Avgöranden i börsens disciplinnämnd (f.d. disciplinkommitté)

Börsen ska enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ha en disciplinnämnd med uppgift att handlägga ärenden om medlemmars och bolags överträdelser av regler som gäller vid börsen. Åsidosätts lag, annan författning eller börsens regler kan ärenden därför prövas i disciplinnämnden. Skulle överträdelsen vara allvarlig kan bolagets finansiella instrument avnoteras eller medlemmens medlemskap sägas upp. I andra fall kan bolaget eller medlemmen åläggas att betala vite och skulle åsidosättandet vara mindre allvarligt eller ursäktligt kan varning tilldelas.

Disciplinnämndens fullständiga utlåtanden finns tillgängliga på börsens hemsida (www.nasdaq.com).

2024:1 Anoto Group AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Anoto Group AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarade 1.000.000 SEK.

2023:11 New Nordic Healthbrands AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att New Nordic Healthbrands AB brutit mot regelverket för Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till sex årsavgifter, motsvarade ett belopp om 830.736 SEK.

2023:10 Mavshack AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Mavshack AB brutit mot regelverket för Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till tio årsavgifter, motsvarade ett belopp om 1.120.000 SEK.

2023:9 Move About Group AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Move About Group AB brutit mot regelverket för Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till åtta årsavgifter, motsvarade ett belopp om 896.000 SEK.

2023:8 Mips AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Mips AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarade ett belopp om cirka 1.700.000 SEK.

2023:7 Rizzo Group AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Rizzo Group AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till tre årsavgifter, motsvarade ett belopp om 684.000 SEK.

2023:6 ISR Immune System Regulation Holding AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm AB har funnit att ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför beslutat att Bolagets aktier ska avföras från handel på Nasdaq First North Growth Market senast den 22 juni 2023.

2023:5 Azelio AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Azelio AB brutit mot Nasdaq First North Growth Market Rulebook och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarade ett belopp om cirka 758.000 SEK.

2023:4 Goodbye Kansas Group AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Goodbye Kansas Group AB brutit mot Nasdaq First North Growth Market Rulebook och därför ålagt Bolaget att betala ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarade ett belopp om 467.000 SEK.

2023:3 AegirBio AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att AegirBio AB brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till åtta årsavgifter.

2023:2 Bilia AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har i sin prövning funnit att Bilia AB inte brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och har därför inte meddelat Bolaget någon sanktion.

2023:1 Photocat A/S

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Photocat A/S brutit mot Nasdaq First North Growth Market Rulebook och därför ålagt Bolaget att betala ett vite om sex årsavgifter, motsvarade ett belopp om 630.000 SEK.

2022:10 Hedera Group AB (publ)

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Hedera Group AB (publ) brutit mot Nasdaq First North Growth Market Rulebook och därför ålagt Bolaget att betala ett vite om fyra årsavgifter, motsvarade ett belopp om 420.000 SEK.

2022:9 Trelleborg AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Trelleborg AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarande ett belopp om cirka 9.600.000 SEK.

2022:8 Brighter AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Brighter AB brutit mot Nasdaq First North Growth Market Rulebook och därför ålagt Bolaget att betala ett vite om åtta årsavgifter, motsvarade ett belopp om ca 1.500.000 SEK.

2022:7 Euroafrica Digital Ventures AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Euroafrica Digital Ventures AB brutit mot Nasdaq First North Growth Market Rulebook och därför ålagt Bolaget att betala ett vite om fem årsavgifter, motsvarade ett belopp om 525.000 SEK.

2022:6 SAS AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att SAS AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till tre årsavgifter, motsvarade ett belopp om cirka 1.960.000 SEK.

2022:5 Telia Company AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Telia Company AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarade ett belopp om 6.210.000 SEK.

2022:4 Precomp Solutions AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Precomp Solutions Aktiebolag (publ) brutit mot regelverket för Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till fem årsavgifter, motsvarade ett belopp om SEK 500.000.

2022:3 Newton Nordic AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm AB har funnit att Newton Nordic AB brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför beslutat att Bolagets aktier ska avföras från handel på Nasdaq First North Growth Market senast den 4 mars 2022.

2022:2 Divio Technologies AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Divio Technologies AB brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till tre årsavgifter, motsvarade ett belopp om SEK 300.000.

2022:1 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att LSTH Svenska Handelsfastigheter AB brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument och därför ålagt Bolaget att betala ett vite om SEK 1.500.000.

2021:8 Eltel AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Eltel AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför ålagt Bolaget att betala ett vite om fem årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 1.025.000.

2021:7 Nordea Hypotek AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Nordea Hypotek Aktiebolag brutit mot, vid tidpunkten gällande, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och därför ålagt Bolaget att betala ett vite om SEK 1.500.000.

2021:6 European Lingerie Group AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att European Lingerie Group AB brutit mot Nasdaq Stockholms Rule Book for Issuers of Fixed Income Instruments och därför ålagt ELG att betala ett vite om SEK 400.000.

2021:5 Amasten Fastighets AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Amasten Fastighets AB (publ) brutit mot takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och därför ålagt Amasten att betala en avgift om SEK 1.000.000.

2021:4 Dome Energy AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Dome Energy AB (publ) brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarade ett belopp om SEK 400.000.

2021:3 Swedbank AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Swedbank AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till tolv årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 46.575.000.

2021:2 Modern Times Group MTG AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Modern Times Group MTG AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter.

2021:1 Atari Inc.

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Atari Inc. brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till åtta årsavgifter, motsvarade ett belopp om SEK 800.000.

2020:13 Oasmia Pharmaceutical AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Oasmia Pharmaceutical AB brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till 15 årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 3.075.000.

2020:12 Westpay AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Westpay AB brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 200.000.

2020:11 Mavshack AB

Disciplinnämnden konstaterar att Mavshack brutit mot punkt 4.2.3 (b) i kombination med punkt 4.1 i regelverket vid Nasdaq First North Growth Market genom att inte förrän dagen efter en extra bolagsstämma ha offentliggjort en kommuniké därifrån, och därmed inte heller så snart som möjligt.

För denna överträdelse av Regelverket har disciplinnämnden meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 200.000.

2020:10 Mavshack AB

Disciplinnämnden konstaterar att Mavshack brutit mot punkt 4.1 i regelverket vid Nasdaq First North Growth Market genom att vid dess offentliggörande av insiderinformation om ett ingånget avtal, inte ha inkluderat tillgänglig information om de potentiella framtida finansiella effekterna av avtalet till möjliggörande av en fullständig och korrekt bedömning av detta i enlighet med artikel 17 i EUs marknadsmissbruksförordning.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att Bolaget, vid ett senare offentliggörande av kompletterande information av ovan nämnt slag, återigen bröt mot punkt 4.1 i Regelverket genom att inte informera om att informationen ifråga utgjorde insiderinformation.

För dessa överträdelser av Regelverket har disciplinnämnden meddelat Bolaget ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 400.000.

2020:9 AVTECH Sweden AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att AVTECH Sweden AB (publ) brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 400.000.

2020:8 Northbaze Group AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Northbaze Group AB brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till sex årsavgifter, motsvarade ett belopp om SEK 600.000.

2020:7 Italeaf S.p.A.

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Italeaf S.p.A. vid upprepade tillfällen brutit mot regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och därför beslutat att Bolagets aktier ska avföras från handel på Nasdaq First North Growth Market senast den 30 september 2020.

2020:6 Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB brutit mot Nasdaq First North Growth Market Rulebook och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till åtta årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 800.000.

2020:5 Cell Impact AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har i sin prövning funnit att Cell Impact AB inte brutit mot Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och har därför inte meddelat Bolaget någon sanktion.

2020:3 och 2020:4 Saab AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har prövat huruvida Saab AB i två olika fall har brutit mot Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. I Beslut 2020:3 konstateras att Saab har brutit mot regelverket och Disciplinnämnden har därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 7.767.039. I Beslut 2020:4 ålägger Disciplinnämnden Saab inte någon påföljd.

2020:2 Endomines AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Endomines AB har brutit mot Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och har därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 410.000.

2020:1 Bayn Europe AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Bayn Europe AB brutit mot regelverket för Nasdaq First North Growth Market och har därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 400.000.

2019:6 C-RAD AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att C-RAD AB har brutit mot Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter och har därmed meddelat C-RAD ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 410.000.

2019:5 Ericsson AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har i sin prövning funnit att Telefonaktiebolaget LM Ericsson inte har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därför inte meddelat Bolaget någon sanktion.

2019:4 Clinical Laserthermia Systems AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Clinical Laserthermia Systems AB har brutit mot regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat CLS ett vite uppgående till 15 årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 2.194.286.

2019:3 Precise Biometrics AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Precise Biometrics AB brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därför meddelat Precise ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 410.000.

2019:2 MaxFastigheter i Sverige AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att MaxFastigheter i Sverige AB har brutit mot regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat MaxFastigheter ett vite uppgående till tre årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 526.691.

