Innehåll

01a Start och registrering

Anmäl registrering av aktiebolaget hos Bolagsverket eller Verksamt.se. Vid anmälan behövs en stiftelseurkund som bland annat anger hur mycket som ska betalas för varje aktie och vilka som ska sitta i styrelsen. Vidare behöver du öppna ett bankkonto och sätta in 50.000 kronor, varefter banken utfärdar ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. Detta ska också Bolagsverket ta del av. Andra uppgifter som lämnas vid registreringen är namnförslag, verksamhetsbeskrivning och uppgifter om eventuell revisor.

01b Lagerbolag

Det går även att köpa ett så kallat lagerbolag för att slippa registreringsprocessen. Ett lagerbolag bildas enbart för att säljas vidare till en ny ägare, men du bör ändå kontrollera att det inte har bedrivits någon verksamhet i bolaget eller att det finns några skulder. Viktigt att tänka på är även att räkenskapsåret börjar den dag då lagerbolaget registrerades hos Bolagsverket, inte då du köper det. Aktiekapitalet måste fortfarande vara minst 50.000 kronor.

02 Bank och avtal

När aktiebolaget har registrerats kan du ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering. Eventuellt också öppna bankkonto och skaffa bankgiro i aktiebolagets namn.

Om det inte redan är gjort är det hög tid att i det här skedet kontakta den enskilda firmans befintliga avtalsparter för att se vilka avtal som kan tas över att aktiebolaget och vilka som måste ändras. Redan innan ombildningen är det bra att titta igenom avtalen för att vara säker på att du inte har något viktigt kundavtal som inte går att överlåta, och därmed skulle hindra ombildningsprocessen.

03 Överlåtelse av firman

De vanligaste sätten att genomföra ombildningen är genom apportbildning eller inkråmsöverlåtelse. Ofta sker detta till bokförda värden, det vill säga ett pris som normalt är lägre än marknadsvärdet. Som huvudregel ska du då beskattas för mellanskillnaden, men enligt underprisreglerna slipper du uttagsbeskattning om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget,

  • samtliga aktier är kvalificerade,

  • aktiebolaget har inte något underskott.

När aktiebolaget övertar betalningsansvaret för den enskilda firmans skulder är det en del av betalningen för tillgångarna.

04 Periodiserings- och expansionsfonder

Periodiseringsfonder kan överföras till aktiebolaget om du har använt underprisreglerna och om du gör ett tillskott till aktiebolaget motsvarande de överförda periodiseringsfonderna, antingen som en del av inkråmet eller genom att du som ägare skjuter till privata medel.

Du kan slippa ta upp expansionsfond till beskattning om samtliga realtillgångar (fastigheter, inventarier, lager och liknande) överförs till aktiebolaget.

Minst ett tillgångsvärde som motsvarar 78 procent av expansionsfonden måste föras över till aktiebolaget, antingen som en del av inkråmet eller genom dina privata medel.

I båda fallen gäller att du inte får räkna med det överförda beloppet i anskaffningskostnaden för aktierna i bolaget.

05 Se upp med låneförbudet

Om skulderna är större än tillgångarna i den enskilda firman uppstår en fordran på aktieägaren – det vill säga dig – från aktiebolaget. Detta strider mot låneförbudet i aktiebolagslagen och medför att hela beloppet beskattas som tjänsteinkomst för dig. För att undvika detta kan du betala in motsvarande belopp till aktiebolaget vid ombildningstillfället, så att tillgångssidan i ombildningen åtminstone täcker skuldsidan.

06 Avsluta firman

Gör det sista bokslutet och den sista deklarationen i den enskilda firman. Därefter kan du avregistrera firman hos Skatteverket. Glöm inte att begära återkallande av ditt godkännande för F-skatt samt att avregistrera firman från moms. Om du har haft anställda ska du dessutom lämna kontrolluppgifter på lönerna för den tid som personalen varit anställd och sedan avregistrera firman som arbetsgivare.

Josefin Svenberg