Innehåll

Förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen (2001:883) – uppdrag som kassör i X-föreningen

Uppdrag som kassör i X-föreningen rubbar inte förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet som revisor.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida Ni kan åta Er uppdrag som kassör i den ideella föreningen X-föreningen. Föreningen har till ändamål att ”genom idrottslig verksamhet verka för att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende”. Föreningens totala intäkter uppgick räkenskapsåret 2000/01 till 123 000 kr. Påföljande räkenskapsår erhöll föreningen sponsorbidrag om 18 000 kr. För närvarande har föreningen 14 sponsorer. Varken Ni eller någon annan revisor vid den revisionsbyrå vid vilken Ni är verksam är revisor i något av de sponsrande företagen.

RN meddelar följande besked

Enligt 25 § första stycket revisorslagen (2001:883) får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Av andra stycket samma paragraf framgår att RN på ansökan av en revisor skall meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket.

RN bedömer att uppdraget som kassör i X-föreningen, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, är förenligt med kravet i 25 § första stycket revisorslagen. Ni kan således åta Er uppdraget i fråga.

RN erinrar Er om Er skyldighet enligt 21 § revisorslagen att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva huruvida det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet. Särskilt bör påpekas risken för att förtroendet kan rubbas om någon av föreningens sponsorer också skulle vara revisionsklient till Er.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor beskedet avser.