Resultat nr 7 2017

Nya lagar från 1 juli

1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft. Har du koll på vad som har hänt under sommaren? Flera av lagändringarna har Resultat tidigare skrivit om. Här sammanställer vi ett urval av dem som kan beröra dig.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten stärker din rätt att själv bestämma vem som får fatta beslut åt dig senare i livet, om du själv inte längre kan. En framtidsfullmakt är ett alternativ till en god man och förvaltare, och kompletterar vanliga fullmakter. Den ser ut som en vanlig fullmakt, men börjar gälla längre fram.

Framtidsfullmakten är en fullmakt för en annan person att ha hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre kan det själv. Fullmaktshavaren avgör när fullmakten träder i kraft, men fullmaktsgivaren kan villkora ikraftträdandet med en prövning i tingsrätt av hans eller hennes hälsotillstånd.

Vem kan utses? Fullmaktshavaren kan vara en familjemedlem och det är också möjligt att utse flera olika personer som får fullmakt för olika frågor exempelvis juridik, ekonomi och personliga angelägenheter.

Samtidigt införs vissa behörighetsregler för anhöriga till personer som inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. Det betyder att anhöriga får lov att betala räkningar och dylikt, något som i stor utsträckning redan har utförts men genom lagändringen skapas en rättslig ram.

Ändrade skatteregler för vattenkraft, kärnkraft och el ...

Ändringarna är ett led i genomförandet av den blocköverskridande ramöverenskommelsen på energiområdet som slöts mellan regeringen och ytterligare tre riksdagspartier i juni 2016. Den innebär att skattereglerna för vattenkraft, kärnkraft och el kommer att ändras under de kommande åren.

Med start 2017 ska skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fasas ut under en tvåårsperiod. Fastighetsskatten för vattenkraftverk ska stegvis sänkas till 0,5 procent av taxeringsvärdet under en fyraårsperiod med start 2017. Dessa båda åtgärder ska finansieras genom en höjning av normalskattenivån för energiskatten på el.

Ändringarna, som är första steget, innebär att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer sänktes till 1.500 kronor per megawatt och kalendermånad 1 juli. Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänktes till 2,2 procent av taxeringsvärdet för kalenderåret 2017 och normalskattenivån för energiskatten på el höjdes till 32,5 öre per kilowattimme 1 juli.

Kassaregister även för utländska företag

Utländska företag utan fast driftställe i Sverige är inte längre undantagna från krav på kassaregister. Syftet är att förstärka konkurrensen på lika villkor i kontantbranschen. Även den som driver företag i Sverige, men inte har fast driftställe här, måste använda ett certifierat kassaregister om försäljning görs mot kontanter eller kontokort. Kassaregistret behöver inte vara certifierat i Sverige, utan det räcker att det har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom EES, förutsatt att prövningen visar att kassaregistret uppfyller likvärdiga krav.

Lättare att byta namn

Nya regler för byte av personnamn har införts. Efternamn ges inte längre automatiskt vid födseln och det går att ha dubbelt efternamn. Skatteverket är numera den enda myndighet som beslutar om personnamn.

De vanligaste efternamnen förlorar sitt namnskydd och kan tas av vem som helst mot en ansökningsavgift om 1 800 kronor. Det gäller efternamn som används av minst 2 000 personer.

Det finns inte något hinder mot att byta namn flera gånger.

Alla ansökningar om förnamnsändringar kostar 250 kronor.

Åldersgräns för e-cigaretter

För att möta EU:s tobaksproduktsdirektiv införs en rad regleringar gällande e-cigaretter. Produkterna ska vara försedda med hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning. En anmälningsskyldighet för försäljning börjar gälla, tillsynen skärps och straffen blir hårdare för den som bryter mot detta. En 18-årsgräns för att få handla e-cigaretter införs också.

Ändrade regler kring beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

En fastighet ska anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet. Ändringen tillämpas på överlåtelser av fastigheter som skett efter 27 oktober 2016. Syftet med lagändringen är att motverka skatteplanering som tidigare genomförts genom att man har paketerat en fastighet i ett bolag genom gåva och avyttrat andelarna i bolaget till förvärvaren, i stället för att avyttra fastigheten direkt.

Nya kombinationer av registreringsnummer för fordon

Nu kan bilarnas registreringsskyltar se annorlunda ut. En regel har införts som innebär att den sista siffran i ett registreringsnummer för fordon får ersättas med en bokstav. Syftet är att utöka antalet möjliga kombinationer. Ett registreringsnummer ska dock även i fortsättningen bestå av sex tecken.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...