2019:1 Cyxone AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Cyxone AB har brutit mot regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat Cyxone ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 200.000.

2018:11 Viking Supply Ships AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Viking Supply Ships AB brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därför meddelat Viking ett vite uppgående till tre årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 615.000.

2018:10 Leading Edge Materials Corp.

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Leading Edge Materials Corp. har brutit mot regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat LEM ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 146.652.

2018:9 Invuo Technologies AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Invuo Technologies AB har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därmed meddelat Invuo ett vite uppgående till sju årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 1.435.000.

2018:8 Cassandra Oil AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har fattat beslut om att aktierna i Cassandra Oil AB ska avnoteras från Nasdaq First North. Sista dag för handel kommer att vara den 20 november 2018.

2018:7 Oscar Properties Holding AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Oscar Properties Holding AB har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därmed meddelat Oscar Properties ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 410.000.

2018:6 Wifog Holding AB

Disciplinnämnden har funnit att Wifog Holding AB har brutit mot regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat Wifog ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 293.394.

2018:5 CLX Communications AB

Disciplinnämnden har i sin prövning inte funnit anledning att ålägga CLX Communications AB någon påföljd.

2018:4 Clavister Holding AB

Disciplinnämnden har funnit att Clavister Holding AB har brutit mot, vid var tid gällande, regelverk för Nasdaq First North och har därmed meddelat Clavister ett vite uppgående till sex årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 1.511.824.

2018:3 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Disciplinnämnden har funnit att K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har brutit mot regelverken för Nasdaq First North och Nasdaq Stockholm och har därmed meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 146.652.

2018:2 Immune Pharmaceuticals Inc.

Disciplinnämnden har fattat beslut om att aktierna i Immune Pharmaceuticals Inc. ska avföras från handel på Nasdaq First North Premier. Avnoteringen kommer att ske senast den 29 mars 2018.

2018:1 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Disciplinnämnden har funnit att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har brutit mot regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat Samhällsbyggnadsbolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 784.592.

2017:11 Sandvik AB

Disciplinnämnden har funnit att Sandvik AB har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därmed meddelat Sandvik ett vite uppgående till en årsavgift, motsvarande ett belopp om SEK 3.105.000.

2017:10 Morgan Stanley

Disciplinnämnden har funnit att Morgan Stanley & Co. International Plc har brutit mot regelverket för medlemmar vid Nasdaq Nordic och har därmed meddelat Medlemmen en varning.

2017:9 The Marketing Group PLC

Disciplinnämnden har funnit att The Marketing Group PLC i flera avseenden har brutit mot regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat TMG ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 595.546.

2017:8 Nordic Mines AB

Disciplinnämnden har fattat beslut om att aktierna i Nordic Mines AB ska avnoteras från Nasdaq Stockholm. Avnoteringen kommer att ske med omedelbar verkan.

2017:7 XBT Provider AB

Disciplinnämnden har funnit att XBT Provider AB (publ) i flera avseenden har brutit mot bland annat Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av warranter och certifikat och har därmed meddelat XBT ett vite uppgående till SEK 1.000.000.

2017:6 Skandinaviska Enskilda Banken AB

Disciplinnämnden har funnit att Skandinaviska Enskilda Banken AB har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därmed meddelat SEB ett vite uppgående till en årsavgift, motsvarande ett belopp om SEK 3.105.000.

2017:5 CybAero AB

Disciplinnämnden har funnit att CybAero AB i flera avseenden har brutit mot regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat CybAero ett vite uppgående till tre årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 341.890.

2017:4 GomSpace Group AB

Disciplinnämnden har funnit att GomSpace Group AB i flera avseenden har brutit mot regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat GomSpace ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 447.122.

2017:3 Oscar Properties AB

Disciplinnämnden har funnit att Oscar Properties AB har brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och har därmed meddelat Oscar Properties ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 410.000.

2017:2 Hexagon AB

Disciplinnämnden har funnit att Hexagon AB har brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm och har därmed meddelat Hexagon ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 6.210.000.

2017:1 Petrotarg AB

Disciplinnämnden har fattat beslut om att aktierna i Petrotarg AB ska avnoteras från handel på Nasdaq First North. Avnoteringen kommer att ske den 17 mars 2017, vilket är en månad från det att Disciplinnämnden fattade beslut i ärendet.

2016:14 Melitho AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Melitho AB har överträtt regelverket för Nasdaq First North Bond Market och har därmed beslutat att bolagets företagsobligation senast den 28 februari 2017 ska avföras från handel på Nasdaq First North Bond Market.

2016:13 CareDx, Inc.

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm ålägger CareDx, Inc. att till Nasdaq betala en särskild avgift om SEK 1.000.000 med anledning av överträdelser av Nasdaq Stockholms takeover-regler.

2016:12 Fingerprint Cards AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Fingerprint Cards AB överträtt Nasdaq Stockholms regelverk och har därmed meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 916.496.

2016:11 Arcam AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Arcam AB publ. överträtt Nasdaq Stockholms regelverk och har därmed meddelat Arcam ett vite uppgående till två årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 410.000.

2016:10 Dome Energy AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Dome Energy AB överträtt Nasdaq Stockholms regelverk och har därmed meddelat Dome ett vite uppgående till sju årsavgifter, motsvarande ett belopp om SEK 679.574.

2016:9 Nordic Mines AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Nordic Mines AB överträtt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därmed meddelat Nordic Mines ett vite uppgående till sju årsavgifter, motsvarande SEK 1.435.000.

2016:8 Deflamo AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Deflamo AB agerat i strid med god sed på aktiemarknaden och därigenom överträtt regelverket för Nasdaq First North, och har därför meddelat Deflamo en varning.

2016:7 Capio AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Capio AB överträtt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och har därmed meddelat Capio ett vite uppgående till SEK 344.869, motsvarande en årsavgift.

2016:6 Skanska Financial Services AB

Disciplinnämnden ansåg det uppenbart att bolaget har brutit mot punkt 3.2.1 i Regelverket men fann, efter en samlad bedömning av omständigheterna, att överträdelsen skäligen inte skulle föranleda någon påföljd.

2016:5 Mavshack AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Mavshack AB överträtt regelverket för Nasdaq First North och har därmed meddelat Mavshack ett vite uppgående till SEK 293.304, motsvarande fyra årsavgifter.

2016:4 RealXState AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att RealXState AB överträtt regelverket för Nasdaq First North och har därmed beslutat att preferensaktierna i RealXState med omedelbar verkan ska avlistas från handel på Nasdaq First North.

2016:3 Nederman Holding AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Nederman Holding AB överträtt Nasdaq Stockholms regelverk och har därmed meddelat Nederman ett vite uppgående till ett belopp om SEK 199.000, motsvarande en årsavgift.

2016:2 PA Resources AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att PA Resources AB överträtt Nasdaq Stockholms regelverk och har därmed meddelat PA Resources ett vite uppgående till ett belopp om SEK 298.500, motsvarande tre justerade årsavgifter.

2016:1 BE Group AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att BE Group AB överträtt Nasdaq Stockholms regelverk avseende god sed på aktiemarknaden och har därmed meddelat BE Group ett vite uppgående till ett belopp om SEK 410.000, motsvarande två årsavgifter.

2015:6 Shelton Petroleum AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har fattat beslut om att Shelton Petroleum AB ska avlistas. Avlistningen kommer att ske den 4 februari 2016, vilket är två månader från det att Disciplinnämnden fattade beslut i ärendet.

2015:5 Petrogrand AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har fattat beslut om att Petrogrand AB ska avlistas från First North. Avlistningen kommer att ske den 4 februari 2016, vilket är två månader från det att Disciplinnämnden fattade beslut i ärendet.

Vad avser överträdelserna av Nasdaq Stockholms Takeover-regler anser Disciplinnämnden att en mycket hög särskild avgift borde utgå. Med anledning av den ingripande påföljden för överträdelserna av First Norths regelverk vad avser informationsgivningen beslutade Disciplinnämnden att låta den särskilda avgiften för överträdelser av Takeover-reglerna stanna vid det lägsta beloppet, SEK 50.000.

2015:4 Brighter AB (publ)

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Brighter AB överträtt First Norths regelverk avseende informationsgivning och har därmed meddelat Brighter ett vite motsvarande tre årsavgifter.

2015:3 Eniro AB (publ)

Disciplinnämnden har funnit att Eniro AB överträtt Nasdaq Stockholms regelverk dels avseende bolagets redovisning och kapacitet för informationsgivning, dels avseende bolagets informationsgivning i samband med en prognosjustering. Eniro ska därför åläggas ett vite motsvarande tre årsavgifter.

