FAR är branschorganisationen som kvalitetssäkrar näringslivet. ”Vi finns till för att skydda företagare från risker och vägleda dem till snabbare lönsamhet och bättre tillväxt”, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och vd.

Läser du Resultat är det högst troligt att du har kontakt med en FAR-medlem. FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Sommaren 2018 fick FAR en ny generalsekreterare, Karin Apelman, med en bakgrund inom näringslivet och statliga myndigheter, och i höstas blev hon även vd för branschorganisationen.

För henne är det viktigt att ha en nära och stark dialog med medlemmar och näringsliv för att se hur FAR på bästa sätt kan bidra till att göra skillnad. Såväl bland de ägarledda företagen som bland börsbolagen.

Karin Apelman beskriver FAR:s medlemmar som företagens förlängda arm.

– Vår bransch och våra medlemmar finns här för dig som företagare. Vi avlastar och bidrar med expertis, vi hjälper dig att göra ditt företag bättre, skapa snabbare lönsamhet och bättre tillväxt. Och vi hjälper till att skydda dig från risker, säger Karin Apelman.

Med andra ord, branschorganisationen som kvalitetssäkrar näringslivet.

Sedan Karin Apelman tillträdde har hon identifierat tre områden som är särskilt viktiga att fokusera på, både för branschen och för näringslivet i stort. Det är hållbarhet, skatt och digitalisering. Områdena går hand i hand och Karin Apelman talar ofta om att skatt är en hållbarhetsfråga.

– Det finns ett samband mellan hållbarhet och affärsmässighet. Och bolag kan vinna på att tillsammans med en auktoriserad skatterådgivare ta fram en skattepolicy anpassad till bolagets verksamhet. Man kan säga att policyn kan se som en skatteförtroendegaranti – skatt kan vändas till att stärka förtroendet för företaget genom att företaget redovisar hur mycket det betalar i olika skatter och arbetsgivaravgifter, säger Karin Apelman.

De senaste åren har FAR tagit fram tre framtidsstudier. I den första som kom 2013 fokuserade FAR på branschen, kunderna och samhällets framtid i stort. Den andra, Nyckeln till framtiden, kom 2016 och inriktade sig på digitalisering och automation. Nu går FAR ett steg längre och tittar i sin tredje framtidsstudie på konkreta lösningar som är till nytta för näringslivet.

Framför allt handlar det om att avmystifiera blockkedjetekniken. FAR vill i stället fokusera på hur vi kan använda tekniken, eller teknik inspirerad av blockkedjan.

– Digitala informationskedjor förenklar och skapar samhällsnytta exempelvis genom att riskerna för bedrägerier minskar och företagen får lägre kostnader genom minskad administration, säger Karin Apelman.

Fem områden har identifierats. Det handlar om digitala kvitton, personalliggare, realtid/SINK (särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands), fullmakter och företagsuppgiftstjänst. (läs mer om framtidsstudien på sid 19).

– Det går att skapa stor företags- och samhällsnytta om vi kan komma vidare med förslagen vi presenterar i studien. I och med digitaliseringen, som sker här och nu, kan vi ha kontakt med våra kunder 24/7, men det är viktigt att inte glömma bort det personliga mötet.

Charlotta Marténg

Karin Apelman

  • Generalsekreterare och vd, FAR.

  • Hon har en karriär med internationell profil inom ekonomi, finans och är van att leda stora organisationer. Hon har varit generaldirektör för Exportkreditnämnden (EKN) 2007–2016, CFO Luftfartsverket, vice vd Saab Aircraft Leasing, ansvarig leasing- och projektfinansiering SAS. Karin Apelman har också en styrelsekarriär inom bank, finansinstitut, försäkringsbolag, statliga bolag, affärsdrivande verk och stiftelse. Hon har varit ledamot och ordförande i kapitalutskott, revisionsutskott och kreditutskott och är i dag ledamot i kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Hon är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm 1986.

Detta är FAR

  • Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

  • Utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

  • Arbetar nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.

  • FAR arrangerar också utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.