Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Lystra Administration AB, 556766-0625, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism1 (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 7 september 2020.

Granskningen visar att bolaget inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget har saknat en allmän riskbedömning och rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism saknas helt i vissa delar och är i övrigt bristfälliga. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse.

Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget.

Överträdelserna i efterlevnad av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 140.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Lystra Administration AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 6464-22. Förvaltningsrätten har den 4 maj 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3132-23. Kammarrätten har den 3 oktober 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.