Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur KAM Redovisning AB, 556732-9296, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 15 februari 2021 till och med den 15 februari 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning samt att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättsregelverket.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till större delen är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 700.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift KAM Redovisning AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 13016-22. Förvaltningsrätten har den 28 februari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom till Kammarrätten i Stockholm, målnummer: 1724-23. Kammarrätten har den 13 juli 2023 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.