera den finansiella delårsinformationen i enlighet med [ange tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering].

Vi bekräftar efter bästa förmåga och kunskap följande uttalanden:

 • Den finansiella delårsinformationen som anges ovan har upprättats och presenterats i enlighet med [ange tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering].

 • Vi har givit er tillgång till all bokföring och tillhörande dokumentation samt alla protokoll från bolagsstämmor och styrelsesammanträden (nämligen de som hållits den [lägg till aktuella datum]).

 • Det finns inga väsentliga transaktioner som inte har blivit registrerade i den bokföring som ligger till grund för den finansiella delårsinformationen.

 • Det finns inga kända fall av faktiska eller möjliga överträdelser av lagar och förordningar som, om de faktiskt förekommit, kunde ha väsentlig påverkan på den finansiella delårsinformationen.

 • Vi bekräftar vårt ansvar för att utforma och införa intern kontroll för att förhindra och upptäcka oegentligheter och misstag.

 • Vi har upplyst er om alla viktiga fakta rörande varje känd eller misstänkt oegentlighet som kan ha påverkan på företaget.

 • Vi har upplyst er om resultatet av vår bedömning av risken för att den finansiella delårsinformationen kan vara väsentligt felaktig på grund av oegentligheter.

 • Vi anser att de icke rättade felaktigheterna enligt bifogade sammanställning har oväsentlig påverkan på den finansiella delårsinformationen, både enskilt och tillsammans.

 • Vi bekräftar att den information vi har lämnat till er om närstående parter är fullständig.

 • Följande har blivit vederbörligen bokfört och, där det varit ändamålsenligt, tillräckligt upplyst om i den finansiella delårsinformationen:

  • Transaktioner med närstående, innefattande försäljning, inköp, lån, överföringar, förhållanden och garantier kring leasing samt fordringar på eller skulder till närstående parter.

  • Garantier, skriftliga eller muntliga, som är ansvarsförbindelser.

  • Överenskommelser om eller möjligheter till återköp av tillgångar som sålts tidigare.

 • Presentationen av och upplysningarna om redovisningen till verkligt värde av tillgångar och skulder är i enlighet med [ange tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering]. De antaganden som gjorts speglar vår avsikt och förmåga att vidta åtgärder å företagets vägnar, där det är relevant för redovisningen av och upplysningarna om verkligt värde.

 • Vi har inga planer eller avsikter som väsentligt kan påverka redovisade värden eller klassificering av de tillgångar och skulder som finns i den finansiella delårsinformationen.

 • Vi har inga planer på att lägga ner produkter eller några andra planer eller avsikter som kommer att innebära överskottslager eller inkurant lager och ingen del av lagret redovisas högre än till sitt verkliga värde.

 • Företaget förfogar över alla tillgångar på ett tillfredsställande sätt och företagets tillgångar är inte pantsatta eller intecknade.

 • Vi har, allt efter omständigheterna, bokfört eller upplyst om alla skulder, både verkliga och latenta.

 • [Lägg till ytterligare uttalanden som kan behövas hänförliga till nya redovisningsstandarder som införs för första gången och överväg om det finns några ytterligare uttalanden som krävs av någon ny ISA och som är relevanta för finansiell delårsinformation.]

Efter bästa förmåga och kunskap bekräftar vi att inget har hänt mellan balansdagen och dagen för detta brev som skulle kräva ändring av eller upplysning i ovan angivna finansiella delårsinformation.

          

(Verkställande direktör)

          

(Finansdirektör)

Om det är tillämpligt och ändamålsenligt kan identifikationen av den granskade delårsinformationen som följer ersättas med ”delårsrapport för ABC-företaget för perioden ...”.

Om det är tillämpligt och ändamålsenligt kan identifikationen av den granskade delårsinformationen som följer ersättas med ”delårsrapport för ABC-företaget för perioden ...”.

