Skatt och sommarjobb

Jag ska ha skolungdomar som arbetar extra hos mig under sommaren, behöver jag dra skatt på deras lön?

Under förutsättning att den eller de som sommarjobbar hos dig tjänar under 20 008 kr på hela året behöver de inte betala någon skatt. Om de vet med sig att deras inkomst inte kommer att överskrida det beloppet kan de fylla i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”, som finns hos Skatteverket. Får du en sådan underskriven kan du som arbetsgivare betala ut hela deras lön utan skatteavdrag.

Svar: Petra Örjegren

Nyttan med lagerbolag

Varför ska man köpa ett lagerbolag?

I dagens digitaliserade verklighet är det ofta oerhört smidigt, snabbt och enkelt att registrera ett aktiebolag, men man får nog ändå räkna med att registreringen kan ta upp till en vecka även om det mesta flyter på utan större dröjsmål. Om man istället köper ett så kallat lagerbolag är det redan registrerat och klart samt ligger i leverantörens ”lager” för försäljning. När köpet genomförs så sker namnbyte, styrelseförändringar etcetera i samband med köpet, men bolaget finns alltså redan till skillnad från eget registreringsförfarande. Detta kan vara en stor fördel om man till exempel behöver ha ett organisationsnummer redo samma dag (!), vilket vissa leverantörer erbjuder utifrån vissa villkor som behöver vara uppfyllda. Då kan bolaget användas i till exempel en omstrukturering direkt vid behov.

Svar: Kim Lavin

Kreditbetyg och rating

Hur kan vårt bolag få bättre kreditbetyg/rating?

Tyvärr är det svårt att ge ett exakt svar på frågan, då det finns flera olika företag som gör bedömningar kring ert bolags betyg. De olika företagen använder sig av olika metoder för att komma fram till sitt specifika kreditbetyg. Dessa skillnader kan göra att ett och samma bolag kan få relativt stor skillnad i utfall. Några variabler som brukar ge ett högre kreditbetyg är en bra soliditet, likviditet och stabilitet. Med stabilitet menas såväl balans- och resultatnivåer som styrelse-/revisorsammansättning, inga avvikande upplysningar i årsredovisningen med mera. Låg skuldsättning brukar premieras och likaså att man har ett bra bundet eget kapital. Motsatsen till dessa variabler kan på då också leda till ett lägre kreditbetyg.

Svar: Kim Lavin

Moms vid kundförluster

Corona gör att vi får allt svårare att få betalt från kunder. Kundförlusterna ökar. Vad gör Skatteverket för att underlätta momshanteringen?

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande redogjort för i vilka fall beskattningsunderlaget för moms kan sättas ned med anledning av en kundförlust. De nya reglerna gör det lättare för företag att sätta ned beskattningsunderlaget vid kundförluster.

Ställningstagandet innebär att det under en begränsad tid är lättare för företag att sätta ned beskattningsunderlaget. För att en köpare ska anses sakna betalningsmöjlighet ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Köparen ska vara en beskattningsbar person.

  • Fakturan ska ha utfärdats mellan 1 februari 2020 och 31 december 2020.

  • Det ska ha gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.

  • En skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut.

  • Säljaren och köparen ska inte vara i intressegemenskap.

Om samtliga kriterier är uppfyllda kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget och behöver inte på något annat sätt visa att köparen saknar betalningsförmåga. Leverantören behöver inte utfärda någon kreditfaktura.

Svar: Hans Peter Larsson

Hjälp det blev fel

Jag har lämnat in min deklaration men har insett att jag gjort fel, kan jag rätta min deklaration?

Ja det kan du, även om du redan skickat in den. Så länge som du inte fått ditt slutskattebesked kan du logga in hos Skatteverket och göra ändringar. För inkomståret 2019 kan du ändra digitalt tills tjänsten stänger december 2020. Om du redan fått ditt slutskattebesked behöver du i stället begära en omprövning av deklarationen.

Du kan göra ändringar upp till sex år efter inkomståret, det innebär att du i år kan göra ändringar som gäller inkomståret 2014 eller senare.

Svar: Petra Örjegren