Nordic Growth Market skall enligt lag ha en disciplinnämnd med uppgift att handlägga ärenden om medlemmars och emittenters överträdelser av de regler som gäller vid börsen.

Disciplinnämnden skall bestå av minst fem ledamöter, varav ordföranden och vice ordföranden skall vara lagfarna och erfarna som domare. Av övriga ledamöter skall minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden. Disciplinnämndens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till börsen.

Disciplinnämndsavgöranden

2024:1 Bellpal Holding AB

(2024-07-02)

Disciplinnämnden finner att Bellpal Holding AB har brutit mot punkterna 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.3.3, 4.3.4, 2.2.12 och 2.2.13 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME, artiklarna 17 och 18 i MAR samt artikel 2 i EU-kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2016/1055 och beslutar med stöd av punkt 5 i börsens regler att Bellpals aktier ska avföras från handel på NGMs tillväxtmarknad för små och medelstora företag, Nordic SME.

2023:3 TopRight Nordic AB

(2023-06-30)

Disciplinnämnden finner att TopRight Nordic AB har brutit mot punkterna 4.1.1 och 4.2.6 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME samt meddelar bolaget en varning enligt kapitel 5 i nämnda regler.

2023:2 Nexar Group AB

(2023-04-18)

Disciplinnämnden finner att Nexar Group AB har brutit mot punkten 4.1.1 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME, artiklarna 17 och 18 i MAR samt artikel 2 i EU-kommissionens Genomförandeförordning (EU) nr 2016/1055 och ålägger enligt kapitel 5 i nämnda regelverk bolaget att betala ett vite om 100.000 kronor.

2023:1 Safe Lane Gaming AB

(2023-02-10)

Disciplinnämnden finner att Safe Lane Gaming AB har brutit mot punkterna 4.1.1 och 4.2.6 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME samt meddelar bolaget en varning enligt kapitel 5 i nämnda regler.

2022:1 Transiro Holding AB

(2022-05-19)

Disciplinnämnden finner att Transiro Holding AB har brutit mot punkterna 4.1.1 och 4.1.2 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME samt meddelar bolaget en varning enligt kapitel 5 i nämnda regler.

2021:2 WilLak AB

(2021-07-07)

Disciplinnämnden finner att WilLak AB (publ) har brutit mot punkterna 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME samt ålägger enligt punkt 5 i nämnda regler bolaget ett vite om 400.000 kronor.

2021:1 QuickBit eu AB

(2021-05-12)

Disciplinnämnden finner att QuickBit eu AB (publ) har brutit mot punkterna 4.1.1, 4.1.3 och 4.2.6 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF samt ålägger enligt punkt 5 i nämnda regler bolaget ett vite om 250.000 kronor.

2020:2 CloudRepublic AB

(2020-10-20)

Disciplinnämnden finner att CloudRepublic AB (publ) har brutit mot punkterna 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF samt ålägger enligt punkt 5 i nämnda regler bolaget ett vite om 200.000 kronor.

2020:1 Smart Energy Sweden Group AB

(2020-06-18)

Disciplinnämnden finner att Smart Energy Sweden Group AB, har brutit mot punkterna 2.2.9, 2.2.12, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.8, och 4.2.11 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF samt beslutar att bolagets aktier ska avnoteras från Nordic SME. Bolagets aktier ska avnoteras senast den 17 juli 2020.

2018:2 TopRight Nordic AB

(2018-10-16)

Disciplinnämnden finner att TopRight Nordic AB (publ) har brutit mot såväl punkten 2.2.10 som punkterna 4.1.1, 4.2.6 och 4.2.7 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF samt ålägger enligt punkt 5 i nämnda regler bolaget ett vite om 100.000 kronor.

2018:1 Sensori AB

(2018-09-04)

Disciplinnämnden finner att Sensori AB (publ) har brutit mot punkt 4.1.2 i NGM-börsens Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF samt ålägger enligt avsnitt 5 i nämnda regelverk bolaget ett vite om etthundratusen (100.000) kronor.

2017:3 Computer Innovation i Växjö AB

(2017-10-30)

Disciplinnämnden finner att Computer Innovation i Växjö AB (publ) har brutit mot punkterna 2.2.10, 4.2.3, 4.2.5 och 4.2.9 i börsens Regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF samt ålägger enligt avsnitt 5 i nämnda regler bolaget ett vite om trehundratusen (300.000) kronor.

2017:2 Scandinavian Credit Fund

(2017-06-12)

Scandinavian Credit Fund, som är listat på Nordic MTF, har brutit mot reglerna för offentliggörande av bokslutskommunikén. Till följd av detta ålägger disciplinnämnden bolaget ett vite om 200.000 kronor.

Disciplinnämnden fann att bolagets regelbrott var av så allvarligt slag att påföljden inte kunde stanna vid en varning, men inte så pass allvarligt att en avnotering var aktuell. Vid en samlad bedömning av omständigheterna fann disciplinnämnden att bolagets vidtagna förbättringsåtgärder medförde att viss försiktighet vid bestämmande av påföljden var påkallat.

