*

Avser en term definierad i ISA.

Avser en term definierad ISQC 1.

Acceptabel avvikelsefrekvens *

En andel avvikelser från föreskrivna åtgärder avseende interna kontrollåtgärder som anges av revisorn, som sedan söker uppnå en lämplig grad av säkerhet att den faktiska andelen avvikelser i populationen inte överstiger den angivna andelen avvikelser.

Acceptabel felaktighet *

Ett belopp fastställt av revisorn som sedan söker uppnå en lämplig grad av säkerhet att de faktiska felaktigheterna i populationen inte överstiger det fastställda beloppet.

Affärsrisk *

En risk som härrör från betydelsefulla förhållanden, händelser, omständigheter, åtgärder eller passivitet som kan inverka negativt på ett företags möjlighet att nå sina mål och genomföra sina strategier, eller från olämpliga mål och strategier.

Allmänna IT-kontroller

Riktlinjer och rutiner som hänför sig till många program och ligger till grund för att programkontroller fungerar effektivt genom att säkerställa den fortlöpande driften av informationssystemen. Allmänna IT-kontroller innefattar vanligen kontroller över datacentraler och nätverksdrift, inköp av systemprogramvara, ändringar och underhåll, åtkomstsäkerhet samt inköp, utveckling och underhåll av program.

Analytisk granskning *

Utvärderingar av finansiell information genom analys av rimliga samband bland både finansiella och icke-finansiella data. Analytisk granskning innefattar också sådan utredning som behövs när revisorn identifierar svängningar eller samband som är oförenliga med annan relevant information eller som med betydande belopp avviker från förväntade värden.

Annan information *

Finansiell eller icke-finansiell information (utöver de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dessa) som finns i ett företags årsrapport.

Annan risk än urvalsrisk *

Risken för att revisorn drar en felaktig slutsats av skäl som inte avser urvalsrisk.

Ansvarig koncernrevisor *

Delägare eller annan person i revisionsföretaget som är ansvarig för koncernrevisionsuppdraget och dess utförande, och för den revisors rapport om koncernredovisningen som lämnas för revisionsföretagets räkning. Om flera revisorer gemensamt utför koncernrevisionen är samtliga ansvariga koncernrevisorer. Dessa och deras team utgör tillsammans koncernrevisionsteamet.

Ansvarig part

Den eller de parter som är ansvariga för det underliggande granskningsobjektet.

Ansvarig revisor *†1

Delägare eller annan person i revisionsföretaget som är ansvarig för uppdraget och dess utförande samt för den rapport som lämnas för revisionsföretagets räkning och som, där så krävs, har rätt behörighet från en yrkesorganisation, tillsynsmyndighet eller annan myndighet.

Med ”ansvarig revisor”, ”delägare” och ”revisionsföretag” avses även motsvarigheterna i den offentliga sektorn i relevanta fall.

Användarföretag *

Ett företag som anlitar en servicebyrå och vars finansiella rapporter är föremål för revision.

Användarföretag (i sammanhanget för ISAE 3402)

Ett företag som anlitar en servicebyrå.

Användarföretagets revisor *

En revisor som reviderar och uttalar sig om de finansiella rapporterna för ett användarföretag.

Användarföretags revisor (i sammanhanget för ISAE 3402)

En revisor som reviderar och uttalar sig om ett användarföretags finansiella rapporter.2

När det gäller en underservicebyrå är servicebyråns revisor för en servicebyrå som använder en underservicebyrås tjänster också ett användarföretags revisor.

Arbetsväsentlighet *

Det eller de belopp under väsentlighetsnivån för de finansiella rapporterna som helhet som revisorn bestämmer i syfte att till en lämpligt låg nivå minska sannolikheten för att summan av icke rättade och oupptäckta felaktigheter ska överstiga väsentligheten för de finansiella rapporterna som helhet. Om så är tillämpligt, avser arbetsväsentlighet också det eller de belopp under väsentlighetsnivån eller väsentlighetsnivåerna för särskilda transaktionsslag, konton eller upplysningar som revisorn bestämmer. Inom ramen för ISAE 3410 definieras arbetsväsentlighet som det eller de belopp under väsentlighetsnivån för GHG-rapporten som revisorn bestämmer, i syfte att till en lämpligt låg nivå minska sannolikheten för att summan av icke rättade och oupptäckta felaktigheter ska överstiga väsentligheten för GHG-rapporten. Om så är tillämpligt, avser arbetsväsentlighet också det eller de belopp under väsentlighetsnivån eller väsentlighetsnivåerna för vissa typer av utsläpp eller upplysningar, som revisorn bestämmer.

Associering

(Se Revisorns anknytning till finansiell information)

Av avgörande betydelse *

En term som i samband med felaktigheter används för att beskriva effekterna eller de möjliga effekterna på de finansiella rapporterna av eventuella felaktigheter som inte har upptäckts på grund av att revisorn inte har kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. Effekter av avgörande betydelse på de finansiella rapporterna är sådana som enligt revisorn

 1. inte är begränsade till särskilda delar, konton eller poster i de finansiella rapporterna,

 2. om de är begränsade på det sättet, representerar eller skulle kunna representera en avsevärd del av de finansiella rapporterna, eller

 3. när det gäller upplysningar, är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna.

Avgränsning av verksamheten

Den avgränsning som avgör vilka verksamheter som ska ingå i företagets GHG-rapport.

Avledning

En fysisk enhet eller process som avlägsnar växthusgaser från atmosfären.

Avsedda användare

Den eller de personer eller den personkategori som yrkesutövaren upprättar bestyrkanderapporten för. Den ansvariga parten kan vara en av de avsedda användarna men inte den enda avsedda användaren.

Avvikelse *

Ett svar som visar på en skillnad mellan information som begärs bekräftad, eller som ingår i företagets redovisning, och information från den bekräftande parten.

Basår

Ett visst år eller ett genomsnitt av flera år mot vilka ett företags utsläpp jämförs över tid.

Bedräglig finansiell rapportering

Innefattar avsiktliga felaktigheter, däribland utelämnanden av belopp eller upplysningar i finansiella rapporter i syfte att vilseleda användare av de finansiella rapporterna.

Bedöma

Analysera identifierade risker för att dra slutsatser om deras betydelse. ”Bedöma” används här bara i samband med risk. (Se även Utvärdera)

Begränsad säkerhet (i sammanhanget för ISRE 2400 (omarbetad)

Den nivå av säkerhet som uppnås när bestyrkanderisken minskas till en nivå som är godtagbar med hänsyn till uppdragsförhållanden, men där risken är större än för ett uppdrag där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, som grund för att uttala en slutsats enligt denna ISRE. Kombinationen av karaktär på, tidpunkt för och omfattning av åtgärder för att inhämta bevis är minst tillräcklig för att revisorn ska kunna uppnå en meningsfull bestyrkandenivå. För att vara meningsfull ökar den nivå av säkerhet som revisorn uppnår sannolikt de avsedda användarnas tilltro till de finansiella rapporterna.

Begäran om negativ bekräftelse *

En begäran om att den bekräftande parten ska svara direkt till revisorn endast om parten inte bekräftar den information som lämnas i begäran.

Begäran om positiv bekräftelse *

En begäran om att den bekräftande parten ska svara direkt till revisorn genom att ange om parten bekräftar eller inte bekräftar informationen i begäran eller genom att lämna den begärda informationen.

Bestyrkanderisk

Risken för att yrkesutövaren uttalar en olämplig slutsats när informationen om granskningsobjektet innehåller väsentliga felaktigheter.

Bestyrkandeuppdrag

Ett uppdrag där en revisor har som mål att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga bevis för att kunna lämna ett uttalande som utformas så att det ökar graden av tilltro hos andra avsedda användare än den ansvariga parten, avseende information om granskningsobjektet (dvs. resultatet av mätningen eller värderingen av ett granskningsobjekt mot kriterier). Varje bestyrkandeuppdrag är klassificerat utifrån två aspekter:

i

Antingen uppdrag där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet eller uppdrag där uttalandet lämnas med begränsad säkerhet:

ii

Antingen ett attestuppdrag eller ett direkt uppdrag:

 1. Attestuppdrag: Bestyrkandeuppdrag där en annan part än revisorn mäter eller värderar det underliggande granskningsobjektet mot kriterierna. En annan part än revisorn presenterar också ofta den information om granskningsobjektet som blir resultatet i en rapport eller ett uttalande. Men i vissa fall kan informationen om granskningsobjektet presenteras av revisorn i bestyrkanderapporten. I ett attestuppdrag handlar revisorns slutsats om huruvida informationen om granskningsobjektet inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisorns uttalande kan formuleras i termer av:

  1. Det underliggande granskningsobjektet och de tillämpliga kriterierna.

  2. Informationen om granskningsobjektet och de tillämpliga kriterierna.

  3. Ett uttalande av den tillämpliga parten.

 2. Direkt uppdrag: Bestyrkandeuppdrag där revisorn själv mäter eller värderar det underliggande granskningsobjektet mot de tillämpliga kriterierna och revisorn presenterar den information om granskningsobjektet som blir resultatet som del av eller bifogad bestyrkanderapporten. I ett direkt uppdrag rör revisorns slutsats det rapporterade resultatet av mätningen eller värderingen av det underliggande granskningsobjektet mot kriterierna.

Betydande anläggning

En anläggning som är av enskild betydelse på grund av storleken på utsläppen i förhållande till de totala utsläppen i GHG-rapporten eller dess särskilda karaktär eller omständigheter, vilket ger upphov till särskilda risker för väsentliga felaktigheter.

Betydande brist i den interna kontrollen *

En brist eller en kombination av brister i den interna kontrollen som enligt revisorns professionella bedömning är tillräckligt viktig för att uppmärksammas av styrelsen.

Betydande enhet *

En enhet som koncernrevisionsteamet bedömer (i) ha finansiell betydelse för koncernen eller (ii) som på grund av sin särskilda karaktär eller särskilda omständigheter sannolikt kan innefatta betydande risker för väsentliga felaktigheter i koncernredovisningen.

Betydande risk *

En identifierad och bedömd risk för väsentlig felaktighet som, enligt revisorn, kräver särskilda överväganden.

Betydelse

Den relativa vikten för ett förhållande, sett i ett sammanhang. Betydelsen av en fråga bedöms av yrkesutövaren i det sammanhang i vilket den övervägs. Detta kan innefatta t.ex. den rimliga utsikten att förhållandet ändrar eller påverkar besluten som de avsedda användarna av yrkesutövarens rapport fattar, eller som ett annat exempel, som har att göra med en bedömning av huruvida en fråga bör rapporteras till dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen), om frågan skulle betraktas som viktig av dem i förhållande till deras plikter. Betydelse kan övervägas inom ramen för kvantitativa och kvalitativa faktorer, t.ex. relativ betydelse samt karaktären på och effekten av förhållandet och de uttalade intressena hos de avsedda användarna eller mottagarna.

Bevis

Information som revisorn använder för att komma fram till sin slutsats. Bevis innefattar både information i relevanta informationssystem, om sådana finns, och annan information. I ISAE gäller följande:

 1. Tillräcklighet för bevis är måttet på kvantiteten bevis.

 2. Ändamålsenlighet för bevis är måttet på kvaliteten i bevis.

Bolagsstyrning

Beskriver rollen för den eller de personer eller den eller de organisationer som har ansvar för att utöva tillsyn över företagets strategiska inriktning samt förpliktelser som sammanhänger med företagets skyldigheter.

Brist i den interna kontrollen *

Detta föreligger när

 1. en kontroll utformas, införs eller utförs på ett sätt som gör att den inte kan förhindra, eller upptäcka och rätta, felaktigheter i de finansiella rapporterna utan onödigt dröjsmål, eller

 2. det saknas en kontroll som kan förhindra, eller upptäcka och rätta, felaktigheter i de finansiella rapporterna utan onödigt dröjsmål.

Bristande objektivitet hos företagsledningen *

Att företagsledningen inte är neutral när den upprättar information.

Börsnoterat företag *†

Ett företag vars aktier, andelar eller skuldebrev är noterade på en officiell fondbörs eller är föremål för handel som följer bestämmelser på en officiell fondbörs eller liknande normgivare.

Datorstödd revision

Tillämpningar av granskningsåtgärder där datorn används som ett revisionsverktyg.

Datum då de finansiella rapporterna utfärdas *

Det datum då revisors rapport och reviderade finansiella rapporter blir tillgängliga för externa parter.

Datum för de finansiella rapporterna *

Det datum då den senaste perioden som de finansiella rapporterna omfattar slutar.

Datum för godkännande av de finansiella rapporterna *

Det datum då alla rapporter som utgör de finansiella rapporterna, innefattande de tillhörande noterna, har upprättats och de som har vederbörlig befogenhet har försäkrat att de har tagit ansvar för dessa finansiella rapporter.

Datum för rapporten (när det gäller kvalitetskontroll) †

Det datum som yrkesutövaren valt för datering av rapport.

Datum för revisors rapport *

Det datum som revisorn daterar revisors rapport enligt ISA 700 (omarbetad)3.

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter.

De som har ansvar för företaget styrning (styrelsen) *

Den eller de personer eller den eller de organisationer som har ansvar för att utöva tillsyn över företagets strategiska inriktning samt förpliktelser som sammanhänger med företagets skyldigheter. Detta innefattar tillsyn över processen för finansiell rapportering. För vissa företag i vissa jurisdiktioner kan de som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) innefatta ledningspersonal, t.ex. ledningspersoner som ingår i styrelsen i ett privat företag eller i ett företag i den offentliga sektorn eller en ägare-företagsledare.4

För en diskussion om olika styrstrukturer, se punkterna A1–A8 i ISA 260 (omarbetad) Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning.

Del *

(Se Del i en finansiell rapport)

Del i en finansiell rapport (i sammanhanget för ISA 805 (omarbetad)) *5

En del av, konto eller post i en finansiell rapport.

ISA 805 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av enskilda finansiella rapporter och särskilda delar, konton eller poster i en finansiell rapport.

Delårsinformation eller delårsrapporter

Finansiell information (som inte behöver utgöra fullständiga finansiella rapporter enligt definition ovan) utfärdade per en tidpunkt före bokslutsdagen (vanligen halvårs- eller kvartalsvis) avseende en räkenskapsperiod.

Delägare *†

Varje person som har befogenhet att binda revisionsföretaget avseende professionella tjänster.

Den som gör mätningar eller värderingar

Den eller de parter som mäter eller värderar det underliggande granskningsobjektet mot kriterierna. Den som gör mätningar eller värderingar har kunskap om det underliggande granskningsobjektet.

Direkt hjälp *

Användning av internrevisorer som utför granskningsåtgärder under den externa revisorns ledning, övervakning och genomgång.

Efterföljande händelser *

Händelser som inträffar mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport, och fakta som revisorn får kännedom om efter datumet för revisors rapport.

En översiktlig gransknings inriktning och omfattning

De åtgärder som bedöms som nödvändiga under omständigheterna för att uppnå målet med granskningen.

Enhet *

Ett företag eller en verksamhet för vilken koncern- eller enhetsledningen upprättar finansiell information som ska ingå i koncernredovisningen.

Enhetsledning *

Företagsledning som har ansvaret för upprättandet av en enhets finansiella information.

Enhets väsentlighet *

En enhets väsentlighet, som fastställs av koncernrevisionsteamet.

Erfaren revisor *

En person (intern eller extern) som har praktisk revisionserfarenhet och rimlig förståelse av

 1. revisionsprocesser,

 2. ISA samt tillämpliga krav i lagar och andra författningar,

 3. den affärsmiljö som företaget är verksamt i, och

 4. revisions- och rapporteringsfrågor som är av betydelse för den bransch där företaget verkar.

Extern bekräftelse *

Revisionsbevis som inhämtas som ett direkt skriftligt svar till revisorn från en extern part (den bekräftande parten) som pappersdokument, elektroniskt dokument eller annat medium.

Extern person med lämpliga kvalifikationer *†

En person utanför revisionsföretaget som har den kompetens och förmåga som behövs för att fungera som ansvarig revisor, t.ex. en delägare från ett annat revisionsföretag eller en anställd (med lämplig erfarenhet) hos antingen en yrkesorganisation för revisorer vars medlemmar kan utföra revisioner och översiktlig granskning av historisk finansiell information, eller andra bestyrkandeuppdrag eller näraliggande tjänster, eller hos en organisation som levererar relevanta kvalitetskontrolltjänster.

Fel

Se Misstag.

Felaktighet *

En skillnad mellan det rapporterade beloppet eller den klassificering, presentation eller upplysning som anges för en post i de finansiella rapporterna och det belopp eller den klassificering, presentation eller upplysning som krävs för att redovisningen av posten ska följa det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Felaktigheter kan ha sin grund i misstag eller oegentligheter.

I revisorns uttalande om huruvida de finansiella rapporterna ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild, eller en sann och rättvisande bild, innefattar felaktigheter även sådana justeringar av belopp, klassificeringar, presentation eller upplysningar som enligt revisorns bedömning behövs för att de finansiella rapporterna ska ge en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild eller ge en sann och rättvisande bild.

Inom ramen för ISAE 3000 (omarbetad) definieras en felaktighet som en skillnad mellan informationen om granskningsobjektet och den korrekta mätningen eller värderingen av det underliggande granskningsobjektet enligt kriterierna. Felaktigheter kan vara avsiktliga eller oavsiktliga, kvalitativa eller kvantitativa och innefattar även utelämnanden.

Inom ramen för ISRS 4410 (omarbetad) definieras en felaktighet som en skillnad mellan det belopp eller den klassificering, presentation eller upplysning som anges för en post i den finansiella informationen, och det belopp eller den klassificering, presentation eller upplysning som krävs för att redovisningen av posten ska följa det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Felaktigheter kan ha sin grund i misstag eller oegentligheter.

När den finansiella informationen upprättas enligt ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild innefattar felaktigheter även sådana justeringar av belopp, klassificeringar, presentation eller upplysningar som enligt revisorns bedömning behövs för att den finansiella informationen ska ge en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild eller ge en sann och rättvisande bild.

Felaktighet i faktaåtergivningen (när det gäller övrig information)(i sammanhanget för ISAE 3000 (omarbetad))

Övrig information som inte har koppling till förhållanden i informationen om granskningsobjektet eller bestyrkanderapporten, som är felaktigt återgiven eller presenterad. En väsentlig felaktighet i faktaåtergivningen kan skada trovärdigheten i dokument som innehåller information om granskningsobjektet.

Felaktighet i annan information

Det finns en felaktighet i den andra informationen när den andra informationen är felaktigt angiven eller på annat sätt vilseledande (däribland på grund av att den utelämnar eller döljer information som krävs för en riktig förståelse av ett förhållande som upplysning lämnats om i den andra informationen).

Felaktigheter som inte har rättats *

Summan av felaktigheter som revisorn har identifierat under revisionen och som inte har rättats.

Finansiell proformainformation

Finansiell information som visas tillsammans med justeringar för att illustrera effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på ojusterad finansiell information, som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en tidigare tidpunkt som har valts som illustration. I denna ISAE förutsätts att finansiell proformainformation presenteras i tabelluppställning bestående av (a) den ojusterade finansiella informationen, (b) proformajusteringarna, och (c) den proformakolumn som blir resultatet.

Finansiella rapporter *

En strukturerad framställning av historisk finansiell information, innefattande upplysningar, avsedd att kommunicera ett företags ekonomiska resurser eller förpliktelser vid en viss tidpunkt eller förändringarna i dessa för en tidsperiod enligt ett ramverk för finansiell rapportering. Termen ”finansiella rapporter” står vanligen för fullständiga finansiella rapporter enligt vad som är fastställt i kraven i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, men termen kan också stå för en enskild finansiell rapport. Upplysningar består av förklarande eller beskrivande information, som presenteras enligt krav eller vad som är uttryckligen tillåtet eller på annat sätt tillåtet i det tillämpliga ramverket för finansiella rapporter, i de finansiella rapporterna eller i noterna eller införlivade genom hänvisningar.

Finansiella rapporter för särskilt syfte *

Finansiella rapporter upprättade enligt ett ramverk för särskilt syfte.

Finansiella rapporter i sammandrag (i sammanhanget för ISA 810 (omarbetad)) *6

Historisk finansiell information som är härledd från finansiella rapporter men som är mindre detaljerad än den i de finansiella rapporterna, men som ändå utgör en strukturerad framställning som överensstämmer med den i de finansiella rapporterna av företagets ekonomiska resurser eller förpliktelser vid en viss tidpunkt eller förändringar i dessa under en viss tidsperiod.7 Olika jurisdiktioner kan ha olika terminologi för att beskriva sådan historisk finansiell information.

ISA 810 (omarbetad) Uppdrag att uttala sig om finansiella rapporter i sammandrag.

ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförande av en revision enligt International Standard on Auditing, punkt 13 f.

Fortsatta granskningsåtgärder

Åtgärder som utförs i syfte att hantera bedömda risker för en väsentlig felaktighet, innefattande granskning av eventuella kontroller, detaljgranskning och analytisk granskning.

Framåtblickande finansiell information

Finansiell information med grund i antaganden om händelser som kan ske i framtiden och möjliga åtgärder av ett företag. Framåtblickande finansiell information kan vara i form av en prognos, en skattning eller en kombination av dessa. (Se även Prognos och Skattning)

Företag (i sammanhanget för ISAE 3410)

Den juridiska person, ekonomiska enhet eller identifierbara delen av en juridisk person eller ekonomisk enhet (t.ex. en enskild fabrik eller annan typ av anläggning, som en deponianläggning), eller kombination av juridiska personer eller andra företag eller delar av dessa företag (t.ex. ett joint venture) till vilka utsläppen i GHG-rapporten hör.

Företagets riskbedömningsprocess

En komponent i den interna kontrollen som är företagets process för att identifiera affärsrisker som är relevanta för den finansiella rapporteringens mål och för att bestämma åtgärder för att hantera dessa risker samt resultaten av detta.

Företagets styrning

(Se Bolagsstyrning)

Företagsledning *

Den eller de personer som har verkställande ansvar för hur företagets verksamhet bedrivs. För vissa företag i vissa jurisdiktioner innefattar företagsledningen några eller alla i styrelsen, t.ex. styrelsemedlemmar som ingår i företagets ledning, eller en ägare-företagsledare.

Företagsledningens punktskattning *

Det belopp som företagsledningen valt som uppskattning i redovisningen och som ska redovisas eller som upplysning ska lämnas om i de finansiella rapporterna.

Förfrågan

Förfrågan består av att söka både finansiell och icke-finansiell information hos kunniga personer i eller utanför företaget.

Förfrågan (i sammanhanget för ISRE 2400 (omarbetad))

Förfrågan består av att söka information hos kunniga personer inom eller utom företaget.

Förhålla sig professionellt skeptisk *

En inställning som innefattar ifrågasättande, att vara uppmärksam på förhållanden som kan tyda på möjliga felaktigheter som beror på misstag eller oegentligheter, samt en kritisk bedömning av revisionsbevis.

Förskingring av tillgångar

Innefattar stöld av ett företags tillgångar. Brotten förövas ofta av anställda och beloppen är i många fall små och oväsentliga. Ibland är dock företagsledningen inblandad och ofta är det lättare för företagsledningen att kamouflera eller dölja förskingring så att den blir svår att upptäcka.

Förstagångsrevision *

Ett uppdrag i vilket de finansiella rapporterna för föregående period antingen

 1. inte har blivit föremål för revision, eller

 2. har reviderats av en tidigare revisor.

Förutsättningar för en revision *

Att företagsledningen använder ett godtagbart ramverk för finansiell rapportering vid upprättandet av de finansiella rapporterna samt att företagsledningen och, i tillämpliga fall, styrelsen är införstådd med den grundläggande förutsättningen8 för utförandet av en revision.

ISA 200, punkt 13.

Generella finansiella rapporter *

Finansiella rapporter upprättade enligt ett generellt ramverk.

Generellt ramverk *

Ett ramverk för finansiell rapportering avsett att tillgodose de gemensamma behoven av finansiell information hos många olika användare. Ramverket för finansiell rapportering kan vara ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild eller ett regelstyrt ramverk. Termen ”ramverk avsett att ge en rättvisande bild” står för ett ramverk för finansiell rapportering som kräver att kraven i ramverket följs och som

 1. uttryckligen eller underförstått konstaterar att företagsledningen, för att ge en rättvisande bild i de finansiella rapporterna, kan behöva lämna upplysningar utöver dem som särskilt krävs i ramverket, eller

 2. uttryckligen konstaterar att företagsledningen kan behöva avvika från ett krav i ramverket för att ge en rättvisande bild i de finansiella rapporterna. Sådana avvikelser väntas bara vara nödvändiga i ytterst sällsynta fall.

Termen ”regelstyrt ramverk” står för ett ramverk för finansiell rapportering som kräver att kraven i ramverket följs men inte innehåller bekräftelserna i a och b ovan.9

ISA 200, punkt 13 a.

Genomgång (i sammanhanget för kvalitetskontroll)

Uppskatta kvaliteten på arbete som utförts av andra och slutsatser som dragits av andra.

GHG-rapport

En rapport bestående av olika delar och som kvantifierar ett företags utsläpp av växthusgaser under en period (kallas ibland utsläppsinventering) och, i tillämpliga fall, jämförande information och upplysningar, däribland en sammanfattning av betydande principer för kvantifiering och rapportering. Ett företags GHG-rapport kan också innehålla en kategoriserad förteckning över upptag eller minusposter avseende utsläpp. I de fall uppdraget inte täcker hela GHG-rapporten ska termen ”GHG-rapport” tolkas som den del som täcks av uppdraget. GHG-rapporten är ”informationen om granskningsobjektet” för uppdraget.10

ISAE 3000 (omarbetad) Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information, punkt 12 x.

Granskning

Användningen av åtgärder på vissa eller alla poster i en population.

Granskning av kontroller *

En granskningsåtgärd för utvärdering av kontrollers funktion när det gäller att förhindra, eller upptäcka och rätta, väsentliga felaktigheter på påståendenivån.

Granskning av kontroller (i sammanhanget för ISAE 3402)

En åtgärd avsedd att utvärdera effektiviteten i kontrollers funktion när det gäller att uppnå kontrollmålen i servicebyråns systembeskrivning.

Grundläggande förutsättning, avseende företagsledningens och, i tillämpliga fall, styrelsens ansvar, för utförandet av en revision *

Att företagsledningen och, i tillämpliga fall, styrelsen har bekräftat och förstår sitt ansvar för följande faktorer, som är grundläggande för utförandet av en revision enligt ISA. Det innebär ansvar för

 1. upprättandet av de finansiella rapporterna enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, vilket innefattar, där så är relevant, att de ger en rättvisande bild,

 2. för sådan intern kontroll som företagsledningen och, i tillämpliga fall, styrelsen fastställer som nödvändig för att möjliggöra upprättandet av finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och

 3. förse revisorn med

  1. tillgång till all information som företagsledningen och, i tillämpliga fall, styrelsen, känner till som är relevant för upprättandet av de finansiella rapporterna, så som underlag, dokumentation och andra förhållanden,

  2. ytterligare uppgifter som revisorn kan begära att få av företagsledningen och, i tillämpliga fall, styrelsen, för revisionens syfte, och

  3. obegränsad tillgång till de personer inom företaget som revisorn bedömer det som nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.

När det gäller ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild, kan a ovan formuleras som ”upprättandet av finansiella rapporter som ger en rättvisande bild enligt ramverket för finansiell rapportering”, eller ”upprättandet av finansiella rapporter som ger en sann och rättvisande bild enligt ramverket för finansiell rapportering”.

För den ”förutsättning, avseende företagsledningens och, i tillämpliga fall, styrelsens ansvar, som är grundläggande för utförandet av en revision” kan också termen ”den grundläggande förutsättningen” användas.

Historisk finansiell information *

Information uttryckt i finansiella termer om ett särskilt företag, i första hand hämtad från det företagets redovisningssystem, om ekonomiska händelser som har inträffat under tidigare perioder eller om ekonomiska förhållanden eller omständigheter vid tidigare tidpunkter.

Information om ett granskningsobjekt

Resultatet av utvärderingen eller mätningen av ett granskningsobjekt. Revisorn skaffar sig tillräckliga och ändamålsenliga bevis om informationen om granskningsobjektet, för att få en rimlig grund för att lämna ett uttalande i en bestyrkanderapport.

Informationssystem som är relevant för finansiell rapportering

En komponent i den interna kontrollen som innefattar systemet för finansiell rapportering och består av rutiner och dokumentation som har inrättats för att initiera, registrera, bearbeta och redovisa företagets transaktioner (samt händelser och förhållanden) samt möjliggöra redovisningsskyldighet för tillhörande tillgångar, skulder och eget kapital.

Ingående balanser *

De kontosaldon som fanns vid periodens ingång. Ingående balanser bygger på föregående periods utgående balanser och avspeglar effekterna av transaktioner och händelser under tidigare perioder och de redovisningsprinciper som har använts under föregående period. Ingående balanser innefattar även upplysning om förhållanden som förelåg vid periodens ingång, t.ex. åtaganden och eventuella tillgångar och förpliktelser.

Inneboende risk *

(Se Risk för väsentlig felaktighet)

Inspektion (i sammanhanget för kvalitetskontroll) *†

Avseende slutförda uppdrag, åtgärder utformade för att ge bevis för att uppdragsteam har följt revisionsföretagets riktlinjer och rutiner för kvalitetskontroll.

Inspektion (som granskningsåtgärd)

Att granska handlingar eller dokument, som kan vara interna eller externa, i pappersform, elektronisk form eller annat medium, eller en fysisk undersökning av en tillgång.

Intern kontroll *

Den process som utformas, införs och upprätthålls av dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen), företagsledningen och annan personal för att ge rimlig säkerhet att företagets mål nås i fråga om finansiell rapportering, effektivitet i verksamheten och att tillämpliga lagar och andra författningar följs. Begreppet ”kontroller” avser allt som rör en eller flera komponenter i intern kontroll.

Internrevision *

En utvärderande verksamhet som har inrättats eller tillhandahålls som en servicefunktion inom företaget. I dess uppgifter ingår bland annat att granska, utvärdera och övervaka att den interna kontrollen är ändamålsenlig och effektiv.

Internrevisorer *

De personer som utför internrevisionens arbete. Internrevisorer kan arbeta på en internrevisionsavdelning eller motsvarande funktion.

International Financial Reporting Standards *

International Financial Reporting Standards (IFRS) utfärdade av International Accounting Standards Board.

IT-miljö

De principer och rutiner som företaget inför och den IT-infrastruktur (maskinvara, operativsystem osv.) och datorprogram som det använder som stöd i verksamheten och för att genomföra affärsstrategier.

Jämförande finansiella rapporter *

Jämförande information där belopp och andra upplysningar för den föregående perioden har införlivats för jämförelse med den aktuella periodens finansiella rapporter, men som, om de är reviderade, revisionsuttalandet hänvisar till. Informationsnivån i de jämförande finansiella rapporterna motsvarar informationsnivån i de finansiella rapporterna för den aktuella perioden.

Jämförande information *

De belopp och upplysningar i de finansiella rapporterna som avser en eller flera tidigare perioder enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Inom ramen för ISAE 3410 definieras jämförande information som de belopp och upplysningar i GHG-rapporten som avser en eller flera tidigare perioder.

Jämförelsetal *

Jämförande information där belopp och andra upplysningar för föregående period ingår som en integrerad del av den aktuella periodens finansiella rapporter, och som är avsedd att läsas endast i samband med de belopp och andra upplysningar som rör den aktuella perioden (kallas ”den aktuella periodens siffror”). Detaljnivån för jämförelsebeloppen och -upplysningarna avgörs främst av dess relevans för den aktuella periodens siffror.

Kompletterande information

Information som presenteras tillsammans med de finansiella rapporterna, som inte krävs enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering som används vid upprättandet av de finansiella rapporterna, vanligen presenterad i antingen kompletterande tabeller eller som ytterligare noter.

Kompletterande kontroller hos användarföretaget *

Kontroller som servicebyrån vid utformningen av sina tjänster förutsätter att användarföretag genomför och som, om det krävs för att uppnå kontrollmålen, identifieras i beskrivningen av servicebyråns system.

Koncern *

Alla enheter vars finansiella information ingår i koncernredovisningen. En koncern består alltid av flera enheter.

Koncerngemensamma kontroller *

Kontroller som koncernledningen utformar, inför och upprätthåller över koncernredovisningen.

Koncernledning *

Företagsledning ansvarig för upprättandet av koncernredovisningen.

Koncernredovisning *

Finansiella rapporter som innefattar den finansiella informationen från en eller flera enheter. Termen ”koncernredovisning” avser även s.k. oäkta koncernredovisningar som sammanställer finansiell information upprättad av enheter som inte har något moderföretag men som står under samma bestämmande inflytande.

Koncernrevision *

En revision av en koncerns finansiella rapporter.

Koncernrevisionsteam *

Revisorer, vilket inbegriper ansvarig koncernrevisor, och personal som fastställer den övergripande koncernrevisionsstrategin, kommunicerar med enheternas revisorer, deltar i konsolideringsprocessen och utvärderar slutsatserna som har dragits av revisionsbevisen som en grund för ett uttalande om koncernredovisningen.

Kontrollaktiviteter

De riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att företagsledningens direktiv genomförs. Kontrollaktiviteter är en komponent i den interna kontrollen.

Kontroller på en underservicebyrå

Kontroller på en underservicebyrå för att ge rimlig säkerhet att ett kontrollmål är uppnått.

Kontroller på servicebyrån

Kontroller över uppnåendet av ett kontrollmål som omfattas av servicebyråns revisors bestyrkanderapport.

Kontrollmiljö

Innefattar styr- och ledningsfunktioner samt styrelsens och företagsledningens inställning, medvetenhet och åtgärder i fråga om företagets interna kontroll och dess betydelse i företaget. Kontrollmiljön är en komponent i den interna kontrollen.

Kontrollmål

Syftet eller målet med en viss aspekt av kontroller. Kontrollmål hänger samman med de risker som kontrollerna är avsedda att minska.

Kontrollrisk *

(Se Risk för väsentlig felaktighet)

Kriterier

De referensvärden som används för att mäta eller värdera det underliggande granskningsobjektet. ”Tillämpliga kriterier” är de kriterier som används i ett visst uppdrag.

Kvantifiering

Processen för att fastställa mängden växthusgaser som hänger samman med företaget, antingen direkt eller indirekt, utsläppta (eller upptagna) av vissa källor (eller avledningar).

Köpta utsläppsrätter

En minuspost avseende utsläpp där företaget betalar för en minskning av ett annat företags utsläpp (minskningar av utsläpp) eller för en ökning av ett annat företags upptag (ökning av upptag) jämfört med en hypotetisk baslinje.

Källa

En fysisk enhet eller processen som släpper ut växthusgaser i atmosfären.

Lämpliga kriterier

(Se Kriterier)

Medarbetare *†

Yrkeskunnig personal, dock inte delägare, även specialister anlitade av revisionsföretaget.

Miljörisk

I vissa fall kan faktorer relevanta för bedömningen av inneboende risk för utvecklingen av den övergripande revisionsplanen innefatta risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna på grund av miljöfrågor.

Mindre företag

Ett företag som vanligen kännetecknas av t.ex.

 1. att ägande och företagsledning är koncentrerade till ett fåtal personer (ofta en enda person – antingen en fysisk person eller ett annat företag som äger företaget förutsatt att ägaren uppvisar de relevanta kvalitativa kännetecknen), och

 2. ett eller flera av följande kännetecken

  1. transaktioner som är rakt på sak eller okomplicerade,

  2. enkel bokföringsorganisation,

  3. få rörelsegrenar och få produkter inom rörelsegrenar,

  4. få interna kontroller,

  5. få ledningsnivåer med ansvar för många olika kontroller, och

  6. få anställda, av vilka många har en mängd olika uppgifter.

Dessa kvalitativa kännetecken är inte uttömmande, de är inte begränsade till mindre företag och mindre företag uppvisar inte nödvändigtvis alla dessa kännetecken.

Minuspost avseende utsläpp

Varje post i företagets GHG-rapport som dras av från de totala rapporterade utsläppen, men som inte är ett upptag. Normalt innefattar den köpta utsläppsrätter, men den kan också innefatta ett antal andra instrument eller mekanismer, t.ex. krediter och avsättningar som redovisas av en tillsynsmyndighet eller annat system som företaget är en del av.

Misstag

En oavsiktlig felaktighet i de finansiella rapporterna, vilket innefattar utelämnande av ett belopp eller en upplysning.

Modifierat uttalande *

Ett uttalande med reservation, ett uttalande med avvikande mening eller att revisorn avstår från att uttala sig om de finansiella rapporterna.

Näraliggande tjänster

Består av avtalade åtgärder och sammanställningar.

Närstående *

En part som är antingen:

 1. närstående enligt definitionen i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, eller

 2. om det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering fastställer minimikrav eller inga krav alls rörande närstående,

  1. en person eller ett annat företag som har bestämmande inflytande eller betydande inflytande, direkt eller indirekt genom en eller flera mellanhänder, över det rapporterande företaget,

  2. ett annat företag som det rapporterande företaget har bestämmande eller betydande inflytande över, direkt eller indirekt genom en eller flera mellanhänder, eller

  3. ett annat företag som står under samma bestämmande inflytande som det rapporterande företaget genom att ha

   1. ägare med bestämmande inflytande,

   2. ägare som är nära familjemedlemmar, eller

   3. gemensamma nyckelpersoner i företagsledningen.

   Dock betraktas företag som står under samma bestämmande inflytande av en stat (som här betyder staten eller motsvarande organ på regional och kommunal nivå) inte som närstående, såvida de inte gör betydande transaktioner eller delar en väsentlig del av sina resurser med varandra.

Nätverk *†

En större struktur

 1. som syftar till samarbete, och

 2. som klart syftar till vinst- eller kostnadsdelning eller har gemensamt ägande, gemensam kontroll eller ledning, gemensamma riktlinjer och rutiner för kvalitetskontroll, gemensam affärsstrategi, använder ett gemensamt varumärkesnamn eller gemensamt använder en betydande andel professionella resurser.

Nätverksföretag *†

Ett revisionsföretag eller företag som tillhör ett nätverk.

Oberoende11

Består av:

 1. Faktiskt oberoende

  Inställning som tillåter att en slutsats uttrycks utan att påverkas av faktorer som skulle kunna obehörigen påverka professionellt omdöme, vilket därmed innebär att en person kan uppträda med integritet, vara objektiv och förhålla sig professionellt skeptisk.

 2. Synbart oberoende

  Undvikande av fakta och omständigheter som är så betydelsefulla att en förståndig och informerad extern part sannolikt skulle kunna dra slutsatsen att hederligheten, objektiviteten eller professionell skepsis hos ett revisionsföretag, eller en medlem i revisions- eller bestyrkandeteamet, har äventyrats.

Enligt definition i International Ethics Standards Board for Accountants' (IESBA) International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden).

Observation

Innebär att betrakta en process eller åtgärd som utförs av andra, t.ex. att revisorn ser på när företagets personal gör en inventering eller när kontrollåtgärder genomförs.

Oegentlighet *

En avsiktlig handling av en eller flera personer i företagsledningen, styrelsen, personalen eller av extern part, som innefattar bedrägligt förfarande i syfte att uppnå obehöriga eller olagliga fördelar.

Offentlig sektor

Nationella myndigheter, regionala myndigheter (t.ex. för delstat, provins, territorium), lokala myndigheter (t.ex. stad) och tillhörande myndighetsaktiviteter (t.ex. myndighet, styrelser, kommissioner och företag).

Ojusterad finansiell information

Finansiell information för företaget, som den ansvariga parten gör proformajusteringar av.

Omodifierat uttalande *

Revisorns uttalande när han eller hon drar slutsatsen att de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden har upprättats enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.12

ISA 700 (omarbetad), punkterna 35–36, behandlar de formuleringar som används för att lämna uttalandet när det gäller ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild respektive ett regelstyrt ramverk.

Omräkning

Består av att kontrollera att dokument eller bokföring är matematiskt riktiga.

Osäkerhet

En fråga vars lösning beror på framtida handlingar eller händelser som inte står under företagets direkta kontroll men som kan påverka de finansiella rapporterna.

Osäkerhet i uppskattningen *

Känsligheten hos en uppskattning i redovisningen och tillhörande upplysningar för en inneboende brist på exakthet i mätningen av den.

Personal *†

Delägare och medarbetare.

Population *

Hela mängden data från vilken ett urval görs och om vilken revisorn vill dra slutsatser.

Post som särbehandlas *

En felaktighet eller avvikelse som bevisligen inte är representativ för felaktigheter eller avvikelser i en population.

Professionell bedömning *

Tillämpningen av relevant utbildning, kunskap och erfarenhet inom den ram som utgörs av revisions- och redovisningsstandarder samt yrkesetiska regler, när initierade beslut fattas om åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna för revisionsuppdraget.

Professionell bedömning (i sammanhanget för ISRE 2400 (omarbetad))

Tillämpningen av relevant utbildning, kunskap och erfarenhet inom den ram som utgörs av bestyrkande- och redovisningsstandarder samt yrkesetiska regler, när initierade beslut fattas om åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna för den översiktliga granskningen.

Professionellt omdöme (i sammanhanget för ISAE 3000 (omarbetad))

Tillämpningen av relevant utbildning, kunskap och erfarenhet inom den ram som utgörs av bestyrkandestandarder samt yrkesetiska regler, när initierade beslut fattas om åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna för uppdraget.

Professionellt skeptisk inställning (i sammanhanget för ISAE 3000 (omarbetad))

En inställning som innefattar ifrågasättande, att vara uppmärksam på förhållanden som kan tyda på möjliga felaktigheter samt en kritisk bedömning av bevis.

Proformajusteringar

När det gäller ojusterad finansiell information, innefattar de:

 1. Justeringar av ojusterad finansiell information vilka illustrerar effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion (”händelse” eller ”transaktion”) som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid ett tidigare datum, som har valts i illustrativt syfte.

 2. Justeringar av den ojusterade finansiella informationen som krävs för att den finansiella proformainformationen ska kunna sammanställas utifrån en grund som är förenlig med det rapporterande företagets (”företagets”) tillämpliga ramverk för finansiell rapportering och dess redovisningsprinciper enligt detta ramverk.

Proformajusteringar innefattar den relevanta finansiella informationen för en verksamhet som har förvärvats eller ska förvärvas (”förvärvsobjekt”), eller en verksamhet som har avyttrats eller ska avyttras (”avyttringsobjekt”), i den utsträckning den informationen används vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen (”finansiell information för förvärvs- eller avyttringsobjekt”).

Programkontroller inom informationsteknik

Manuella eller automatiserade rutiner som vanligtvis finns på affärsprocessnivå. Programkontroller kan vara förebyggande eller upptäckande till sin natur och är utformade för att säkerställa att räkenskapsmaterialet är fullständigt. Programkontroller rör således rutiner avseende att initiera, registrera, bearbeta och redovisa transaktioner eller andra finansiella data.

Prognos

Framåtblickande finansiell information upprättad utifrån antaganden om framtida händelser som företagsledningen förväntar sig ska ske och de åtgärder företagsledningen väntas vidta per det datum informationen är upprättad (antaganden som bygger på bästa uppskattning).

Prospekt

Ett dokument utfärdat enligt krav i lag eller annan författning avseende företagets värdepapper, som en extern part ska använda som grund för ett investeringsbeslut.

Publicerad finansiell information

Finansiell information för företaget eller ett förvärvs- eller avyttringsobjekt, som görs tillgänglig för allmänheten.

Påståenden *

Företagsledningens uttalanden, uttryckliga eller på annat sätt uttalade, i de finansiella rapporterna, som används av revisorn för att bedöma de olika typer av potentiella felaktigheter som kan uppstå. Inom ramen för ISAE 3410 definieras påståenden som företagets uttalanden, uttryckliga eller på annat sätt uttalade, i GHG-rapporten, som används av revisorn för att bedöma de olika typer av potentiella felaktigheter som kan uppstå.

Ramverk avsett att ge en rättvisande bild *

(Se Tillämpligt ramverk för finansiell rapportering och Generellt ramverk)

Ramverk för särskilt syfte *

Ett ramverk för finansiell rapportering som är utformat för att tillgodose särskilda användares behov av finansiell information. Ramverket för finansiell rapportering kan vara ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild eller ett regelstyrt ramverk.13

ISA 200, punkt 13 a.

Rapport om beskrivningen och utformningen av en servicebyrås kontroller (”typ 1-rapport” i ISAE 3402) (i sammanhanget för ISAE 3402)14

En rapport som innehåller följande:

 1. Servicebyråns systembeskrivning.

 2. Ett skriftligt uttalande av servicebyrån att i alla väsentliga avseenden och baserat på lämpliga kriterier:

  1. beskrivningen ger en rättvisande bild av servicebyråns system som det är utformat och infört per det angivna datumet, och

  2. de kontroller som avser de angivna kontrollmålen i servicebyråns systembeskrivning var lämpligt utformade per det angivna datumet.

 3. En servicebyrås revisors bestyrkanderapport med ett uttalande med rimlig säkerhet avseende förhållandena i (ii) a–b ovan.

ISA 402 Revisorns överväganden vid revision av företag som anlitar en servicebyrå.

Rapport om beskrivningen och utformningen av kontroller hos en servicebyrå (typ 1-rapport i ISA 402) *15

En rapport som innehåller följande:

 1. En beskrivning, upprättad av servicebyråns företagsledning, av servicebyråns system, kontrollmål och tillhörande kontroller som har utformats och utförts per ett visst datum.

 2. En rapport av servicebyråns revisor avsedd att ge ett bestyrkande med rimlig säkerhet och som innefattar hans eller hennes uppfattning om beskrivningen av servicebyråns system, kontrollmål och tillhörande kontroller samt om hur lämplig utformningen av kontrollerna är när det gäller att uppnå de angivna kontrollmålen.

ISA 402 Revisorns överväganden vid revision av företag som anlitar en servicebyrå.

Rapport om beskrivningen av, utformningen av och funktionen hos kontroller hos en servicebyrå (typ 2-rapport i ISA 402) *

En rapport som innehåller följande:

 1. En beskrivning, upprättad av servicebyråns företagsledning, av servicebyråns system, kontrollmål och tillhörande kontroller, deras utformning och införande per ett visst datum eller för en viss period och, i vissa fall, deras funktion under en viss period.

 2. En rapport av servicebyråns revisor avsett att ge ett bestyrkande med rimlig säkerhet och som innefattar följande:

  1. Hans eller hennes uppfattning om beskrivningen av servicebyråns system, kontrollmål och tillhörande kontroller, hur lämplig utformningen av kontrollerna är när det gäller att uppnå de angivna kontrollmålen samt kontrollernas funktion.

  2. En beskrivning av den granskning av kontroller som servicebyråns revisor har utfört och resultaten av denna.

Rapport om beskrivningen och utformningen av samt effektiviteten i funktionen hos en servicebyrås kontroller (”typ 2-rapport” i ISAE 3402) (i sammanhanget för ISAE 3402)

En rapport som innehåller följande:

 1. Servicebyråns systembeskrivning.

 2. Ett skriftligt uttalande av servicebyrån att i alla väsentliga avseenden och baserat på lämpliga kriterier:

  1. beskrivningen ger en rättvisande bild av servicebyråns system som det var utformat och infört under hela den angivna perioden,

  2. de kontroller som avser de angivna kontrollmålen i servicebyråns systembeskrivning var lämpligt utformade under hela den angivna perioden, och

  3. de kontroller som avser de angivna kontrollmålen i servicebyråns systembeskrivning har fungerat effektivt under hela den angivna perioden.

 3. En servicebyrås revisors bestyrkanderapport:

  1. med en slutsats med rimlig säkerhet om förhållandena i (ii) a–c ovan, och

  2. innehåller en beskrivning av granskningarna av kontroller och resultaten av dem.

Regelstyrt ramverk *

(Se Tillämpligt ramverk för finansiell rapportering och Generellt ramverk)

Relevanta yrkesetiska krav (inom ramen för ISQC 1) *†

Yrkesetiska krav som uppdragsteamet och den särskilda kvalitetsgranskaren för uppdraget måste följa när de utför revisioner eller översiktliga granskningar av finansiella rapporter, eller andra bestyrkandeuppdrag eller näraliggande tjänster, och som vanligen omfattar bestämmelserna i International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden) tillsammans med nationella krav som är mer restriktiva.

Relevanta yrkesetiska krav (inom ramen för ISA-standarderna)

Yrkesetiska krav som uppdragsteamet och den särskilda kvalitetsgranskaren för uppdraget måste följa när de utför ett revisionsuppdrag, och som vanligen omfattar bestämmelserna i International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden) avseende revisionen av finansiella rapporter, tillsammans med nationella krav som är mer restriktiva.

Relevanta yrkesetiska krav (inom ramen för ISRE 2400 (omarbetad))

Yrkesetiska krav som uppdragsteamet måste följa när det utför översiktliga granskningar, och som vanligen omfattar bestämmelserna i International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden), tillsammans med nationella krav som är mer restriktiva.

Relevanta yrkesetiska krav (inom ramen för ISRS 4410 (omarbetad))

Yrkesetiska krav som uppdragsteamet måste följa när det utför ett sammanställningsuppdrag, och som vanligen omfattar bestämmelserna i International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden) avseende sammanställningsuppdrag, tillsammans med nationella krav som är mer restriktiva.

Reviderade finansiella rapporter (i sammanhanget för ISA 810 (omarbetad)) *

Finansiella rapporter16 som har reviderats av revisorn enligt ISA och från vilka de finansiella rapporterna i sammandrag är härledda.

ISA 200, punkt 13 f, definierar termen ”finansiella rapporter”.

Revisionsakt *

En eller flera pärmar, mappar eller andra lagringsmedier, i fysisk eller elektronisk form, som innehåller det material som utgör dokumentationen för ett visst uppdrag.

Revisionsbevis *

Information som revisorn använder för att komma fram till de slutsatser som han eller hon grundar sina uttalanden i revisors rapport på. Revisionsbevis innefattar både information som ingår i det räkenskapsmaterial som utgör underlag för de finansiella rapporterna och annan information. (Se Tillräcklighet i fråga om revisionsbevis och Ändamålsenlighet (i fråga om revisionsbevis))

Revisionsdokumentation *

Dokumentation av utförda granskningsåtgärder, inhämtade relevanta revisionsbevis samt slutsatser som revisorn har kommit fram till (ibland används även termen ”arbetspapper”).

Revisionsföretag *†

En enmansbyrå, ett handelsbolag eller ett aktiebolag eller ett annat företag bestående av yrkesverksamma revisorer/redovisningskonsulter.

Revisionsmässigt urval (urval) *

Tillämpningen av granskningsåtgärder på mindre än 100 procent av posterna i en population av relevans för revisionen på ett sådant sätt att varje urvalsenhet har möjlighet att bli vald för att ge revisorn en rimlig grund för slutsatser om hela populationen.

Revisionsrisk *

Risken för att revisorn lämnar ett oriktigt uttalande i revisors rapport när de finansiella rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsrisk är en funktion av riskerna för väsentliga felaktigheter och upptäcktsrisk.

Revisionsuttalande *

(Se Modifierat uttalande och Omodifierat uttalande)

Revisionsuttalande om koncernen *

Revisionsuttalandet avseende koncernens finansiella rapporter.

Revisor *

”Revisor” står för den eller de personer som utför revisionen, vanligen den ansvariga revisorn eller andra medlemmar i uppdragsteamet eller, i tillämpliga fall, revisionsföretaget. Där en ISA uttryckligen avser att ett krav eller ansvar ska uppfyllas av den ansvariga revisorn, används termen ”ansvarig revisor” i stället för ”revisor”. ”Ansvarig revisor” och ”revisionsföretag” ska i tillämpliga fall läsas som att de hänvisar till sina motsvarigheter i den offentliga sektorn.

Revisor (i sammanhanget för ISAE 3000 (omarbetad))

Den eller de personer som utför uppdraget (normalt ansvarig revisor eller andra medlemmar i uppdragsteamet eller, enligt vad som är tillämpligt, revisionsföretaget). Där denna ISAE uttryckligen avser att ett krav eller ansvar ska uppfyllas av den ansvariga revisorn, används termen ”ansvarig revisor” i stället för ”revisor”.

Revisor (i sammanhanget för ISRE 2400 (omarbetad))

En revisor/redovisningskonsult. Termen innefattar ansvarig revisor eller andra medlemmar i uppdragsteamet eller, i tillämpliga fall, revisionsföretaget. Där denna ISRE uttryckligen avser att ett krav eller ansvar ska uppfyllas av den ansvariga revisorn, används termen ”ansvarig revisor” i stället för ”revisor”. ”Ansvarig revisor” och ”revisionsföretag” ska i tillämpliga fall läsas som att de hänvisar till sina motsvarigheter i den offentliga sektorn.

Revisor (i sammanhanget för ISRS 4410 (omarbetad))

En yrkesverksam revisor som utför sammanställningsuppdraget. Termen innefattar ansvarig revisor eller andra medlemmar i uppdragsteamet eller, i tillämpliga fall, revisionsföretaget. Där ISRS 4410 (omarbetad) uttryckligen avser att ett krav eller ansvar ska uppfyllas av den ansvariga revisorn, används termen ”ansvarig revisor” i stället för ”revisor”. ”Ansvarig revisor” och ”revisionsföretag” ska i tillämpliga fall läsas som att de hänvisar till sina motsvarigheter i den offentliga sektorn.

Revisor/redovisningskonsult17

En person som är medlem i ett medlemsorgan i IFAC.

Enligt definition i International Ethics Standards Board for Accountants' (IESBA) International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden).

Revisor/redovisningskonsult18

En revisor/redovisningskonsult, oavsett funktionsindelning (t.ex. revision, skatter eller konsultverksamheten) i ett revisionsföretag. Termen används också för ett revisionsföretag med revisorer/redovisningskonsulter.

Enligt definition i International Ethics Standards Board for Accountants' (IESBA) International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden).

Revisor för en enhet *

En revisor som på begäran av koncernrevisionsteamet granskar finansiell information för en enhet i koncernrevisionssyfte.

Revisorns anknytning till finansiell information

En revisor har anknytning till finansiell information när revisorn bifogar en rapport till den informationen eller samtycker till att revisorns namn används i ett yrkesmässigt sammanhang.

Revisorns intervall *

(Se Revisorns punktskattning)

Revisorns punktskattning eller revisors intervall *

Det belopp respektive beloppsintervall som härleds från revisionsbevis för att användas vid utvärdering av företagsledningens punktskattning.

Rimlig säkerhet (i sammanhanget revisionsuppdrag och i kvalitetskontroll) *†

En hög, men inte absolut, grad av säkerhet.

Risk för väsentlig felaktighet *

Risken för att de finansiella rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter före en revision. Denna risk består av två delar, som beskrivs på följande sätt på påståendenivån:

 1. Inneboende risk

  Känsligheten hos ett påstående om ett transaktionsslag, ett konto eller en upplysning för en felaktighet som skulle kunna vara väsentlig, antingen enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter, före beaktande av eventuella kontroller.

 2. Kontrollrisk

  Risken för att en felaktighet som skulle kunna finnas i ett påstående om ett transaktionsslag, ett konto eller en upplysning och som skulle kunna vara väsentlig, antingen enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter, inte förhindras eller upptäcks och rättas i tid via företagets interna kontroll.

Risk för väsentliga felaktigheter (i sammanhanget för ISAE 3000 (omarbetad))

Risken för att informationen om granskningsobjektet innehåller väsentliga felaktigheter före uppdraget.

Riskbedömning *

De granskningsåtgärder som utförs för att få en förståelse av företaget och dess miljö, däribland den interna kontrollen i företaget, för att identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, på rapport- och påståendenivåerna.

Riskfaktorer i samband med oegentligheter *

Händelser eller omständigheter som tyder på att det finns ett incitament eller ett tryck att begå oegentligheter eller göra det möjligt att begå oegentligheter.

Räkenskapsmaterial *

Bokföringsunderlag och annat underlagsmaterial, t.ex. checkar och dokumentation av elektronisk överföring av medel; fakturor, kontrakt; huvudbok och reskontror, bokföringsposter och andra justeringar av de finansiella rapporterna; samt bokföringsmaterial som arbetssedlar och arbetsblad som underlag för kostnadsfördelningar, beräkningar, avstämningar och upplysningar.

Sakkunskap *

Skicklighet, kunskaper och erfarenheter inom ett särskilt område.

Sammanställningsuppdrag

Ett uppdrag i vilket revisorn använder sina specialistkunskaper i redovisning och finansiell rapportering för att bistå företagsledningen i upprättande och utformning av finansiell information för ett företag enligt ett tillämpligt ramverk för finansiell rapportering, och rapporterar enligt kraven i denna ISRS. I hela ISRS 4410 (omarbetad) används de olika formerna av begreppet ”sammanställa” i detta sammanhang.

Servicebyrå *

En extern organisation (eller segment av en extern organisation) som levererar sådana tjänster till användarföretag som ingår i de informationssystem hos dessa företag som är relevanta för finansiell rapportering.

Servicebyrå (i sammanhanget för ISAE 3402)

En extern organisation (eller segment i en extern organisation) som levererar sådana tjänster till användarföretag som sannolikt är relevanta för användarföretags interna kontroll med avseende på finansiell rapportering.

Servicebyråns revisor *

En revisor som, på servicebyråns begäran, levererar en bestyrkande rapport om en servicebyrås kontroller.

Servicebyråns system *

De riktlinjer och rutiner som utformas, införs och upprätthålls av servicebyrån för att denna ska kunna leverera de tjänster till användarföretagen som rapporten från servicebyråns revisor omfattar.

Servicebyrås revisor (i sammanhanget för ISAE 3402)

En revisor som, på servicebyråns begäran, tillhandahåller en bestyrkanderapport om en servicebyrås kontroller.

Servicebyrås system (eller systemet) (i sammanhanget för ISAE 3402)

De riktlinjer och rutiner som utformas och införs av servicebyrån för att denna ska kunna leverera de tjänster till användarföretagen som rapporten från servicebyråns revisor omfattar. Servicebyråns systembeskrivning innefattar identifiering av de tjänster som omfattas, den period, eller om det gäller en typ 1-rapport, det datum som beskrivningen hänger samman med, kontrollmål samt tillhörande kontroller.

Servicebyrås uttalande

Ett skriftligt uttalande om de förhållanden som hänvisning görs till i (a) definitionen av en rapport avseende beskrivningen av, utformningen av och funktionen hos kontroller på en servicebyrå i (när det gäller en typ 2-rapport) eller (b) i definitionen av en rapport avseende beskrivningen och utformningen av en servicebyrås kontroller (när det gäller en typ 1-rapport).

S.k. ”carve-out”-metod

Metod för att hantera de tjänster som tillhandahålls av en underservicebyrå, som innebär att servicebyråns systembeskrivning innefattar karaktären på tjänsterna som underservicebyrån tillhandahåller, men att underservicebyråns relevanta kontrollmål och tillhörande kontroller undantas från servicebyråns systembeskrivning och från inriktningen och omfattningen av servicebyråns revisors uppdrag. Servicebyråns systembeskrivning och inriktningen och omfattningen på servicebyråns revisors uppdrag innefattar kontroller på servicebyrån för att övervaka effektiviteten i kontrollers funktion på underservicebyrån, som kan innefatta servicebyråns genomgång av en bestyrkanderapport om kontroller på underservicebyrån.

S.k. ”inclusive”-metod

Metod för att hantera de tjänster som tillhandahålls av en underservicebyrå, som innebär att servicebyråns systembeskrivning innefattar karaktären på tjänsterna som underservicebyrån tillhandahåller, och att underservicebyråns relevanta kontrollmål och tillhörande kontroller ingår i servicebyråns systembeskrivning och i inriktningen och omfattningen av servicebyråns revisors uppdrag.

Skattning

Framåtblickande finansiell information upprättad utifrån

 1. hypotetiska antaganden om framtida händelser och företagsledningens åtgärder som inte nödvändigtvis förväntas inträffa, t.ex. när vissa företag är i en uppstartsfas eller överväger en stor ändring i verksamhetens karaktär, eller

 2. en blandning av antaganden som bygger på bästa uppskattning och hypotetiska antaganden.

Skicklighet i och tekniker för bestyrkande

Den skicklighet i och de tekniker för planering, insamlande av bevis, utvärdering av bevis, kommunikation och rapportering som en revisor visar prov på, som skiljer sig från kunskap om det underliggande granskningsobjektet för ett visst bestyrkandeuppdrag eller mätningen eller värderingen av granskningsobjektet.

Skriftligt uttalande *

Ett skriftligt uttalande från företagsledningen som lämnas till revisorn för att bekräfta vissa förhållanden eller som stöd för andra revisionsbevis. I det här sammanhanget innefattar skriftliga uttalanden inte finansiella rapporter, påståenden i dessa eller underliggande bokföring och bokföringsmaterial.

Specialist *

(Se Specialist i revisionsarbetet och Specialist anlitad av företagsledningen)

Specialist anlitad av företagsledningen *

En enskild person eller organisation som har sakkunskap inom ett annat område än redovisning och revision, vars arbete inom det området används i syfte att bistå företagsledningen i arbetet med att upprätta de finansiella rapporterna.

Specialist anlitad av revisorn

En person eller organisation som har sakkunskap inom ett annat område än bestyrkande och vars arbete inom det området används i syfte att biträda revisorn vid inhämtandet av tillräckliga och ändamålsenliga bevis. En specialist anlitad av revisorn kan vara en intern specialist (en delägare eller en anställd, även en tillfälligt anställd, i revisionsföretaget eller ett nätverksföretag) eller en extern specialist som revisorn anlitar.

Specialist i revisionsarbetet *

En person eller organisation som har sakkunskap inom ett annat område än redovisning och revision och vars arbete inom det området används i syfte att underlätta för revisorn att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. En specialist i revisionsarbetet kan vara en intern specialist (en delägare19 eller en anställd, även en tillfälligt anställd, i revisorns företag eller ett nätverksföretag) eller en extern specialist.

Med ”delägare” och ”revisionsföretag” avses även motsvarigheterna i den offentliga sektorn i relevanta fall.

Standarder för yrkesutövningen *

International Standards on Auditing (ISA) och relevanta yrkesetiska krav.

Standarder för yrkesutövningen (i sammanhanget för ISQC 1) †20

IAASB Engagement Standards, enligt definition i IAASBs Preface to the International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements och relevanta yrkesetiska krav.

ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag som utför revision och översiktig granskning av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och näraliggande tjänster.

Statistiskt urval *

En urvalsansats med följande egenskaper:

 1. Slumpmässigt val av posterna i urvalet.

 2. Användning av sannolikhetsteori för utvärdering av resultat från urvalet, däribland mätning av urvalsrisk.

En urvalsansats som inte har egenskaperna a och b betraktas som ett icke-statistiskt urval.

Stratifiering *

Processen att dela upp en population i delpopulationer, som var för sig utgör en samling urvalsenheter med likartade egenskaper (ofta monetärt värde).

Stycke med upplysningar av särskild betydelse *

Ett stycke i revisors rapport som rör ett förhållande som är presenterat eller upplysning lämnat om på ett riktigt sätt i de finansiella rapporterna och som enligt revisorn är så viktigt att det är grundläggande för användares förståelse av de finansiella rapporterna.

Stycke med övriga upplysningar *

Ett stycke i revisors rapport som rör ett annat förhållande än dem som är presenterade eller som upplysning har lämnats om i de finansiella rapporterna och som enligt revisorn är relevant för användares förståelse av revisionen, revisorns ansvar eller revisors rapport.

Substansgranskning *

En granskningsåtgärd avsedd att upptäcka väsentliga felaktigheter på påståendenivån. Substansgranskning innefattar

 1. detaljgranskning (transaktionsslag, konton och upplysningar), och

 2. substansinriktad analytisk granskning.

System för utsläppshandel

En marknadsbaserad ansats för att kontrollera växthusgaser genom att erbjuda ekonomiska incitament för att minska utsläppen av dessa gaser.

Säkerhet *†

(Se Rimlig säkerhet)

Särskild kvalitetsgranskare för uppdraget *†

En delägare, annan person i revisionsföretaget, extern person med lämpliga kvalifikationer eller ett team med sådana personer, som inte ingår i uppdragsteamet, med tillräckliga och ändamålsenliga erfarenheter och befogenhet så att han eller hon kan göra en objektiv utvärdering av de betydelsefulla bedömningar som uppdragsteamet har gjort och de slutsatser teamet har kommit fram till vid utformningen av rapporten.

Särskilt betydelsefulla områden

De områden som enligt revisorns professionella bedömning var de mest betydelsefulla i revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Särskilt betydelsefulla områden väljs ut från områden som kommunicerats med styrelsen.

Tidigare revisor *

Revisorn från ett annat revisionsföretag som reviderade ett företags finansiella rapporter för föregående period och som har ersatts av den nuvarande revisorn.

Tillräcklighet (i fråga om revisionsbevis) *

Måttet på kvantiteten revisionsbevis. Den kvantitet revisionsbevis som behövs påverkas av revisorns bedömning av riskerna för väsentliga felaktigheter och även av kvaliteten på sådana revisionsbevis.

Tillämpade kriterier (i sammanhanget för ISA 810 (omarbetad)) *

De kriterier som tillämpas av företagsledningen vid upprättandet av de finansiella rapporterna i sammandrag.

Tillämpliga kriterier (i sammanhanget för ISAE 3410)

De kriterier som företaget använder för att kvantifiera och rapportera sina utsläpp i GHG-rapporten.

Tillämpliga kriterier (i sammanhanget för ISAE 3420)

De kriterier som används av den ansvariga parten vid sammanställningen av den finansiella proformainformationen. Kriterier kan fastställas av en behörig eller erkänd normgivande organisation eller i lag eller annan författning. I de fall det inte finns fastställda kriterier ska de utarbetas av den ansvariga parten.

Tillämpligt ramverk för finansiell rapportering *

Det ramverk för finansiell rapportering som har antagits av företagsledningen och, i tillämpliga fall, styrelsen för upprättandet av de finansiella rapporterna som är godtagbart med hänsyn till företagets karaktär och målet för de finansiella rapporterna eller krävs enligt lag eller annan författning. I ISRS 4410 (omarbetad) avses den finansiella informationen i stället för de finansiella rapporterna. Termen ”ramverk avsett att ge en rättvisande bild” står för ett ramverk för finansiell rapportering som kräver att kraven i ramverket följs och som

 1. uttryckligen eller underförstått konstaterar att företagsledningen, för att ge en rättvisande bild i de finansiella rapporterna, kan behöva lämna upplysningar utöver dem som särskilt krävs i ramverket, eller

 2. uttryckligen konstaterar att företagsledningen kan behöva avvika från ett krav i ramverket för att ge en rättvisande bild i de finansiella rapporterna. Sådana avvikelser väntas bara vara nödvändiga i ytterst sällsynta fall.

Termen ”regelstyrt ramverk” står för ett ramverk för finansiell rapportering som kräver att kraven i ramverket följs men inte innehåller bekräftelserna i a och b ovan.

Transaktion på affärsmässiga villkor *

En transaktion som genomförs enligt samma villkor som mellan en villig köpare och villig säljare som inte är närstående och som agerar oberoende av varandra i sina egna intressen.

Typ av utsläpp

En gruppering av utsläpp baserat på, t.ex. utsläppskälla, typ av gas, region eller anläggning.

Underliggande granskningsobjekt

Det fenomen som mäts eller värderas genom att kriterier tillämpas.

Underservicebyrå *

En servicebyrå som anlitas av en annan servicebyrå för att utföra några av de tjänster som levereras till användarföretag och som ingår i de informationssystem hos dessa användarföretag som är relevanta för finansiell rapportering.

Underservicebyrå (i sammanhanget för ISAE 3402)

En servicebyrå som anlitas av en annan servicebyrå för att utföra några av de tjänster som levereras till användarföretag och som sannolikt är relevanta för användarföretags interna kontroll med avseende på finansiell rapportering.

Undersöka

Utreda frågor som uppkommit vid andra åtgärder i syfte att lösa dem.

Uppdrag att utföra översiktlig granskning

Målet med översiktlig granskning är att revisorn, på grundval av åtgärder som inte ger alla de bevis som skulle krävas i en revision, ändå ska kunna uttala sig om huruvida han eller hon funnit något som tyder på att de finansiella rapporterna inte i allt väsentligt har upprättats enligt ett tillämpligt ramverk för finansiell rapportering.

Uppdrag avseende granskning enligt särskild överenskommelse

Ett uppdrag enligt vilket en revisor anlitas för att utföra den granskning av revisionskaraktär som revisorn och företaget och eventuell lämplig tredje part har kommit överens om samt att rapportera sina faktiska iakttagelser. Mottagarna av rapporten drar sina egna slutsatser av det som revisorn rapporterar. Rapporten är bara avsedd för de parter som har kommit överens om vad som ska granskas, eftersom andra – som inte känner till bakgrunden – kan missuppfatta resultaten.

Uppdrag där uttalandet lämnas med begränsad säkerhet

(Se Bestyrkandeuppdrag)

Uppdrag där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet

(Se Bestyrkandeuppdrag)

Uppdragsanknuten kvalitetskontroll *†

En process avsedd att ge en objektiv utvärdering, senast datumet för rapporten, av de betydelsefulla bedömningar som uppdragsteamet har gjort och av de slutsatser teamet har kommit fram till vid utformningen av rapporten. Processen för uppdragsanknuten kvalitetskontroll är obligatorisk för revision av börsnoterade företags finansiella rapporter och andra eventuella uppdrag där revisionsföretaget har fastställt att det krävs uppdragsanknuten kvalitetskontroll.

Uppdragsbrev

Skriftliga villkor för ett uppdrag i form av ett brev.

Uppdragsdokumentation †

Dokumentation av utfört arbete, uppnådda resultat samt slutsatser som yrkesutövaren har kommit fram till (ibland används även termen ”arbetspapper”).

Uppdragsförhållanden

Det bredare sammanhang som definierar det särskilda uppdraget, vilket innefattar: villkoren för uppdraget, om det gäller ett uppdrag där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet eller med begränsad säkerhet, det underliggande granskningsobjektets egenskaper, mätnings- eller värderingskriterierna, de avsedda användarnas informationsbehov, relevanta egenskaper hos den ansvariga parten, den som gör mätningar eller värderingar och uppdragsgivaren samt deras miljö och andra frågor t.ex. händelser, transaktioner, förhållanden och rutiner som kan ha betydande inverkan på uppdraget.

Uppdragsgivare

Den eller de parter som anlitar revisorn att utföra bestyrkandeuppdraget.

Uppdragsrisk

Risken för att revisorn lämnar ett oriktigt uttalande när granskningsobjektet innehåller väsentliga felaktigheter.

Uppdragsteam *†

Alla delägare och medarbetare som utför uppdraget samt eventuella personer som har anlitats av revisionsföretaget eller ett nätverksföretag för att utföra åtgärder i uppdraget. Denna definition innefattar inte externa specialister som har anlitats av revisionsföretaget eller ett nätverksföretag. Termen ”uppdragsteam” innefattar inte heller enskilda personer hos kundens internrevision som tillhandahåller direkt hjälp vid ett revisionsuppdrag när den externa revisorn följer kraven i ISA 610 (omarbetad 2013).21

ISA 610 (omarbetad 2013) Använda arbete som har utförts av internrevisionen, fastställer avgränsningar för användningen av direkt hjälp. Den bekräftar också att det enligt lag eller annan författning kan vara förbjudet för den externa revisorn att använda direkt hjälp av internrevisionen. Därför är användningen av direkt hjälp begränsad till situationer där denna hjälp är tillåten.

Uppdragsteam (i sammanhanget för ISAE 3000 (omarbetad)) *†

Alla delägare och medarbetare som utför uppdraget samt eventuella personer som har anlitats av revisionsföretaget eller ett nätverksföretag för att utföra åtgärder i uppdraget. Denna definition omfattar inte en revisors externa specialist som har anlitats av revisionsföretaget eller ett nätverksföretag.

Upprepning av aktivitet

Att revisorn på ett oberoende sätt utför åtgärder eller kontroller som ursprungligen utfördes som en del av företagets interna kontroll.

Uppskattning i redovisningen *

En skattning av ett belopp i avsaknad av ett exakt mått. Termen används för ett belopp som används för verkligt värde när det finns osäkerhet i uppskattningen samt för andra belopp som kräver uppskattning. I de fall ISA 54022 enbart behandlar uppskattningar i redovisningen som rör bestämning till verkligt värde används termen ”uppskattningar av verkligt värde i redovisningen”.

ISA 540 Granskning av uppskattningar i redovisningen, däribland av verkligt värde, samt upplysningar om uppskattningar.

Upptag

De växthusgaser som företaget under perioden har tagit upp från atmosfären, eller som hade släppts ut i atmosfären om de inte hade fångats upp och avletts.

Upptäcktsrisk *

Risken för att de åtgärder som en revisor utför för att minska revisionsrisk till en godtagbart låg nivå inte kommer att leda till upptäckt av en förekommande felaktighet som skulle kunna vara väsentlig, antingen enskilt eller tillsammans med andra felaktigheter.

Urval *

(Se Revisionsmässigt urval)

Urvalsenhet *

De enskilda enheter som utgör en population.

Urvalsrisk

Risken för att de slutsatser revisorn drar grundat på ett urval kan skilja sig från de slutsatser som skulle dras om hela populationen blev föremål för samma granskningsåtgärd. Urvalsrisk kan leda till två typer av felaktiga slutsatser:

 1. I fråga om granskning av kontroller, att kontrollerna är mer effektiva än vad de faktiskt är, eller i fråga om detaljgranskning, att populationen inte innehåller någon väsentlig felaktighet när den faktiskt gör det. Revisorn berörs främst av denna typ av felaktig slutsats, eftersom den påverkar revisionens kvalitet och innebär högre sannolikhet för att revisorn gör ett oriktigt uttalande i revisors rapport.

 2. I fråga om granskning av kontroller, att kontrollerna är mindre effektiva än vad de faktiskt är, eller i fråga om detaljgranskning, att populationen innehåller en väsentlig felaktighet när den faktiskt inte gör det. Denna typ av felaktig slutsats påverkar revisionens effektivitet, eftersom den vanligtvis skulle medföra ytterligare arbete för att fastställa att de första slutsatserna inte var riktiga.

Uteblivet svar *

Att den bekräftande parten inte svarar, eller svarar ofullständigt, på en begäran om positiv bekräftelse eller att en begäran om bekräftelse returneras olevererad.

Utfall för en uppskattning i redovisningen *

Det faktiska belopp som blir resultatet av utfallet för de transaktioner, händelser eller förutsättningar som uppskattningen avser.

Utsläpp

De växthusgaser som under den relevanta perioden har släppts ut i atmosfären eller skulle ha släppts ut i atmosfären om de inte hade fångats upp och avletts. Utsläpp kan delas in i följande kategorier:

 • Direkta utsläpp (kallas också Scope 1-utsläpp), som är utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av företaget.

 • Indirekta utsläpp, som är utsläpp som är en följd av företagets verksamhet, men som sker vid källor som ägs eller kontrolleras av ett annat företag. Indirekta utsläpp kan delas in ytterligare i:

  • Scope 2-utsläpp, som är utsläpp som hänger samman med energi som överförs till och förbrukas av företaget.

  • Scope 3-utsläpp, som är alla övriga indirekta utsläpp.

Utsläppsfaktor

En matematisk faktor eller kvot för att konvertera måttet på en aktivitet (t.ex. antal liter bränsle som förbrukats, antal resta kilometer, djur i djurhållning, eller ton av tillverkade produkter) till en uppskattning av mängden växthusgaser med koppling till aktiviteten.

Utsläppstak och utsläppshandel

Ett system som fastställer övergripande utsläppsgränser, fördelar utsläppsrätter till deltagare samt ger dem möjlighet att handla utsläppsrätter och utsläppskrediter med varandra.

Utvärdera

Identifiera och analysera de relevanta frågorna, vilket innefattar att utföra fortsatta åtgärder vid behov, för att nå fram till en särskild slutsats om en fråga. ”Utvärdering” används här endast i förhållande till ett antal frågor, innefattande bevis, resultaten av åtgärder och effektiviteten i hur företagsledningen hanterar en risk. (Se även Bedöma)

Växthusgaser

Koldioxid (CO2) och andra gaser som enligt de tillämpliga kriterierna måste tas upp i GHG-rapporten, t.ex. metan, dikväveoxid, svavelhexafluorid, fluorkolväten, perfluorkarboner och klorfluorkarboner. Andra gaser än koldioxid uttrycks ofta i form av koldioxidekvivalenter (CO2e).

”Walk-through”-test

Innefattar spårning av ett fåtal transaktioner genom systemet för finansiell rapportering.

Yrkesutövare

En revisor/redovisningskonsult.

Årsrapport

Ett dokument, eller en kombination av dokument, som normalt upprättas årligen av företagsledningen eller dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) enligt lagar, andra författningar eller sedvänja, med syfte att ge ägare (eller liknande intressenter) information om företagets verksamhet och företagets finansiella resultat och finansiella ställning enligt vad som anges i de finansiella rapporterna. En årsrapport innehåller eller bifogas de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dessa och innefattar normalt information om företagets utveckling, framtidsutsikter samt risker och osäkerhetsfaktorer, en rapport från företagets ledningsorgan och rapporter som rör styrningsfrågor.

Åtgärder vid översiktlig granskning

De åtgärder som bedöms som nödvändiga för att uppnå målet med en översiktlig granskning, i första hand förfrågningar till personal på företaget och analytisk granskning av finansiella data.

Åtkomstkontroller

Åtgärder avsedda att begränsa åtkomst till online-terminaler, program och data. Åtkomstkontroller består av ”användarverifiering” och ”användarbehörighet”. Med ”användarverifiering” avses vanligen försök att identifiera en användare genom unik inloggningsidentifikation, lösenord, inloggningskort eller biometriska data. ”Användarbehörighet” består av åtkomstregler för att bestämma vilka datorresurser varje användare kan få åtkomst till. Särskilt avser sådana åtgärder att förhindra eller upptäcka

 1. obehörig åtkomst till online-terminaler, program och data,

 2. registrering av icke godkända transaktioner,

 3. obehöriga ändringar i datafiler,

 4. användning av datorprogram av obehörig personal, och

 5. användning av datorprogram som inte har blivit godkända.

Ändamålsenlighet (i fråga om revisionsbevis) *

Ändamålsenlighet är måttet på kvaliteten på revisionsbevisen, dvs. deras relevans och tillförlitlighet som stöd för de slutsatser som revisorn använder som grund för sitt uttalande.

Övergripande revisionsstrategi

Fastställer revisionens omfattning, tidpunkt och inriktning, och ger vägledning för arbetet med den mer utförliga granskningsplanen.

Överträdelser (i sammanhanget för ISA 250) *23

Avsiktliga eller oavsiktliga försummelser eller åtgärder från företagets sida i strid med gällande lagar eller andra författningar. Däri innefattas transaktioner som har gjorts av företaget, i företagets namn eller på företagets vägnar av styrelsen, företagsledningen eller anställda i företaget. Överträdelser innefattar inte personlig misskötsel (som inte har något samband med företagets verksamhet) från styrelsens, företagsledningens eller anställdas sida.

ISA 250 Beaktande av lagar och andra författningar vid revision av finansiella rapporter.

Övervakning (i sammanhanget för kvalitetskontroll) *†

En process som innefattar en fortlöpande observation och bedömning av revisionsföretagets kvalitetskontrollsystem, däribland en återkommande inspektion av ett antal slutförda uppdrag som är så utformad att den ger revisionsföretaget rimlig säkerhet att dess kvalitetskontrollsystem fungerar.

Övervakning av kontroller

En process för att bedöma hur effektiv den interna kontrollen är över tiden. Det innefattar att vid lämpliga tidpunkter bedöma kontrollernas utformning och funktion samt vidta nödvändiga korrigerande åtgärder modifierade för förändrade förutsättningar. Övervakning av kontroller är en komponent i den interna kontrollen.

Övrig information (i sammanhanget för ISAE 3000 (omarbetad))

Information (utöver information om granskningsobjektet och tillhörande bestyrkanderapport) som ingår, antingen enligt lag, annan författning eller sedvänja, i ett dokument med information om granskningsobjektet och tillhörande bestyrkanderapport.