Har gränsvärdena ändrats?

Jag har en fundering när det gäller gränsvärdena för större bolag. Har dessa förändrats i och med nya årsredovisningslagen, eller är det fortfarande 50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning och 80 miljoner i nettoomsättning som gäller?

Gränsvärdena är oförändrade och det är fortfarande 50 anställda, 40 miljoner kronor i balansomslutning och 80 miljoner kronor i nettoomsättning som gäller samt att det är samma två gränsvärden som ska överskridas två år i rad. Samma gränsvärden gäller även för större koncerner. Vid tillämpning av dessa gränsvärden ska eliminering av andelar i dotterföretag, fordringar och skulder mellan koncernföretag, internvinster samt koncerninterna intäkter och kostnader ske.

Det har däremot skett en nyhet i form av en något förenklad metod avseende gränsvärdena för större koncerner. Det finns en möjlighet att beräkna gränsvärde utan elimineringar om tillämpningen i stället utgår ifrån; antalet anställda 50, en sammanlagd balansomslutning på 48 miljoner kronor samt en nettoomsättning på 96 miljoner kronor.

Vad får jag slänga?

Mitt bolag har mottagit ett antal fakturor via mailen, fakturorna är i pdf-format. Om jag skriver ut fakturorna är det då okej att jag slänger mailet?

Bokföringslagen är tydlig, räkenskapsinformation ska sparas i det skick som den togs emot. I ditt fall måste du arkivera pdf-fakturorna elektroniskt. Väljer man att skriva ut fakturan i pappersform, så tillämpas reglerna enligt 7 kap 6 § BFL. Det innebär att du ska arkivera pappersfakturan i sju år men kan slänga pdf-fakturan fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Mailet är enligt FAR:s experter inte räkenskapsinformation och kan därför slängas. I Resultat nr 2.2016 och Resultat nr 3.2016 finns ytterligare artiklar om vad som gäller kring arkivering.

Vad ska vi tänka på inför konferensen?

Jag har fått i uppdrag att planera en konferensresa för företaget, då vi ska dra upp nya strategier inför kommande år. Får konferensen ha något nöjesinslag, eller ska det vara programpunkter som avser arbete hela dagarna?

Anställda som åker på en konferensresa beskattas normalt inte för värdet av resan, förutsatt att det handlar om en renodlad konferensresa med försumbara inslag av nöje och rekreation. Resan ska innehålla en inte oväsentlig del effektivt arbete. Som en tumregel brukar Skatteverket prata om att studierna eller konferenstiden bör uppgå till minst sex timmar per dag. Pågår konferensen en vecka bör den effektiva konferens- eller studietiden omfatta minst 30 timmar, jämt fördelade under veckan.

Om inslaget av nöje och rekreation får en mer framträdande roll under resan kan man inte utesluta förmånsbeskattning. Det finns en omfattande rättspraxis på området. På sin hemsida har Skatteverket samlat en hel del information om vad som gäller.

Hur gör jag med avbokningskostnaden?

I december skulle vi haft personalkonferens, men på grund av att många blev sjuka tvingades vi ställa in med mycket kort varsel. Nu har vi fått en faktura från konferensanläggningen på den avbokningskostnad som vi måste betala enligt gällande avbokningsregler. Hur gör vi med denna kostnad, är den avdragsgill vid inkomstbeskattningen?

Ja, eftersom kostnaden går att hänföra till företagets näringsverksamhet får den dras av fullt ut enligt 16 kap 1 § inkomstskattelagen.

Vad gäller för utlandstraktamente?

Mitt företag expanderar och under våren har jag några anställda som ska åka på en mässa i Amsterdam. Mina anställda har inte gjort utlandsresor i tjänsten tidigare, så nu undrar jag lite kring traktamenten. Mässan pågår torsdag till och med lördag. Kan jag betala traktamente skattefritt för helgen?

Traktamentet är den kostnadsersättning som arbetsgivaren betalar för att täcka den anställdes ökade levnadskostnader under en tjänsteresa. Det gäller kostnader för mat, övernattning och andra småutgifter som kan uppstå i samband med tjänsteresan. Genom traktamentet kompenseras den anställde för kostnaderna. Om de anställda är i tjänst även under helgen kan ditt företag betala ut traktamente, skattefritt, men om de däremot är kvar i Amsterdam och är lediga kan du inte betala ut skattefritt traktamente för lördagen och söndagen.

Mer information om traktamenten hittar du på www.skatteverket.se.