Bilaga 4 Exempel på revisors rapporter över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation (delårsrapport)

4.1 En fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34 (se punkt 43 (i))

Revisors rapport över översiktlig granskning av en fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34

ISRE 2410 Bilaga 4 exempel 1

Lämplig adressat

Inledning

Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning av bifogade7 balansräkning för ABC-företaget per den 31 mars 20X1 och till den hörande rapporter över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den tremånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min (vår) översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag (Vi) har utfört min (vår) översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten (-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på min (vår) översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig (oss) anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 mars 20X1 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Om det är tillämpligt och ändamålsenligt kan identifikationen av den granskade delårsinformationen som följer ersättas med ”delårsrapport för ABC-företaget för perioden ...”.

4.2 Annan finansiell delårsinformation (se punkt 43 (j))

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)8

ISRE 2410 Bilaga 4 exempel 2

Lämplig adressat

Inledning

Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för ABC-företaget per 31 mars 200X och perioden ... . Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min (vår) översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag (Vi) har utfört min (vår) översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten (-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på min (vår) översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig (oss) anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Denna grundutformning av revisors rapport gäller även vid översiktlig granskning av sammandragen delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34.

(FAR N 2018:18)

4.3 Finansiella rapporter i sammandrag upprättade i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen för koncernen samt årsredovisningslagens krav avseende moderbolag

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

ISRE 2410 Bilaga 4 exempel 3

Lämplig adressat

Inledning

Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för ABC-företagen per 30 september 200X och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min (vår) översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag (Vi) har utfört min (vår) översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten (-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på min (vår) översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig (oss) anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

(FAR N 2018:18)

Bilaga 5 Exempel på revisors rapporter över översiktlig granskning med en uttalad slutsats med reservation för en avvikelse från den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering

En fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34 (se punkt 43 (i)) – jämför exempel i bilaga 4.1

Revisors rapport över översiktlig granskning av en fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34

ISRE 2410 Bilaga 5 exempel 1

Lämplig adressat

Inledning

Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning av bifogade9 balansräkning för ABC-företaget per den 31 mars 20X1 och till den hörande rapporter över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den tremånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min (vår) översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag (Vi) har utfört min (vår) översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten (-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grund för en uttalad slutsats med reservation

Enligt information som jag (vi) har fått från styrelsen och verkställande direktören redovisar ABC-företaget inte vissa hyresåtaganden bland fastigheter och långfristiga skulder, åtaganden som jag (vi) anser ska redovisas som tillgång och skuld för att rapporteringen ska överensstämma med IAS 34. Den information jag (vi) fått visar att om dessa hyresåtaganden hade balanserats per den 31 mars 20X1 skulle fastigheter ha ökats med SEK XXX, långfristiga skulder med SEK XXX och redovisat resultat och resultat per aktie ha ökats (minskats) med respektive SEK XXX, SEK XXX, SEK XXX och SEK XXX för den tremånadersperiod som slutar per detta datum.

Slutsats med reservation

Grundat på min (vår) översiktliga granskning har det, med reservation för den omständighet som beskrivits i föregående stycke, inte kommit fram några omständigheter som ger mig (oss) anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 mars 20X1 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Om det är tillämpligt och ändamålsenligt kan identifikationen av den granskade delårsinformationen som följer ersättas med ”delårsrapport för ABC-företaget för perioden ...”.

Annan finansiell delårsinformation (se punkt 43 (j)) – jämför exempel i bilaga 4.2

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)10

ISRE 2410 Bilaga 5 exempel 2

Lämplig adressat

Inledning

Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för ABC-företaget per 31 mars 200X och perioden ... . Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min (vår) översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag (Vi) har utfört min (vår) översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten (-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grund för en uttalad slutsats med reservation

Enligt information som jag (vi) har fått från styrelsen och verkställande direktören redovisar ABC-företaget inte vissa hyresåtaganden bland fastigheter och långfristiga skulder, åtaganden som jag (vi) anser ska redovisas som tillgång och skuld för att rapporteringen ska överensstämma med årsredovisningslagen. Den information jag (vi) fått visar att om dessa hyresåtaganden hade balanserats per den ... skulle fastigheter ha ökats med SEK XXX, långfristiga skulder med SEK XXX och redovisat resultat och resultat per aktie ha ökats (minskats) med respektive SEK XXX, SEK XXX, SEK XXX och SEK XXX för den tremånadersperiod som slutar per detta datum.

