Den omständigheten att en tingsrätt med stöd av 11 kapitlet 7 § föräldrabalken förordnat förvaltare för en godkänd revisor har medfört att revisorns godkännande upphävts.

Bakgrund

En tingsrätt har anordnat förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken för godkände revisorn A och förordnat en förvaltare för honom. Förvaltaren har uppmärksammat Revisorsnämnden på detta förhållande.

RNs bedömning (ordföranden)

”Om det för en revisor inträder någon omständighet som utgör hinder för godkännande som revisor skall godkännandet enligt 23 § lagen (1995:528) om revisorer omprövas. I 4 § 3 samma lag föreskrivs som krav för godkännande bland annat att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Revisorsnämnden upphäver med stöd av 23 § lagen om revisorer As godkännande som revisor och förordnar med stöd av 25 § första stycket samma lag att beslutet skall gälla omedelbart.”

Revisorsnämndens beslut har vunnit laga kraft.

Kommentar

Av 11 kap. 7 § föräldrabalken framgår att förvaltare kan utses för person som ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

Det är naturligtvis mycket ovanligt att en omständighet av detta slag inträder under löpande auktorisations- eller godkännandeperiod. Men när så sker är revisorslagen otvetydig. Auktorisationen eller godkännandet ska då upphävas. Någon möjlighet till undantag finns inte.

Anders Strömqvist