Revisorsnämnden har i ett disciplinbeslut funnit att en revisor, med sammanlagt ca 350 revisionsuppdrag, äventyrat sitt oberoende genom att vara revisor i en redovisningsbyrå som skött redovisningen åt ett 10-tal av dessa klienter, och därmed åsidosatt bestämmelsen i 14 § andra stycket andra meningen revisorslagen. Nämnden har särskilt uttalat att de omständigheterna ”att de gemensamma klienterna relativt sett är få och att revisionsarvodena från dessa klienter är begränsade” inte föranleder någon annan bedömning. I beslutet konstaterade Revisorsnämnden även att revisorn också i andra grundläggande avseenden åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Nämnden upphävde därför revisorns auktorisation med omedelbar verkan. Revisorsnämndens beslut har överklagats till Länsrätten i Stockholms län. Ärendet i dess helhet kommer att återges i FAR INFO när det vunnit laga kraft. (Den som redan nu vill ta del av hela beslutet hittar det på nämndens hemsida, www.revisorsnamnden.se/Protokoll/anonym.htm).

Kommentar

Detta ställningstagande från RNs sida innebär en ytterligare skärpning av RNs praxis avseende revisionsuppdrag i redovisningsbyrå och i gemensamma klientföretag. Beslutet betyder att det i praktiken överhuvudtaget inte är möjligt att ha en uppdragskombination av detta slag. Revisionsbranschen väntar dock fortfarande på att få ta del av RNs motiv för denna nya praxis, eftersom de inte framgår av vare sig detta beslut eller tidigare beslut i denna fråga (se även fall 3 ovan och fall 5 nedan).

Anders Strömqvist