2015:2 Avtech Sweden AB

Disciplinnämnden har funnit att Avtech Sweden AB brutit mot reglerna både vad gäller ofullständigheten i pressmeddelandet och i fråga om de uppgifter som lämnats i media. Disciplinnämnden har vid beaktande av vissa förmildrande omständigheter funnit, med viss tvekan, att Avtechs överträdelser kan karaktäriseras som mindre allvarliga. Påföljden har därför ansetts kunna stanna vid en varning.

2015:1 Oniva Online Group Europe AB

Disciplinnämnden har funnit att Oniva Online Group Europe AB överträtt Börsens regelverk för emittenter avseende informationsreglerna och har ålagt Oniva att betala ett vite motsvarande två årsavgifter.

2014:6 Länsförsäkringar Bank AB

Disciplinnämnden har funnit att Länsförsäkringar Bank AB överträtt Börsens handelsregelverk Nasdaq Nordic Member Rules och meddelade Länsförsäkringar Bank en varning.

2014:5 Ortivus AB

Disciplinnämnden har funnit att Ortivus AB överträtt Börsens regelverk för emittenter avseende informationsreglerna och har ålagt Ortivus att betala ett vite motsvarande två årsavgifter.

2014:4 Danske Bank A/S

Disciplinnämnden har funnit att Danske Bank A/S överträtt Börsens regelverk för medlemmar och har därmed ålagt Danske Bank A/S att betala ett vite om 500.000 kronor.

2014:3 Russian Real Estate Investment Company AB

Disciplinnämnden har beslutat att avlista Russian Real Estate Investment Company AB från First North. Avlistningen kommer att ske den 9 maj 2014, vilket är två månader från det att Disciplinnämnden fattade beslut i ärendet.

2014:2 Selena Oil & Gas Holding AB

Disciplinnämnden har fattat beslut om att Selena Oil & Gas Holding AB ska avlistas från First North Premier. Avlistningen kommer att ske den 9 maj 2014, vilket är två månader från det att Disciplinnämnden fattade beslut i ärendet.

2014:1 ABN AMRO Clearing Bank N.V.

Disciplinnämnden har funnit att ABN AMRO överträtt Börsens regelverk för medlemmar och har därmed ålagt ABN AMRO att betala ett vite om 200.000 kronor.

2013:8 Medivir AB

Disciplinnämnden har funnit att Medivir AB överträtt Börsens regelverk för emittenter avseende informationsreglerna och har ålagt Medivir att betala ett vite om 384.000 kronor, motsvarande två årsavgifter.

2013:7 HCS Holding AB

Disciplinnämnden har funnit att bolaget HCS Holding AB, vars aktier är föremål för handel på First North, har brutit mot First North Nordic Rulebook avseende informationsgivning och har ålagt HCS att betala ett vite om 100.000 kronor, motsvarande två årsavgifter.

2013:6 Forestlight Entertainment AB

Disciplinnämnden har funnit att bolaget Forestlight Entertainment AB, vars aktier är föremål för handel på First North, har brutit mot First North Nordic Rulebook avseende informationsgivning och har ålagt Forestlight att betala ett vite om 100.000 kronor, motsvarande två årsavgifter.

2013:5 CybAero AB

Disciplinnämnden har funnit att bolaget CybAero AB, vars aktier är föremål för handel på First North, har brutit mot First North Nordic Rulebook avseende informationsgivning och har ålagt CybAero att betala ett vite om 100.000 kronor, motsvarande två årsavgifter.

2013:4 New Wave Group AB

Disciplinnämnden har funnit att New Wave Group AB överträtt Börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning och har ålagt New Wave Group att betala ett vite om 192.000 kronor.

2013:3 Oasmia AB

Disciplinnämnden har funnit att Oasmia AB överträtt Börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning och har därmed ålagt Oasmia att betala ett vite motsvarande fyra gånger bolagets årsavgift till Börsen.

2013:2 Allenex AB

Disciplinnämnden har funnit att Allenex AB överträtt Börsens regelverk för emittenter och har därmed ålagt Allenex att betala ett vite motsvarande en årsavgift till Börsen.

2013:1 ABN AMRO Clearing Bank N.V.

Disciplinnämnden har funnit att ABN AMRO Clearing Bank N.V. överträtt Börsens regelverk för emittenter och har därmed ålagt ABN AMRO att betala ett vite om 300.000 kronor.

2012:5 Nobia AB

Disciplinnämnden har funnit att det listade bolaget Nobia AB har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. Överträdelsen kan i det aktuella fallet anses vara av mindre allvarlig karaktär. Påföljden kan därför stanna vid en varning.

2012:4 Morgan Stanley International Plc

Disciplinnämnden har funnit att Morgan Stanley International Plc brutit mot börsens regelverk för emittenter, och har därför beslutat att ålägga Morgan Stanley ett vite på 400.000 kronor.

2012:3 Transcom WorldWide S.A.

Disciplinnämnden har funnit att bolaget Transcom WorldWide S.A. har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. Disciplinnämnden har därför beslutat att ålägga Transcom ett vite motsvarande tre årsavgifter.

2012:2 Active Biotech AB

Disciplinnämnden har funnit att det listade bolaget Active Biotech AB har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. Underlåtenheten vad var med hänsyn till omständigheterna ursäktlig. Påföljden kan då stanna vid en varning.

2012:1 Pareto Öhman AB

Disciplinnämnden har funnit att Pareto Öhman AB i fyra fall brutit mot börsens regelverk och har därför beslutat att ålägga Öhman ett vite på 500.000 kronor.

2011:7 Holmen AB

Disciplinnämnden har funnit att det listade bolaget Holmen AB har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. I ärendet har Holmens åsidosättande av 3.1.5 i regelverket aktualiserats. Disciplinnämnden finner vid en samlad bedömning att överträdelsen i det aktuella fallet kan anses vara av mindre allvarlig karaktär. Påföljden kan då stanna vid en varning.

2011:6 Luxonen S.A.

Disciplinnämnden har funnit att bolaget Luxonen S.A. har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. Baserat på en samlad bedömning av omständigheterna ålägger Disciplinnämnden Luxonen ett vite om två årsavgifter, motsvarande 384.000 kronor.

2011:5 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

Disciplinnämnden har funnit att bolaget AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget vid tre tillfällen har brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. Baserat på en samlad bedömning av omständigheterna ålägger Disciplinnämnden AllTele ett vite om fyra årsavgifter, motsvarande 768.000 kronor.

2011:2–4 Carnegie Investment Bank AB, Skandiabanken AB och UBS Limited

Carnegie Investment Bank AB, Skandiabanken AB och UBS Limited, handelsmedlemmar hos NASDAQ OMX Stockholm AB, har brutit mot börsens regelverk genom att förmedla säljorder vars villkor avvikit från aktuellt marknadsvärde. Börsens disciplinnämnd har därför beslutat att ålägga handelsmedlemmarna ett vite på 400.000 kronor vardera.

2011:1 HQ AB

Disciplinnämnden har funnit att det tidigare noterade bolaget HQ AB i tre fall brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende efterlevande av International Financial Reporting Standards, som är en vedertagen och av EU antagen internationell standard för redovisning i börsnoterade företag. HQ åläggs därför att betala ett vite på fem årsavgifter.

2010:6 Metro International S.A.

Disciplinnämnden har funnit att bolaget Metro International S.A. AB vid två tillfällen brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. Disciplinnämnden har därför beslutat att ålägga Metro ett vite motsvarande två årsavgifter, motsvarande 384.000 kronor.

2010:5 Diamyd Medical AB

Disciplinnämnden har funnit att bolaget Diamyd Medical AB vid fyra tillfällen under de senaste dryga två åren brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. Diamyd åläggs därför att betala ett vite motsvarande tre årsavgifter, motsvarande 576.000 kronor.

2010:4 HQ AB

Disciplinnämnden har funnit att det tidigare noterade bolaget HQ AB i två fall brutit mot börsens regelverk för emittenter avseende informationsgivning till aktiemarknaden. HQ åläggs därför att betala ett vite på tre årsavgifter, motsvarande 576.000 kronor. I förevarande fall måste enligt disciplinnämndens mening beaktas att HQ har avnoterats och att marknadsvärdet av bolaget är helt förändrat. Med hänsyn till detta anser disciplinnämnden att varje årsavgift ska anses motsvara hälften av vad bolaget senast betalade per år till börsen, dvs. totalt 288.000 kronor.

2010:3 Borås Wäfveri AB

Disciplinnämnden har funnit att det noterade bolaget Borås Wäfveri AB brutit mot börsens regelverk avseende offentliggörandet av en oren revisionsberättelse samt informationsgivning avseende en nyemission. Därför åläggs Borås Wäfveri med ett vite på tre årsavgifter, dvs. 576.000 kronor.

2010:2 NovaCast Technologies AB

Disciplinnämnden har prövat ifall det noterade bolaget NovaCast Technologies AB (”bolaget”) har åsidosatt börsens regelverk för emittenter avseende allmänna informationsregler, främst reglerna om Korrekt och relevant information (3.1.2) och Tidpunkt för offentliggörande ( 3.1.3). Nämnden har funnit att bolaget inte har brutit mot regelverket. Dock går bolagets förfaranden inte fria från anmärkningar.

2010:1 Morphic Technologies AB

Disciplinnämnden har funnit att det noterade bolaget Morphic Technologies AB brutit mot börsens regelverk avseende allmänna informationsregler, informationsgivning till aktiemarknaden samt avseende ledning och styrelse. Morphic åläggs därför att betala ett vite på 1.920.000 kronor.

2009:3 Timber Hill Europe AG

Timber Hill Europe AG (”Timber Hill”), medlem hos NASDAQ OMX Stockholm AB (”börsen”), har brutit mot börsens regelverk genom att automatiskt förmedla säljorder vars villkor avvikit från aktuellt marknadsvärde. NASDAQ OMX Stockholms disciplinnämnd har därför beslutat att ålägga Timber Hill ett vite på 400.000 kronor.

2009:2 Kaupthing Bank Sverige AB

Kaupthing Bank Sverige AB (”Kaupthing”) har brutit mot NASDAQ OMX Stockholms regler genom att för kunds räkning genomföra ett avslut som avsevärt avvek från det aktuella marknadsvärdet för ifrågavarande aktie. NASDAQ OMX Stockholms disciplinnämnd har därför beslutat att Kaupthing ska betala ett vite på 400.000 kr, samt utdelat en varning till den mäklare som genomförde avslutet.

2009:1 XANO Industri AB

XANO Industri AB bröt mot informations- och redovisningsreglerna vid NASDAQ OMX Stockholm AB genom att underlåta att lämna information om köpesumman vid ett företagsförvärv. Börsens disciplinnämnd beslutade därför att XANO ska betala ett vite på två årsavgifter, vilket motsvarar 384.000 kronor.

2008:13 Lehman Brothers International

Efter beslut av disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm har medlemskapet för Lehman Brothers International upphört. Lehman Brothers åtkomst till handelssystemet har varit suspenderad sedan den 15 september.

2008:12 HQ Bankaktiebolag

En mäklare vid HQ Bankaktiebolag (HQB) har i samband med den s.k. callen innan handeln startade den 18 juni 2008 lagt in köpordrar rörande ett stort antal aktier i HM till priser som avsevärt avvek från föregående dags stängningspriser. Priserna avvek dessutom från de priser till vilka övriga marknadsaktörer var villiga att handla. Disciplinnämnden ansåg att man starkt kunde ifrågasätta lämpligheten i att lägga in ordrar med den aktuella volymen och det kraftigt förhöjda priset. Man konstaterade dock att det, trots att vissa för HQB och mäklaren besvärande omständigheter förelåg, inte var tillräckligt klarlagt att ordrarna avsett att otillbörligt påverka prisbildningen i handelssystemet eller saknat kommersiellt syfte. Nämnden beslutade därför att inte vidta någon åtgärd i ärendet.

2008:11 Pilum AB

Pilum AB, som handlas på den alternativa marknadsplatsen First North hos OMX Nordiska Börs Stockholm, har brutit mot regelverket genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Börsens disciplinnämnd har beslutat att Pilum ska betala ett vite på två årsavgifter, dvs. 100.000 kronor.

2008:10 Bankaktiebolaget Avanza

Bankaktiebolaget Avanza har brutit mot reglerna vid OMX Nordiska Börs Stockholm genom att inte ha följt reglerna om orderläggning på rätt sätt. Börsens disciplinnämnd har beslutat att bolaget ska betala ett vite och mäklaren tilldelas en varning.

2008:9 OMX AB

OMX AB, som var noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm till den 2 maj 2008, har brutit mot noteringsavtalet genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Börsens disciplinnämnd har beslutat att bolaget ska tilldelas en varning.

2008:8 Sandvik AB

Det noterade bolaget Sandvik AB har brutit mot god sed på värdepappersmarknaden genom att kringgå de s.k. Leo-reglerna i aktiebolagslagen. Enligt dessa regler kan ett börsbolag inte utan bolagsstämmans godkännande överlåta aktierna i ett dotterbolag till verkställande direktören i dotterbolaget. I förevarande fall hade Sandvik överlåtit aktierna i dotterbolaget till ett holdingbolag som ägdes av verkställande direktörens dotter. Börsens disciplinnämnd har beslutat att Sandvik ska betala ett vite på en årsavgift, det vill säga 3 miljoner kronor.

2008:7 AB Ångpanneföreningen

AB Ångpanneföreningen har brutit mot börsens regler genom att inte offentliggöra sin bokslutskommuniké på rätt sätt. Börsens disciplinnämnd har beslutat att bolaget ska tilldelas en varning. Ångpanneföreningen offentliggjorde sin bokslutskommuniké för år 2007 den 19 februari 2008 kl. 9:16. Redan kl. 9:05 fanns dock kommunikén tillgänglig på bolagets hemsida och kl. 9:07 fanns uppgifter från kommunikén hos nyhetsbyrån SIX. Till skillnad från liknande ärenden under senare tid har överträdelsen i förevarande fall inte berott på bristfälliga rutiner hos företaget utan på tillfälliga misstag i hanteringen.

2008:6 Getinge AB

Getinge AB har brutit mot börsens regler genom att inte offentliggöra sin bokslutskommuniké på rätt sätt. Börsens disciplinnämnd har beslutat att bolaget ska tilldelas en varning. Getinge offentliggjorde sin bokslutskommuniké den 28 januari 2008 kl. 12:17 avseende år 2007. Redan kl. 12:08 fanns dock kommunikén tillgänglig på bolagets hemsida och kl. 12:13 fanns uppgifter från kommunikén hos nyhetsbyrån Ticker. Till skillnad från liknande ärenden under senare tid har överträdelsen i förevarande fall inte berott på bristfälliga rutiner hos företaget utan på tillfälliga misstag i hanteringen.

2008:5 Digital Vision AB

Digital Vision AB har brutit mot de regler som gäller vid OMX Nordiska Börs Stockholm genom att inte ha följt gällande redovisningsregler (IFRS) samt genom att inte omedelbart ha offentliggjort en oren revisionsberättelse. Börsens disciplinnämnd har beslutat att Digital Vision ska betala ett vite på tre årsavgifter, dvs. 576.000 kronor.

2008:4 Telefonaktiebolaget L M Ericsson

Vid en analytikerkonferens den 20 november 2007 preciserade Telefonaktiebolaget L M Ericsson tidigare lämnad information om förväntad försäljning utan att offentliggöra preciseringen på föreskrivet sätt. Disciplinnämnden fann att detta var olämpligt men att det skulle vara alltför långtgående att betrakta detta som en överträdelse av noteringsavtalet.

2008:3 CISL Gruppen AB

Aktierna i CISL Gruppen AB handlas på den alternativa marknadsplatsen First North, som drivs av OMX Nordiska Börs Stockholm. Nämnden konstaterar att CISL löpande under 2006 och 2007 i stor omfattning lämnat överdrivet positiv information om bolaget samtidigt som negativ information undanhållits marknaden. CISL har vidare underlåtit att lämna information om ett innehav av 150 miljoner teckningsrätter i ett intressebolag samt offentliggjort information om styrelsens beslut beträffande två emissioner alltför sent. Aktierna i CISL Gruppen har därutöver varit placerade på First Norths observationsavdelning under åtta månader – en sådan placering ska normalt inte överstiga sex månader – och det är inte möjligt att förutse när bolaget skulle kunna flyttas tillbaka till sin ordinarie plats på aktielistan.

2008:2 Midelfart Sonesson AB

Det noterade bolaget Midelfart Sonesson AB (”Midelfart”) har brutit mot regler som gäller vid OMX Nordiska Börs Stockholm genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Ett dotterföretag till Midelfart ålades genom en skiljedom meddelad den 20 juli 2007 att utge 17 mkr. Midelfart, som fick del av skiljedomen den 21 juli 2007, lämnade inte någon offentlig information om denna förrän den 23 augusti 2007 i samband med att bolaget presenterade sin halvårsrapport. Börsens disciplinnämnd har beslutat att Midelfart ska betala ett vite på två årsavgifter, dvs. 384.000 kronor.

2008:1 SSAB Svenskt Stål AB

Det noterade bolaget SSAB Svenskt Stål AB (”SSAB”) har brutit mot regler som gäller vid OMX Nordiska Börs Stockholm genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Enligt disciplinnämnden stod det klart att SSABs rapport avseende tredje kvartalet 2007 kom att bli tillgänglig externt drygt en timme innan den offentliggjordes på det sätt som föreskrivs i noteringsavtalet. Börsens disciplinnämnd har beslutat att SSAB ska betala ett vite på en årsavgift, dvs. 2.201.285 kronor.

