Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Aktiebolaget för Varubelåning, 556009-0754, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 augusti 2017 till och med den 31 augusti 2019.

Granskningen visar att bolaget brister i nästintill samtliga delar av penningtvättsregelverket. Bolaget saknar tillräckliga rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att ingå eller upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till övervägande del är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 8.800.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Aktiebolaget för Varubelåning

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 8298-22. Förvaltningsrätten har den 10 mars 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1728–23. Kammarrätten har den 19 september 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bolaget överklagade Kammarrätten i Stockholms beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6112-2023. Den 11 december 2023 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd.