Resultat nr 5 2017

Frågor och Svar

Smidigt byte av regelverk?

Det aktiebolag jag driver har tidigare tillämpat BFANR 2008:1 och kommer nu att tillämpa BFNAR 2016:10. Är det några särskilda regler som gäller första gången BFNAR 2016:10 tillämpas?

I BFNAR 2016:10 finns särskilda ikraftträdandebestämmelser, punkt 6. I dessa regleras aktiebolag som tidigare tillämpat BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Där framkommer att aktiebolag som tidigare tillämpat BFNAR 2008:1 inte ska tillämpa bestämmelserna i kapitel 20 om vad som särskilt gäller första gången ett företag som tillämpat annan normgivning upprättar årsredovisning enligt detta allmänna råd.

Med andra ord gäller inget särskilt för aktiebolag som går från BFNAR 2008:1 till BFNAR 2016:10. Värt att notera är att det finns några bestämmelser i BFNAR 2008:1, punkt 3, som får tillämpas av aktiebolag ytterligare ett år. Kompletterande information finns i ovan nämnda ikraftträdandebestämmelser i BFNAR 2016:10, direkt efterföljande kap. 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys.

Vad är ett förbjudet lån?

Jag har hört talas om så kallade förbjudna lån. Men vad innebär det? Betyder det att ett lån till ett systerbolag eller till ägaren av bolaget inte är tillåtet?

Om låntagaren omfattas av den förbjudna kretsen, exempelvis vd, ägare, styrelseledamöter, familjemedlemmar till vd, ägare och/eller styrelseledamöter, eller ett företag som kontrolleras av någon av dessa – är lånet förbjudet men kan ändå vara tillåtet om det omfattas av någon av undantagsreglerna. Exempelvis kan ett lån trots att det är riktat till någon som omfattas av den förbjudna kretsen vara tillåtet om det är ett kommersiellt lån. För att vara ett kommersiellt lån krävs att lånemottagaren bedriver rörelse vid lånetillfället och att det finns affärsmässiga skäl till lånet utifrån långivarens intressen.

Tillämpas bestämmelserna retroaktivt?

Jag driver ett bolag som tillämpar K3-regelverket. Vi har tidigare år aktiverat eget utvecklingsarbete i balansräkningen. Min fråga gäller överföring till fond för utvecklingsutgifter. Tillämpas dessa bestämmelser retroaktivt, det vill säga på utgifter som aktiverats innan bestämmelsen trädde ikraft?

Bestämmelserna gäller för utgifter för eget utvecklingsarbete som aktiveras efter 31 december 2015. Det vill säga du genomför en överföring till fond för utvecklingsutgifter endast för de aktiveringar som skett från och med räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2015.

I 4 kap. 2 § årsredovisningslagen kan du läsa mer om detta.

Enskild firma – fullt ansvar

Jag har sedan tidigare drivit företag i form av handelsbolag, men funderar nu på att starta ett förtag som enskild firma. Vilket eget ansvar innebär företagsformen?

Du har obegränsat personligt ekonomiskt ansvar. Det betyder att du får betala företagets skulder med dina privata pengar om pengarna i företaget inte räcker till.

Kan jag få hjälp med bokslutsrapporten?

Jag sköter all min bokföring själv, men skulle vilja att min redovisningskonsult upprättar en bokslutsrapport. Nu undrar jag om det är möjligt eller är det ett hinder att jag själv gjort bokföringen?

En bokslutsrapport kan lämnas om kraven i Reko är uppfyllda. Att du själv upprättat bokföringen är i sig inte något hinder. Vad som krävs är att redovisningskonsulten i detta fall genomför en övergripande kontroll och rimlighetsanalys av ditt arbete enligt Reko 595. Redovisningskonsulten ska genom kontrollen kunna bedöma om redovisningen håller hög kvalitet och i allt väsentligt uppfattas som korrekt. När du själv upprättar din bokföring ska ansvarsfördelningen och arbetets utförande regleras redan från början i uppdragsavtalet. Det är viktigt att du får information om vad kraven i Reko innebär för att arbetet ska godkännas vid redovisningskonsultens genomgång. Redovisningskonsulten ska även dokumentera sin bedömning av ditt arbete och sitt ställningstagande. Det som ska kontrolleras är alltså att redovisningen håller hög kvalitet och följer god redovisningssed. Om detta kan bekräftas kan en bokslutsrapport lämnas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...