Föreningen har till ändamål att främja kulturella förbindelser mellan Sverige och X-land, och verkar genom anordnandet av sammankomster och spridandet av information i samarbete med andra organ. Arbetet som skattmästare är ideellt och oavlönat och består – förutom av det allmänna styrelsearbetet – av att ha översyn över en halvtidsanställd sekreterares arbete med kassaförvaltning och redovisning. Sekreterarens arbete revideras dock av föreningens auktoriserade revisor och sökanden kommer således inte att vara direkt medelsförvaltare i sin egenskap av skattmästare. Verksamhetsåret 1997 uppgick antalet registrerade medlemmar till drygt 500. Föreningens intäkter under året uppgick till drygt 200 000 kronor, varav medlemsavgifter från stödjande medlemmar (ett tiotal större svenska företag) uppgick till drygt 140 000 kronor.

RNs förhandsbesked (plenum)

”RN bedömer att uppdrag som ... [skattmästare] i ... Föreningen i ..., med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, är förenligt med kravet i 15 § första stycket revisorslagen. Ni kan således åta Er uppdraget. RN vill göra Er uppmärksam på Er skyldighet att i yrkesutövningen iaktta de allmänna jävbestämmelserna i 14 § revisorslagen. Särskilt bör uppmärksammas risken för att förtroendet till Ert oberoende och Er självständighet som revisor kan rubbas om t.ex. sponsor till föreningen också är klient till Er. Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar den fråga beskedet avser.”