KRONOFOGDEMYNDIGHETENS UPPLYSNINGAR

Lönegarantihandläggning

(2012)

1 Upplysningar till blanketterna m.m.

Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag.

Blankett B2, KFM 9581, bör användas för beslut om lönegaranti avseende flera arbetstagare (endast bifall).

Blankett B3, KFM 9582, bör användas när tidigare beslut ändras.

B-blanketterna kan även användas för lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Man markerar överst i blanketterna med kryss i rutan för rekonstruktion respektive konkurs.

Motsvarande blanketter för underrättelser i bevakningskonkurser har beteckningarna U1, U2 och U3, KFM 9583, KFM 9584 respektive KFM 9585. Dessa är dock inte aktuella vid företagsrekonstruktion.

Kronofogdemyndigheten har fastställt formulär för blanketterna. De är endast tillgängliga på Kronofogdemyndighetens webbplats www.kronofogden.se. De kommer alltså inte att finnas tryckta och lagrade hos Kronofogdemyndigheten eller tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM).

Konkursförvaltarna/rekonstruktörerna ombesörjer själva att ta fram det antal exemplar som behövs genom utskrifter från webbplatsen. Om inte detta är möjligt kan de vända sig till TSM som tar fram utskrifter som användaren sedan får mångfaldiga.

En rekonstruktör använder B-blanketterna på samma sätt som en konkursförvaltare. En konkursförvaltare/rekonstruktör kan göra de tillägg i blanketterna som enskilda ärenden ger anledning till.

Bevis om förordnandet som förvaltare/rekonstruktör sänds till länsstyrelsen tillsammans med första beslutet/underrättelsen om lönegaranti.

Det kan nämnas att ytterligare blanketter i praktiken används av konkursförvaltarna, t.ex. B4 Beslut enligt 8 § lönegarantilagen (LgL). Denna blankett är fastställd av Domstolsverket och har beteckning DV 522. Den avser fall då tingsrätten ålagt lönegarantiborgenären att betala konkurskostnader, vilka är ersättningsgilla enligt LgL. Även konkursansökningskostnad omfattas av lönegarantin, men för denna används normalt blankett B1 som under rubriken Övrigt har en särskild rad för ändamålet.

2 Pågående utmätning av lön m.m.

Det är som regel tillräckligt att konkursförvaltaren/rekonstruktören hör gäldenären och granskar dennes bokföring för att undersöka om något löneexekutivt beslut ska beaktas. Vid tveksamhet bör Kronofogdemyndigheten kontaktas.

Kopia av beslut om pågående löneexekution samt jämkningsbeslut sänds till länsstyrelsen.

Vad gäller semesterersättning anges både datum från den dag ersättningen kan beviljas och till den dag uppsägningstiden börjar. Beträffande semesterersättning under uppsägningstid, se p. 5.

3 Uppsägningslön

Förvaltaren/rekonstruktören lämnar uppgifterna på sådant sätt att länsstyrelsen kan fastställa hur mycket som ska betalas vid varje utbetalningstillfälle.

Lönebeloppet kan ändras t.ex. beroende på sjukdagar, provisioner, övertid och liknande. Förvaltaren/rekonstruktören kan komma överens med länsstyrelsen att exakt besked om vilket belopp som ska betalas ut lämnas i form av lönelistor eller liknande inför varje utbetalningsdag.

Lönens förfallodag anges för att utbetalning inte ska ske dessförinnan (23 § LgL).

4 Mätningsarvode

Det bör särskilt anges om betalningen avser avgift som gäldenären innehållit före konkursen, men inte levererat till mottagaren, eller avgift som ska innehållas av arbetstagarens (uppsägnings-)lön.

5 Semesterersättning under uppsägningstiden

Ersättningen är ofta beroende av den faktiska uppsägningslönens storlek. Ändras uppsägningslönen bör nytt besked lämnas även om semesterersättning.

Om pengar ska sändas till semesterkassa bör semesterlista eller motsvarande sändas till länsstyrelsen.

Semesterersättningen förfaller när anställningen upphör, dvs. ska utbetalas i samband med sista uppsägningslönen.

6 Sjuklön, förmåner, pension, traktamente och bilersättning

Uppgifterna här kan omfatta såväl innestående ersättning som ersättning under uppsägningstid.

7 Förmåner m.m. (bilförmån, ersättning för försäkringspremie och liknande)

Här anges andra löneförmåner som ska betalas av lönegarantin. Specificera och ange tidsperiod i förekommande fall.

8 Underlag för skatteavdrag

För att verkställa rätt skatteavdrag kan länsstyrelsen från konkursförvaltaren/rekonstruktören begära in reseräkningar och annat behövligt underlag.

9 Ränta

Bestämmelser om ränta på fordringar i konkurs finns i 5 kap. 11 och 12 §§ konkurslagen (KL). Beträffande rätt till ränta på lönegaranti, se SOU 1988:27 Lönegarantin och förmånsrättsordningen s. 54 f. och prop. 2004/05:57 s. 36.

Om ränta ska utbetalas ska förvaltaren/rekonstruktören ange procentsats och på vilket belopp ränta ska beräknas samt från vilket datum beräkningen ska ske.

10 Maximibelopp

Här anges arbetstagarens hela fordran (jfr 2 § b lönegarantiförordningen). Konkursförvaltaren/rekonstruktören anger vilken del av arbetstagarens fordran som ska betalas när fordringen är större än maximibeloppet (dvs. fyra prisbasbelopp som gäller när beslut om företagsrekonstruktion respektive konkurs fattas; aktuellt belopp finns på webbplatsen www.kronofogden.se). Särskilt avslagsbeslut behöver normalt inte meddelas avseende belopp över maximigränsen.

I maximibeloppet inräknas fordran på pension men inte fordran enligt 8 § LgL (kostnader för konkursansökan och kostnad som arbetstagaren blivit ålagd att betala efter det att konkursen avskrivits).

11 Förmån som kvarstår under uppsägningstiden

Här anges t.ex. naturaförmåner som kvarstår under uppsägningstiden (t.ex. fri bostad). Något belopp ska således inte betalas av lönegarantin. Förmånen ska anges för att rätt skatteavdrag ska kunna verkställas.

12 Arbete under uppsägningstiden

Om man inte vet hur länge arbetstagaren kommer att utföra arbete för rekonstruktionsföretaget eller konkursföretaget anges ”t.v.”. Om arbetstagaren under uppsägningstiden upphör att arbeta för denne vid annan tidpunkt än som angetts här, bör detta anmälas till länsstyrelsen, så att länsstyrelsen kan begära in försäkran enligt 25 § LgL (blankett KFM 9533 och 9533a).

Vid konkurs gäller att om en arbetstagare fortsätter att arbeta enligt anställningsavtalet ansvarar konkursboet för fordran på lön m.m. för arbete som belöper på tid efter en månad från konkursbeslutet (5 kap. 18 § KL). Detsamma gäller vid företagsrekonstruktion om arbetstagaren utfört eller borde ha utfört arbete för arbetsgivarens räkning (jfr 7 a § första stycket LgL). Någon lönegaranti kan inte utgå för denna tid.

Ett senare beslut om avräkning för inkomst från annan anställning kan medföra att arbetstagarens fordran på semesterersättning eller annat kan komma att rymmas inom maximibeloppet.

13 Skälen för beslut (i konkurs utan bevakning eller vid företagsrekonstruktion)

När hela arbetstagarens fordran ska betalas av lönegarantin behöver skälen för beslutet normalt anges endast om bedömningen varit tveksam. Skälen ska emellertid alltid redovisas om det föreligger omständigheter som kunnat föranleda annan bedömning, t.ex. vid tillämpning av 7 b § LgL och 5 kap. 2 § KL.

Om hela fordringen inte ska utbetalas på grund av maximiregeln behöver detta normalt inte motiveras särskilt.

När arbetstagarens yrkande avslås helt eller delvis, ska hans olika yrkanden anges särskilt när det behövs för att besluten och skälen för dem ska framstå tydligt.

14 Närmare om blanketterna B2 och U2 m.m.

Om det finns en fungerande löneadministration hos rekonstruktions- eller konkursföretaget kan blankett B2 eller U2 användas. När blanketten sänds till länsstyrelsen så bifogas en lista med arbetstagarnas namn och personnummer samt uppgift om det sammanlagda belopp som ska utbetalas. Av lönebeskeden ska framgå alla de uppgifter som länsstyrelsen behöver.

Om en arbetstagare fortsätter att arbeta under uppsägningstiden gäller vissa regler, se p. 12 andra stycket.

Blanketterna B2 och U2 kan också användas när förvaltaren/rekonstruktören förskotterat lönegarantiutbetalningarna.

Om driften läggs ner innan all lönegaranti som arbetstagarna är berättigade till utbetalas, bör förvaltaren respektive rekonstruktören i sitt nya beslut med anledning av ändrade förhållanden använda blanketten B1 eller U1.

15 Ändringsbeslut

Om ändring görs i tidigare beslut/underrättelse används blanketten B3 eller U3.

I dessa blanketter ska förvaltaren/rekonstruktören ange det sammanlagda belopp inom maximibeloppet (4 × prisbasbeloppet enligt 9 § LgL) som efter ändringsbeslutet ska betalas ut till arbetstagaren.

16 Beslut, underrättelse, kopior

Konkurs utan bevakning eller företagsrekonstruktion

Förvaltaren/rekonstruktören sänder ett egenhändigt undertecknat exemplar eller en bestyrkt kopia av beslutet till länsstyrelsen. Det ska ske samma dag som beslutet meddelades, 17 och 18 §§ LgL. Kopia av beslutet ska sändas till arbetstagaren och TSM. Det ska också ske samma dag som beslutet meddelades, 19 § LgL.

Om beslutet enbart omfattar avslag på lönegarantianspråk skickas det till arbetstagaren och i kopia till TSM (inte till länsstyrelsen).

Konkurs med bevakning

Underrättelse om lönegaranti sänds till länsstyrelsen. När detta ska ske framgår av 11 och 12 §§ LgL.

17 Delgivning

Endast om konkursförvaltarens/rekonstruktörens beslut resulterar i avslag, helt eller delvis, behöver beslutet delges.

Delgivning kan ske genom att beslutet sänds till arbetstagaren med mottagningsbevis. Om denne kan nås personligen, kan det i stället vara lämpligt att arbetstagaren bekräftar mottagandet på kopia av beslutet.

18 Förskott

Om förvaltaren/rekonstruktören gjort förskottsbetalning ska detta anges med besked om hur länsstyrelsen ska betala ut lönegarantibeloppet.

19 Länsstyrelsernas handläggning

Länsstyrelsens besked om utbetalade, avdragna och innehållna garantibelopp enligt 9 § andra stycket lönegarantiförordningen lämnas när myndighetens hantering av lönegarantimedel i en konkurs eller företagsrekonstruktion kan antas vara avslutad. Besked om senare verkställda betalningar lämnas särskilt.

Den länsstyrelse som avses i 22 § LgL underrättar konkursförvaltaren om till vilket konto utdelningen enligt 28 § andra stycket LgL ska betalas. Också till gäldenären vid företagsrekonstruktion lämnar länsstyrelsen en underrättelse om till vilket konto återbetalning av utgiven lönegaranti ska ske.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...