Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 1997-931

(29 april 1999)

Bakgrund

En skattemyndighet har i en underrättelse till RN ifrågasatt As granskning av ett aktiebolag som ägs av fem ideella föreningar. Vid en skatterevision har uppmärksammats att bolaget under räkenskapsåren 1991–1995 felaktigt har redovisat utbetalningar till ägarna som kostnader. Avdrag för koncernbidrag kan inte heller medges eftersom ägarna utgör ideella föreningar. A har lämnat rena revisionsberättelser för samtliga dessa räkenskapsår.

A har anfört bl.a. följande. Ägarna bildade bolaget i syfte att detta skulle driva en viss tillståndspliktig spelverksamhet. Samtliga tillstånd för verksamheten skulle innehas av en av föreningarna gemensamt bildad ideell förening (här kallad alliansen). Alliansen och bolaget träffade den 1 januari 1987 ett samarbetsavtal enligt vilket bolaget skulle driva den tillståndspliktiga verksamheten för alliansens räkning. Intäkterna från verksamheten skulle tillfalla alliansen och bolaget skulle erhålla ersättning från alliansen för verksamhetens kostnader. Därutöver träffades ett muntligt avtal enligt vilket bolaget skulle betala intäkterna från verksamheten direkt till ägarna. Bolaget redovisade intäkterna från verksamheten som rörelsens intäkter och utbetalningarna till ägarna som kostnader. Uppdragsförhållandet redovisades öppet i bolagets årsredovisningar. Eftersom bolaget i praktiken bedrev verksamheten i enlighet med samarbetsavtalet bedömde A att bolaget bedrev den aktuella verksamheten för alliansens räkning mot kostnadstäckning och med redovisningsskyldighet för överskottet från verksamheten.

RNs bedömning (plenum)

”I förevarande ärende har RN att beakta stadgandet i 22 § tredje stycket lagen (1995:528) om revisorer enligt vilket en revisor inte får meddelas varning eller erinran om det som läggs revisorn till last inträffat mer än fem år innan revisorn beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. A fick del av RNs första föreläggande den 13 oktober 1997. Händelser som inträffat före den 13 oktober 1992 kan därför inte läggas till grund för någon av nu nämnda påföljder. Av avtalen mellan bolaget och alliansen framgår att bolaget skulle driva den aktuella verksamheten för föreningarnas räkning. Av bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 1992–1995 framgår att bolaget dels redovisat samtliga influtna intäkter från verksamheten som bolagets rörelseintäkter och dels redovisat det till föreningarna utbetalade överskottet av verksamheten som kostnader i rörelsen. Härigenom har rörelsens kostnader kommit att redovisas med för högt belopp vilket i sin tur har lett till att skattebelastningen missbedömts. Genom att inte påtala detta har A åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 22 § andra stycket lagen om revisorer meddelar RN A erinran.”

Revisorsnämndens beslut har vunnit laga kraft.

Kommentar

Beslutet belyser bl.a. preskriptionsbestämmelsen i 22 tredje stycket revisorslagen. I detta fall medförde bestämmelsen dock endast att RN inte kunde pröva hur revisorn hanterade den i ärendet aktuella frågan under det första av de fem år som skattemyndighetens underrättelse avsåg. Detta talar för att bestämmelsen inte nämnvärt har påverkat RNs val av påföljd.

Anders Strömqvist

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...