Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter tillämpas på sådana avtal som omfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.

Krav på information till konsument

2 §Sådana blanketter som avses i 2 kap. 9 § andra stycket och 3 kap. 5 § andra stycket lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt ska överensstämma med formulären i bilagan.

Bilaga I Standardformulär för information om avtal om tidsdelat boende

Del 1:

Namn, adress och rättslig status för den eller de näringsidkare som kommer att vara part/parter i avtalet:

Kortfattad beskrivning av produkten (t.ex. beskrivning av den fasta egendomen):

Rättighetens/Rättigheternas exakta karaktär och innehåll:

Närmare angivande av den period inom vilken den rätt som avtalet avser kan utövas och, vid behov, dess längd:

Den dag då konsumenten kan börja utöva sin rätt enligt avtalet:

Om avtalet gäller en särskild egendom under uppförande, den dag då boendet och tjänsterna/anläggningarna kommer att slutföras/finnas tillgängliga:

Det pris som konsumenten ska betala för förvärv av rättigheten/rättigheterna:

Sammanfattning av ytterligare obligatoriska kostnader som följer av avtalet; typ av kostnader och uppgift om belopp (t.ex. årsavgifter, andra återkommande avgifter, särskilda avgifter, lokala skatter):

En sammanfattning av de huvudsakliga tjänster som konsumenten har tillgång till (t.ex. elektricitet, vatten, underhåll, sophämtning) och uppgift om det belopp konsumenten är skyldig att betala för sådana tjänster:

En sammanfattning av de anläggningar som konsumenten har tillgång till (t.ex. simbassäng eller bastu):

Ingår dessa anläggningar i de ovan angivna kostnaderna?

Ange i annat fall vad som är inräknat och vad som återstår att betala:

Är det möjligt att delta i ett bytessystem?

Om så är fallet – vad heter systemet?

Uppgift om kostnader för medlemskap/byte:

Har näringsidkaren undertecknat en eller flera uppförandekoder? Var finns i så fall dessa uppförandekoder?

Del 2:

Allmän information:

 • Konsumenten har rätt att fräntråda avtalet utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar efter avtalets ingående eller ett bindande preliminärt avtal eller mottagandet av avtalet, om detta sker vid en senare tidpunkt.

 • Under denna ångerfrist råder det förbud mot handpenning från konsumenten. Förbudet avser varje ersättning, inklusive betalning, säkerhet, att reservera ett belopp på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv. Det omfattar betalning inte enbart till näringsidkaren, utan även till tredje part.

 • Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.

 • I enlighet med internationell privaträtt kan en annan lag än lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort tillämpas på avtalet och eventuella tvister kan prövas av andra domstolar än domstolarna i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort.

Konsumentens namnteckning:

Del 3:

Ytterligare information som konsumenten har rätt till och närmare uppgift om var den kan erhållas (exempelvis visst kapitel i en allmän broschyr) om den inte ges här:

 1. Information om förvärvade rättigheter

  • Villkoren för utövandet av den rättighet som avtalet avser i den medlemsstat där den berörda egendomen är belägen och information om huruvida dessa villkor har uppfyllts eller, om de inte har uppfyllts, vilka villkor som återstår att uppfylla.

  • När avtalet ger rätt att utnyttja boende som väljs från ett utbud av boenden, information om begränsningar av konsumentens möjligheter att när som helst utnyttja vilket boende som helst i utbudet.

 2. Information om egendomarna

  • När avtalet avser en bestämd fast egendom, en noggrann och utförlig beskrivning av egendomen och uppgift om var den är belägen. När avtalet avser flera egendomar, en korrekt beskrivning av egendomarna och uppgift om var de år belägna. När avtalet avser annat boende än fast egendom, en korrekt beskrivning av boendet och anläggningarna.

  • Tjänster (t.ex. elektricitet, vatten, underhåll, sophämtning) som konsumenten har eller kommer att få tillgång till och villkoren för dessa

  • I förekommande fall, gemensamma anläggningar som simbassäng, bastu m.m. som konsumenten har eller kommer att få tillgång till och villkoren för dessa.

 3. Tilläggskrav för boende under uppförande (i tillämpliga fall)

  • Hur långt arbetet kommit med boendet, de tjänster som ska göra boendet fullt användbart (gas, elektricitet, vatten och telefonledningar) och eventuella anläggningar som konsumenten kommer att ha tillgång till.

  • En tidsfrist för färdigställandet av arbetet med boendet och de tjänster som ska göra det fullt användbart (gas, elektricitet, vatten och telefonledningar) och en rimlig beräkning av tidsfristen för att färdigställa eventuella anläggningar som ska stå till konsumentens förfogande.

  • Numret på bygglovet eller byggnadstillståndet och den behöriga myndighetens namn och fullständiga adress.

