Innehåll

Enligt 20 § lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) är en revisor skyldig att lämna RN (RN) de uppgifter som behövs för tillsynen. RN förelade i mars 1999 den godkända revisorn H att yttra sig över en anmälan. Något yttrande kom inte in och H avhördes inte. RN förelade därför ånyo H att komma in med ett yttrande över anmälan. Detta föreläggande delgavs H genom stämningsman den 4 juni 1999. Enligt föreläggandet skulle yttrandet vara RN tillhanda inom tre veckor från mottagandet av föreläggandet. RN erinrade H även om att underlåtenhet att lämna de uppgifter som behövs för tillsynen är ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger revisorer. Något yttrande kom inte in till RN och H hörde inte av sig.

RNs bedömning (ordföranden)

”Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN H varning. H föreläggs dessutom att senast inom tre veckor efter mottagandet av detta beslut komma in med begärt yttrande. Om H inte efterkommer föreläggandet kan RN komma att upphäva hennes godkännande som revisor.”

Revisorsnämndens beslut har överklagats till Länsrätten i Stockholms län.