Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Win Win Ekonomi AB, 556852-2428, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 april 2021 till och med den 1 april 2022.

Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning och att bolagets kunder inte tilldelats verksamhetsanpassade riskprofiler i enlighet med kraven i penningtvättslagen.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärt ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket till större delen är av allvarlig art och att överträdelserna pågått under hela den tidsperiod som omfattas av Länsstyrelsens granskning.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 950.000 kronor.

Beslut om sanktionsavgift Win Win Ekonomi AB

Överklagande

Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 22667-22. Förvaltningsrätten har den 2 oktober 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avslog yrkandet om återförvisning och överklagandet i övrigt.