  • En garanti för färdigställandet av boendet eller en garanti för återbetalning av betalning som gjorts, om boendet inte blir färdigställt, och villkoren för dessa garantier.

 4. Information om kostnaderna

  • En utförlig och korrekt beskrivning av alla kostnader i samband med avtalet om tidsdelat boende; hur dessa kostnader kommer att fördelas på konsumenterna och hur och när dessa kostnader kan komma att stiga; metoden för beräkningen av avgifter för användandet av egendomen, de obligatoriska avgifterna (t.ex. skatter och avgifter) och de administrativa kostnaderna (t.ex. förvaltning, underhåll och reparationer).

  • I tillämpliga fall information om eventuella avgifter, inteckningar, servitut eller andra belastningar på fastigheten,

 5. Information om frånträdande av avtalet

  • I förekommande fall, uppgift om hur anknytande avtal kan frånträdas och verkan av att konsumenten frånträder avtalet.

  • Villkoren för frånträdande av avtalet, verkan av frånträdandet och information om eventuell betalningsskyldighet för konsumenten för kostnader som kan uppstå till följd av frånträdandet.

 6. Ytterligare information

  • Principerna för underhåll och reparationer av egendomen, administration och förvaltning samt om och hur konsumenterna kan påverka och delta i beslut rörande dessa frågor.

  • Om det är möjligt att delta i ett återförsäljningssystem för de avtalade rättigheterna, information om de berörda systemen och uppgift om kostnaderna för återförsäljning genom detta system.

  • Uppgift om vilket eller vilka språk som kan användas vid kommunikation med näringsidkaren i fråga om avtalet, t.ex. angående beslut om förvaltning, kostnadsökningar och hantering av frågor och klagomål.

  • I tillämpliga fall uppgift om möjligheten till alternativ tvistlösning.

Bekräftelse att informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning:

Bilaga II Standardformulär för information om avtal om långfristig semesterprodukt

Del 1:

Namn, adress och rättslig status för den eller de näringsidkare som kommer att vara part/parter i avtalet:

Rättighetens/Rättigheternas exakta karaktär och innehåll:

Närmare angivande av den period inom vilken den rätt som avtalet avser kan utövas och, vid behov, dess längd:

Den dag då konsumenten kan börja utnyttja sin rätt enligt avtalet:

Det pris som konsumenten ska betala för förvärv av rättigheten/rättigheterna, inklusive eventuella återkommande kostnader konsumenten kan väntas ådra sig genom sin rätt att få tillgång till resa och boende och eventuella angivna produkter eller tjänster som har samband med rättigheten/rättigheterna:

Avbetalningsplan med lika stora årliga delbetalningar av detta pris under avtalets löptid, med förfallodatum:

Efter första året kan dessa belopp anpassas för att garantera att dessa avbetalningars realvärde bibehålls, t.ex. för att kompensera för inflation.

Sammanfattning av ytterligare obligatoriska kostnader som följer av avtalet; typ av kostnader och uppgift om belopp (t.ex. årliga medlemsavgifter):

En sammanfattning av de huvudsakliga tjänster som konsumenten har tillgång till (t.ex. rabatt på hotellvistelser och flygresor):

Ingår de i de ovan angivna kostnaderna?

Om så inte är fallet, ange vad som är inräknat och vad som återstår att betala (t.ex. tre övernattningar ingår i den årliga medlemsavgiften, allt annat boende betalas separat):

Har näringsidkaren undertecknat en eller flera uppförandekoder? Var finns i så fall dessa uppförandekoder?

Del 2:

Allmän information:

 • Konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar efter avtalets ingående eller ett bindande preliminärt avtal eller mottagandet av avtalet, om detta sker vid en senare tidpunkt.

 • Under denna ångerfrist råder det förbud mot handpenning från konsumenten. Förbudet avser varje ersättning, inklusive betalning, säkerhet, att reservera ett belopp på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv. Det omfattar betalning inte enbart till näringsidkaren, utan även till tredje part.

 • Det står konsumenten fritt att frånträda avtalet utan att drabbas av någon straffavgift genom att underrätta näringsidkaren inom 14 kalenderdagar från mottagandet av begäran om betalning för varje årlig avbetalning.

 • Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.

 • I enlighet med internationell privaträtt kan en annan lag än lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort tillämpas på avtalet och eventuella tvister kan prövas av andra domstolar än domstolarna i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort.

Konsumentens namnteckning:

Del 3:

Ytterligare information som konsumenten har rätt till och närmare uppgift om var den kan erhållas (exempelvis visst kapitel i en allmän broschyr) om den inte ges här:

 1. Information om de förvärvade rättigheterna

  • En korrekt och lämplig beskrivning av vilka rabatter som gäller för kommande bokningar, med typexempel på erbjudanden från den senaste tiden.

