Innehåll

Resultat nr 6 2017

Konsultkostnaden var avdragsgill

Konsultkostnaden är en allmän omkostnad med omedelbar koppling till bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Därför medges momsavdrag.

Kan ett bolag dra av momsen för konsultkostnader som rör juridisk och finansiell rådgivning i samband med att ett dotterbolag säljs? Frågan har tidigare behandlats i olika instanser, däribland EU-domstolen. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen kommit med ett avgörande som skapar praxis i Sverige.

Frågan som Högsta förvaltningsdomstolen prövat rör ett bolag som bedrev momspliktig verksamhet. Kärnverksamheten var skogsrörelse, men utöver detta fanns även andra verksamhetsområden inom koncernen. Koncernen beslutade sig dock för att renodla sin verksamhet och valde att omstrukturera. I samband med detta avyttrades två verksamhetsområden genom att aktierna i dessa båda dotterbolag såldes.

Vid avyttringen fick bolaget kostnader för olika konsulttjänster, bland annat juridisk rådgivning. Bolaget yrkade avdrag för den ingående momsen på konsulttjänsterna. Skatteverket nekade avdrag och menade att bolaget inte fick dra av momsen då avyttringarna handlade om ren värdepappersförsäljning. Moms hänförliga till kostnader i samband med sådan försäljning får nämligen inte dras av.

Frågan överklagades med både förvaltningsrätten och kammarrätten nekade avdrag. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, prövat frågan, och ger bolaget rätt till momsavdrag.

HFD konstaterar att EU-domstolen utvecklat en praxis som innebär att ingående moms får dras av om transaktionerna har ett direkt och omedelbart samband med sådana utgående transaktioner som medför avdragsrätt.

”Omstruktureringen – som avslutats genom avyttringen av de ny aktuella dotterbolagen – har syftat till att effektivisera bolagets verksamhet genom att fokusera på skogsverksamheten och att frigöra kapital för den kvarvarande skattepliktiga verksamheten.” skriver HFD i domen.

Mot den bakgrunden har konsultkostnaderna enligt HFD haft ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet. Kostnaderna ingår i priset på bolagets produkter i skogsrörelsen och är därmed att ses som allmänna omkostnader. Därför ska avdrag medges.

Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 5311-15, 5312-15.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...