När svenska företagare tycker till om skatter är några saker tydliga: Behovet av ett nytt skattesystem och en förändring av 3:12. Och att skatte-moralen blivit allt viktigare.

Skattebarometern 2019, genomförd av PwC, talar sitt tydliga språk.

– Resultatet bekräftar det jag ser och hör när jag träffar små och stora bolag. Från åsikterna om 3:12-reglerna och personaloptioner, till ränteavdragen hos storbolagen och grön skatteväxling, säger Mikael Carlén, ansvarig för Tax & Legal inom PwC Sverige och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

När det gäller de omdebatterade 3:12-reglerna svarar 58 procent av de små- och medelstora bolagen som tillfrågats i Skattebarometern att det är viktigt att regelverket förändras. Främst är det sänkt skattesats vid utdelning och kapitalvinst som företagen vill se en förändring kring. Något som borde ingå i en övergripande skattereform, påpekar Mikael Carlén.

61 procent av samtliga företag i undersökningen svarar att de vill ha ett nytt skattesystem under mandatperioden.

– Min inställning är att vi behöver en total skattereform och här ingår även de viktiga 3:12-reglerna. Alla som är fåmansföretagare berörs, vilket är väldigt många av våra svenska företag, stora som små, säger han och fortsätter:

– Men att hinna med det under innevarande mandatperiod blir svårt. Därför är det viktigt att utreda några av de mest akuta frågorna. Bland annat nämner företagarna arbetsgivaravgifterna, inkomstskatter för privatpersoner och bolagsskatter.

För mindre bolag är dessutom möjligheten till personaloptioner angelägen. Bolag med mindre tillgångar kan på så sätt rekrytera, behålla nyckelkompetens och växa. I dag anses regelsystemet alltför krångligt.

Vidare får grön skatteväxling tummen upp, så många som 76 procent av företagen förespråkar det. Samtidigt uppger 64 procent att risken är stor att skatteväxlingen skapar friktion mellan storstad och landsbygd. Mikael Carlén pekar på att en av de frågor som kan skapa friktion är vad som händer med bensinskatten. Vilket får olika inverkan om du bor i Stockholms innerstad eller på landbygden.

När det gäller skatt, etik och moral svarar 69 procent att de har ökat sitt fokus kring dessa frågor under de senaste fem åren. En hög siffra. Hur ska den kunna bli 100 procent?

– Jag märker när jag pratar med företag att de tänker mycket mer på etik och moral nu än för ett par år sedan. De flesta vill verkligen göra rätt för sig ut ett skatteperspektiv. Skulle ett bolag lyftas fram i media för att de inte tar dessa frågor på allvar skulle det påverka företaget negativt, säger Mikael Carlén.

Sofia Hadjipetri Glantz

PwCs skattebarometer 2019

375 bolag har medverkat; fördelat på 100 större bolag noterade på börsen eller med en omsättning på minst en miljard kronor, samt 275 mindre och medelstora bolag med en omsättning på 50–500 miljoner kronor. Intervjuerna gjordes via telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under mars och april 2019. Det är första gången PwC genomför Skattebarometern.

Hur ser du på de nya begränsningsreglerna för ränteavdrag och dess påverkan på ert bolag?

  • 49% Negativt

  • 33% Positivt

  • 18% Vet inte

Kan du tänka dig att ni inom överskådlig framtid flyttar bolaget utomlands av skatteskäl?

Svar från större bolag:

  • 4% Ja

  • 90% Nej

  • 6% Vet inte

Svar från mindre och medelstora bolag:

  • 15% Ja

  • 83% Nej

  • 2% Vet inte