  • Uppgift om begränsningarna av konsumentens möjlighet att utnyttja dessa rättigheter t.ex. begränsad tillgång, eller erbjudanden enligt först till kvarn-principen, tidsbegränsningar för särskilda kampanj- och specialrabatter.

 2. Information om frånträdande av avtalet

  • I förekommande fall, uppgift om hur anknytande avtal kan frånträdas och verkan av att konsumenten frånträder avtalet.

  • Villkoren för frånträdandet av avtalet, verkan av frånträdandet och information om eventuell betalningsskyldighet för konsumenten för eventuella kostnader som kan uppstå till följd av frånträdandet.

 3. Ytterligare information

  • Uppgift om vilket eller vilka språk som kan användas vid kommunikation med näringsidkaren i fråga om avtalet, t.ex. vid hantering av frågor och klagomål.

  • I tillämpliga tall uppgift om möjligheten till alternativ tvistlösnlng.

Bekräftelse att Informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning:

Bilaga III Standardformulär för information om återförsäljningsavtal

Del 1:

Namn, adress och rättslig status för den eller de näringsidkare som kommer att vara part/parter i avtalet:

Kortfattad beskrivning av tjänsterna (t.ex. marknadsföring):

Avtalets löptid:

Det pris som konsumenten ska betala för tjänsterna:

Sammanfattning av ytterligare obligatoriska kostnader genom avtalet; typ av kostnader och uppgift om belopp (t.ex. lokala skatter, notariatsavgifter, kostnader för annonsering):

Har näringsidkaren undertecknat en eller flera uppförandekoder? Var finns i så fall dessa uppförandekoder?

Del 2:

Allmän information:

 • Konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar efter avtalets ingående eller ett bindande preliminärt avtal eller mottagandet av avtalet om detta sker vid en senare tidpunkt.

 • Det råder förbud mot handpenning från konsumenten innan försäljningen har ägt rum eller återförsäljningsavtalet på annat sätt har upphört att gälla. Förbudet avser varje ersättning, inklusive betalning, säkerhet, att reservera ett belopp på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv. Det omfattar betalning inte enbart till näringsidkaren, utan även till tredje part.

 • Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet,

 • I enlighet med internationell privaträtt kan en annan lag än lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort tillämpas på avtalet och eventuella tvister kan prövas av andra domstolar än domstolarna i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort.

Konsumentens namnteckning:

Del 3:

Ytterligare information som konsumenten har rätt till och närmare uppgift om var den kan erhållas (exempelvis visst kapitel i en allmän broschyr) om den inte ges här:

 • Villkoren för frånträdandet av avtalet, verkan av frånträdandet och information om eventuell betalningsskyldighet för konsumenten för eventuella kostnader som kan uppstå till följd av frånträdandet.

 • Uppgift om vilket eller vilka språk som kan användas vid kommunikation med näringsidkaren i fråga om avtalet, t.ex. vid hantering av frågor och klagomål.

 • I tillämpliga fall uppgift om möjligheten till alternativ tvistlösnlng.

Bekräftelse att informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning:

Bilaga IV Standardformulär för information om bytesavtal

Del 1:

Namn, adress och rättslig status för den eller de näringsidkare som kommer att vara part/parter i avtalet:

Kortfattad beskrivning av produkten:

Rättighetens/Rättigheternas exakta karaktär och innehåll:

Närmare angivande av den period inom vilken den rätt som avtalet avser kan utövas och, vid behov, dess längd:

Den dag då konsumenten kan börja utnyttja sin rätt enligt avtalet:

Den avgift konsumenten ska betala för medlemskap i bytessystem:

Sammanfattning av ytterligare obligatoriska kostnader som följer av avtalet; typ av kostnader och uppgift om belopp (t.ex. förnyelseavgifter, andra återkommande avgifter, särskilda avgifter, lokala skatter):

En sammanfattning av de huvudsakliga tjänsterna som konsumenten har tillgång till:

Ingår de i de ovan angivna kostnaderna?

Om så inte år fallet, ange vad som ingår och vad som ska betalas extra (t.ex. en uppskattning av priset för enskilda bytestransaktioner, inklusive eventuella tilläggsavgifter):

Har näringsidkaren undertecknat en eller flera uppförandekoder? Var finns i så fall dessa uppförandekoder?

Del 2:

Allmän information:

 • Konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar efter avtalets ingående eller ett bindande preliminärt avtal eller mottagandet av avtalet om detta sker vid en senare tidpunkt. Om bytesavtalet erbjuds tillsammans med och samtidigt som avtalet om tidsdelat boende ska en enda ångerfrist gälla för båda avtalen.

 • Under denna ångerfrist råder det förbud mot handpenning från konsumenten. Förbudet avser varje ersättning, inklusive betalning, säkerhet, att reservera ett belopp på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv. Det omfattar betalning inte enbart till näringsidkaren, utan även till tredje part.

