Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur bolaget har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 29 juli 2019 till och med den 8 april 2020 (tillsynsperioden).

Granskningen visar att bolaget brustit i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller genomföra en enstaka transaktion.

Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer även att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,6 miljoner kr.

Beslut om sanktionsavgift 18 K Luleå AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 35454-21. Förvaltningsrätten har den 31 oktober 2022 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7221-22. Kammarrätten har den 7 juli 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.