2007:9 D. Carnegie & Co AB och Carnegie Investment Bank AB

Det noterade bolaget D. Carnegie & Co AB (Carnegie) och dess dotterbolag Carnegie Investment Bank AB (Banken) har brutit mot regler som gäller vid OMX Nordiska Börs Stockholm. När det gäller Banken har mäklare manipulerat marknadspriser för att dölja tidigare avsiktliga felvärderingar i Bankens derivathandelsportfölj (tradingportfölj). Disciplinnämnden har med anledning av detta ålagt Banken att betala ett vite om 5 miljoner kronor. Det vite Banken har ålagts att betala är det högsta som disciplinnämnden har utdömt mot ett medlemsföretag. Carnegie har i sin egenskap av noterat bolag brutit mot noteringsavtalet med börsen genom att dels lämna felaktig information i delårsrapporten för första kvartalet 2007, dels i ett pressmeddelande som rörde värderingsmanipulationernas inverkan på resultatet utelämna effekterna för åren 2005 och 2006. För dessa överträdelser har disciplinnämnden beslutat att Carnegie ska betala ett vite motsvarande fyra årsavgifter, dvs. 1.783.000 kronor.

2007:8 FME Europe AB

FME Europe AB uppfyller inte längre de krav som gäller för handel på den alternativa marknadsplatsen First North. Börsens disciplinnämnd har därför beslutat att bolagets aktier inte längre ska vara upptagna till handel på First North. Avnoteringen sker med omedelbar verkan. Detta är första gången ett bolag på First North avnoteras mot bolagets vilja.

2007:7 Nobel Biocare Holding AG

Nobel Biocare har brutit mot noteringsavtalet med OMX Nordiska Börs Stockholm genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Börsen har redan tidigare kritiserat bolaget för felaktig information som bolaget lämnat i ett pressmeddelande. Bland annat den omständigheten att bolaget nu åter offentliggör felaktig information föranleder disciplinnämnden att ålägga bolaget att betala ett vite på 768.000 kronor.

2007:6 Carnegie A/S

Carnegie Bank A/S i Köpenhamn har brutit mot regler som gäller för derivathandeln vid OMX Nordiska Börs Stockholm genom att en mäklare har lagt ordrar i ett derivatinstrument där syftet endast har varit att på ett vilseledande sätt påverka priset på ett annat derivatinstrument. Därefter har mäklaren kunnat genomföra affärer i det andra instrumentet till ett högre pris än vad som skulle ha varit fallet om ordrarna inte hade lagts. Disciplinnämnden har beslutat att Carnegie Bank A/S ska betala ett vite på 300.000 kronor.

2007:5 Kaupthing Bank Sverige AB

Kaupthing Bank Sverige har brutit mot OMX Nordiska Börs och Finansinspektionens regler genom att rapportera 15 avslut till börsen som det saknats avräkningsnotor och annan dokumentation för. Avsluten har rapporterats till priser som i många fall avvikit från de priser till vilka handel i övrigt skett, vilket lett till misstanken att rapporteringen skett i otillbörligt syfte. Börsens disciplinnämnd har därför beslutat att Kaupthing ska betala ett vite på 200.000 kronor.

2007:4  J P Morgan Securities Ltd

En mäklare vid J P Morgan Securities Ltd (J P Morgan) har vid flera tillfällen för bolagets egen räkning lagt köp- och säljorder på ett sätt som resulterat i ett flertal automatiskt matchade avslut där J P Morgan handlat med sig självt. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har därför beslutat att J P Morgan ska betala ett vite på 200.000 kronor. Dessutom har mäklaren hos J P Morgan tilldelats en varning.

2007:3 Timber Hill Europe AG

Timber Hill Europe AG (Timber Hill) har brutit mot Stockholmsbörsens regler genom att vid flera tillfällen ha haft automatiskt förmedlade sälj- eller köporder som avvikit från aktuellt marknadsvärde. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har därför beslutat att Timber Hill ska betala ett vite på 200.000 kronor.

2007:2 Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken har brutit mot Stockholmbörsens noteringsavtal genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att Handelsbanken ska betala ett vite på tre miljoner kronor.

2007:1 Erik Penser Fondkommission

Erik Penser Fondkommission (EPF) har brutit mot Stockholmsbörsens regler genom att för egen räkning köpa och sälja aktier i AstraZeneca på ett sätt som resulterat i att EPF gjort affärer med sig själv. I ett stort antal fall har även priset på aktien påverkats. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har därför beslutat att EPF ska betala ett vite på 300.000 kronor.

2006:5 Danske Bank A/S

Danske Bank A/S har brutit mot Stockholmsbörsens regler genom att för kunders räkning lägga ordrar till priser som avsevärt avvek från vad som gällde på marknaden. I ett fall gick banken själv in och köpte aktier för egen räkning till det lägre pris som banken lagt in i handelssystemet. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har därför beslutat att Danske Bank ska betala ett vite på 200.000 kronor, samt ger en mäklare hos Danske Bank en varning.

2006:4 Merill Lynch International

Stockholmsbörsens disciplinnämnd prövar frågan om överträdelse av Norex Member Rules (NMR) 4.6.1. Merrill Lynch International (MLI) och en hos företaget anställd mäklare har enligt beslut av Stockholmsbörsens disciplinnämnd inte gjort sig skyldiga till regelbrott enligt Norex Member Rules (NMR) punkt 4.6.1. MLI hade i uppdrag från en kund att genomföra omplaceringar i ett större antal bolag, däribland Capona, under perioden från den 24 november till och med den 30 november 2005. Antalet Capona-aktier som skulle förvärvas var 48.600. Den 30 november återstod 10.800 aktier för MLI att förvärva. Under dagen köptes 1.000 aktier inom ramen för gällande spread på 117–118 SEK. Återstående 9.800 aktier förvärvades genom placering av en köporder i stängningscallen. Ordern limiterades till högst 127 SEK och resulterade i ett avslut på 125 SEK. MLI var den enda köparen i callen. Disciplinnämnden anförde bl.a. följande. Börsen har inte gjort gällande att MLI i anslutning till stängningscallen skulle ha haft möjlighet att förvärva den aktuella aktieposten till ett lägre pris än som betalats. Så till vida kan sägas att priset – som endast obetydligt understeg den limit som MLI hade angett – motsvarade marknadsvärdet. Det måste emellertid antas att priset påverkades av att en köporder hade lagts på en förhållandevis stor aktiepost i anslutning till stängningscallen. Nämnden vill inte utesluta att ett sådant förfarande kan innebära överträdelse av regeln punkt 4.6.1. av NMR. I förevarande fall får dock beaktas att det var fråga om en aktie i ett mindre börsbolag med jämförelsevis låg likviditet och viss volatilitet, att ordern ledde till ett pris som med endast omkring 6,4 % översteg det pris som aktien närmast dessförinnan hade handlats för samt att det endast var ungefär en femtedel av MLIs förvärv av aktier i bolaget som ägde rum i anslutning till stängningscallen. En samlad bedömning av omständigheterna i förening med den något oklara lydelsen av den aktuella regeln medför att disciplinnämnden inte är beredd att uttala att MLI och den hos företaget ansvarige mäklaren gjort sig skyldiga till regelbrott.

2006:3 Wise Group AB/Sign On i Stockholm AB

Wise Group AB, tidigare Sign On i Stockholm AB, har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte lämna tillräcklig information i ett pressmeddelande. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att Wise Group skall betala ett vite på 384.000 kronor. Enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal skall information som ett börsbolag lämnar vara korrekt, relevant och tillförlitlig. Sign On har i ett pressmeddelande den 9 juni 2004 informerat marknaden om att avtal träffats om förvärv av Svea Ekonomi. Informationen fick en betydande positiv effekt på Sign Ons aktiekurs. Pressmeddelandet innehöll inte några uppgifter om att avtalet var villkorat av en så kallad due diligence eller av att parterna hade rätt att häva avtalet om man inte kom överens i samband med denna. Det kunde därför inte dras någon annan slutsats av pressmeddelandet än att överenskommelsen var definitiv och oåterkallelig. Detta visade sig emellertid inte vara fallet. I ett pressmeddelande den 10 augusti 2004 meddelade Sign On att bolaget inte hade för avsikt att genomföra det planerade förvärvet på grund av att huvudägaren i Svea Ekonomi hade valt att bryta överenskommelsen genom att ställa helt nya villkor för att genomföra affären. Disciplinnämnden konstaterar att villkoret om parternas rätt att häva avtalet innebar en så stor osäkerhetsfaktor att pressmeddelandet blev missvisande genom att detta villkor inte nämndes. Nämnden fann att bolaget därmed hade överträtt noteringsavtalets krav på att information till marknaden skall vara korrekt, relevant och tillförlitlig. Bolaget ålades att betala ett vite på 384.000 kronor, motsvarande två årsavgifter.

2006:2 Wedins Skor & Accessoarer AB

Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en extra bolagsstämma samt genom att inte hantera kurspåverkande information på rätt sätt. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har beslutat att Wedins skall betala ett vite på 576.000 kronor.

