Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Hestia Fastighetsförvaltning AB, 556763-1048, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 januari 2018 till och med den 15 maj 2020.

Granskningen visar att bolaget, i väsentliga delar, inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare enligt penningtvättsregelverket. Bolaget har därmed inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1.000.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Hestia Fastighetsförvaltning AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 12630-22. Förvaltningsrätten har den 14 februari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 1450-23. Den 3 juli 2023 beslutade Kammarrätten i Stockholm att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.