1 Bakgrund och syfte

Lannebo Fonder AB (nedan Lannebo eller fondbolaget) är ett fristående fondbolag som bedriver aktiv förvaltning inom utvalda placeringsområden. Lannebos huvudsakliga mål med fondförvaltningen är att generera en så hög riskjusterad avkastning som möjligt åt fondandelsägarna, med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och riskprofil samt i förekommande fall särskilda kriterier som fastställts för fonden.

Fondbolaget ska i all verksamhet som avser förvaltningen av fonderna handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse, vilket inkluderar att på andelsägarnas uppdrag företräda fonderna i ägarfrågor. Ett ansvarsfullt utövande av ägarrollen samt utvärdering av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter är för Lannebo väsentliga delar av fondandelsägarnas förvaltningsuppdrag och är integrerat i förvaltningen av fonderna.

Mot bakgrund av vad som har angivits ovan har styrelsen för Lannebo antagit denna policy med principer för aktieägarengagemang.

2 Principer för aktieägarengagemang och Lannebos utgångspunkter

Lannebos principer för aktieägarengagemang anger hur fondbolaget ska agera som ägare i de bolag som det genom förvaltade fonder investerar i. Principerna gäller för samtliga fonder under fondbolagets förvaltning. Vid diskretionära förvaltningsuppdrag regleras aktieägarengagemangsfrågor i uppdragsavtalet.

Styrelsen gör regelbundet en översyn av principerna och implementeringen av principerna genomförs inom förvaltningsorganisationen.

Syftet med Lannebos ägarutövande är att främja en god utveckling i de bolag som Lannebos fonder investerar i. Ägarrollen ska utövas på ett sådant sätt att bolagens värde och därmed fondernas långsiktiga avkastning utvecklas på bästa sätt i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Lannebo anser att ett aktivt, affärsmässigt och ansvarsfullt ägarutövande är en viktig del av uppdraget från fondandelsägarna och att en god bolagsstyrning främjar möjligheten till en långsiktigt hållbar utveckling i bolagen.

Lannebo verkar vidare för att de bolag som fondbolaget investerar i agerar i enlighet med nationella och internationella lagar och konventioner, relevanta koder, riktlinjer och i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.

Lannebo vill dessutom verka för att allmänhetens förtroende för aktieägande och aktiemarknaden är gott samt att de reglerade marknaderna i Norden har goda förutsättningar att förbli attraktiva och effektiva marknadsplatser.

Lannebo signerade i september år 2013 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for Responsible Investments). Det är ett frivilligt ramverk som består av sex principer för att inkludera miljö-, sociala- och styrningsaspekter i investeringsprocessen samt i ägarutövandet. Detta arbete regleras närmare i den av Lannebos styrelse antagna hållbarhetspolicyn.

3 Aktieägarengagemangets utövande

a. Övervakning, dialog och eskalering

Lannebo är en långsiktig investerare och investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer såsom bolagets affärsmodell, marknadsposition och utvecklingsmöjligheter undersöks. I det löpande förvaltningsarbetet övervakas exempelvis bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur och bolagsstyrning.

Hållbarhetsfaktorer – som exempelvis miljömässig och social påverkan – bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen, eftersom det är Lannebos uppfattning att bolag som drivs ansvarsfullt och långsiktigt hållbart kommer att lyckas bättre över tid.

Lannebo följer och analyserar löpande utvecklingen i de bolag fondbolaget investerat i genom publicerad finansiell information, extern analys, relevanta marknadskanaler och direktkontakt med bolagen. Bevakningen av bolagen sker av förvaltningsorganisationen, ägaransvarig och hållbarhetsansvarig.

Lannebo har som ägare en möjlighet att utöva en påverkan på bolagen. Denna möjlighet använder sig fondbolaget av proaktivt såväl som reaktivt genom kontinuerlig dialog med bolag där fondbolagets fonder har innehav. Ägarutövandets aktiviteter bestäms utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning. Därutöver genomför Lannebo strukturerade hållbarhetsmöten med ledningspersoner i särskilda bolag för att diskutera bolagets hållbarhetsarbete.

I de fall Lannebo inte är nöjd med utvecklingen eller skötseln i ett portföljbolag ska fondbolaget överväga att trappa upp sitt aktieägarengagemang; ett så kallat eskaleringsförfarande. Detta sker företrädesvis genom att Lannebos synpunkter framförs via en direktkontakt med portföljbolaget. Lannebo är ett oberoende fondbolag men ska överväga att samarbeta med andra aktieägare i fall där detta bedöms som lämpligt och i andelsägarnas gemensamma intresse. Effekter av eskaleringsförfaranden ska utvärderas av fondbolaget. Om Lannebo inte ser möjlighet att kunna påverka genom ett eskaleringsförfarande eller genom att utöva rösträtten, är försäljning av aktierna ett alternativ.

b. Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägare har rätt att utöva sitt inflytande genom att utnyttja sin rösträtt.

