KRONOFOGDEMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER

KFMFS 2008:1 Hantering av vissa borgenärsuppgifter

Uppskov m.m.

1 §Uppskov får medges i enlighet med bestämmelserna i 7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Uppskov kan bara medges på begäran av gäldenären.

2 §I uppskovsutredningen (gäldenärsutredningen) ska Kronofogdemyndigheten utreda och dokumentera samtliga omständigheter som är av betydelse för uppskovsfrågan. Av utredningen ska också framgå vilket beslut myndigheten avser att fatta.

3 §Uppskov bör förenas med avbetalning och får endast i undantagsfall beviljas för längre tid än tolv månader. Omfattar uppskovet längre tid än så ska det omprövas efter tolv månader.

4 §Uppskov avseende näringsidkare bör kombineras med säkerhet.

5 §Uppskov får inte medges när Skatteverket överväger att vidta eller har vidtagit en åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter m.m.

6 §Uppskov ska omprövas om gäldenären

 • inte betalar enligt medgivandet,

 • inte betalar löpande skatter och avgifter,

 • inte deklarerar,

 • har lämnat oriktiga uppgifter när uppskov medgavs,

 • blir misstänkt för ekonomisk brottslighet,

 • har brustit i sin informationsskyldighet.

Uppskov ska också omprövas när

 • gäldenärens F-skattsedel återkallas,

 • betalningsförmågan avsevärt förbättras,

 • ställd säkerhet förlorar i värde,

 • en enskild borgenär ansöker om verkställighet,

 • det på annan grund föreligger skäl att ompröva uppskovet.

Såväl villkoren för uppskovet och avbetalningsplanen som de förutsättningar under vilka uppskovet och avbetalningsplanen kan omprövas ska framgå av det skriftliga medgivandet.

7 §Indrivningen kan avbrytas enligt 18 § första stycket första meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. endast om gäldenären är ett skiftat dödsbo eller ett bolag som trätt i likvidation.

Bedömningen av om indrivningen ska avbrytas enligt 18 § första stycket andra meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska grunda sig på vilken åtgärd Skatteverket avser att vidta eller har vidtagit.

Är åtgärden

 • konkurs bör verkställigheten fortgå,

 • likvidation eller preskriptionsförlängning ska verkställigheten fortgå,

 • ackord ska verkställigheten avbrytas. Har en enskild borgenär ansökt om verkställighet och överväger Skatteverket att anta ett erbjudande om ackord, ska en bedömning göras av om verkställigheten ska avbrytas.

Information under verkställighetsarbetet

8 §Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om beslut om utmätning i mål där Skatteverket företräder sökanden enligt 1 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter m.m. Underrättelseskyldigheten gäller inte beslut om utmätning av lön.

Kronofogdemyndigheten ska underrätta Skatteverket om innehållet i och resultatet av en avslutad tillgångsundersökning när det finns mål som avses i första stycket för handläggning hos myndigheten.

Får Kronofogdemyndigheten kännedom om andra förhållanden som Skatteverket kan behöva känna till för att utöva sin borgenärsroll ska dessa, i mål som avses i första stycket, dokumenteras och överlämnas till Skatteverket.

Information under borgenärsarbetet

9 §Överväger Kronofogdemyndigheten att besluta om uppskov ska Skatteverket informeras om innehållet i uppskovsutredningen (gäldenärsutredningen) om inte annat framgår av andra stycket.

Skatteverket behöver inte informeras innan beslut i uppskovsfrågan fattas om

 • uppskovets längd understiger 5 arbetsdagar,

 • Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov för en näringsidkare och uppskovets längd understiger 30 dagar från utgången av det rådrum som ges i underrättelsen enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken,

 • Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov för en privatperson eller ett dödsbo som inte driver näringsverksamhet.

Skatteverket ska alltid informeras om verket kan behöva uppgifterna i uppskovsutredningen för att utöva sin borgenärsroll.

10 §Kronofogdemyndigheten ska informera Skatteverket när

 • uppskov medges,

 • uppskov återkallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...