Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Artinsgruppen AB, 556639-4549, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 7 februari 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art, att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget och att summan kontanter, både vad avser enskilda kunder och bolaget som helhet, som hanterats av bolaget i strid mot förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktion är uppseendeväckande hög.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 9,1 miljoner kronor.

Beslut om sanktionsavgift för Artinsgruppen AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 28541-20. Förvaltningsrätten har den 11 maj 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, mål nr 28541-20, till Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3247-22. Kammarrätten har den 12 maj 2023 meddelat dom målet. Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och bestämmer sanktionsavgiften till 7 miljoner kronor.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3260-23. Den 19 december 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd.