Om investeraravdrag

Det investerarbidrag som infördes 1 december 2013 har nu fått en egen bilaga K11. Förra året fanns ingen särskild ruta utan avdraget fick göras under Övriga upplysningar. Investerarbidraget gäller fysiska personer som köpt andelar i mindre företag i samband med att det bildas eller vid en nyemission.

Den som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital. Högsta avdrag är 650.000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1.300.000 kronor.

Här börjar du betala statlig inkomstskatt

För inkomståret 2014 är brytpunkten för statlig inkomstskatt 433.900 kr, med hänsyn taget till grundavdraget. Till och med brytpunkten betalas enbart kommunal inkomstskatt. Därefter läggs 20 procent statlig inkomstskatt till kommunalskatten och över nästa brytpunkt, 615.700 kronor, betalas ytterligare 5 procent statlig skatt, den så kallade värnskatten.

Mer om skatten på utdelning i fåmansaktiebolag

Utdelning inom gränsbeloppet beskattas med en skattesats för kapital på 20 procent. Utdelning över gränsbelopp beskattas däremot helt som inkomst av tjänst. Eftersom skatten där är högre, maximalt ungefär 55 till 58 procent, är det viktigt att hålla reda på och hamna rätt inom de nya beloppsgränserna. Vid löner i bolaget mellan ungefär 600.000 kronor och 3.400.000 kronor har gränsbeloppet i princip fördubblats.

Det finns två sätt att räkna ut gränsbeloppet, alltså var gränsen går mellan vad som ska beskattas som kapital och vad som ska beskattas som tjänst. Antingen efter förenklingsregeln eller efter huvudregeln. Detta görs på blankett K10. Det lönebaserade utrymmet beräknas nu annorlunda. Det nya är att 50 procent av de kontanta lönerna utgör det lönebaserade utrymmet. Förut beräknades det lönebaserade utrymmet enligt en trappa där man fick räkna med 25 procent av lönerna till en viss brytpunkt och därefter ytterligare 25 procent. Eftersom det samtidigt införs ett krav på att man ska äga minst 4 procent av aktierna så är det färre som kan använda reglerna. För dem som kan använda reglerna är det dock mer fördelaktigt, eftersom man får räkna 50 procent från första kronan som betalas ut i lön.

En nyhet på det här området är att ett tak har införts på hur stort det lönebaserade utrymmet får bli. Det lönebaserade utrymmet får aldrig bli större än 50 gånger ägarens egen, eller närståendes, kontanta lön.

Nivåerna för maximal pension samt föräldra- och sjukpenning

 • För att nå maximal pensionsgrundande inkomst ska inkomsten vara 8,07 inkomstbasbelopp (med hänsyn taget till grundavdrag och pensionsavgift), vilket för 2014 uppgår till cirka 459.200 kronor.

 • Maximal sjukpenning och föräldrapenning nås vid lägre resultat och beräknas i stället på prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp uppgick år 2014 till 44.400 kronor.

 • Maximal sjukpenning nås vid ett resultat på 7,5 prisbasbelopp, det vill säga 333.000 kronor.

 • Högst föräldrapenning nås vid 10 prisbasbelopp, det vill säga 444.000 kronor.

Större nedsättning av egenavgifterna

Enskild näringsidkare och delägare i ett handelsbolag har fått en höjning av ett särskilt avdrag på egenavgifterna. Nu är avdraget på 7,5 procent av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet, dock högst 15.000 kronor per år, jämfört med tidigare nedsättning med 5 procent, dock högst 10.000 kronor. Och här behöver man inte göra något själv. Nedsättningen behöver nämligen inte yrkas i någon ruta utan sker maskinellt och syns på slutskattebeskedet.

Årets deklarationstidpunkter

För enskilda näringsidkare:

 • 19 mars kan enskilda näringsidkare börja deklarera elektroniskt.

 • Pappersblanketterna, inkomstdeklaration 1 och information börjar skickas ut 16 mars.

 • 4 maj är sista inlämningsdag för årets deklaration.

För juridiska personer:

 • Företag med bokslut 31 juli till 31 augusti 2014, ska deklarera 2 mars i år på papper, men kan göra det fram till 1 april om det görs elektroniskt.

 • Den förtryckta inkomstdeklarationen 2, 3 eller 4 för dem som ska deklarera 1 juli ska nu vara utskickad. Det är alltså de företag med bokslut 30 september till 31 december 2014. Om deklarationen görs elektroniskt är sista dag dock 3 augusti.

 • Inkomstdeklaration 2 är den deklaration som gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inkomstdeklaration 3 gäller för ideella föreningar och stiftelser, inkomstdeklaration 4 gäller för handelsbolag och kommanditbolag.

 • När det gäller inkomstdeklaration 3 och 4 måste första sidan alltid lämnas på papper medan resterande sidor antingen kan filöverföras eller lämnas på papper. Deklarationerna kan lämnas vid det senare deklarationstillfället även om huvudblanketten måste lämnas på papper. Förutsättningen är att alla bilagor lämnas elektroniskt via filöverföringstjänsten.

 • Företag med bokslut 31 januari till 30 april, får blanketten i mitten av september och ska deklarera på papper senast 2 november, elektroniskt 1 december.