2017:1 Concent Holding AB

(2017-03-28)

Concent Holding AB, som är listat på Nordic MTF, har brutit mot informationsreglerna på ett flertal punkter. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat utdöma ett vite om 300.000 kronor.

Disciplinnämnden fann att bolaget trots regelbrottens art och antal inte så allvarligt överträtt reglerna att det bör avlistas, men att det ändå ska betala ett kännbart vite. Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att bolagets svåra förhållanden och ansträngda likviditet vid tiden för överträdelserna inte var en giltig ursäkt, medan bolagets förbättringar av sitt informationsgivande efter regelbrotten ansågs som skäl till att gå försiktigt fram vid bestämmande av påföljden.

2016:1 ExeoTech Invest AB

(2016-02-05)

ExeoTech Invest AB, som är listat på Nordic MTF, har brutit mot informationsreglerna på ett flertal punkter. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om 300.000 kr.

Disciplinnämnden fann att bolaget överträtt Nordic MTFs regelverk på fem punkter, varav överträdelse av reglerna om affärer med närstående och om insynspersoner ansågs vara de grövsta. Disciplinnämnden fann vid sin samlade bedömning att viss försiktighet skulle iakttas vid sättandet av vitet då företaget befann sig i en speciell och tillfällig situation rörande sin hemsida samt att det i och med sin ringa storlek har en begränsad betalningsförmåga.

2012:1 Panaxia AB

(2012-09-10)

Panaxia AB, vars aktier fram till och med den 5 september 2012 var noterade på NGM Equity, bröt mot informationsreglerna i Nordic Growth Market NGM ABs börsregler 2010. Till följd av detta beslöt disciplinnämnden att utdöma ett vite om 180.000 kronor.

Överträdelsen rörde att Panaxia inte informerade om att Riksbanken den 24 maj 2012, på grund av misstankar om brott begångna av två ledande befattningshavare inom Panaxiakoncernen, sade upp ett avtal om att Panaxia skulle sköta bankens mynthantering. Panaxia lämnade inte någon information till marknaden om detta förrän den 11 juni 2012, efter det att Dagens Industris nättidning di.se samma dag publicerat en artikel om uppsägningen och först efter det att bolaget fått en uppmaning från NGM-börsen att lämna information om saken.

2010:1 Servage AB

(2010-08-05)

Servage AB, vars aktier är noterade på NGM Equity, har brutit mot informationsreglerna i noteringsavtalet med Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat utdöma ett vite om en årsavgift.

Disciplinnämnden finner att Servage AB har brutit mot punkterna 33, 34 och 36 i bilagan 2 till noteringsavtalet men ogillar NGM-börsens yrkande om disciplinpåföljd på grund av Servages aktieköp den 9 september 2009. Disciplinnämnden ålägger enligt punkt 6.2 i noteringsavtalet bolaget att betala ett vite motsvarande en årsavgift.

2009:5 Metromark Hospitality Group AB

(2009-12-16)

Metromark Hospitality Group AB (MHOT), som är listat på Nordic MTF, har brutit mot informationsreglerna i listningsavtalet med Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat utdöma en varning.

Disciplinnämnden fann att MHOT överträtt punkterna 3.2 och 3.5 i listningsavtalet samt bestämmelserna i bilagan till samma avtal om information i samband med en bolagsstämma. Överträdelserna har skett i samband med ett flertal bolagsstämmor som bolaget haft under andra halvåret 2009.

Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att påföljden kunde stanna vid en varning.

2009:4 Clean Oil Technology AB

(2009-12-02)

Clean Oil Technology AB (COT), som är listat på Nordic MTF, har brutit mot informationsreglerna i listningsavtalet med Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Dessutom uppfyller inte COTs ekonomi- och rapporteringssystem de krav som gäller enligt COTs avtal med NGM. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat utdöma ett vite om en årsavgift motsvarande 60.000 kronor.

Disciplinnämnden fann att COT överträtt punkt 2.1 listningsavtalet genom att vid tre på varandra följande rapporteringstillfällen försumma att offentliggöra finansiella rapporter inom föreskriven tid. Dessutom ansåg disciplinnämnden att COTs ekonomi- och redovisningssystem inte uppfyllde kraven enligt listningsavtalet. Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att COT bör åläggas ett vite motsvarande en årsavgift.

2009:3 Hebi Holding AB

(2009-10-09)

Hebi Holding AB (HHAB) har brutit mot Nordic Growth Market NGM ABs (NGM-börsen) takeover-regler. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att en särskild avgift om 500.000 kronor ska tas ut från HHAB. Efter en framställan från NGM-börsen till Aktiemarknadsnämnden avseende HHABs villkor i samband med ett uppköpserbjudande rörande Hebi Health Care AB, samt återkallandet av erbjudandet, offentliggjorde Aktiemarknadsnämnden den 25 maj 2009 ett uttalande. Av uttalandet framgick att det enligt nämndens bedömning inte med tillräcklig tydlighet gick att utläsa av HHABs pressmeddelande den 12 februari att ett angivet villkor inte var uppfyllt eller kunde uppfyllas, samt att HHAB inte lämnat upplysningar om villkorets betydelse när budet återkallades. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:11 är fogat som bilaga till disci­plin­nämn­dens avgörande. Disciplinnämnden skriver i sitt avgörande att det inte framkommit någonting som ger anledning att ifrågasätta Aktiemarknadsnämndens bedömning att HHAB i samband med uppköpserbjudandet inte följt god sed på aktiemarknaden. Nämnden anser att överträdelsen är av relativt allvarligt slag och ålägger HHAB att betala en särskild avgift om 500.000 kronor.

