Först när Skatteverket beslutade om revision av momsen rättade bolaget sina uppgifter. Bolaget ansåg att självrättelsen var grund för nedsatt skattetillägg. Den bedömningen delas inte av kammarrätten och Skatteverkets beslut om oreducerat skattetillägg står fast.

I en momsdeklaration i januari 2015 redovisade ett bolag utgående moms med ett för lågt belopp. Tre veckor senare beslutade Skatteverket om revision i bolaget, avseende mervärdesskatt. Drygt en vecka efter beslutet lämnade bolaget in en ny, rättad mervärdesskattedeklaration. I den hade omsättningen höjts med 13 miljoner kronor och den utgående momsen hade höjts med 3,3 miljoner kronor. Bolaget meddelade Skatteverket att det hade gjort fel och därför gjorde en rättelse.

Men Skatteverket konstaterade att bolaget genom att inte redovisa momsen med 3,3 miljoner kronor lämnat en oriktig uppgift. Bolaget påfördes skattetillägg motsvarande 20 procent av den utgående momsen, cirka 678 000 kronor. Enligt Skatteverket fanns inga omständigheter som kunde medföra hel eller delvis befrielse från skattetillägget.

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten. Skattetillägget var inte rimligt i förhållande till den felaktiga uppgiften ansåg bolaget, och framförde i förvaltningsrätten att skattetillägget motsvarade nästan tre års verksamhetsöverskott. Bolaget fick gehör och förvaltningsrätten meddelade i en dom i februari 2016 att skattetillägget skulle sättas ned till 300.000 kronor.

Då valde Skatteverket att överklaga och nu har frågan avgjorts av kammarrätten. Kammarrätten ger Skatteverket rätt, vilket innebär att myndighetens beslut från maj 2015 fastställs. Kammarrätten anser att skattetillägget står i proportion till den skattevinst bolaget skulle gjort om felet inte hade rättats. Bolaget kan heller inte på eget initiativ anses ha rättat den oriktiga uppgiften konstaterar domstolen.

”Det finns enligt kammarrätten inte anledning att fästa större vikt vid påståendet när frågan om befrielse från skattetillägget ska bedömas, och framför allt inte då det som i övrigt kommit fram om bolagets rutiner för bokföring och redovisning av mervärdesskatt inte visar att risken för skatteundandragande varit ringa.” skriver kammarrätten i domen.

Skatteverkets beslut att påföra bolaget oreducerat skattetillägg var alltså inte oskäligt.

Kammarrätten i Göteborg mål nr 1613-16

Charlotta Marténg