Innehåll

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammat följande omständigheter beträffande godkände revisorn A-son.

A-son valdes under år 1998 till styrelsesuppleant i ett aktiebolag. Vid extra bolagsstämma i bolaget den 5 januari 2001 avgick han som styrelsesuppleant och valdes till revisor i bolaget. Den 10 januari 2001 avgav han revisionsberättelse för bolaget avseende räkenskapsåret 1999. Senare har han även avgett revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2000.

A-son har i yttrande till RN vitsordat de ovan angivna omständigheterna och anfört bl.a. följande. Han har inte tidigare sett protokollet från bolagets extra bolagsstämma den 5 januari 2001. Om han hade gjort det så skulle han direkt ha uppmärksammat det jävsförhållande som uppstod när han avgick som styrelsesuppleant och valdes till revisor. Uppdraget som styrelsesuppleant var helt passivt. Bolaget befann sig i ett tidspressat läge när han blev ombedd att bli revisor och han övervägde då inte uppdraget så som han borde ha gjort.

RN gör följande bedömning

Av 14 § lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) följer att en revisor skall avböja eller avsäga sig ett revisionsuppdrag om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för hans opartiskhet eller självständighet.

Av 8 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) framgår att ett aktiebolags styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Vidare framgår av 10 kap. 16 § första stycket 2 samma lag att den som är ledamot av styrelsen i ett aktiebolag inte får vara revisor i bolaget. Denna jävsbestämmelse måste anses omfatta även den som är styrelsesuppleant (jfr Andersson, S. m.fl., Aktiebolagslagen. En kommentar. Del II, sid. 10:45).

När A-son, efter att ha valts till revisor, granskade boksluten för räkenskapsåren 1999 och 2000 innebar detta att han kontrollerade hur bolagets förvaltning hade skötts under en del av den tid då han själv hade varit styrelsesuppleant. Även om detta förhållande inte formellt står i strid med ovannämnda bestämmelse i 10 kap. 16 § aktiebolagslagen utgör det, enligt RNs mening, en sådan omständighet som har kunnat rubba förtroendet för A-sons opartiskhet och självständighet i förhållande till bolaget. Genom att inte avböja det aktuella revisionsuppdraget har A-son allvarligt åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Därtill kommer att A-son tidigare har meddelats erinran på grund av att han åsidosatt sina skyldigheter som revisor genom att inte avstå från ett antal revisionsuppdrag när det förelåg omständigheter som kunde rubba förtroendet för hans opartiskhet eller självständighet som revisor (RNs beslut den 30 september 1999, dnr. 1998-575).

Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son varning.