Innehåll

Varken skogsinnehav eller styrelseengagemang ledde till att två utlandssvenskar skulle betala skatt i Sverige.

Den som bor i Sverige är obegränsat skattskyldig här. Detsamma gäller den som stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning hit. Obegränsad skattskyldighet betyder att man ska betala svensk skatt för alla inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller inte.

Det finns visserligen undantag, till exempel bilaterala skatteavtal med andra länder, som innebär att man kan undgå svensk beskattning. Hur det än ligger till med den saken ska man som enskild alltid informera Skatteverket om alla sina inkomster i deklarationen.

Utlandssvenskar som flyttar utomlands men som behåller en väsentlig anknytning till Sverige ska fortsätta att betala skatt här.

Den som i stället vill klippa banden till Sverige för att slippa betala skatt ska i princip avsluta sina ekonomiska förehavanden i Sverige. Då gäller som regel att man bör genomföra en rad åtgärder för att klippa de ekonomiska banden (se rutan på nästa sida).

Myndigheterna gör i slutänden en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Före sommaren tog Skatterättsnämnden i två olika fall ställning till om personerna ansågs ha väsentlig anknytning till Sverige eller inte efter sin utlandsflytt.

I båda fallen avsåg Skatterättsnämnden att personerna saknade väsentlig anknytning och inte skulle betraktas som obegränsat skattskyldiga i Sverige efter flytten.

Det första fallet gällde en blivande pensionär som skulle flytta utomlands och ville veta om hans delägarskap i ett skogsinnehav medförde att han skulle vara fortsatt skattskyldig i Sverige. Skogen var på 7,7 hektar, ägdes tillsammans med en bror, sköttes av en utomstående och hade under de senaste fem åren genererat inkomster på max 200.000 kronor om året. På fastigheten fanns också ett enklare fritidshus där mannen planerade att bo under sina framtida vistelser i Sverige.

Skatterättsnämnden bedömde att mannen inte hade väsentlig anknytning till Sverige och att han därmed inte skulle vara obegränsat skattskyldig vid en utlandsflytt. Nämnden sa till att börja med att enbart innehav av fritidsbostad generellt inte ger väsentlig anknytning. Därefter konstaterade nämnden att praxis skiljer mellan kapitalplaceringar och fastighetsförvaltning där vederbörande deltar mer aktivt i förvaltningen.

I det här fallet ansågs mannen inte ha deltagit så aktivt i förvaltningen att det skulle betraktas som fastighetsförvaltning som ger väsentlig anknytning. Han skulle därmed inte betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige efter flytten utomlands.

I det andra fallet handlade det om ett par makar som skulle avsluta hyreskontrakt med mera inför pension och flytt utomlands. Maken tänkte dock fortsätta som ordförande och arvoderad styrelseledamot i två stiftelser och i ett verksamhetsdrivande dotterbolag till en av stiftelserna som förvaltades genom en extern förvaltare.

Hans arbete gick mest ut på att bereda anslagsansökningar, gå igenom årsredovisningar och träffa den externa kapitalförvaltaren två gånger om året – med en årsarbetstid på ungefär 100 timmar.

Ingen av dessa omständigheter innebar enligt Skatterättsnämnden att mannen fick en väsentlig anknytning till Sverige. Trots att mannen alltså hade ett styrelseengagemang bedömde Skatterättsnämnden att uppdraget inte var av sådan natur att mannen hade väsentlig anknytning till Sverige. Han skulle därmed inte betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige efter flytten utomlands.

Skatterättsnämnden, 12 juni 2015, dnr 11-15/d samt 5 juni 2015, dnr 122-14/D.

Lisa Bergman

Klipp dina ekonomiska band till Sverige

  • Avveckla ditt permanenta boende (du kan utgå från att du inte kan behålla en bostad i Sverige som är avsedd för åretruntbruk).

  • Avveckla dina ekonomiska engagemang i Sverige (i praktiken innebär det att man exempelvis inte kan ha väsentligt inflytande i svensk näringsverksamhet eller äga fastigheter).

  • Skaffa ett nytt permanent boende utomlands.

  • Vistas inte stadigvarande i Sverige. Det finns ingen egentlig tumregel för den som vill vara på den säkra sidan. Skatteverket menar att det av praxis, RÅ 1997 ref 25, kan utläsas att även mindre än 78 nätters övernattning kan medföra stadigvarande vistelse varför det inte finns någon tydlig gräns att hålla sig till.