Innehåll

Styrelseledamöter, delägare och vd har alla olika uppgifter i ett företag – och enligt lagen även olika grader av ansvar. Vet du vad ditt åtagande innebär?

Ett åtagande i ett företag är alltid förenat med ansvar. Förutom de etiska och moraliska skyldigheterna finns ett antal lagar och förordningar som reglerar det personliga straff- och skadeståndsansvaret. Att enskilda näringsidkare har ett stort personligt ansvar är allmänt känt. Men Anders Lagerstedt, universitetslektor i associationsrätt vid Stockholms universitet och Örebro universitet, noterar att antalet enskilda firmor minskar samtidigt som antalet aktiebolag ökar.

– Många byter företagsform och jag tror att ansvarsfrågan är en viktig orsak – man tror helt enkelt inte att man har särskilt stort personligt ansvar i ett aktiebolag. Men i den svenska aktiebolagslagen finns ett antal situationer där styrelsen och vd:n kan beläggas med detta, säger han.

De senaste åren har det blivit ett ökat fokus på ansvarsfrågan i företag, framför allt i aktiebolag. Bland annat på grund av flera rättsfall som behandlat frågan om skadeståndsskyldighet och personligt betalningsansvar efter att bolag gått i konkurs. I vissa fall har styrelseledamöter blivit tvungna att betala skadestånd, i andra fall är det revisionsbyrån som dömts till skadestånd.

– Revisorernas ansvarsförsäkringar har gjort att man i första hand driver skadeståndsmål mot dem. Men det finns även mål där aktieägarna, tillika styrelsen, tilldömts ansvar enligt principen om så kallat ansvarsgenombrott. Det kommer vi kanske se mer av framöver, säger Anders Lagerstedt.

Mer om ansvaret för de olika bolagsorganen i ett aktiebolag kan du läsa på sid 23. För andra företagsformer gäller andra regler. I handelsbolag har exempelvis bolagsmännen ett tydligt personligt och solidariskt ansvar för att företagets avtal hålls och dess skulder betalas. I ekonomiska föreningar är medlemmarna inte personligt betalningsansvariga för föreningens skulder utöver insatsen, men som för andra företagsformer finns ett företrädaransvar om man agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

Josefin Svenberg