Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran.

Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om kvaliteten i revisorers och revisionsbolags verksamhet. Som ett led i SUT har RN undersökt förutsättningarna för vissa av de revisorer som inte är medlemmar i någon av revisorsorganisationerna FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS att genomföra revisioner av godtagbar kvalitet. A-son ingår i denna grupp och har skriftligen fått besvara ett antal frågor. För att få underlag för en kvalitetsbedömning av A-sons revisionsarbete har RN även tagit del av hennes revisionsdokumentation över senast utförd revision i tre aktiebolag. Med hänsyn till vad som framkommit har RN beslutat att överföra SUT-ärendet till ett disciplinärende. De iakttagelser som legat till grund för detta beslut har sammanfattats i en promemoria över vilken A-son har yttrat sig.

A-sons oberoende som revisor

A-son har 49 revisionsuppdrag. A-son utövar sin revisionsverksamhet i den enskilda firman Revisor A-son (revisionsbyrån). Verksam i revisionsbyrån är endast A-son. Hon är vald revisor i en redovisningsbyrå som handhar grundbokföring och bokslut åt åtta av hennes revisionsklienter och enbart bokslut åt ytterligare åtta klienter. Arvodena från dessa 16 revisionsklienter utgör ca tio procent av revisionsbyråns totala omsättning.

A-son har anfört att hon ”ser objektivt på varje uppdrag” och anser därför inte att hennes oberoende påverkas av att hon är vald revisor i en redovisningsbyrå med vilken hon har gemensamma klienter.

RN gör följande bedömning

Av 14 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) framgår att en revisor skall noggrant iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer samt – om det i annat fall finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet – avböja eller avsäga sig revisionsuppdraget. Härvid bör framhållas att lagtexten talar om omständigheter som kan rubba förtroendet. Vid bedömningen härav måste beaktas vilka uppfattningar som kan förväntas hos olika intressenter, t.ex. kreditgivare, investerare eller det allmänna. Det krävs således inte att förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet faktiskt har rubbats. Den omständigheten att en revisor har klienter gemensamma med en redovisningsbyrå är i sig en omständighet som kan rubba förtroendet. Av RNs utredning framgår att A-son är vald revisor i en redovisningsbyrå som handhar redovisningen åt ca 30 procent av hennes revisionsklienter. Hon har därigenom äventyrat sitt oberoende som revisor.

Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son erinran.