En revisor har haft en godkänd revisor anställd hos sig. Förstnämnde revisor har haft ett annat bolag i vilket han i strid med gällande jävsbestämmelser låtit den anställde vara vald revisor. Revisorsnämnden har funnit att arbetsgivaren därmed åsidosatt god revisorssed. (Varning.)

Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammat att auktoriserade revisorn B i ett av sina revisionsföretag anställt en godkänd revisor. B äger bolaget och är ensam styrelseledamot. Den godkända revisorn har samtidigt varit vald revisor i ett annat av B kontrollerat företag. Även i detta bolag är B ensam styrelseledamot. B har förklarat att han bett den godkända revisorn att åta sig uppdraget som revisor i det andra bolaget eftersom han ville att denne skulle lära sig vad som händer när bolag fusioneras och likvideras. Bolaget har nämligen ett dotterbolag som ska fusioneras med moderbolaget under juni månad 1997.

RNs bedömning (plenum)

Av 10 kap. 4 § första stycket punkt 2 aktiebolagslagen (1975:1385) följer att den inte kan vara revisor som är anställd hos eller eljest intar en underordnad eller beroende ställning till bolaget eller styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget.

Det kan inte anses förenligt med nämnda lagrum att vara anställd i ett bolag och samtidigt vara revisor i ett annat om, som i detta fall, bolagen ägs och kontrolleras av samma person och denne också är ensam styrelseledamot. RN finner att B, genom att medverka till att en av honom anställd revisor åtagit sig ett med grundläggande jävsbestämmelser oförenligt revisionsuppdrag, på ett allvarligt sätt har åsidosatt god revisorssed.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN B varning.

Kommentar

Den tillämpliga jävsregeln i aktiebolagslagen är relativt klar och kategorisk. Det kan noteras att RN i sin bedömning inte ens kommenterat revisorns förklaring att det låg ett utbildningssyfte bakom det uppdrag som ledde till jävssituationen.

Henry Åkerlund