Revisorsnämndens förhandsbesked

Dnr 1999-352 och Dnr 1999-353

(29 april 1999)

Bakgrund

Två revisorer (sökandena) har frågat RN dels om de kan vara valda revisorer i en förening som utgör ett nätverk för konsulter samtidigt som de, utan att själva vara medlemmar i föreningen, deltar i föreningens projektverksamhet tillsammans med andra konsulter (Del I), dels om de kan vara medlemmar i föreningen och delta i dess projekt tillsammans med andra konsulter under förutsättning att sökandena inte medverkar i projekt i vilka någon av deras revisionsklienter deltar (Del II). Bakgrunden är följande. I sydöstra Sverige har bildats ett samverkansprojekt med syfte att stärka regionens konsulter och tillvarata företagens utvecklingspotential på den internationella konsultmarknaden genom samverkan vid internationella uppdrag. För genomförande av projektet har en ideell förening bildats. Dess verksamhet kommer att bestå i administration av nätverket av konsulter och utbildning av konsulterna. Högst femtio konsultföretag kommer att erbjudas medlemskap i föreningen. Bland medlemmarna kan komma att finnas revisionsklienter till sökandena. Det kommer senare att bildas ett aktiebolag som ska ägas av föreningen och sköta marknadsföring, projektledning och administration av erhållna uppdrag. Verksamheten kommer att finansieras av bland andra biståndsorganet SIDA, Världsbanken, EUs fonder och de deltagande konsultföretagen. Huvudsakligen kommer verksamheten att bestå i genomförande av projekt i Lettland, Litauen, Kaliningrad och Polen. Projekten ska upphandlas av bland andra SIDA och Världsbanken och genomföras av svenska konsulter för att skapa sysselsättning och etablera internationella kontakter för dessa samtidigt som kunskapsöverföring sker till det mottagande landet. De svenska konsulterna kommer att bistå varandra i arbetet, men även samarbete med utländska konsulter kan komma att äga rum. Föreningens utbildning av konsulterna kommer att genomföras främst av företrädare för de berörda biståndsorganisationerna. Sökandena avser inte att medverka i projekt i vilka någon av deras egna revisionsklienter deltar.

Del I, Revisorsnämndens besked (plenum)

”En förutsättning för att RN skall kunna meddela förhandsbesked enligt 15 § första stycket lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) är att den verksamhet som ansökan gäller inte faller under begreppet revisionsverksamhet. . Eftersom uppdraget innefattar revisionsverksamhet kan RN i denna del inte lämna något formellt förhandsbesked utan endast göra ett allmänt uttalande. RN finner att Ni, genom att vara föreningens revisorer och samtidigt medverka i projekt inom ramen för föreningens verksamhet, får anses delta i revisionsklients affärsverksamhet. Ett sådant förhållande kan rubba förtroendet till Er opartiskhet eller självständighet som revisorer. Det faktum att Ni inte skulle vara medlemmar i föreningen saknar därvid avgörande betydelse. Enligt RNs mening kan Ni inte vara valda revisorer i föreningen och samtidigt delta i dess projektverksamhet utan att bryta mot de allmänna jävsbestämmelserna i 14 § revisorslagen. RN kan inte medge undantag från dessa bestämmelser.”

Del II, Revisorsnämndens förhandsbesked (plenum)

”Inom ramen för samverkansprojektet kommer de deltagande konsulterna att samarbeta med varandra i syfte att bland annat skapa sysselsättning för dem och etablera ett internationellt kontaktnät. Gemensamma funktioner för marknadsföring kommer att finnas. Som deltagare i samverkansprojektet får Ni därmed enligt RNs uppfattning ett affärsintresse som i allt väsentligt sammanfaller med de andra deltagarnas. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt är den verksamhet, som kommer att bedrivas i och genom föreningen, av sådan art och omfattning att den på olika sätt kan få direkta beröringspunkter med Er revisionsverksamhet. Därmed föreligger risk för att förtroendet till Er opartiskhet och självständighet som revisorer kan komma att rubbas. Det förhållandet att Ni inte har för avsikt att medverka i enskilda projekt i vilka revisionsklienter deltar medför ingen annan bedömning. Medlemskap i föreningen och deltagande i dess projekt är således inte förenligt med kravet i 15 § revisorslagen.”

Revisorsnämndens beslut har vunnit laga kraft.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...