2006:1 Goldman Sachs International

Goldman Sachs International i London har brutit mot regler som säger att den som förvärvar eller överlåter aktier i ett börsbolag så att innehavet passerar jämna femprocentsgränser, skall offentliggöra förändringen senast nästa börsdag. Stockholmsbörsens disciplinnämnd har därför beslutat att ge bolaget en varning.

2005:9 NOTE AB

Noteringsavtalet föreskriver att information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av ett bolags aktier skall offentliggöras. Offentliggörandet sker genom att informationen lämnas till ett antal tidningar och nyhetsbyråer. I halvårsrapporten för 2005 hade NOTE angett att bolagets långsiktiga marginalmål var 6 %, dock utan att ange när målet skulle uppnås. Vid en analytikerträff den 7 september 2005 uppgav bolagets dåvarande verkställande direktör, som svar på en fråga, att det skulle vara ett misslyckande om marginalmålet inte nåtts om sex månader. Informationen fick aktien att stiga kraftigt under stor omsättning och hade således stor betydelse för kursutvecklingen. Disciplinnämnden fann att NOTE hade överträtt reglerna genom att inte offentliggöra uttalandet den 7 september på föreskrivet sätt och ålade bolaget att betala ett vite om två årsavgifter motsvarande sammanlagt 384.000 kronor.

2005:8 Fischer Partners Fondkommission AB

Enligt regler som gäller för börsens medlemsföretag skall en order som läggs av en mäklare i börsens handelssystem återspegla det aktuella marknadsvärdet för respektive aktier. Vid fastställandet av marknadsvärdet skall hänsyn tas till bl.a. ändringar i aktiens kurs den aktuella dagen och föregående dagar, aktiens volatilitet, allmänna förändringar i kurssättningen för jämförbara instrument samt andra särskilda villkor som kan förekomma. Medlemsföretaget har samma ansvar för orderläggning som sker via en Internet-koppling från någon av medlemmens kunder (automatisk orderförmedling) som för order som förmedlas via en mäklare. Vid ett antal tillfällen under februari, mars, april och juni har kunder till Fischer lagt automatiskt förmedlade order i ett flertal bolag på ett sätt som i varierande grad inneburit brott mot en rimlig tolkning av de angivna reglerna om orderläggning. Disciplinnämnden konstaterade att dessa regler har stor betydelse för förtroendet för börsens verksamhet och att påtagliga avvikelser från reglerna måste bedömas allvarligt. Trots tydliga påpekanden från börsens sida om överträdelserna hade Fischers ansträngningar att följa regelverket inte lett till tillfredställande resultat. Nämnden fann att Fischer, såsom ansvarigt för orderläggningen, brutit mot reglerna och därför skulle betala ett vite om 300.000 kronor.

2005:7 Fastighets AB Balder

Enligt reglerna i det noteringsavtal som gäller mellan börsen och de noterade bolagen ska en justering av en tidigare publicerad prognos offentliggöras genom ett pressmeddelande till ett antal tidningar och nyhetsbyråer. Informationen om justeringen skall innehålla uppgifter om vad förändringen består i. Balder/Enlight hade i bokslutskommunikén den 31 januari 2005 offentliggjort att bolaget förväntade sig ett positivt resultat och positivt kassaflöde för helåret 2005. I den tryckta årsredovisningen, som var tillgänglig på bolagets hemsida i mitten av april, angavs att bolaget hade en ambition att visa ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde under slutet av 2005. Uppgiften i årsredovisningen, som således utgjorde en prognosjustering, offentliggjordes inte på föreskrivet sätt genom årsredovisningen, utan först den 22 april 2005 i samband med publiceringen av rapporten för första kvartalet 2005. I kvartalsrapporten lämnades dock ingen information om hur prognosen förändrats i förhållande till bokslutskommunikén. Disciplinnämnden fann att bolaget hade överträtt de ovan angivna reglerna och ålade bolaget att betala ett vite om en årsavgift, motsvarande 192.000 kronor.

2005:6 Börsmäklare

En börsmäklare hade gjort upp med två kunder om en försäljning av aktier och därefter om ett omedelbart återköp av samma aktier till ett i förväg bestämt pris. Ett sådant förfarande saknar kommersiell mening och strider därför mot börsens regler för handeln. De två avsluten rapporterades dessutom inte till börsen inom den tid som gäller för affärer som görs upp utanför börsen. Detta har föranlett Stockholmsbörsens disciplinnämnd att utdela en varning till mäklaren.

2005:5 Citigroup Global Markets Limited

Medlemsbolaget förvärvade över 5 procent av aktierna i Lindex AB. Medlemsbolaget offentliggjorde dock inte förvärvet förrän långt efter transaktionen och underrättade inte heller Stockholmsbörsen. Disciplinnämnden konstaterade att medlemsbolaget hade brutit mot god sed på den svenska värdepappersmarknaden och tilldelade därför bolaget en varning.

2005:4 Lehman Brothers International (Europe)

Medlemsbolaget förvärvade över 5 % av aktierna i Song Networks. Song var vid denna tid föremål för två konkurrerande bud varför varje förändring av aktieägandet var av stort intresse för marknaden. Medlemmen offentliggjorde dock inte förvärvet och underrättade inte heller Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsens disciplinnämnd beslutade därför att meddela medlemsbolaget en varning.

2005:3 J.P. Morgan Securities Ltd

Medlemsbolaget förvärvade över 5 % av aktierna i Song Networks. Song var vid denna tid föremål för två konkurrerande bud varför varje förändring av aktieägandet var av stort intresse för marknaden. Medlemmen offentliggjorde dock inte förvärvet i tid och på rätt sätt och underrättade inte heller Stockholmsbörsen. Medlemmen överlät kort därefter aktier i Song Networks så att aktieinnehavet kom att understiga 5 %. Inte heller denna förändring offentliggjordes eller meddelades börsen. Stockholmsbörsens disciplinnämnd beslutade därför att meddela medlemsbolaget en varning.

2005:2 Karolin Machine Tool AB

Stockholmsbörsens disciplinnämnd konstaterade att det genom en utredning som gjorts av Panelen för övervakning av finansiell rapportering (Övervakningspanelen) var klarlagt att bolaget i årsredovisningen för år 2003 inte lämnat information om ledande befattningshavares förmåner i enlighet med NBKs regler. Dessutom hade bolaget avvikit från årsredovisningslagens regler om avskrivning av goodwill samt från tre av Redovisningsrådets rekommendationer. Disciplinnämnden fann att bolaget därmed överträtt även noteringsavtalet. Bristerna beträffande NBK-reglerna var dessutom en upprepning av fel som förelåg även i 2002 års årsredovisning. Disciplinnämnden utdömde ett vite motsvarande två årsavgifter.

2005:1 Intentia AB

I samband med att bolaget presenterade halvårsbokslut lämnade VD preciserade uppgifter till en journalist om bolagets konsult- och rörelsemarginaler för kommande fjärde kvartal. Uppgifterna offentliggjordes inte på det sätt som anges i noteringsavtalet. Vidare lämnade VD i samband med en telefonkonferens rörande bokslutet för tredje kvartalet kurspåverkande information av prognoskaraktär om bolagets resultat för år 2005. Inte heller denna information offentliggjordes på rätt sätt. Disciplinnämnden ansåg att bolaget vid dessa tillfällen överträtt noteringsavtalet och utdömde ett vite motsvarande en årsavgift.

2004:5 Pricer AB

Bolaget bryter mot noteringsavtalet genom att inte offentliggöra kurspåverkande information på rätt sätt. Disciplinnämnden ansåg att bolaget genom sin beskrivning av ett leverantörsavtal på hemsida och i intervju valt att ge informationen om avtalet kurspåverkande betydelse – trots att den omedelbara ekonomiska betydelsen av ordern var begränsad. Bolaget borde därför ha offentliggjort nyheten på det sätt som anges i noteringsavtalet. Nämnden utdömde ett vite om en årsavgift.

2004:4 Försäkrings AB Skandia

Bolaget bröt mot informationsskyldigheten i noteringsavtal med Stockholmsbörsen. Disciplinnämnden konstaterade att bolagets information i årsredovisningen för år 2000 om verkställande direktörens förmåner var missvisande och ofullständig samt att även bolagets information i årsredovisningen om två bonusprogram var missvisande och felaktig. Nämnden utdömde ett vite om två årsavgifter.

