1 §Stämpelskatt enligt 17 § första stycket förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska erläggas mot faktura.

2 §Innan stämpelskatt enligt 1 § och expeditionsavgift enligt 21 § inskrivningsförordningen (2000:309) betalats får andra handlingar än pantbrev lämnas ut.

3 §Lantmäteriet kan efter ansökan besluta att sökande får erlägga stämpelskatt enligt 1 § via autogiro. Om sådant beslut fattats får även pantbrev lämnas ut innan stämpelskatten och expeditionsavgift enligt 21 § inskrivningsförordningen (2000:309) betalats.

4 §Den som medgivits rätt att erlägga stämpelskatt via autogiro kan av Lantmäteriet avstängas från sådan betalning om anvisat konto, efter två skriftliga påminnelser, saknar täckning.