Uppskov m.m.

1 §Uppskov får medges i enlighet med bestämmelserna i 7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Uppskov kan bara medges på begäran av gäldenären.

2 §I uppskovsutredningen (gäldenärsutredningen) ska Kronofogdemyndigheten utreda och dokumentera samtliga omständigheter som är av betydelse för uppskovsfrågan. Av utredningen ska också framgå vilket beslut myndigheten avser att fatta.

3 §Uppskov bör förenas med avbetalning och får endast i undantagsfall beviljas för längre tid än tolv månader. Omfattar uppskovet längre tid än så ska det omprövas efter tolv månader.

4 §Uppskov avseende näringsidkare bör kombineras med säkerhet.

5 §Uppskov får inte medges när Skatteverket överväger att vidta eller har vidtagit en åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter m.m.

6 §Uppskov ska omprövas om gäldenären

 • inte betalar enligt medgivandet,

 • inte betalar löpande skatter och avgifter,

 • inte deklarerar,

 • har lämnat oriktiga uppgifter när uppskov medgavs,

 • blir misstänkt för ekonomisk brottslighet,

 • har brustit i sin informationsskyldighet.

Uppskov ska också omprövas när

 • gäldenärens F-skattsedel återkallas,

 • betalningsförmågan avsevärt förbättras,

 • ställd säkerhet förlorar i värde,

 • en enskild borgenär ansöker om verkställighet,

 • det på annan grund föreligger skäl att ompröva uppskovet.

Såväl villkoren för uppskovet och avbetalningsplanen som de förutsättningar under vilka uppskovet och avbetalningsplanen kan omprövas ska framgå av det skriftliga medgivandet.

7 §Indrivningen kan avbrytas enligt 18 § första stycket första meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. endast om gäldenären är ett skiftat dödsbo eller ett bolag som trätt i likvidation.

Bedömningen av om indrivningen ska avbrytas enligt 18 § första stycket andra meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska grunda sig på vilken åtgärd Skatteverket avser att vidta eller har vidtagit.

Är åtgärden

 • konkurs bör verkställigheten fortgå,

 • likvidation eller preskriptionsförlängning ska verkställigheten fortgå,

 • ackord ska verkställigheten avbrytas. Har en enskild borgenär ansökt om verkställighet och överväger Skatteverket att anta ett erbjudande om ackord, ska en bedömning göras av om verkställigheten ska avbrytas.

Information under verkställighetsarbetet

8 §Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om beslut om utmätning i mål där Skatteverket företräder sökanden enligt 1 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter m.m. Underrättelseskyldigheten gäller inte beslut om utmätning av lön.

Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om innehållet i och resultatet av en avslutad tillgångsundersökning när det finns mål som avses i första stycket för handläggning hos myndigheten.

Får Kronofogdemyndigheten kännedom om andra förhållanden som Skatteverket kan behöva känna till för att utöva sin borgenärsroll ska dessa, i mål som avses i första stycket, dokumenteras och överlämnas till Skatteverket.

Information under borgenärsarbetet

9 §Överväger Kronofogdemyndigheten att besluta om uppskov ska Skatteverket informeras om innehållet i uppskovsutredningen (gäldenärsutredningen) om inte annat framgår av andra stycket.

Skatteverket behöver inte informeras innan beslut i uppskovsfrågan fattas om

 • uppskovets längd understiger 5 arbetsdagar,

 • Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov för en näringsidkare och uppskovets längd understiger 30 dagar från utgången av det rådrum som ges i underrättelsen enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken,

 • Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov för en privatperson eller ett dödsbo som inte driver näringsverksamhet.

Skatteverket ska alltid informeras om verket kan behöva uppgifterna i uppskovsutredningen för att utöva sin borgenärsroll.

10 §Kronofogdemyndigheten ska informera Skatteverket när

 • uppskov medges,

 • uppskov återkallas.