 • Konsumenten ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.

 • I enlighet med internationell privaträtt kan en annan lag än lagen i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort tillämpas på avtalet och eventuella tvister kan prövas av andra domstolar än domstolarna i den medlemsstat där konsumenten har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort.

Konsumentens namnteckning:

Del 3:

Ytterligare information som konsumenten har rätt till och närmare uppgift om var den kan erhållas (exempelvis visst kapitel i en allmän broschyr) om den inte ges här:

 1. Information om de förvärvade rättigheterna

  • Förklaring av hur bytessystemet fungerar; möjlighet till byte och hur det går till; uppgift om vilket värde som tilldelas konsumentens andel i bytessystemet samt exempel på konkreta bytesmöjligheter.

  • Uppgift om antalet tillgängliga semesteranläggningar och antalet medlemmar i bytessystemet, inklusive eventuella begränsningar i tillgången på visst boende som konsumenten väljer, t.ex. under högsäsong då det kan vara nödvändigt att boka långt i förväg, samt uppgift om eventuella begränsningar i urvalet till följd av nyttjanderätten till tidsdelat boende som konsumenten anslutit till bytessystemet.

 2. Information om egendomarna

  • En kortfattad och korrekt beskrivning av egendomarna och uppgift om var de är belägna. När avtalet avser annat boende än fast egendom, en korrekt beskrivning av boendet och anläggningar. Uppgift om var konsumenten kan få ytterligare information.

 3. Information om kostnaderna

  • Information om skyldigheten för näringsidkaren att innan ett byte arrangeras och för varje byte som föreslås lämna uppgifter om eventuella tillkommande avgifter som konsumenten ska betala för bytet.

 4. Information om frånträdande av avtalet

  • I förekommande fall, uppgift om hur anknytande avtal kan frånträdas och verkan av att konsumenten frånträder avtalet.

  • Villkoren för frånträdandet av avtalet, verkan av frånträdandet och information om eventuell betalningsskyldighet för konsumenten för kostnader som kan uppstå till följd av frånträdandet.

 5. Ytterligare information

  • Uppgift om vilket eller vilka språk som kan användas vid kommunikation med näringsidkaren i fråga om avtalet, t.ex. vid hantering av frågor och klagomål.

  • I tillämpliga fall uppgift om möjligheten till alternativ tvistlösning.

Bekräftelse att informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning:

Bilaga V Separat standardformulär för frånträdande för att underlätta utövandet av ångerrätten

Ångerrätt

Konsumenten har rätt att inom 14 kalenderdagar frånträda detta avtal utan att ange något skäl,

Ångerrätten börjar från och med den ................................. (ska fyllas i av näringsidkaren innan denne lämnar formuläret till konsumenten).

Om konsumenten inte har fått detta formulär, börjar ångerfristen löpa först när konsumenten erhåller detta formulär, men den upphör under alla omständigheter efter ett år och 14 kalenderdagar.

Om konsumenten inte har mottagit all den information som krävs, börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten har mottagit den fullständiga informationen, men den upphör under alla omständigheter efter tre månader och 14 kalenderdagar.

Konsumenten ska utöva sin ångerrätt genom att meddela näringsidkaren (namn och adress, se nedan) via ett varaktigt medium (t.ex. ett skrivet brev avsänt per post, e-post). Konsumenten får använda detta formulär, men det är inte obligatoriskt.

En konsument som utnyttjar sin ångerrätt är inte skyldig att stå för några kostnader.

Utöver ångerrätten kan det finnas bestämmelser i nationell avtalsrätt om konsumentens rättigheter, t.ex. om frånträdande av avtalet på grund av utelämnad information.

Förbud mot handpenning

Under ångerfristen råder det förbud mot handpenning från konsumenten. Förbudet avser varje ersättning, inklusive betalning, säkerhet, att reservera belopp på konton, att uttryckligen erkänna skuld osv.

Förbudet gäller betalning inte enbart till näringsidkaren, utan även till tredje part.

Anmälan om frånträdande av avtalet

 • Till (näringsidkarens namn och adress) (*):

 • Jag/Vi (**) bekräftar härmed att jag/vi (**) frånträder mitt/vårt (**) avtal.

 • Datum för avtalets ingående (*):

 • Konsumentens/Konsumenternas namn (***):

 • Konsumentens/Konsumenternas adress/adresser (***);

 • Konsumentens/Konsumenternas namnteckning (endast när ett formulär i pappersform används) (***):

 • Datum (***):

*

Fylls i av näringsidkaren innan formuläret överlämnas till konsumenten.

**

Stryk det som inte är tillämpligt.

***

Fylls i av konsumenten/konsumenterna när detta formulär används för att frånträda avtalet.

Bekräftelse att informationen mottagits:

Konsumentens namnteckning: