Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag, mot ersättning i form av andelar i ett annat företag, utgör inte ett enda gemensamt andelsbyte. Därmed är heller inte undantagsregeln om framskjuten beskattning tillämplig.

Enligt huvudreglerna i inkomstskattelagen innebär en avyttring av andelar i ett företag att omedelbar beskattning utlöses. Men för att underlätta omstruktureringar av företag finns ett undantag från huvudregeln – bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat ett mål som rör just det undantaget. Huvudfrågan i målet var om andelar i flera olika företag, som samtidigt avyttras mot ersättning i form av andelar i ett annat företag, kan utgöra ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten skatt vid andelsbyten.

När frågan var uppe i Skatterättsnämnden ansåg nämnden i ett förhandsbesked att de planerade transaktionerna omfattades av bestämmelserna om framskjuten beskattning. Men Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade på en ändring. Transaktionerna ska bedömas som fyra andelsbyten i stället för ett enda gemensamt andelsbyte menade myndigheten.

Högsta förvaltningsdomstolen går på Skatteverkets linje, och gör till skillnad från Skatterättsnämnden, en mer restriktiv tolkning av tillämpningsområdet för bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten.

”Mot bakgrund av såväl den svenska som den unionsrättsliga författningstextens utformning ligger det närmast till hands att tolka bestämmelsen i 48 a kap. 2 § så att ett enda gemensamt andelsbyte med avyttrade andelar i flera olika företag inte omfattas av bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten.” skriver domstolen.

Charlotta Marténg

Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 3118-18