Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Trimero Accouting AB, 556935-3336, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 15 februari 2021 till och med den 15 februari 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning och att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättslagen.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till större delen är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1.000.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Trimero Accounting AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 12829-22. Förvaltningsrätten har den 12 januari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 1058-23. Kammarrätten har den 13 juli 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Bolaget överklagade Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr. 4807-23. Högsta förvaltningsdomstolen har den 3 november 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.