Slutsats med reservation

Grundat på min (vår) översiktliga granskning har det, med reservation för den omständighet som beskrivits i föregående stycke, inte kommit fram några omständigheter som ger mig (oss) anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Denna grundutformning av revisors rapport gäller även vid översiktlig granskning av sammandragen delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34.

(FAR N 2018:18)

Bilaga 6 Exempel på revisors rapporter över översiktlig granskning med en uttalad slutsats med reservation för en begränsning i den översiktliga granskningens inriktning och omfattning som inte påtvingats av styrelsen och verkställande direktören

En fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34 (se punkt 43 (i)) – jämför exempel i bilaga 4.1

Revisors rapport över översiktlig granskning av en fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34

ISRE 2410 Bilaga 6 exempel 1

Lämplig adressat

Inledning

Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning av bifogade11 balansräkning för ABC-företaget per den 31 mars 20X1 och till den hörande rapporter över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den tremånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min (vår) översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Med undantag för vad som framgår av nästa stycke har jag (vi) utfört min (vår) översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten (-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grund för en uttalad slutsats med reservation

Som en konsekvens av en brand i ett filialkontor den (datum) som förstörde filialkontorets redovisning av kundfordringar har jag (vi) inte kunnat fullfölja min (vår) översiktliga granskning av kundfordringar uppgående till SEK XXX som ingår i den finansiella delårsinformationen. Företaget håller på med en rekonstruktion av denna redovisning och man är där osäker på om det kommer att finnas stöd för beloppet ovan och tillhörande reservering för osäkra fordringar. Hade jag (vi) kunnat fullfölja min (vår) översiktliga granskning av kundfordringarna, skulle det ha kunnat komma fram omständigheter som visar att ändringar av den finansiella delårsinformationen skulle ha varit nödvändiga.

Slutsats med reservation

Med reservation för de ändringar av den finansiella delårsinformationen som jag (vi) skulle ha kunnat få kunskap om, ifall den situation som beskrivits ovan inte hade varit för handen, har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig (oss) anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 mars 20X1 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Om det är tillämpligt och ändamålsenligt kan identifikationen av den granskade delårsinformationen som följer ersättas med ”delårsrapport för ABC-företaget för perioden ...”.

Annan finansiell delårsinformation (se punkt 43 (j)) – jämför exempel i bilaga 4.2

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)12

ISRE 2410 Bilaga 6 exempel 2

Lämplig adressat

Inledning

Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för ABC-företaget per 31 mars 200X och perioden ... . Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min (vår) översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Med undantag för vad som framgår av nästa stycke har jag (vi) utfört min (vår) översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten (-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grund för en uttalad slutsats med reservation

Som en konsekvens av en brand i ett filialkontor den (datum) som förstörde filialkontorets redovisning av kundfordringar har jag (vi) inte kunnat fullfölja min (vår) översiktliga granskning av kundfordringar uppgående till SEK XXX som ingår i delårsrapporten. Företaget håller på med en rekonstruktion av denna redovisning och man är där osäker på om det kommer att finnas stöd för beloppet ovan och tillhörande reservering för osäkra fordringar. Hade jag (vi) kunnat fullfölja min (vår) översiktliga granskning av kundfordringarna, skulle det ha kunnat komma fram omständigheter som visar att ändringar av delårsrapporten skulle ha varit nödvändiga.

Slutsats med reservation

Med reservation för de ändringar av delårsrapporten som jag (vi) skulle ha kunnat få kunskap om, ifall den situation som beskrivits ovan inte hade varit för handen, har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig (oss) anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Denna grundutformning av revisors rapport gäller även vid översiktlig granskning av sammandragen delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34.

(FAR N 2018:18)

Bilaga 7 Exempel på revisors rapporter över översiktlig granskning med en uttalad slutsats med avvikande mening om en avvikelse från den tillämpliga föreställningsramen för finansiell rapportering

En fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34 (se punkt 43 (i)) – jämför exempel i bilaga 4.1

Revisors rapport över översiktlig granskning av en fullständig uppsättning av finansiella rapporter upprättade i enlighet med IAS 34

ISRE 2410 Bilaga 7 exempel 1

Lämplig adressat

Inledning

Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning av bifogade13 balansräkning för ABC-företaget per den 31 mars 20X1 och till den hörande rapporter över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den tremånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min (vår) översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag (Vi) har utfört min (vår) översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten (-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grund för en uttalad slutsats med avvikande mening

Med början denna period upprättas ingen koncernredovisning eftersom styrelsen och verkställande direktören anser att det skulle vara oriktigt att upprätta en sådan på grund av avsaknaden av bestämmande inflytande. Detta är inte i enlighet med IAS 34. Om en koncernredovisning hade upprättats skulle praktiskt taget varje belopp i den finansiella delårsinformationen ha varit väsentligt annorlunda.

Uttalad slutsats med avvikande mening

På grund av att någon koncernredovisning inte har upprättats, vilket beskrivits i föregående stycke, visar min (vår) översiktliga granskning att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 mars 20X1 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den tremånadersperiod som slutade per detta datum i enlighet med IAS 34.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Om det är tillämpligt och ändamålsenligt kan identifikationen av den granskade delårsinformationen som följer ersättas med ”delårsrapport för ABC-företaget för perioden ...”.

Annan finansiell delårsinformation (se punkt 43 (j)) – jämför exempel i bilaga 4.2

Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)14

ISRE 2410 Bilaga 7 exempel 2

Lämplig adressat

Inledning

Jag (Vi) har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för ABC-företaget per 31 mars 200X och perioden ... . Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min (vår) översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Jag (Vi) har utfört min (vår) översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig (oss) att skaffa mig (oss) en sådan säkerhet att jag (vi) blir medveten (-na) om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Grund för en uttalad slutsats med avvikande mening

Med början denna period upprättas ingen koncernredovisning eftersom styrelsen och verkställande direktören anser att det skulle vara oriktigt att upprätta en sådan på grund av avsaknaden av bestämmande inflytande. Detta är inte i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Om en koncernredovisning hade upprättats skulle praktiskt taget varje belopp i delårsrapporten ha varit väsentligt annorlunda.

Uttalad slutsats med avvikande mening

På grund av att någon koncernredovisning inte har upprättats, vilket beskrivits i föregående stycke, visar min (vår) översiktliga granskning att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Denna grundutformning av revisors rapport gäller även vid översiktlig granskning av sammandragen delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34.

(FAR N 2018:18)

Appendix FARs uppdragsbrev

ISRE 2410 Appendix Exempel

Text i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i brev till kund. Avsnitt inom hakparenteser måste anpassas till det specifika uppdraget.

[Kommentar: Uppdragsbrev för översiktlig granskning av finansiella rapporter ställs till styrelsen eller representant för företagsledningen.]

[Företag

Attention

Adress

Postnummer

Ort]

[Ort den DD månad ÅÅÅÅ]

Uppdragsbrev för uppdrag att utföra ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor

Granskningsuppdraget

Jag (Vi) ("Uppdragstagaren") har av [styrelsen/företagsledningen i] [X AB] ("Uppdragsgivaren") fått i uppdrag att översiktligt granska företagets delårsrapport för sexmånadersperioden som slutar den 30 juni 20XX.

Villkor för Uppdraget

Vår översiktliga granskning kommer att utföras i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. Målet för den översiktliga granskningen är att ge oss en grund för att rapportera huruvida det har kommit fram några omständigheter som får oss att anse att den finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med [ange tillämplig föreställningsram för finansiell rapportering, innefattande en referens till dess ursprung – jurisdiktion eller land – om den inte är IFRS]. En sådan översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder men kräver i normalfallet inte att den inhämtade informationen bekräftas. En översiktlig granskning av finansiell delårsinformation har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än en revision i enlighet med ISA och god revisionssed i övrigt har. Målet för en revision är att uttala sig om årsredovisningen och vid en översiktlig granskning görs följaktligen inget sådant uttalande.

Vi förväntar oss att vår rapport om den finansiella delårsinformationen ser ut i enlighet med bilaga 2.

Det är [styrelsen/företagsledningen] som har ansvaret för den finansiella delårsinformationen innefattande tillräckliga tilläggsupplysningar. Detta innefattar att utforma, införa och upprätthålla en intern kontroll som är relevant för att upprätta och presentera finansiell delårsinformation som är fri från väsentliga felaktigheter, vare sig på grund av oegentligheter eller misstag, att välja och tillämpa lämpliga redovisningsprinciper samt att göra de uppskattningar i bokföringen som efter omständigheterna är rimliga. Som en del av vår översiktliga granskning kommer vi att begära skriftliga uttalanden från företagsledningen om påståenden som gjorts i samband med den översiktliga granskningen. Vi kommer också att begära att ett dokument, som innehåller finansiell delårsinformation och som anger att denna delårsinformation har granskats översiktligt av företagets revisor, också ska innefatta revisorns rapport över den översiktliga granskningen.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning av finansiell delårsinformation gör det inte möjligt för oss att bli medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit fallet vid en revision. Vidare kan man inte lita på att vårt uppdrag uppdagar huruvida det förekommer oegentligheter eller misstag eller olagliga handlingar. Men vi kommer att informera er om alla väsentliga omständigheter som kommer fram vid vår granskning.

Vi ser fram emot ett fullödigt samarbete med er personal och är förvissade om att ni kommer att ge oss tillgång till all bokföring, dokumentation och annan information som vi önskar i samband med den översiktliga granskningen.

Detta brev gäller för kommande år om det inte upphör att gälla, ändras eller ersätts (om tillämpligt).

Vi bekräftar genom detta brev ("Uppdragsbrev") att vi åtar oss Uppdraget.

För Uppdraget gäller i övrigt FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, fastställda Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (2020:1), Bilaga 1.

[Arvode]

[Kommentar: Om arvode ska debiteras i enlighet med beräkningsgrunderna i FARs Allmänna villkor behöver inget anges om arvodet. Om inte, välj något av nedanstående alternativ och anpassa detta efter det specifika Uppdraget.]

[Alternativ 1]

Mitt (Vårt) arvode beräknas vara fördelat enligt följande ........... [alternativ 1a: Mitt (Vårt) arvode uppgår till ...... enligt den offert som avgivits och accepterats av er.] [Kommentar: Detta "Alternativ 1a" ska användas så snart någon prisuppgift eller prisuppskattning lämnats till kunden (annat än rena timprisuppgifter). Sådant beräknat eller uppskattat arvode ska alltid anges i Uppdragsbrevet om det inte är uppenbart att en ren och skriftlig accept erhållits på offerten. Så snart någon ändring i förhållande till offerten skett, måste arvodet framgå av Uppdragsbrevet. Följande begränsning kan vara lämplig att ta med i Uppdragsbrevet vid beräknat arvode.]

Jag (Vi) vill uppmärksamma er på att alla beräkningar av arvodets storlek som jag (vi) gör endast är uppskattningar vilka grundas på följande förutsättningar:

 • att Uppdragsgivaren levererar de finansiella rapporterna och annat underlag i god tid före revisionen eller enligt särskilt överenskommen tidsplan, och

 • att [Uppdragsgivaren och/eller annan] och dess företrädare finns tillgängliga för att bistå mig (oss) med nödvändig information.

[Alternativ 2]

Arbetet utförs på löpande räkning baserat på nedlagd tid för Uppdragets genomförande.

[Debiteringen per timme för mina (våra) tjänster är under innevarande räkenskapsår följande:

 • .... kr, och

 • .... kr.]

Behandling av personuppgifter

[Kommentar: Texten i detta avsnitt är anpassad utifrån att revisionsföretaget är personuppgiftsansvarigt när uppdraget utförs. Om revisionsföretaget bedömer att man är personuppgiftsbiträde måste texten justeras och dessutom ska ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås.]

Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Uppdragstagaren behandlar för sina interna administrativa ändamål vad gäller antagande och hantering av kunder och uppdrag. Uppdragstagaren är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med utförandet av Uppdraget.

Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte sparas för längre tid än vad som är nödvändigt. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för den registrerades rättigheter ska Uppdragstagaren genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande rätt. Som personuppgiftsansvarig har Uppdragstagaren rätt att använda sig av underleverantörer, inom eller utom EES-området, i samband med antagandet och utförandet av uppdraget och/eller för att lagra information hänförlig till Uppdraget. Detta under förutsättning att avtal rörande behandlingen av personuppgifter har ingåtts med sådan underleverantör enligt gällande rätt, att underleverantören är bunden av ett sekretessåtagande och har förpliktat sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter kan också komma att behandlas av tredje part till vilken personuppgifter lämnas ut enligt gällande rätt, t.ex. myndigheter. Ytterligare information om Uppdragstagarens behandling av personuppgifter [finns tillgänglig på länk till webbplats][lämnas i Bilaga X–Y].

Uppdragsgivaren ansvarar för att denna har rätt att överföra personuppgifterna till Uppdragstagaren i samband med Uppdraget och att personuppgifterna har behandlats enligt gällande rätt.

Uppdragsgivaren ansvarar vidare för att de registrerade, vars personuppgifter överlämnas till Uppdragstagaren inför antagandet och i samband med utförandet av Uppdraget, har försetts med sådan information som det åligger den personuppgiftsansvariga att lämna till den registrerade vid insamlingen enligt gällande rätt (inkl. att deras personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Uppdraget), så att kraven på rättvis och öppen behandling tillgodoses. Uppdragsgivaren ansvarar för att ovan nämnd information innehåller upplysningar om de registrerades rättigheter. Uppdragsgivaren svarar till fullo för att den registrerades rättigheter tillvaratas avseende den registrerades rätt till tillgång, begränsning, radering och rättelse.

Bekräftelse

[Kommentar: Avsnittet måste anpassas beroende på om uppdragsbrevet undertecknas med penna eller elektroniskt.]

Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta Uppdragsbrev.

Jag (Vi) ber er underteckna detta Uppdragsbrev [, som upprättats i två exemplar,] för att visa att ni bekräftar och samtycker till denna överenskommelse.

[Jag (Vi) emotser ett exemplar av Uppdragsbrevet i retur till [Namn].]

Med vänlig hälsning

[Revisionsföretaget]

Namn

Titel

Bilagor (dessa bilagor publiceras inte i anslutning till detta Appendix till ISRE 2410)

Bilaga 1: FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (202X:X)

Bilaga 2: Exempel på revisors rapporter över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation (delårsrapport)

[Företaget]

Namnteckning    Titel

Namnförtydligande     Datum

[Kommentar: Normalt behörig firmatecknare eller VD men även annan med fullmakt för Företaget.]

[Kommentar: Uppdragsbrevet kan även innehålla:

 • åtgärder i samband med planeringen av revisionen,

 • åtgärder för att involvera andra revisorer och specialister,

 • åtgärder för att utnyttja internrevisorerna, och

 • hänvisning till annan korrespondens eller avtal angående detaljöverenskommelser avseende planering, arvode, rapporter och åtgärder i övrigt.]

(FAR N 2020:37)