2009:2 Hebi Health Care AB

(2009-09-10)

Hebi Health Care AB, noterat på NGM Equity, har brutit mot informationsreglerna i noteringsavtalet med Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen). NGM-börsens disci­plin­nämnd konstaterade att bolaget vid ett flertal tillfällen gjort sig skyldigt till olika överträdelser av reglerna. Disciplinnämnden beslöt därför att avnotera Hebi Health Care ABs aktier. Handeln med aktier och konvertibler utgivna av Hebi Health Care AB stoppades den 10 juli 2009 och dessa avnoterades med anledning av beslutet med omedelbar verkan.

2009:1 Aktiespridning i Sverige AB

(2009-06-25)

Aktiespridning i Sverige AB (AIS), som är listat på Nordic MTF, har brutit mot informationsreglerna i listningsavtalet med NGM. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat utdöma ett vite om en årsavgift motsvarande 60.000 kronor. Disciplinnämnden fann att AIS överträtt punkterna 2.1 och 3.5 i listningsavtalet och punkterna 1 och 2 i bilagan till listningsavtalet. Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att AIS bör åläggas att utge ett vite med ett belopp som motsvarar bolagets årsavgift till NGM.

2008:2 Nordic Growth Market NGM Holding AB

(2008-12-23)

Bolaget redovisade ett konvertibelt skuldebrev utan att beakta effektivräntemetoden vilket strider mot IAS 39 och IAS 32. Vidare förekom under 2006 och 2007 transaktioner (266.000 resp. 311.000 SEK) mellan bolaget och bolag som var närstående till styrelseordförande som inte i enlighet med noteringsavtalet offentliggjordes omedelbart. Disciplinnämnden fann att avvikelsen avseende det konvertibla skuldebrevet inte är att bedöma som ringa, men ej heller som allvarlig. Beträffande närståendetransaktionerna med bolagets styrelseordförande anser nämnden att bolaget, såsom dåvarande ägare till en börs, borde tillämpat bestämmelsen i noteringsavtalet strikt och offentliggjort närståendetransaktionerna omedelbart. Disciplinnämnden meddelade, efter en samlad bedömning, bolaget en varning.

2008:1 Twinblade Technologies Holding Sweden AB

(2008-09-04)

Twinblade Technologies Holding Sweden AB, som är listat på Nordic MTF, har brutit mot fyra punkter i informationsreglerna i listningsavtalet med NGM. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat utdöma ett vite om en årsavgift, motsvarande 60.000 kronor.

2006:1 3L Systems

(2006-11-14)

Bolaget höll en delårsrapport tillgänglig på sin hemsida innan rapporten offentliggjorts av NG News genom pressmeddelande. Därigenom bröt bolaget mot noteringsavtalet genom att det lämnat ut kurspåverkande information 12 minuter före det att den publicerades genom NG News. Bolaget hade vid tidigare tillfälle förfarit på samma sätt, vilket då påtalats av NGM. Även om avtalsbrottet som sådant inte kunde betraktas som ringa fann disciplinnämnden att det talade till bolagets fördel att bolaget inte uppsåtligen spridit informationen samt att det därefter vidtagit steg för att förhindra upprepande. Disciplinnämnden meddelade bolaget en varning.

2002:1 F.d. Matteus Bank AB

(2002-05-14)

Matteus Bank medverkade genom en mäklare till 23 avslut i ett vid NGM noterat bolag. Avsluten skedde utanför NGMs handelssystem. Matteus Bank åsidosatte reglerna i medlemsavtalet om rapportering av avslut till NGM, dels genom att underlåta att rapportera 22 avslut till NGM, dels genom att rapportera ett avslut för sent. Vidare underlät banken, även det i strid mot medlemsavtalet, att informera NGM om att ett av avsluten innebar att det vid NGM noterade bolaget sålde egna aktier. Disciplinnämnden fann att regelbrotten inte kunde anses ringa och ålade banken att betala en särskild avgift om 450.000 kr till NGM.

2001:1 Diamyd Medical

(2001-02-05)

Bolaget fick från en statlig myndighet ett positivt besked i en prövningsfråga som var central för bolagets verksamhet. Bolaget underlät att omedelbart offentliggöra informationen och informerade istället en mediakontakt. Kursutvecklingen följande dag visade att informationen var klart kurspåverkande. Först omkring 19 timmar efter att bolaget fått myndighetens besked offentliggjordes informationen. Disciplinnämnden ålade bolaget att betala ett vite om en årsavgift.