Bakgrund

Vägföreningen har till ändamål att ombesörja drift och underhåll av vägar. Medlem i föreningen är ägare till fastighet som är belägen inom gränserna för föreningens område. Föreningens intäkter uppgick 1998 till 97 tkr och bestod av vägavgifter samt statliga och kommunala bidrag. Antalet medlemmar uppgick till 62. Sökanden är medlem i föreningen och bor i en av fastigheterna inom föreningens område.

RNs förhandsbesked (ordföranden)

”RN bedömer att uppdragen som ordförande och kassör i X Vägförening är förenliga med kravet i 15 § första stycket revisorslagen. Ni kan således åta Er uppdragen. RN vill göra Er uppmärksam på Er skyldighet att i yrkesutövningen iaktta de allmänna jävsbestämmelserna i 14 § revisorslagen. Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar den fråga beskedet avser.”