En revisor har utan dispens bosatt sig och tagit anställning utanför EES-området. Revisorsnämnden meddelade erinran.

Bakgrund

Auktoriserade revisorn E har under en period varit bosatt i Kanada och anställd vid en kanadensisk revisionsbyrå utan att först ha erhållit undantag från bosättningskravet i 8 § lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) och anställningsförbudet i 17 § samma lag. I yttrande till RN har E anfört att han av förbiseende glömt att ansöka om erforderlig dispens.

RNs bedömning (kanslichefen)

”E har under perioden den 1 september 1997–den 1 mars 1999 utan erforderligt undantag varit bosatt utanför EES samt innehaft anställning hos annan än kvalificerad revisor. Härigenom har han brutit mot bestämmelserna i 8 och 17 §§ revisorslagen och därmed åsidosatt de skyldigheter som åvilar honom som revisor.

Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN E erinran.”

Revisorsnämndens beslut har vunnit laga kraft.

Kommentar

Huvudregeln enligt revisorslagen är att en kvalificerad revisor ska vara bosatt i Sverige eller i annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om det finns särskilda skäl får emellertid RN, enligt 8 § revisorslagen, medge en revisor att under viss tid behålla godkännande eller auktorisation vid bosättning utanför EES.

Vidare följer av 17 § revisorslagen att en godkänd eller auktoriserad revisor inte får vara anställd hos någon annan än godkänd eller auktoriserad revisor, registrerat revisionsbolag eller annat bolag i vilket sådan revisor utövar revisionsverksamhet. Anställning hos i utlandet kvalificerad revisor eller utländskt revisionsbolag anses i allmänhet inte uppfylla dessa krav. RN kan även i detta avseende medge undantag om det finns särskilda skäl.

RN medger i regel undantag från bosättningskravet och anställningsförbudet då det gäller arbete vid utländsk revisionsbyrå. En naturlig begränsning i möjligheten att arbeta utomlands uppkommer emellertid av att revisorn för att erhålla fortsatt auktorisation/godkännande (s.k. förnyelse) måste kunna visa att han/hon under de fem år som närmast föregår ansökan har utövat yrkesmässig revision omfattande minst 1 500 timmar. Mer än hälften av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag ska ha (en i Sverige) godkänd eller auktoriserad revisor. Även från detta krav kan RN medge undantag. Vid denna bedömning är RN emellertid betydligt mer restriktiv.

Henry Åkerlund