Miljöregler för näringsverksamhet

Vi driver en web-butik med ett större lager. Vi undrar vad vi har för miljömässiga regler att ta hänsyn till i vår verksamhet?

Frågan öppnar upp ett mycket omfattande område, och jag kommer begränsa mitt svar till vilka regelverk ni kan behöva ta hänsyn till. Så kan ni gå vidare på egen hand och undersöka vad som gäller för just er verksamhet.

Den grundläggande miljörätten i svensk rätt hittas i miljöbalken. Miljöbalken är på 32 kapitel och indelad i sju avdelningar, där finns bland annat allmänna regler, regler för att skydda naturen, regler för vissa verksamheter och processregler.

I de allmänna reglerna finns en hänsynsregel i 2 kapitlet 2 paragrafen som lyder: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.”

Det här innebär att ni utifrån er verksamhet måste ta reda på vilka regler som gäller och analysera risker och vidta åtgärder för att förhindra skador och olägenheter på människors hälsa och på miljön. Bland annat innebär det att undvika miljöfarliga ämnen men också att ni ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Ta därför reda på hur ni på bästa sätt hanterar ert avfall. Det skiljer sig åt mycket från kommuntill kommun, så kontakta kommunen för att hitta bästa lösningen för just er verksamhet.

Naturvårdsverket har samlad information på en mängd områden vad gäller miljöreglering, och det är viktigt att ni tittar på vilka regler som påverkar er verksamhet. Om ni exempelvis har kemikalier i de produkter ni säljer eller om ni använder kemikalier i verksamheten, så är det viktigt att ni också kollar upp era skyldigheter. Närmare information om ansvar för kemikalier finns hos Kemikalieinspektionen.

Clara Hamrén

Moms på möblerna vid försäljning

Jag driver konsultverksamhet i egen firma. I min konsultverksamhet ingår även försäljning av visst pappersmaterial men jag bedriver i övrigt ingen försäljning. Nu ska jag privat sälja min villa och flytta till mindre boende, vilket medför att jag skulle vilja sälja en del av mina möbler. Går detta ut över min firma på något sätt?

Måste jag betala moms på försäljningen och ta upp detta i verksamheten?

Du bedriver en momspliktig verksamhet där du både betalar moms för sålda varor och får göra avdrag på moms när du gör inköp i din verksamhet.

För att verksamheten ska vara momspliktig måste den vara kontinuerlig och frekvent och jämförbar med hur annan liknande ekonomisk verksamhet bedrivs. Dessutom förutsätts det att det vidtas aktiva åtgärder för att tjäna pengar på verksamheten och att verksamheten bedrivs på ett affärsmässigt sätt.

Om du har köpt möbler för privat bruk till din bostad och sedan säljer dem i privat regi behöver du inte betala moms på försäljningen, då den inte har anknytning till näringsverksamheten.

Om du däremot hade köpt möblerna för att använda dem i din verksamhet, och då också gjort avdrag på momsen vid inköpet, så måste du också betala moms för möblerna vid försäljningen. Du skulle också ha varit tvungen att betala moms på försäljningen om du hade handlat frekvent och affärsmässigt med möbler.

Svaret är alltså, under förutsättning att du säljer möblerna i din privata bostad som införskaffats för privat bruk, att du inte behöver betala moms på försäljningen.

Reglerna om moms finns i mervärdesskattelagen.

Clara Hamrén

Om- och tillbyggnad i redovisningen

Jag har en fastighet i mitt aktiebolag och vi tillämpar K2-regelverket. Vi har under året både byggt till och byggt om fastigheten. Visst är det väl så att jag har rätt att ta upp båda delarna som tillgång i bolaget?

Enligt punkt 10.13 i K2 regelverket för aktiebolag ska utgifter för tillbyggnad alltid tas upp som tillgång. Med tillbyggnad avses att byggnadens yta ökar. Läser man vidare i punkt 10.14 i K2 regelverket står det att ombyggnad får tas upp som en tillgång till den del den kan höja värdet på fastigheten.

Det är viktigt att tänka på att utgifter för reparation och underhåll inte får aktiveras utan dessa kostnader ska kostnadsföras direkt. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en åtgärd ses som en reparation eller ombyggnad. En reparation är en åtgärd som är nödvändig för att behålla eller återställa byggnadens ursprungliga skick. Med ursprungligt skick menas det skick byggnadens olika delar hade senast något aktiverades på respektive del. En ombyggnad är en åtgärd som kan antas höja värdet på fastigheten. Exempelvis byte av fönster till en mer energisparande modell. Den del som aktiveras är endast den del som kan antas höja värdet i förhållande till dess ursprungliga skick. Det vill säga om bolaget byter till samma fönstermodell som tidigare sker ingen aktivering.

Svaret är alltså att tillbyggnaden ska tas upp i redovisningen, men att ombyggnaden bara ska tas upp som en tillgång om den har höjt värdet på fastigheten.

Sofia Wallebom