2004:3 Telefon AB LM Ericsson

Bolaget offentliggjorde strax efter handelns öppnande ett pressmeddelande angående att bolaget skulle komma att rapportera en högre bruttomarginal för första kvartalet jämfört med föregående kvartal. Bolaget hade inte kontaktat börsen och lämnat någon förhandsinformation innan pressmeddelandet publicerades. En följd av detta blev att börsen inte fick någon möjlighet att överväga ett handelsstopp. Nämnden ansåg att starka skäl talar för att förhandsinformation till börsen bör lämnas även när ett bolag inte har avgett någon prognos, men avser att offentliggöra att resultatutvecklingen beräknas avvika väsentligt från den bild av bolagets situation som skapats tidigare. Detta överensstämmer också med den praxis som allmänt gäller. Eftersom det inte finns någon uttrycklig bestämmelse som reglerar just detta förhållande utan endast berörs i handledningen till noteringsavtalet ansåg disciplinnämnden att bolagets underlåtenhet inte kunde hänföras till ett sådant avtalsbrott som kan föranleda disciplinpåföljd.

2004:2 Lundin Petroleum AB

Bolaget lämnade kurspåverkande information till en journalist utan att samtidigt offentliggöra informationen. Dagen efter det att informationen publicerats i tidningen offentliggör bolaget informationen i ett pressmeddelande. Disciplinnämnden fann att bolaget genom att lämna ifrågavarande uppgifter till tidningen överträtt börsens regler om informationsgivning. Nämnden utdömde ett vite om en årsavgift.

2004:1 Tripep AB

Bolaget publicerade på morgonen innan börsens öppning ett pressmeddelande med uppgift om vissa forskningsresultat. Bolaget hade emellertid dagen innan berättat för en journalist om innehållet i pressmeddelandet. Information om de nya forskningsresultaten återfanns i tidningen på morgonen redan innan bolagets pressmeddelande nått marknaden. Disciplinnämnden konstaterade att bolagets hantering inte var förenlig med börsens regler. Nämnden fann dock att åsidosättandet av reglerna var mindre allvarligt eftersom pressmeddelandet offentliggjordes i god tid före börsens öppnande samma dag som informationen publicerades i tidningen. Disciplinnämnden meddelade därför bolaget endast en varning.

2003:10 Medlem AB

Representanter från Stockholmsbörsen besökte medlemmens lokaler för att undersöka uppgifter om att medlemmen i sina lokaler lämnade ut ej offentlig information från handelssystemet till vissa kunder. Medlemmen vägrade dock Stockholmsbörsens representanter att få tillgång till lokalerna, bland annat under hänvisning till gällande sekretessregler. Disciplinnämnden konstaterade att sekretesshänsyn inte utgjorde grund för att vägra tillträde eftersom även börsen omfattas av sekretess. Emellertid fann nämnden att en sanktionerad rätt till tillträde kräver en tydligare reglering än den som för närvarande finns i Stockholmsbörsens medlemsregler. Nämnden ansåg sig därför inte kunna ålägga medlemsföretaget en påföljd för att de vägrat börsen tillträde till lokalerna.

2003:9 OM HEX AB

Disciplinnämnden slog i sitt beslut fast att bolaget brutit mot noteringsavtalet genom att inte lämna omedelbar information i samband med organisationsförändringar. Nämnden fann dock att bolaget inte skall åläggas påföljd för överträdelsen. Disciplinnämnden hänvisade till principen om att alla noterade bolag skall behandlas lika (2 kap. 1 § lagen om börs- och clearingverksamhet) och att Stockholmsbörsen i regel behandlat liknande överträdelser av andra noterade bolag på samma sätt som nu skett.

2003:8 Remium AB

Medlemmen bryter mot Näringslivets Börskommittés (NBK) regler om köp och försäljning av egna aktier genom att under en dag återköpa aktier överstigande 25 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka när återköpet skett. Medlemmen ålades vite om 100.000 kr.

2003:7 Höganäs AB

Information från bolaget fanns tillgänglig via Internet innan informationen offentliggjorts på det sätt som krävs enligt noteringsavtalet. Informationen hade kommit ut genom att en utomstående hade identifierat den dolda adress under vilken informationen hade förberetts inför publiceringen på hemsidan. Nämnden ansåg att överträdelsen delvis hade samband med den strävan från bolagets sida att informationen – i enlighet med börsens anvisningar – skulle bli tillgänglig på hemsidan snarast möjligt efter att offentliggörande skett på föreskrivet sätt. Mot ovanstående bakgrund ansåg Disciplinnämnden att överträdelsen var ursäktlig, och meddelade därför bolaget en varning.

2003:6 Intellecta

Bolaget bröt mot börsens regler rörande köp och försäljning av egna aktier då bolaget inte anmält till börsen att det köpt egna aktier. Bolaget ålades vite motsvarande en årsavgift.

2003:5 SignOn

Bolaget bröt mot informationsskyldigheten i noteringsavtalet då det inte i tid informerade om en väsentlig avvikelse av likvida medel i förhållande till den prognos om kapitalbehov som lämnades i bolagets emissionsprospekt. Dessutom fann nämnden att bolaget brutit mot noteringsavtalet genom att lämna ofullständiga uppgifter i en delårsrapport om affärsförhållanden till närstående bolag. Bolaget ålades ett vite motsvarande tre årsavgifter.

2003:4 Intentia

Se beslut 2003:2 Sweco.

2003:3 Nordea

Se beslut 2003:2 Sweco.

2003:2 Sweco

Information från bolaget fanns tillgänglig via Internet innan informationen offentliggjorts på det sätt som krävs enligt noteringsavtalet. Informationen hade kommit ut genom att en utomstående hade identifierat den dolda adress under vilken informationen hade förberetts inför publiceringen på hemsidan. Nämnden ansåg att överträdelsen delvis hade samband med den strävan från bolagets sida att informationen – i enlighet med börsens anvisningar – skulle bli tillgänglig på hemsidan snarast möjligt efter att offentliggörande skett på föreskrivet sätt. Mot ovanstående bakgrund ansåg Disciplinnämnden att överträdelsen var ursäktlig, och meddelade därför bolaget en varning.

2003:1 Elekta

Bolaget lämnade missvisande information i samband med ett offentliggörande av en patenttvist i USA. Bolaget ålades ett vite om två årsavgifter.

2002:5 BioPhausia

Bolaget bröt mot informationsskyldigheten i noteringsavtalet i samband med offentliggörandet av ett beviljat patent. Bolaget ålades ett vite om två årsavgifter.

2002:4 Feelgood Svenska

Bolaget bröt mot såväl noteringsavtalets informationsbestämmelser som mot Redovisningsrådets rekommendationer. Bolaget underlät bland annat att i tid informera om en prognosavvikelse. Bolaget ålades ett vite om fem årsavgifter.

2002:3 Enea Data

Bolaget bröt mot börsens regler rörande köp och försäljning av egna aktier då bolaget inte anmält till börsen att det köpt egna aktier. Bolaget ålades vite motsvarande en årsavgift.

2002:2 Rederiaktiebolag Gotland

Bolaget bröt mot börsens regler rörande köp och försäljning av egna aktier då bolaget inte anmält till börsen att det köpt egna aktier. Bolagets köp av egna aktier hade inte heller gjorts på börsen varför bolaget även brutit mot aktiebolagslagens regler. Bolaget ålades vite om en årsavgift.

2002:1 SAS

Bolaget bröt mot informationsskyldigheten i noteringsavtalet i samband med EU-kommissionens granskning av bolaget vad gäller misstankar om brott mot EUs konkurrensregler. Bolaget ålades ett vite om fyra årsavgifter.

2001:3 Traction

Börsen ifrågasatte om den information som lämnades i ett pressmeddelande var i enlighet med NBKs budregler. Då det rådde oklarhet om bolagets pressmeddelande var ett offentligt erbjudande eller inte samt att börsen i förväg kontaktats om vissa delar av meddelandet så resulterade inte ärendet i någon påföljd för bolaget.

2001:2 FastPartner

Bolaget bröt mot börsens regler rörande köp och försäljning av egna aktier. Bolaget köpte egna aktier under den trettiodagarsperiod som låg närmast före offentliggörandet av bolagets hel- eller delårsbokslut. Bolaget ålades ett vite om en årsavgift.

2001:1 Wilh. Sonesson

Bolaget lämnade bristande information i sin ekonomiska rapportering. Bland annat lämnade bolaget en proformaredovisning i en delårsrapport som strider mot god redovisningssed. Bolaget ålades ett vite om två årsavgifter.

1999:1 Credit Suisse First Boston / Nordiska

En av börsens medlemmar gjorde, genom medverkan av annan medlem, avslut som innebar att medlemmen uppträtt som slutkund på både köp- och säljsidan. Avslut gjordes dessutom till avvikande kurs som, om makulering ej skett, skulle ha påverkat aktievärdet och därmed genererat vinst för medlemmen. Medlemsföretagen ålades viten om 2 mkr respektive 1 mkr.

1998:1 Prosolvia

Bolaget lämnade bristande information avseende innehållet i en överenskommelse med annan part om att bilda ett samägt bolag. Dessutom lämnades bristfällig information om hur stor del av vinsten som var hänförlig till det samägda bolaget och dess betydelse för bolagets totala finansiella ställning. Bolaget ålades ett vite om fyra årsavgifter.

