Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Stockholms Bilgrupp Norden AB, 556928-9233, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 2 mars 2020.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen har granskat bolaget.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1.400.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Stockholms Bilgrupp Norden AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 5118-22. Förvaltningsrätten har den 2 maj 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 3609-23. Kammarrätten har den 19 oktober 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Bolaget har överklagat Kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen, målnummer 7418‑23.