Innehåll

Förhandsbesked enligt 15 § lagen (1995:528) om revisorer – delägarskap i handelsbolag som äger en hyresfastighet

Delägarskap i X HB rubbar inte förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet som revisor.

Av 15 § första stycket lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) framgår att en revisor inte får utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet om utövandet kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

Ett grundläggande krav för att revisorn skall kunna fullgöra sina yrkesplikter i enlighet med lag och god sed är att revisorn är oberoende i förhållande till sina revisionsklienter och även i övrigt i förhållande till dem i vars intresse revisionen utförs. Den som anlitar en revisor skall kunna göra det i förvissning om att revisorn inte står i beroendeförhållande till någon av klientföretagens intressenter eller har egna affärsintressen som konkurrerar med klientens. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är att revisorn i största möjliga utsträckning står fri från affärs- och sidointressen som kan komma i konflikt med ett riktigt fullgörande av revisionsverksamheten. Samtidigt måste dock hänsyn tas till revisorernas berättigade krav att få förvalta sin förmögenhet, engagera sig i föreningsverksamhet av olika slag osv. För att revisorsfunktionen och allmänhetens tilltro till revisorerna som en oberoende yrkeskår inte skall urholkas bör emellertid gränserna för vad som inte skall anses vara förtroenderubbande verksamhet sättas tämligen snävt.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida förvärv av en hälftenandel i X HB kan rubba förtroendet för Er självständighet och opartiskhet som revisor. Handelsbolagets verksamhet består uteslutande i innehav och förvaltning av en fastighet i Z-stad. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 1,45 mkr. På fastigheten är en byggnad uppförd i vilken finns 480 m2 uthyrningsbar yta fördelat på 400 m2 kontorslokaler samt en bostadslägenhet på 80 m2. Kontorslokalerna hyrs för närvarande ut till Y AB, som dock kommer att lämna lokalerna under innevarande år. På längre sikt överväger Ni att omvandla kontorslokalerna till bostadslägenheter. År 2000 redovisade handelsbolaget hyresintäkter om 295 000 kr. Ni är delägare i Y AB och verksam vid bolagets Z-stadskontor. Den andra hälftenandelen i handelsbolaget ägs av en kollega till Er vid samma kontor. Denne är inte kvalificerad revisor. Ni och Er kollega kommer själva att sköta administrationen i handelsbolaget.

Ni har även begärt besked från RN om Ert planerade förvärv strider mot annan tillämplig lagstiftning, om Er kollegas delägarskap i handelsbolaget strider mot revisorslagen eller annan tillämplig lagstiftning samt om kollegan kan fortsätta att vara delägare i handelsbolaget tillsammans med Er eller med någon annan.

RN meddelar följande besked

RN har i ett ärende om förhandsbesked endast att pröva huruvida den planerade verksamheten är förenlig med kravet i 15 § första stycket revisorslagen. Det ankommer således inte på RN att pröva om Ert planerade förvärv är förenligt med annan lagstiftning. Vad beträffar Er kollega inskränker sig RNs bedömning till frågan huruvida Ni kan äga det aktuella handelsbolaget tillsammans med denne. Eftersom kollegan inte är kvalificerad revisor och därmed inte omfattas av revisorslagens regler kan förhandsbesked inte lämnas huruvida dennes delägarskap i sig är förenligt med dessa regler och annan lagstiftning.

RN bedömer att delägarskap i X HB under nu angivna förutsättningar är förenligt med kravet i 15 § första stycket revisorslagen. Ni kan således förvärva en andel i handelsbolaget i enlighet med de planer Ni redovisat. Ni erinras dock om Er skyldighet att i Er yrkesutövning iaktta de allmänna jävsbestämmelserna i 14 § revisorslagen. Särskilt bör Ni uppmärksamma att Ert oberoende kan sättas ifråga om Ni har affärsmässiga eller andra mellanhavanden med revisionsklienter, exempelvis genom uthyrning av lokal eller bostad. Uthyrning av lokaler för affärsrörelse kan i vissa fall sätta Ert oberoende i fara även utan att något uppdragsförhållande föreligger mellan Er och affärsrörelsen, till exempel om Ni har klienter inom samma bransch eller näringskedja.