Lannebo har som huvudprincip att delta på bolagsstämmor där fondbolaget har aktieinnehav – med undantag om innehavets storlek är ringa i förhållande till övriga aktieägare. På bolagsstämmor i de nordiska länderna deltar Lannebo normalt med egen representation medan deltagande på bolagsstämmor i andra länder normalt sker genom fullmaktsröstning enligt av Lannebo lämnad röstinstruktion. Rösträtter ska enbart användas till förmån för fonden och ska användas på det sätt som bedöms vara i andelsägarnas gemensamma intresse. Bedömningen är en helhetsbedömning och inkluderar operationella faktorer, finansiella faktorer samt hållbarhetsfaktorer. Lannebo använder sig inte av röstningsrådgivare i samband med bolagsstämmor.

Eventuella av fondbolaget utlånade aktier återkallas i god tid före bolagsstämman om Lannebo ska delta.

c. Styrelse

Lannebo utövar ägarrollen utan krav på styrelserepresentation då ett uppdrag som styrelseledamot skulle försvåra en effektiv förvaltning.

d. Valberedningsarbete

Lannebo deltar i valberedningsarbetet där fondbolaget är en av de största ägarna förutsatt att utformningen av valberedningen sker på sådant sätt att fondbolagets handlingsfrihet är oinskränkt. Valberedningen bör utgöras av de största ägarna i bolaget. Lannebo verkar för att principer för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt. Representanter till Lannebos valberedningar utses företrädesvis inom förvaltningsorganisationen.

I valberedningens arbetsuppgifter ingår att utvärdera befintlig styrelse, lägga fram förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvodering av styrelseledamöter, styrelseordförande, utskottsledamöter och utskottsordförande. Valberedningen ska även lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Vid tillsättandet av en styrelse anser Lannebo det vara av yttersta vikt att fondbolaget beaktar mångsidighet, kompetens, erfarenhet samt en jämn könsfördelning. Styrelsen ska också i övrigt uppfylla de krav som Svensk kod för bolagsstyrning anger. En styrelseledamot ska inte ha andra uppdrag i sådan omfattning att ledamoten inte kan ägna styrelseuppdraget tillräcklig tid och omsorg och aktivt bidra till ett effektivt styrelsearbete.

4 Intressekonflikter

Lannebo är ett oberoende fondbolag och saknar ägarmässiga kopplingar till de bolag som förvaltade fonder investerar i. Eventuella intressekonflikter som kan uppstå i samband med aktieägarengagemanget för fondernas räkning hanteras i enlighet med fondbolagets interna regler om hantering av intressekonflikter.

Lannebos ägararbete ska bedrivas på ett sådant sätt att fondbolaget generellt sett inte får del av insiderinformation, eftersom det försvårar fondbolagets förvaltning. Om Lannebo trots det skulle komma att förfoga över insiderinformation till följd av sitt aktieägarengagemang, ska fondbolaget alltid följa gällande regelverk mot marknadsmissbruk och interna regler på området.

5 Aktierelaterade incitamentsprogram

Lannebo anser att det är positivt med väl avvägda aktierelaterade incitamentsprogram riktade till anställda i de bolag där fonderna är aktieägare. Incitamentsprogram ska utformas så att de främjar ett långsiktigt ägande av aktier. Tilldelningen ska normalt baseras på en tydligt definierad motprestation i form av en egen investering och måluppfyllelse. Lannebo anser att de som deltar i incitamentsprogram ska ta någon form av ekonomisk risk, vilket betyder att helt subventionerade program eller gratis tilldelning av teckningsoptioner, aktier eller liknande instrument i normalfallet inte är lämpliga. Lannebo anser också att styrelsen i god tid före bolagsstämman ska förankra förslag till incitamentsprogram hos de större ägarna.

6 Kommunikation

Lannebos principer för aktieägarengagemang ska publiceras på fondbolagets webbplats.

Lannebo ska lämna en årlig redogörelse för hur principerna för aktieägarengagemang har tillämpats. Redogörelsen ska innehålla en allmän beskrivning av fondbolagets röstningsbeteende, en förklaring av de viktigaste omröstningarna och uppgift om i vilka eventuella frågor fondbolaget har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare. Av redogörelsen ska det också framgå hur Lannebo har röstat på bolagsstämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas. Lannebo redovisar i redogörelsen i vilka valberedningar fondbolaget deltagit och på vilka bolagsstämmor fondbolaget närvarat. Redogörelsen ska hållas tillgänglig utan kostnad på fondbolagets webbplats. På fondbolagets webbplats ska Lannebo även lämna en översikt avseende röstningsinformation per bolagsstämma.

Utöver informationen enligt ovan redovisar Lannebo i efterhand ställningstaganden i väsentliga enskilda ägarfrågor och motiven för dessa för andelsägarna. Önskar en andelsägare få del av samtliga ställningstaganden som fondbolaget gjort i ägarfrågor, tillhandahålls sådan information kostnadsfritt på begäran av andelsägaren.

I årsberättelsen för en fond ska lämnas de uppgifter som krävs för att uppfylla bestämmelserna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder respektive (FFFS 2013:10) om förvaltning av alternativa investeringsfonder om informationskrav för vissa värdepappers- och specialfonder.

7 Ägaransvarig

Ansvarig för ägarfrågor på Lannebo utses av VD i samråd med styrelsens ordförande. Ägaransvarig ska årligen rapportera till styrelsen om hur Lannebos principer för aktieägarengagemang har efterlevts.