Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur den enskilda firman Fittja Guld (den enskilda firman) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket).

Granskningen visar att den enskilda firman inte uppfyller kraven som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket i någon del. Den enskilda firman har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelsens bedömning, efter genomförd granskning, är att den enskilda firmans överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en markant ökad risk för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att den enskilda firmans överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att personen med den enskilda firman, i vart fall genom grov oaktsamhet, har orsakat de konstaterade överträdelserna.

Överträdelserna av penningtvättsregelverket medför att personen med den enskilda firman föreläggs att betala en sanktionsavgift om 30.000 kronor.

Länsstyrelsen ansökte om att Förvaltningsrätten ska besluta om sanktion i enlighet med Länsstyrelsens sanktionsföreläggande, målnummer 7379–23. Förvaltningsrätten har den 13 september 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten bifaller ansökan.

Beslut om sanktionsföreläggande Fittja Guld.