1997:1 Frontec

Bolaget lämnade ofullständig resultatinformation i sin halvårsrapport samt i sin bok­sluts­kom­mu­ni­ké. Bolaget ålades ett vite om två årsavgifter.

1996:3 Getinge Industrier

Bolaget lämnade en felaktig uppgift om storleken av det egna kapitalet i ett prospekt. Vitet bestämdes till en årsavgift.

1996:4 Hebi Health Care

Kommittén ansåg att bolaget vid två oberoende tillfällen inte justerat avgivna prognoser i tid. Vidare hade bolaget lämnat undermålig information i samband med en konvertibelemission. Disciplinkommittén förordade att en avnotering skulle ske av bolaget. Beslut om avnotering togs av börsstyrelsen.

1996:2 IRO

Bolaget underlät att offentliggöra en stämmokommuniké, bland annat med information om att två styrelseledamöter lämnat bolaget. Vitet bestämdes till en årsavgift.

1996:1 Skandinaviska Enskilda Banken

Ofullständig information lämnades i samband med gjorda reserveringar hänförda till ett större ägarengagemang. Kommittén bestämde att bolaget skulle betala ett vite om två årsavgifter.

1994:6 H & M Hennes & Mauritz

Bolaget lämnade ej tidigare offentliggjord resultatinformation under pågående bolagsstämma. Detta strider mot kravet att omedelbart offentliggöra ny väsentlig information via ett pressmeddelande. Vitet bestämdes till en årsavgift.

1994:5 Kinnevik

Bolaget lämnade ej tidigare offentliggjord resultatinformation under pågående bolagsstämma. Detta strider mot kravet att omedelbart offentliggöra ny väsentlig information via ett pressmeddelande. Vitet bestämdes till en årsavgift.

1994:4 Dala Hebi

Börschefen hemställde till disciplinkommittén att bolaget skulle avföras från notering pga. en enskild persons inblandning i företaget. Kommittén ansåg inte att skälet räckte för avnotering av företaget.

1994:3 Errce (tidigare Reinhold City)

Bolaget underlät att offentliggöra ett prospekt samt att registrera det hos Finansinspektionen. Dessutom uppfyllde prospektet inte de krav som ställs i NBKs regler. Vitet bestämdes till två årsavgifter.

1994:2 Wihlborg & Son

Efter ett styrelsemöte underlät bolaget att omedelbart underrätta börsen och marknaden om ett nyemissionsbeslut samt om beslutade nedskrivningar av fastigheter. Ej heller den följande delårsrapporten delgavs börsen eller marknaden omedelbart via pressmeddelande utan lämnades istället i emissionsprospektet. Bolaget ålades ett vite om en årsavgift.

1994:1 Hoist International

Bolaget underlät att i tid meddela börsen och marknaden om innehållet i en ”oren” revisionsberättelse. Kommittén ålade bolaget att betala ett vite på en årsavgift.

Avgöranden av börsens styrelse

Vid börsnotering ställer börsen krav på bland annat aktiespridning, ledning, styrelsens sammansättning, ekonomisystem och bolagets kapacitet att lämna aktiemarknadsinformation. Om ett bolag i väsentligt avseende inte längre uppfyller dessa krav kan börsens styrelse besluta om avnotering av bolagets fondpapper.

Fullständiga protokoll från avgöranden i börsens styrelse finns tillgängliga på börsens hemsida (www.nasdaq.com).

Finnveden Invest

Protokoll 1990-06-07

Genom att överskatta ett fastighetsbestånds värde efter en principöverenskommelse samt att i ett senare meddelande inte ge en rättvisande förklaring till avvikelsen ålades bolaget ett vite om fem årsavgifter.

Nyckeln Holding

Protokoll 1990-10-08

Börsstyrelsen beslöt om avregistrering efter det att bolaget ställt in betalningarna.

Independent (tidigare Infina)

Protokoll 1990-11-07

Genom att underlåta att i tid offentliggöra en mycket kraftig ”vinstvarning” ålades bolaget ett vite om fem årsavgifter.

Nobel Industrier

Protokoll 1991-10-16

Bolaget underlät att offentliggöra avgörande problem i samband med ett antal avtal. Ett av avtalen ansågs även bryta mot noteringsavtalets regler rörande transaktioner med närstående. Bolaget ålades ett vite om sju årsavgifter.

Bilspedition

Protokoll 1992-09-11

Ofullständig samt för sent offentliggjord information om kostnaderna för bolagets fastighetsengagemang. Vidare underlät bolaget vid ett senare tillfälle att i tid justera en alltför optimistisk prognos. Till detta ansåg börsstyrelsen att bolaget inte informerat på ett korrekt sätt angående en garantiförbindelse. Efter dessa upprepade brister ålades bolaget att betala ett vite på åtta årsavgifter.

Hoist International

Protokoll 1994-10-06

Eftersom bolagets verksamhet var av ringa omfattning och under avveckling samt att bolaget inte uppfyllde kraven på aktiespridning beslutade börsstyrelsen att avnotera aktierna.

Fermenta

Protokoll 1994-10-27

I samband med en ägarförändring i bolaget förändrades dess verksamhet och börsen fann att det rådde osäkerhet om förändringarnas betydelse. Börsen förordnade en granskningsman för att kontrollera förhållandena. Efter ytterligare ett antal händelser kom granskningsmannen fram till att bolagets ledning och styrelse inte uppfyllde de krav som ställs på ett noterat bolag. De angivna bristerna var så väsentliga att börsstyrelsen beslutade att avnotera bolaget.

Solitair Kapital

Protokoll 1998-10-20

Mot bakgrund av förändringar i bolagets styrelse och oklarhet om dess framtida inriktning påbörjades en utredning i syfte att undersöka om bolaget uppfyllde gällande listningskrav. Av utredningen framgick att bolaget inte uppfyllde de gällande kraven vad gäller styrelsens sammansättning och bolagets förmåga att lämna extern aktiemarknadsinformation. Då bolaget inte längre uppfyllde gällande listningskrav (noteringsavtalet punkt 4) beslutade börsstyrelsen därför att avnotera bolaget.

Autofill AB

Protokoll 2000-06-28

Bolaget placerades på O-listans observationsavdelning till följd av oklarheter beträffande bolagets långsiktiga finansiering och organisation. Då oklarheterna inte undanröjts trots att det gått mer än åtta månader beslutade styrelsen för Stockholmsbörsen att avnotera bolaget.

Columna Fastigheter AB

Protokoll 2001-10-01

Bolaget placerades den 16 mars 2000 på O-listans observationsavdelning eftersom bolaget beslutat att byta verksamhetsinriktning. Ungefär ett halvår senare omprövades beslutet och bolaget avsåg att återgå till sin ursprungliga verksamhetsinriktning. Börsen ansåg dock att osäkerheten kring bolaget kvarstod. Med hänsyn till det stora antalet aktieägare samt till att en trovärdig plan presenterats för att möjliggöra en återflytt till O-listan accepterade börsen en fortsatt notering och placering under observation. Vid denna tidpunkt hade bolaget handlats under observation i över ett år. Ytterligare fyra månader senare meddelade emellertid bolagets styrelse att den beslutat att ställa in vissa av de aktiviteter i den plan som skulle möjliggöra en återflytt till O-listan. Då bolaget nu varit placerat på observationsavdelningen i över ett år och sex månader samt att det fortfarande förelåg oklarheter beträffande styrelsen och ledningen i bolaget beslutade Stockholmsbörsens styrelse att avnotera bolaget.

Cellpoint Inc.

Protokoll 2002-10-17

Bolaget placerades på O-listans observationsavdelning med anledning av att det förelåg väsentlig osäkerhet om bolagets ekonomiska ställning. Då oklarheterna inte undanröjts trots att det gått mer än sju månader samt att bolaget inte klarat av att uppfylla de krav beträffande ekonomistyrning och aktiemarknadsinformation som gäller för börsbolag beslutade styrelsen för Stockholmsbörsen att avnotera bolaget.

Fastighets AB Tornet

Protokoll 2004-09-28

Bolaget placerades på O-listans observationsavdelning med anledning av att bolaget inte längre uppfyllde det fortlöpande noteringskravet gällande ägarkoncentration om att ett börsnoterat bolag skall ha minst 25 procent av aktierna i allmän ägo. Bolaget hade förklarat för börsen att bolaget inte hade möjlighet att uppfylla börsens spridningskrav och Stockholmsbörsens styrelse konstaterade att förutsättningarna för en fortsatt notering på O-listan därmed inte längre var uppfyllda.

ACH Securities S.A.

Protokoll 2004-09-28

Medlemmen lämnade inte på begäran information till Stockholmsbörsen och vidtog inte heller åtgärder för att sådan information skulle kunna lämnas i framtiden. Detta innebar att medlemmen inte uppfyllde de krav som gäller för börsmedlemskap. Stockholmsbörsens styrelse beslutade därmed att medlemmens börsmedlemskap skulle upphöra.